Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
legea_gazelor

legea_gazelor

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Lica Emil

More info:

Published by: Lica Emil on Dec 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
 LEGEA GAZELOR nr. 351/2004publicat
ă
în Monitorul Oficial, Partea I,nr. 679/28 iulie 2004
Parlamentul României adopt
ă
prezenta legeCAPITOLUL IDispozi
ţ
ii generale
Art. 1. (1) Prezenta lege stabile
ş
te cadrul legal necesar pentru desf 
ăş
urareaactivit
ăţ
ilor specifice sectorului gazelor naturale, în condi
ţ
ii de competitivitate
ş
itransparen
ţă
.(2) Politica energetic
ă
a statului în domeniul gazelor naturale trebuie s
ă
asiguresatisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, în condi
ţ
iide cre
ş
tere a eficien
ţ
ei energetice
ş
i prin constituirea unui cadru institu
ţ
ionalcorespunz
ă
tor.
 
Art.2. (1) Obiectivele
ş
i principiile prezentei legi sunt:a) siguran
ţ
a
ş
i continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor; b) eficien
ţ
a economic
ă
, în general
ş
i eficien
ţ
a energetic
ă
, în special;c) protec
ţ
ia mediului;d) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;e) promovarea
ş
i asigurarea concuren
ţ
ei pe pia
ţ
a de gaze naturale;f) armonizarea legisla
ţ
iei na
ţ
ionale cu legisla
ţ
ia comunitar 
ă
în domeniu, curespectarea principiului subsidiarit
ăţ
ii;g) transparen
ţ
a pre
ţ
urilor 
ş
i a tarifelor reglementate la gazele naturale;h) dezvoltarea sectorului gazelor naturale în condi
ţ
ii de eficien
ţă
economic
ă
 
ş
i protec
ţ
ia mediului;i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale; j) interconectarea sistemului na
ţ
ional de transport de gaze naturale la sistemeleeuropene;k) asigurarea condi
ţ
iilor necesare pentru continuarea liberaliz
ă
rii pie
ţ
ei gazelor naturale
ş
i a accesului nediscriminatoriu al ter 
ţ
ilor la conductele din amonte, depozitelede înmagazinare, sistemele de transport
ş
i de distribu
ţ
ie a gazelor naturale;l) operarea instala
ţ
iilor tehnologice de suprafa
ţă
din câmpurile de produc
ţ
ie, adepozitelor de înmagazinare, a sistemelor de transport
ş
i de distribu
ţ
ie a gazelor naturale, în condi
ţ
ii de siguran
ţă
 
ş
i eficien
ţă
;m) asigurarea capacit
ăţ
ii de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoilecurente, cât
ş
i pentru cele strategice;
 
2
(2) Realizarea obiectivelor prev
ă
zute la alin.(1) revine Ministerului Economiei
ş
i Comer 
ţ
ului, ANRGN
ş
i persoanelor juridice din sectorul gazelor naturale, potrivitstatutului, competen
ţ
elor 
ş
i atribu
ţ
iilor acestora.Art. 3. În sensul prezentei legi, urm
ă
torii termeni se definesc dup
ă
cum urmeaz
ă
:1.
acces la depozite de înmagazinare
– dreptul unui produc
ă
tor, furnizor,transportator, consumator eligibil
ş
i/sau al persoanelor juridice str 
ă
ine, beneficiare aletranzitului pe teritoriul României de a utiliza depozitele;2.
acces la sistemul de distribu
 ţ 
ie
– dreptul unui furnizor 
ş
i/sau consumator de autiliza sistemul de distribu
ţ
ie;3.
acces la sistemul de transport 
– dreptul unui produc
ă
tor, distribuitor, operator deînmagazinare, furnizor, consumator 
ş
i/sau al investitorilor de a utiliza sistemul detransport;4.
acord tehnic
- acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluarecomercial
ă
aprobat de ANRGN;5.
agent economic din sectorul gazelor naturale -
persoan
ă
juridic
ă
care desf 
ăş
oar 
ă
 cel pu
ţ
in una din urm
ă
toarele activit
ăţ
i: produc
ţ
ie, transport, distribu
ţ
ie, furnizare, saudepozitare de gaze naturale, precum
ş
i activit
ăţ
i de proiectare
ş
i execu
ţ
ie, aferenteacestora;6.
aparat de utilizare
– sistemul complex destinat s
ă
consume gaze naturale(combustibil sau materie prim
ă
), cu îndeplinirea condi
ţ
iilor legale pentru func
ţ
ionare, parte component
ă
a instala
ţ
iei de utilizare a gazelor naturale;7.
autoriza
 ţ 
ie
– act administrativ individual emis de ANRGN, acordat unei persoanefizice/juridice;8.
aviz tehnic
- documentul necesar ob
ţ
inerii unei autoriza
ţ
ii, emis de c
ă
tre operatorulde sistem în urma analizei unei documenta
ţ
ii de proiectare, care atest
ă
respectareacondi
ţ
iilor impuse de prescrip
ţ
iile tehnice
ş
i legisla
ţ
ia în vigoare;9.
bunuri proprietatea ter 
 ţ 
ilor 
- obiective componente ale SNT sau ale sistemelor dedistribu
ţ
ie, puse în func
ţ
iune pân
ă
la data intr 
ă
rii în vigoare a prezentei legi, utilizatede c
ă
tre operatorii licen
ţ
ia
ţ
i pentru realizarea serviciilor publice de interes na
ţ
ional detransport sau de distribu
ţ
ie, bunuri neincluse în patrimoniul acestora;10.
capacitate disponibil 
ă
– capacitatea utilizabil
ă
de transport, de distribu
ţ
ie sau adepozitului de înmagazinare, determinat
ă
în condi
ţ
iile reglement
ă
rilor specifice, pecare operatorul sistemului o poate pune la dispozi
ţ
ia utilizatorilor sau consumatorilor;11.
cod 
- colec
ţ
ie de reglement
ă
ri cu caracter tehnic
ş
i comercial, emise de autoritateacompetent
ă
, prin care se stabilesc reguli
ş
i proceduri obligatorii pentru agen
ţ
iieconomici din sectorul gazelor naturale;12.
conduct 
ă
de alimentare din amonte -
conduct
ă
, inclusiv instala
ţ
iile,echipamentele
ş
i dot
ă
rile aferente, prin care se asigur 
ă
vehicularea gazelor naturale dela obiectivele de produc
ţ
ie/înmagazinare pân
ă
la sistemul de transport/distribu
ţ
ie;13.
conduct 
ă
de interconectare
- conduct
ă
de transport care traverseaz
ă
o frontier 
ă
 dintre state pentru unicul scop al conect
ă
rii sistemelor de transport na
ţ
ionale aleacestor state;14.
conduct 
ă
magistral 
ă
– conduct
ă
care func
ţ
ioneaz
ă
în regim de înalt
ă
presiune,mai mare de 6 bari, inclusiv instala
ţ
iile, echipamentele
ş
i dot
ă
rile aferente, prin care se
 
