Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hibernate IOC APEKER WwwJavaDiliCom

Hibernate IOC APEKER WwwJavaDiliCom

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 261|Likes:
Published by www.javadili.com

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: www.javadili.com on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2012

 
 
Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
 
Bilgisayar Mühendisli
ğ
i Bölümü
ARA
Ş
TIRMA ÖDEV
İ
 HIBERNATE IOC
Ali Gökalp Peker 20221829
 
 2
İ
çerik
1. IoC(Inversion of Control) 31.1. IoC nedir? 31.2. IoC’yi derinlemesine inceleme 41.3. Kullan
ı
m Alanlar 
ı
91.4. IoC Tiplerinin Art
ı
lar 
ı
ve Eksileri 102. Spring Framework 122.1. Framework’e genel bak
ı
ş
132.2. Spring Framework ve IoC container 173.Spring IDE 203.1.Spring IDE nedir ? 203.2.Spring IDE’nin özellikleri ? 204.Örnek 215.Kaynaklar 25
 
 3
 1.IoC(Inversion of Control)
1.1. IoC nedir ?
De
ğ
i
ş
en yaz
ı
l
ı
m geli
ş
tirme ko
ş
ullar 
ı
alt
ı
nda daha büyük ve geni
ş
çapl
ı
 projelerin daha h
ı
zl
ı
, daha etkili ve daha kolay geli
ş
tirilebilmesi için bir çok tasar 
ı
mörüntüsü geli
ş
tirilmi
ş
tir.Bir çok farkl
ı
geli
ş
tirme ortamlar 
ı
ndan olu
ş
an projeleri birbirine entegre etmekgeli
ş
en yaz
ı
l
ı
m sektöründe ele al
ı
nmas
ı
gereken problemlerden birisiolmu
ş
tur.Günümüzde projelerin büyük çapta olmas
ı
ve birçok çal
ı
ş
an taraf 
ı
ndangeli
ş
tirilmesi beraberinde birçok problemi getirmi
ş
tir.Projelerin ayr 
ı
parçalar 
ı
n
ı
n ayr 
ı
 framework’lerde yap
ı
lmas
ı
veya de
ğ
i
ş
ik türdeki parçalar 
ı
n her biri için farkl
ı
uygulamageli
ş
tirme politikalar 
ı
kullan
ı
lmas
ı
, projelerin tek bir yap
ı
halinde birle
ş
tirilmesinizorla
ş
t
ı
rmaktad
ı
r.Mesela bir web uygulamas
ı
nda sayfa tasar 
ı
m
ı
için ayr 
ı
bir ortamkullan
ı
lmas
ı
, i
ş
mant
ı
ğ
ı
için ise ayr 
ı
bir ortam
ı
n kullan
ı
lmas
ı
bu iki ortam
ı
n birbirineentegre olmas
ı
n
ı
gerektirmektedir.Ayr 
ı
ca i
ş
in içine veritaban
ı
gibi ba
ş
ka etmenlerinde girmesi web uygulamas
ı
n
ı
n tek , bütün bir uygulama olarak ortaya ç
ı
kar 
ı
lmas
ı
n
ı
 zorla
ş
t
ı
rmaktad
ı
r.Java tabanl
ı
yaz
ı
l
ı
m geli
ş
tirimlerinde ise her zaman farkl
ı
projelerdekibile
ş
enleri birle
ş
tirmek için lightweight container’lar kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Bu container’lar 
ı
nbirden çok nesneyi ba
ğ
layabilmesi için kullan
ı
lan genel tasar 
ı
m örüntüsü IoC’dir.IoC k
ı
saca , uygulamalar aras
ı
nda kurulan i
ş
ak
ı
ş
ı
n
ı
n kurulmas
ı
nadayan
ı
r.Uygulaman
ı
n de
ğ
i
ş
ik mimariden gelen birçok parças
ı
n
ı
n , bu parçalar 
ı
 kendisi etkilenmeden kolayl
ı
kla kurulabilmesini sa
ğ
lar.Bunu sa
ğ
laman
ı
n birçok yolubulunmaktad
ı
r.Fakat as
ı
l amac ileti
ş
imin veya birle
ş
tirme i
ş
leminin parçalar 
ı
 etkilemeden yap
ı
labilmesini sa
ğ
lamakt
ı
r.Bu yüzden bu yollar belirtilen kriter gözönünde bulundurularak tespit edilmi
ş
tir.IoC ilk ba
ş
ta , inversion of control yani kontrolün çevrilmesi ad
ı
yla ortayaç
ı
km
ı
ş
olsa da , Martin Fowler bir e
ğ
itimci bu terimin anlam
ı
n
ı
irdelemi
ş
tir.”kontrolühangi aç
ı
dan çeviriyorlar?” diye bir soru yönelten Fowler daha sonra teriminDependency Injection olarak de
ğ
i
ş
tirilmesini önermi
ş
tir.Tasar 
ı
m örüntüsünü daha iyi
ı
klayan bu terim daha sonra birçok çevre taraf 
ı
ndan kabul edilmi
ş
tir.IoC
ş
u an birçok framework’de kullan
ı
lan ve frameworklerde yeni yenivurgulanan fakat asl
ı
nda karakteristik olarak birçok framework’ün içinde ço
ğ
u kezkullan
ı
lm
ı
ş
olan etkili bir tekniktir.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Erol Tüfekçi liked this
Erol Tüfekçi liked this
Erol Tüfekçi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->