Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veri Erisim Nesnesi AALTUNTAS WwwJavaDiliCom

Veri Erisim Nesnesi AALTUNTAS WwwJavaDiliCom

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by www.javadili.com

More info:

Published by: www.javadili.com on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2011

 
 
Hacettepe Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisli
ğ
iBölümü
VER
İ
ER
İŞİ
M NESNES
İ
 
Asl
ı
Berivan Altunta
ş
 20121923
 
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER
İ
çerik Problem Çözüm Veri Taban
ı
na VEN
İ
le Eri
ş
mek  Yap
ı
 Kat
ı
l
ı
mc
ı
lar ve Sorumluluklar
ı
 
İş
Nesnesi Veri Eri
ş
im Nesnesi Veri Kayna
ğ
ı
 Aktar
ı
m Nesnesi 
Yöntemler 
Otomatik VEN Kodu Üretim Yöntemi Veri Eri
ş
im Nesneleri için Fabrika Yöntemi 
Sonuçlar Gerçekle
ş
tirimler 
Veri Eri
ş
im Nesnesi Gerçekle
ş
tirimi Veri Eri
ş
im Nesneleri için Fabrika Yöntemi Gerçekle
ş
tirimi 
Fabrika Yöntemi Tasar 
ı
m Örüntüsü Kullanarak Fabrika Yönetiminin Gerçekle
ş
tirimi Soyut Fabrika Tasar 
ı
m Örüntüsü Kullanarak Fabrika Yönteminin Gerçekle
ş
tirimi 
Örnek Kodlar Kaynaklar 
 
İ
çerik:
Veriye eri
ş
im verinin kayna
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
olarak de
ğ
i
ş
ir . Veri taban
ı
gibi kal
ı
c
ı
depolaraeri
ş
im, deponun ili
ş
kisel veri taban
ı
ya da nesneye dayal
ı
veri taban
ı
olmas
ı
na göre çe
ş
itlilik gösterir ve gerçekle
ş
tirimi buna göre yap
ı
l
ı
r.
Problem:
Java 2 Platformunda, (J2EE) uygulamalar 
ı
belirli noktalarda kal
ı
c
ı
veriyi kullanmayaihtiyaç duyarlar.Ço
ğ
u uygulamalar için kal
ı
c
ı
depolama i
ş
lemleri farkl
ı
mekanizmalarlagerçekle
ş
tirilir ve kal
ı
c
ı
veri depolar 
ı
na eri
ş
im için belirgin farklar 
ı
olan
 
UygulamaProgramlama Arayüzleri (UPA
)
kullan
ı
l
ı
.
Baz
ı
uygulamalar ise, ayr 
ı
sistemler üzerindekiverilere eri
ş
mek ihtiyac
ı
duyabilirler.
 
Genellikle, uygulamalar kal
ı
c
ı
veriyi temsil eden varl
ı
k çekirdekleri gibi payla
ş
ı
ml
ı
,da
ğ
ı
t
ı
lm
ı
ş
bile
ş
enleri kullan
ı
rlar.Bir uygulamada kal
ı
c
ı
l
ı
ğ
ı
sa
ğ
lamak için gerekli SQLdeyimleri varl
ı
k çekirde
ğ
i kodu içinde yaz
ı
l
ı
yorsa yani varl
ı
k çekirde
ğ
i aç
ı
kça kal
ı
c
ı
depoyaeri
ş
ebiliyorsa , çekirdek tabanl
ı
kal
ı
c
ı
l
ı
k yöntemi kullan
ı
l
ı
yor demektir.E
ğ
er uygulama varl
ı
çekirdeklerini koza tabanl
ı
kal
ı
c
ı
l
ı
k yöntemi ile kullan
ı
yorsa, birim i
ş
lem ve kal
ı
c
ı
l
ı
ayr 
ı
nt
ı
lar 
ı
koza taraf 
ı
ndan ele al
ı
n
ı
r.Bu yöntemde,veri taban
ı
i
ş
lemleri varl
ı
k çekirde
ğ
i koduiçinde kodlanmak yerine yaln
ı
zca yayg
ı
nla
ş
t
ı
rma belirtim kütü
ğ
ünde gerekli belirtimler yap
ı
l
ı
r.Veri taban
ı
ile ilgili i
ş
lemlerin sorumlulu
ğ
u ve yönetimi i
ş
letim kozas
ı
na devredilmi
ş
 demektir.
İş
uygulamalar 
ı
genellikle ili
ş
kisel ya da nesneye dayal
ı
veri tabanlar 
ı
na eri
ş
ime ihtiyaçduyarlar ve Java platformu veriye eri
ş
im için farkl
ı
baz
ı
teknikler sunar.Bu tekniklerden eneski ve iyi haz
ı
rlanm
ı
ş
teknik SQL sorgular 
ı
n
ı
çal
ı
ş
t
ı
ran ve sonuçlar 
ı
getirmeyi sa
ğ
layanJavaVeri Taban
ı
Ba
ğ
lanabilirli
ğ
i ( JVTB ) UPA’ s
ı
n
ı
kullanmakt
ı
r.Bu UPA veriye eri
ş
im veuygulaman
ı
n durumunun kal
ı
c
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
sa
ğ
lamak isteyen geli
ş
tiriciye bu imkan
ı
sa
ğ
lamas
ı
nara
ğ
men, ta
ş
ı
nmas
ı
zor bir UPA’d
ı
r.Uygulamalar,
İ
li
ş
kisel Veri Taban
ı
Yönetim Sistemi (
İ
VTYS )üzerinde yer alan verilereeri
ş
im için Java Veri Taban
ı
Ba
ğ
lanabilirli
ğ
i ( JVTB ) UPA’ lar 
ı
n
ı
kullanabilirler JVTBUPA’s
ı
, ili
ş
kisel veri taban
ı
gibi kal
ı
c
ı
bir depodaki verilere standart eri
ş
imi ve verilerini
ş
lenmesini sa
ğ
lar. JVTB UPA, J2EE uygulamalar 
ı
n
ı
n
İ
VTYS tablolar 
ı
na eri
ş
imi sa
ğ
layanSQL deyimlerini kullanabilmesine olanak verir. Fakat,
İ
VTYS ortam
ı
nda bile SQLdeyimlerinin söz dizim ve biçim özellikleri özel veri taban
ı
ürünlerine ba
ğ
l
ı
olarak de
ğ
i
ş
ebilir.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->