3
asigur 
ă
transportul gazelor naturale între punctele de preluare din conductele dinamonte punctele de predare la consumatorii distribuitori/furnizori
ş
i respectiv tranzitulîntre punctele de intrare
ş
i punctele de ie
ş
ire în/din
ţ
ar 
ă
;15.
conduct 
ă
magistral 
ă
dedicat 
ă
– conduct
ă
magistral
ă
, incluzând instala
ţ
iile,echipamentele
ş
i dot
ă
rile aferente, prin care se asigur 
ă
, în exclusivitate, tranzitulgazelor naturale;16.
consumator 
- persoana fizic
ă
sau juridic
ă
, care cump
ă
ă
gaze naturale pentruconsumul propriu;17.
consumator captiv
– consumatorul care, din considerente de reglementare, nu poate alege furnizorul;18.
consumator eligibil 
–  consumatorul care poate s
ă
aleag
ă
furnizorul
ş
i care areacces la sistem în condi
ţ
iile men
ţ
ionate în prezenta lege;19.
consumator casnic
- consumatorul care achizi
ţ
ioneaz
ă
gaze naturale pentruconsumul casnic propriu;20.
consumator noncasnic
- consumatorul care achizi
ţ
ioneaz
ă
gaze naturale ce nusunt destinate consumului casnic propriu;21.
depozit de înmagazinare subteran
ă
- spa
ţ
iu din scoar 
ţ
a terestr 
ă
cu calit
ăţ
inaturale sau dobândite ca urmare a unor opera
ţ
iuni petroliere sau activit
ăţ
i miniereanterioare, proprii pentru injectarea, stocarea
ş
i extragerea unor volume de gazenaturale;
 
22.
dispecerizare
– activitatea specific
ă
de corelare
ş
i echilibrare permanent
ă
 
ş
ioperativ
ă
, la nivelul sistemelor, a cantit
ăţ
ilor de gaze naturale intrate
ş
i respectiv ie
ş
ite,la parametrii rezulta
ţ
i din obliga
ţ
iile de livrare, cât
ş
i luarea m
ă
surilor de limitare aefectelor situa
ţ
iilor excep
ţ
ionale, cum ar fi: temperaturi foarte sc
ă
zute, calamit
ăţ
inaturale, avarii majore
ş
i altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice;23.
distribu
 ţ 
ie a gazelor naturale
– activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribu
ţ
ie în regim de presiuni de pân
ă
la 6 bari inclusiv;24.
 furnizarea gazelor naturale
– activitatea comercial
ă
de vânzare-cump
ă
rare agazelor naturale, desf 
ăş
urat
ă
de o persoan
ă
juridic
ă
, în baza licen
ţ
ei de furnizare încondi
ţ
iile prezentei legi;25.
 furnizor 
– persoana juridic
ă
, titular 
ă
de licen
ţă
de furnizare, care comercializeaz
ă
 gaze naturale, în baza unui contract de furnizare;26.
gaze naturale
- gazele libere din z
ă
c
ă
mintele de gaz metan, gazele dizolvate în
ţ
i
ţ
ei, cele din capul de gaze asociat z
ă
c
ă
mintelor de
ţ
i
ţ
ei, precum
ş
i gazele rezultate dinextrac
ţ
ia sau separarea hidrocarburilor lichide;27.
 gaz natural comprimat pentru vehicul (GNCV) -
gazul natural stocat în butelii, prin comprimare la peste 200 de bari, în scopul utiliz
ă
rii drept combustibil pentruvehicule cu motoare termice;28.
 gaz natural lichefiat (GNL)
- gazul natural care, în urma unor procese specifice,este adus în stare lichid
ă
 
ş
i stocat în recipiente speciale;29.
 gaz petrolier lichefiat (GPL) -
amestec de hidrocarburi cu con
ţ
inut de peste 90%în volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decât etilena
ş
i propilena sauunul dintre izomerii lor izola
ţ
i;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->