Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JSF-Stuts Turkcelestirilmesi WwwJavaDiliCom

JSF-Stuts Turkcelestirilmesi WwwJavaDiliCom

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 809 |Likes:
Published by www.javadili.com

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: www.javadili.com on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
 
Haz
ı
rlayan: S
İ
NA ÇET
İ
NER Ocak 2006
 
1
İ
çindekiler 
1. Tümle
ş
tirme ne demektir?..................................................................................1 2. JSF’ye genel bir bak 
ı
ş
........................................................................................1 3. Struts’a genel bir bak 
ı
ş
.......................................................................................4 4. JSF – Struts Tümle
ş
tirmesinin Gereklili
ğ
i.........................................................5 5. JSF – Struts Tümle
ş
tirmesi.................................................................................6 
5.1 Struts uygulamalar 
ı
n
ı
JSF’ye ta
ş
ı
nmas
ı
..................................................9 
5.2 Struts-Faces ile Tiles’
ı
n tümle
ş
tirilmesiyle ilgili sorunlar 
..........................10 
5.2.1 Yan
ı
t önceden üstlenildi (Response has already been committed)
.....11 
5.2.2 404 Kaynak bulunam
ı
yor (404 Resource Not Found)
......................14 
5.2.3 Form teslimi geri dönü
ş
te ayn
ı
formda görüntüleniyor 
....................15 
6. Örnek uygulamayla ilgili kodlar.........................................................................18 7. Referanslar.........................................................................................................24
 
2
1. Tümle
ş
tirme ne demektir?
Tümle
ş
tirme,
integration
, en az iki ba
ğ
ı
ms
ı
z sistemin birbirleriyle uyumlu bir biçimde yeni bir sisteme hizmetsunmak, o sistemin bünyesinde çal
ı
ş
mak üzere bir araya getirilmesidir.Tümle
ş
tirmeyle genelde amaçlanan bu bütünle
ş
tirilmeye çal
ı
ş
ı
lan sistemlerin üstün yanlar 
ı
n
ı
n bir aradakullan
ı
lmas
ı
d
ı
r. Ancak tümle
ş
tirilecek sistemlerin birbirlerine yak 
ı
n yada birbirleriyle konu
ş
abilecek, çal
ı
ş
abilecek nitelikte olmalar 
ı
gereklidir. Bu ara
ş
t
ı
rma konusunun amac
ı
, ayr 
ı
ayr 
ı
birçok avantajlar 
ı
bulunan iki çat
ı
,
 framework 
,olan STRUTS ve JSF’nin tümle
ş
tirilmesidir.
2. JSF’ye genel bir bak
ı
ş
 
JavaServer Faces, web tabanl
ı
arayüzler haz
ı
rlamak için kullan
ı
lan, dinamik web uygulamalar 
ı
tasarlamaya yard
ı
mc
ı
 olan bir çat
ı
d
ı
r. JSF’nin sa
ğ
lad
ı
ğ
ı
, Java’n
ı
n standart kütüphanesinde bulunan awt, swing gibi bile
ş
enler yan
ı
nda,istemci,
client 
, tarafl
ı
olaylar 
ı
n ele al
ı
nmas
ı
için yöntemler sunar. A
ş
a
ğ
ı
da daha ayr 
ı
nt
ı
l
ı
bir biçimde JSF’ninfaydalar 
ı
ndan bahsedece
ğ
iz. Bir JSF uygulamas
ı
, bir servlet uygulamas
ı
d
ı
r. Tek fark 
ı
olay tabanl
ı
olmas
ı
d
ı
r.
ı
sacas
ı
JSF web arayüzü tasarlamaya yarayan UI deste
ğ
i olan bir çat
ı
d
ı
r dersek yanl
ı
ş
olmaz. JSF’nin faydalar 
ı
ndan bahsedecek olursak;
 
Kullan
ı
c
ı
arayüzü (UI) tasarlanmas
ı
nda temel API deste
ğ
inin yan
ı
nda, herhangi bir JavaServer Facesgerçekle
ş
tiriminde yer almas
ı
garantilenmi
ş
baz
ı
temel standart bile
ş
enler,
 
Standart JavaBeans tasar 
ı
m örüntüsünü temel alan, sunucu tarafl
ı
olaylar 
ı
n ele al
ı
nmas
ı
nda kullan
ı
lan, olayve kullan
ı
c
ı
modellemesi,
 
De
ğ
er ba
ğ
lama (
value binding
) ve yordam ba
ğ
lama (
method binding
) ifadeleri JSTL 1.0 (
 JSP standard taglibrary
) ile ortaya ç
ı
kan ifade dili kümesini temel al
ı
r ve JSP 2.0 ile birle
ş
tirilmi
ş
tir.
 
Bu ifadeler, veri modelinizdeki nesneleri bile
ş
en özellikleriyle veya olay ele alma metodlar 
ı
n
ı
zla i
ş
mant
ı
ğ
ı
 
ı
s
ı
mlar 
ı
n
ı
n (
business logic
), ayr 
ı
nt
ı
l
ı
Java nesnesi bilgisini gerektirmeden ba
ğ
lanmas
ı
na izin verir.
 
MVC tasar 
ı
m örüntüsünü uygulayan, iyi tan
ı
mlanm
ı
ş
istem i
ş
leme ya
ş
am döngüsü (
request processinglifecycle
) içerir.
 
A
ş
a
ğ
ı
daki 3 etkene dayal
ı
uygulama sayesinde, sayfa gezinim deste
ğ
i
o
 
Halihaz
ı
rdaki istemi ele alan görünüm
o
 
Action Metodu ça
ğ
ı
m
ı
(tipik olarak, her action metodu bir formdaki submit butonuna ba
ğ
l
ı
d
ı
r)
o
 
Bu olay
ı
n neticesini döndüren mant
ı
ksal sonuç (
outcome
) nesnesi
 
De
ğ
er ba
ğ
lanmas
ı
ve metod ba
ğ
lanmas
ı
ifadelerinin hesaplanmas
ı
nda kullan
ı
lan ve gerekli görüldü
ğ
ündeyeni bean’lerin yap
ı
land
ı
ı
lmas
ı
n
ı
sa
ğ
layan, özellikleri ayarlanm
ı
ş
olan, iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
olarak da belli bir kapsamda (
scope
) tutulan yönetilmi
ş
bean imkan
ı
.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erol Tüfekçi liked this
Erol Tüfekçi liked this
Nazli Temu liked this
fatihcan15 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->