Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fisaproiectului Ovi Joi 3

Fisaproiectului Ovi Joi 3

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 478|Likes:
Published by Ovidiu
This draft has been issued, endorsed by the WB office, largely discussed with all key stakeholders in my...blessed country, but cursed with bad, incompetent and self-interrested Ministers of Education...lack of vision, lack of kowledge and stupidity is the broad description of many Ministers of Education tha we had...with small exceptions...I will take the responsibility...after the bloody coup d'etat from 1989, few of them understood what education and people's interrest are...my heart is full of pain and angry...
This draft has been issued, endorsed by the WB office, largely discussed with all key stakeholders in my...blessed country, but cursed with bad, incompetent and self-interrested Ministers of Education...lack of vision, lack of kowledge and stupidity is the broad description of many Ministers of Education tha we had...with small exceptions...I will take the responsibility...after the bloody coup d'etat from 1989, few of them understood what education and people's interrest are...my heart is full of pain and angry...

More info:

Published by: Ovidiu on Feb 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

 
FIŞA PROIECTULUI1.INFORMII GENERALE
 Titlul:
MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV ŞI FINANCIAR AL ŞCOLIIÎNTR-UN MEDIU DESCENTRALIZAT
 Bugetul estimat:1.140.440 EURO Durata:18 luni
2.CONTEXT
Procesul de descentralizare presupune schimbari in modul in care sunt alocate si administrateresursele, iar instituţiile de la nivelul naţional si local au nevoie de sprijin si orientare in procesulsi ritmul elaborării şi implementarii politicilor prevăzute în „Strategia de descentralizare aînvăţământului preuniversitar“.Rigiditatile inerente ale sistemului actual de alocare a resurselor financiare limiteaza sferamasurilor eficiente de management financiar. De aceea, prin proiectarea si implementarea unor noi modalitati si instrumente de management, proiectul va facilita şi identifica metodele de aoperaţionaliza introducerea conceptelor si tehnicilor de maximă eficienţă precum şi a bunelor  practici.În cadrul proiectului prezentat vor fi experimentate sistemele tehnice si reformele instituţionale propuse în „Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar“ şi în legislaţia curentăsi se va testa impactul şi eficienţa acestora; prin proiectul propus se va elabora curriculum pentruformare managerială şi metodologiile acestor reforme pentru şcolile selectate.In funcţie de succesul experimentului, anumite măsuri vor putea fi implementate în întregul celor trei judeţe, in timpul primului an al proiectului. Pentru reducerea riscului de eşec, va fi necesar ca proiectul colaboreze stns cu un numar de instituţii. In primul nd este vorba deInspectoratele Şcolare Judeţene, de Consiliile Judeţene, Consiliile Locale, Direcţia JudeţeanăFinanţe Publice, serviciile de contabilitate, conducerea şcolilor şi personalul acestora. Esteimportant ca reprezentanţii acestor instituţii să aiba suficientă autoritate în luarea deciziilor  pentru a influenţa schimbarea şi reforma la nivel local.Pentru buna derulare a proiectului şi obţinerea rezultatelor scontate sunt necesare următoarele: –elaborarea proiectelor de modificări legislative şi metodologiile de aplicare a lor, precum şi aformulei de finanţare. Aceste proiecte de acte normative vor fi aprobate ca excepţii de lalegislaţia curentă pentru şcolile şi unităţile administrativ-teritoriale selectate din cadrul judeţelor pilot pentru participarea la experiment; –prezenţa factorilor de decizie la dezbaterile asupra stadiilor de progres ale proiectului. Neglijenţa în privinţa împuternicirii şi neimplicarea în procesele de dezbatere poate releva olipsa de voinţă politică în abordarea reformelor specifice sau pasivitate; –actualizarea documentelor de analiză şi de politici, la nivel local, judeţean şi naţional. Multedintre acestea au un rol formal, nu surprind aspectele de risc şi tind să menajeze diversesusceptibilităţi; –mediatizarea, diseminarea şi discutarea la toate nivelele a modificărilor şi propunerilor legislative care au apărut în ultimii doi ani;
1
 
