Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
66. - 7

66. - 7

Ratings: (0)|Views: 49|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Dec 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2014

pdf

text

original

 
P r i j e d l o gNa temelju
č
lanka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br.150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2012. godine usvojilaODLUKUO SMJERNICAMA ZA UKLJU
Č
IVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PRIJEDLOGUREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJE
Ć
A O USPOSTAVLJANJUINSTRUMENTA ZA POVEZIVANJE EUROPE, TE U PRIJEDLOG UREDBEEUROPSKOG PARLAMENTA I VIJE
Ć
A O SMJERNICAMA UNIJE ZA RAZVITAKTRANSEUROPSKE PROMETNE MREŽEI.Ovom odlukom utvr
đ
uju se smjernice za uklju
č
ivanje Republike Hrvatske u Prijedlog uredbeEuropskog parlamenta i Vije
ć
a o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe te uPrijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vije
ć
a o smjernicama Unije za razvitakTranseuropske prometne mreže.II.Prometni sustav Republike Hrvatske kao budu
ć
e države
č
lanice Europske unije treba, osimdijelova ukupne mreže prometnica odre
đ
enih u okviru pregovora o pristupanju RepublikeHrvatske Europskoj uniji, uklju
č
ivati i dijelove Osnovne mreže odre
đ
ene Prijedlogom uredbeEuropskog parlamenta i Vije
ć
a o smjernicama Unije za razvitak Transeuropske prometnemreže kao i dijelove koridora Osnovne mreže odre
đ
ene Prijedlogom uredbe Europskogparlamenta i Vije
ć
a o uspostavljanju instrumenta za povezivanje Europe.III.U ostvarivanju ciljeva iz to
č
ke II. ove Odluke, Republika Hrvatska
ć
e tražiti uklju
č
ivanjesljede
ć
ih prometnih pravaca u Osnovnu mrežu i koridore Osnovne mreže: autoceste iželjezni
č
ke pruge visoke razine uslužnosti od državne granice s Republikom Slovenijom izpravca Ljubljane preko Zagreba do državne granice s Republikom Srbijom u pravcu Beograda(tzv. koridor X), zatim autoceste i željezni
č
ke pruge od državne granice s RepublikomMa
đ
arskom preko Zagreba do Rijeke (tzv. koridor V b), te plovni put rijeke Dunav (tzv.koridor VII) s plovnim putem rijeke Save.IV.U ostvarivanju ciljeva iz to
č
ke II. ove Odluke, Republika Hrvatska
ć
e dodatno predložiti iuklju
č
ivanje slijede
ć
ih prometnih pravaca u Osnovnu mrežu i koridore Osnovne mreže:autoceste i željezni
č
ke veze od državne granice s Republikom Slovenijom iz pravca Mariborado Zagreba (tzv. koridor Xa), zatim cestovnog pravca od državne granice s RepublikomMa
đ
arskom preko Osijeka prema Bosni i Hercegovini, te od Metkovi
ć
a do Plo
č
a tzv. koridorVc), autoceste mora od Rijeke i Plo
č
a kao i cestu uzduž jadranske obale (tzv. Jadransko- jonski pravac)
.
 
 2
V.
Definicije položaja (trase) i projekata iz to
č
ki III. i IV.
č
ine Prilog i sastavni su dio oveOdluke.VI.Sva nadležna tijela državne uprave pri zastupanju interesa Republike Hrvatske i donošenjuodluka pred institucijama Europske unije, u razgovorima sa državama
č
lanicama Europskeunije kao i sa tre
ć
im državama, zastupaju
ć
i interese Republike Hrvatske, dužna su postupati uskladu sa smjernicama za uklju
č
ivanje Republike Hrvatske u Prijedlog uredbe Europskogparlamenta i Vije
ć
a o uspostavljanju instrumenta za povezivanje Europe te u Prijedlog uredbeEuropskog parlamenta i Vije
ć
a o smjernicama Unije za razvitak Transeuropske prometnemreže utvr
đ
enih ovom Odlukom.VII.Pra
ć
enje provedbe ove Odluke u nadležnosti je Ministarstva pomorstva, prometa iinfrastrukture, koje Vladi Republike Hrvatske dva puta godišnje mora podnositi izvješ
ć
a onjezinoj provedbi.
 
VIII.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
ć
e se u Narodnim novinama.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIK VLADEZoran Milanovi
ć
 
 
Prilog : Položaj (trasa) i projekti
BALTI
Č
KO-JADRANSKI KORIDOR
DEFINICIJE POLOŽAJA (TRASE)Helsinki - Tallinn - Riga - Kaunas - Varšava - KatowiceGdanjsk - KatowiceKatowice - Ostrava - Brno - Be
č
 Katowice - Žilina - Bratislava - Be
č
 Be
č
- Graz - Klagenfurt - Villach - Udine - Venezia - Bologna - Ravenna
Hrvatska:Graz – Maribor – Krapina – Zagreb (koridor Xa);Granica sa Slovenijom – Rijeka – Plo
č
e – granica s Crnom Gorom (Jadransko-jonskaautocesta)
Dionice uklju
č
uju projekte:Rupa-Rijeka-Žuta Lokva cesta-3 faze (dionica Križiš
ć
e – Novi Vinodolski,dionica Novi Vinodolski – Senj, dionica Senj– Žuta Lokva):-provedba: 2013-2017Zapreši
ć
-Zabok željeznica-nadogradnja i elektrifikacija-provedba:2014-2016Zabok-Krapina-granica saSlovenijomželjeznica-nadogradnja i elektrifikacija-provedba:2014-2016

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->