Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Światło, Listopad 2012

Światło, Listopad 2012

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:

Polish organ of Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam of Lahore

Polish organ of Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam of Lahore

More info:

Published by: Worldwide Ahmadiyya Anjumans Ishaat Islam on Dec 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Listopad2012
Redakcja:
Shahid AzizMustaq Ali
Spis Treści:
 
Page
 
Wezwaniej Mesjasza 1Umar bin Abdul Aziz 4Prze
ś
ladowania I fa
ł
szywe bóstwa 6
Wezwaniej Mesjasza
 Modlitwa poprzedza plan
To dochodzenie prowadzi nas ku konkluzji, że
 przed powstaniem planu istnieje etap modlitwy,
który prawo boskie przewidziało jako konieczne inieuchronne dla człowieka, tak więc każdy poszukiwacz celu musi przekroczyć ten most. Jestzatem niestosownym mówić, że modlitwa i planowanie istnieją w sprzeczności i są wzajemnieniespójne. Jaki jest jest cale i zadanie modlitwy?Jest oczywistym, że Widzący Niewidoczne, który posiada wiedzę na temat nawet najsubtelniejszychkwestii, może podpowiedzieć jakiś wspaniały plan błagającemu, lub stworzyć takowy używając swejwszechmocy i kreatywności. Jak można zatemmówić o sprzecznościach bądź niespójnościach pomiędzy modlitwą a planem?
 
Duchowa dysputa
Poza tym, tak jak Prawo Natury udowadnia
związek między planem a modlitwą, KsięgaLudzkiej Natury w ten sam sposób przedstawiadowody, że w czasie jakiegoś nieszczęścia ludzkiumysł sięga po jakiś plan awaryjny oraz skłania sięku modlitwie, poświęceniu i dobrym uczynkom.Gdyby zerknąć okiem na wszystkie narody świata,wydaje się, że jak dotąd sumienie żadnego narodunie sprzeciwiło się tej uniwersalnie przyjętej
zasadzie. Jest to zatem duchowe porozumienie
wynikające z faktu, że wewnętrzne zasadyczłowieka od starożytnych czasów nakazująwszystkim narodom, żeby modlitwa nie byłaoddzielana od planu, i żeby planowanie i metody postępowania powinny być poszukiwane za pomocą modlitwy. Reasumując, modlitwa i plansą dwoma naturalnymi wymogami ludzkiejnatury, które od początków człowieka szły ramięw ramię jak bracia, aby służyć i pomóc ludzkiej
naturze. Podczas gdy plan jest koniecznymrezultatem modlitwy, modlitwa motywuje i
stymuluje plan, a ludzka szczęśliwość i posłuszeństwo wynikają z tego, że człowiek  powinien poszukać pomocy i wsparcia u Najwyższego Źródła wszelkiej łaski, zanimzacznie planować, tak więc dzięki tej NieustającejFontannie mogą powstać plany wspaniałe i
skuteczne.
Złowróżbne proroctwa
 
Jest jeszcze kolejna obiekcja, a mianowicie
żadne Boski nakaz lub cel nie może byćzawieszony a objawione proroctwo nie może być
 
Listopad
2012
Pierwszy na świecie muzułmański serwis internetowy transmitujący audycje „na żywo”.
 
www.virtualmosque.co.uk 
 
Pi
ę
kno stworzone przez Allacha
które z nagródAllacha odrzuci cz
ł
owiek niszcz
ą
c je ?
 