 –crearea, sprijinirea, dezvoltarea şi instruirea asociaţiilor de părinţi, care să-şi manifeste înmod real prezenţa ca actor social în sistemele de asigurare a calităţii şi în luarea deciziilor lanivel de şcoală şi la nivele superioare; –realizarea unui sistem informaţional/informatic integrat, de care să beneficieze atât şcolile,administraţia locală, cat şi structurile deconcentrate ale administraţiei de stat. Avantajele unuiasemenea sistem sunt: coerenţa informaţiei, transparenţa, facilitarea analizelor şi deciziilor întimp real, reducerea sarcinilor serviciilor specifice, care acum realizează de multe oriduplicarea activităţilor.
3.OBIECTIVEa.Obiective Generale
Obiectivul general
al proiectului îl constituie elaborarea formulei de finanţare, a manualelor şighidurilor de proceduri necesare pentru aplicarea tuturor principiilor, metodologiilor şimodalităţilor de lucru propuse în legislaţia pentru judeţele pilot şi în strategia aprobată deGuvern pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar. Concluziile şi lecţiile învăţate vor fi folosite pentru extinderea utilizării formulei de finanţare şi a procedurilor noi de managementîn etapele ulterioare ale strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar.Acest proiect reprezintă planul detaliat de implementare al etapei administrative a STRATEGIEIDE DESCENTRALIZARE A INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR, aprobata prinMemorandum in şedinţa de Guvern din data de 20 decembrie 2005.
b.Obiective Specifice
 –Imbunatatirea accesului la invatamantul pre-universitar si a calitatii acestuia in şcolileselectate –Imbunatatirea cadrului institutional si a proceselor de management financiar si de luare adeciziilor la nivelul scolilor si al administraţiei locale in sprijinul reformei invatamantului pre-universitar din Romania
 – 
Sprijinirea MEdC şi autorităţilor locale in asigurarea implementării controlate sieficiente a masurilor de descentralizare financiara in sectorul educaţiei
 – 
Sprijinirea MEdC in programul de dezvoltare a mecanismelor descentralizate de alocare a bugetelor in sectorul educaţiei pentru a spori eficienta si realizarea echitaţii sitransparentei in alocarea fondurilor  –Sprijinirea dezvoltarii sistemelor de evaluare si monitorizare a managementuluiresurselor de care dispun scolile, intr-un sistem descentralizat
 – 
Sprijinirea implementării masurilor menţionate, prin imbunatatirea capacitaţiimanageriale la toate nivelurile in cadrul şcolilor selectate –Sprijinirea celei mai bune practici si inovatii in mobilizarea fondurilor suplimentareextra-bugetare pentru proiecte conduse de comunitate
4.GRUP ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Din judeţele pilot, într-un număr de 3 judeţe, va fi selectat un număr de maximum 50 de şcoli pe baza criteriilor elaborate de MEdC în care se va experimenta managementul integrat al şcoliiîntr-un mediu descentralizat.Proiectul va asigura asistenţa tehnică, instruire şi deplasări în teren a echipei de proiect, pentru afurniza informaţii şi a sprijini MEdC, MFP, MAI şi autorităţile locale sa elaboreze si saimplementeze un cadru perfectionat pentru alocarea si controlul resurselor si pentru a obtine o
2
 
mai mare eficienta financiara in învăţământul preuniversitar, îmbunatatirea cadrului institutionalsi a proceselor de management financiar si de luare a deciziilor la nivelul scolilor si aladministraţiei locale in conformitate cu prevederile strategiei de descentralizare a invatamantului pre-universitar.Proiectul va asigura de asemenea, recomandari si orientari pentru dezvoltarea si armonizarealegislatiei si politicilor din acest sector. Asistenta tehnica va fi asigurata la nivelul celor trei judete, astfel încât se poagaranta solutiile sunt practice si tin seama in totalitate de problemele locale.Activităţile susţinute de proiect vor implica toate instituţiile şi organizaţiile relevante pentruactivitatea şcolilor: personalul şcolii, inspectoratul şcolar, asociaţiile de părinţi, consiliul local şi primăria, departamentele relevante din consiliul judeţean şi din direcţia generală a finanţelor  publice din judeţ.
Criterii de selecţie a şcolilor supuse experimentului
 – 
 Nu există datorii aferente bugetul anului anterior la utilităţi la nivelul ordonatorului principal de credite. –Şcoala are personalitate juridică, contabilitate şi cont propriu. –Şcoala are un contabil bine instruit, care ştie să utilizeze computerul, capabil să înveţe,având o formare profesională corespunzătoare –Directorul a urmat un curs de formare continîn management educaţional şimanagement financiar  –Şcoala a operat în cadrul exerciţiului bugetului simulat, a produs un proiect de bugetcorect şi detaliat –Sunt stabilite relaţii bune între şcoală şi autorităţile locale – primar, consiliul local, precum şi cu inspectoratul şcolar. Directorul este numit prin concurs şi nu există perspectiva ca acesta să fie înlocuit în următorul an. –Există acordul formal (în scris) al primarului şi consiliul local ca bugetul pentru utilităţisau o parte a acestuia să fie delegat ordonatorului terţiar de credite pentru anul financiar 2006. –Consiliul de administraţie al şcolii este constituit şi funcţionează eficient – membrii seîntrunesc, au fost luate decizii, participă la toate şedinţele reprezentanţii autorităţilor locale, ai părinţilor, angajatorilor etc. –Logistica şi echipamentele şcolii sunt corespunzătoare – există telefon, calculatoare,Internet, copiator etc. –Există spaţii suficiente şi pentru lucru în grupuri, pentru formare, discuţii, şedinţe. –Consiliul local are voinţa de a participa la acest experiment, are capacitatea de a cofinanţaunele cheltuieli suplimentare, pentru personalul propriu şi al şcolii – deplasare, formare,instruire.
 Notă:
 – 
Vor fi selectate toate şcolile dintr-o unitate administrativă din mediul rural (comună), unoraş de dimensiuni mici şi 5 unităţi dintr-un municipiu, care anterior au fost arondateaceluiaşi centru de execuţie bugetară. Numărul maxim de unităţi şcolare va fi de 15 pe judeţ.
 – 
 În localităţile respective, unităţile de învăţământ selecţionate se vor aplica toate principiile,metodologiile şi modalităţile de lucru propuse în legislaţia pentru judeţele pilot şi în strategia aprobată de Guvern pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar.
5.
DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUIa.Componente/direcţii de acţiune
C.1.
 
CurriculumC.2. Resurse umane
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ovidiu liked this
Ovidiu liked this
Ovidiu liked this
Ovidiu liked this
Mariana Dinu liked this
idena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->