2
Listopad2012
obarczone warunkami, bo jest to w
sprzeczności z wolą Boga. Niech będzie zatem wiadomo, że ta
obiekcja, podobnie jak pierwsza, nie
ma racji bytu. Ludzki umysł odzawsze działał w ten sposób, żewiedząc o nadchodzącej katastrofie, próbował jej uniknąć za pomocąmodlitwy i ofiary. Jest oczywiście jasnym, że wewnętrzne prawo Najwyższego Boga zakodowane w
ludzkiej naturze pozwala, aby
nieszczęścia i katastrofy mogły byćzapobieżone i usunięte za pomocąmodlitwy i poświęcenia. Z tegowłaśnie powodu wszystkie narody świata kierująsię tym, że w obliczu katastrofy lub strachu przednią, zwracają się z całą siłą i koncentracją kumodlitwie. Z jakimż bólem i skruchą ludzie namorzu łkają, lamentują i błagają NajwyższegoBoga o ochronę, kiedy dowiadują się, że ich statek się rozbije! W Świętej Księdze Koranu od czasówProroka Noego do czasów Proroka Mahometa,naszego wspaniałego Wodza (pokój i błogosławieństwo niech będzie z nim) wszystkiezłowróżbne proroctwa, przewidujące strasznykoniec przeciwników Prawdy, były bez wyjątkuopatrzone warunkami. Oznacza to, że jeśli taka ataka katastrofa ma cię dotknąć, ale poczujeszskruchę i zaczniesz spełniać dobre uczynki, karacię nie spotka. W przeciwnym razie zostanieszzmieciony i unicestwiony. Koran jest pełny takich proroctw. Zdumiewające jest to, że niektórzyludzie mianujący się Muzułmanami wyrażająsprzeciw, który urąga naukom Koranu.
 
1.Istnieje grupa ludzi, nawet wśródMuzułmanów, która twierdzi, że nie ma takiegoczegoś jak modlitwa, i że dyktat przeznaczeniamusi w końcu zniknąć. Smutnym jest fakt, żeludzie ci nie wiedzą, że pominąwszy prawdę o
doktrynie predestynacji, pewne rzeczy w Prawie
Boskim zostały przewidziane, aby uniknąć pewnych katastrof. Dla przykładu, woda dla
zaspokojenia pragnienia i chleb dla zaspokojenia
głodu są środkami naturalnymi. Dlaczego zatemzastanawia się bądź wątpi, że modlitwa jest
sposobem Prawa Boskiego do realizacji potrzeb,
gdzie Opatrzność Boska zaszczepiła moc dostymulacji łaski Bożej. Doświadczenie tysięcyświętych i prawych ludzi pokazuje, że modlitwa jest bez wątpienia siłą do rozwoju i stymulacji.Zapisaliśmy też w naszych księgach nasze osobistedoświadczenia w związku z tym, a nie ma lepszegoargumentu niż doświadczenie osobiste. Chociażwszystko zostało z góry ustalone, niemniej tak jak zostało ustalone, że ktoś zapadnie w chorobę i potem skorzysta z leku, który go wyleczy, tak samo zostało ustalone, że osoba dotkniętanieszczęściem, która pomodli się i zadośćuczyni,wtedy jej zbawienie będzie możliwe przezwysłuchanie jej modlitwy. Praktyka pokazuje, że złaską bożą odpowiednio złożona modlitwa zespełnionymi warunkami zostanie wysłuchana.Wers Koranu mówi: "Módlcie się do mnie, awysłucham waszych modlitw" i wskazuje na to
samo. Dlatego zastanawia fakt, dlaczego ludzie
mimo wiary w predestynację, korzystający z
leczenia i porady lekarskiej w razie choroby, nie
doceniają w podobny sposób skuteczności
modlitwy.
2. Przyjrzyjmy się następującymwersom: a. "Każdy, kto się modli i jest cierpliwyzasłuży na nagrodę Allacha” (12: 90) To proroctwo jest ogólnej natury, dotyczy warunków przestrzegania wiary w Allacha i cierpliwości. b."Dlaczego Bóg miałby karać, jeśli będzieciewdzięczni i jeśli uwierzycie?" (4: 147) To proroctwo mówi, że nadchodzącej katastrofymożna uniknąć dzięki wdzięczności i wierze. c."Tych, którzy nie uwierzyli, ukarzę karą strasznąna tym świecie i w życiu ostatecznym; i oni nie będą mieli pomocników. A tym, którzy uwierzyli i
Mi
ł
o
ść
Muzu
ł
manów do
Ś
wi
ę
tej Ksi
ę
gi Koranu stworzy
ł
a t 
ą
pi
ę
kn
ą
 kopi
ę
 
Ś
wi
ę
tej Ksi
ę
gi
 
 
Listopad2012
3
zmienił świat. Jego rządy były najjaśniejszym
okresem Kalifatu Umayyad.
Był on synem Abdul Aziz bin Marwana,
namiestnika Egiptu, a jego matka, Umm-i-
Aasim byławnuczką Kalifa Umar ibn Al
-Khattab.Umar bin Abdul Aziz
 
urodził się w 63 roku wgkalendarza muzułmańskiego (682 r. n.e.) w Halwan,w Egipcie, ale kształcił się w Medynie u wuja matki,szanowanego uczonego Abdullah ibn Umar. Pozostałw Medynie do śmierci ojca, do 704 r. n.e., kiedy towezwał go jego wuja Kalif Abdul Malik i wydał za jego córkę Fatimę. Mianowano go gubernatorem
Medyny w 706r. n.e. w sukcesji po Kalifie Waleed bin
Abdul Malik. Umar pozostał gubernatorem Medynyw czasie rządów Kalifa Waleed i Suleiman. Jednak,kiedy Suleiman poważnie zachorował, chciałmianować następcę, a jego synowie byli ciąglenieletni. Reja ibn Haiwah, jego doradca, zasugerowałUmara bin Abdul Aziz jako następcę i Suleiman przyjął sugestię. Po nominacji na kalifa, Umar zwrócił się do ludzi w te słowa: "Ludzie, zostałem
nominowany waszym kalifem wbrew mojej woli i bez waszej zgody. Jestem tu zatem i zwalniam was ze
zobowiązania [bayiat] posłuszeństwa wobec mnie.Wybierzcie kogokolwiek uznacie za nadającego się
na waszego kalifa." Ludzie odrzekli: "Umarze, ufamy
którzy czynili dobre dzieła, On da w pełni należną imnagrodę. A Bóg nie kocha ludzi
niesprawiedliwych!"(3:55-56) W tym wersie
 podobnie jest też jasno powiedziane, że nasza wiara jest warunkiem, który może zapobiec i powstrzymaćkarę. d. "Jeśli więc oni będą ciebie uważać za kłamcę,to powiedz: "Wasz Pan jest władcąwszechobejmującego miłosierdzia, lecz Jego srogigniew nie będzie odwrócony od ludugrzeszników" (6:148) To proroctwo jest teżograniczone warunkami. Jeśli przeciwnicy uwierzązejdzie na nich oczywiście łaska Allacha, ale jeśli pozostaną w sprzeciwie, wtedy kary boskiej nie da sięuniknąć za pomocą sztuczek i forteli. Istnieje wiele
 proroctw w Koranie obarczonych warunkami
zawartych w opowieściach proroków
-
zaprzeczać im jest równe sprzeciwowi przeciwko Islamowi. Wynikateż z przypowieści proroka Jonasza, że złowróżbnych proroctw, mimo że nieobarczonych warunkami,można uniknąć wykazując skruchę i żal, albowiemBóg przyjmie skruchę takiej osoby i zawiesi proroctwo przewidujące straszny koniec dla takiej
osoby.
Hazrat Umar bin Abdul Aziz
 
dnowiciel Pierwszego Wieku w Hidżrze)
 
(Źródło:
 Noor-i-Islam
, Paźdz. 2012
 
Było kilku władców na świecie, którzy pozostawili niezatarte wrażenie na kartach historii.
Kalif Umar ibn Abdul Aziz jest na szczycie takiej
listy. Jest on uznawany za najznamienitszego władcęw historii Islamu obok czterech innych kalifów
-Hazrats abu Bakr, Umar, Uthman i Ali, niech Allah
 będzie z nimi. Tak naprawdę, w niektórych kręgachuznawany jest jako piąty i ostatni kalif Islamu, co jesttakże potwierdzone we wszystkich opublikowanychlistach, że był on Pierwszym Odnowicielem Islamu.Rzymski władca, usłyszawszy o jego śmierci powiedział: "Odeszła szlachetna osoba... Nie dziwimnie widok ascety, który odrzucił dobra doczesne,aby oddać się modlitwom do Allacha. Z uznaniem jednak postrzegam osobę, która mając wszystkie przyjemności świata u swoich stóp, odrzuca je, aby prowadzić życie pobożne i pełne wyrzeczeń."
 
Umar bin Abdul rządził jako kalif jedynie przez30 miesięcy, ale w czasie tego krótkie go czasu
Ś
wi
ę
ta Ka‘ba
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->