Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

ANAYASA KAVRAMI
ANAYASACILIK AKIMININ DO⁄UfiU
ANAYASAL DEVLET VE KUVVETLER AYRILI⁄I
FEDERAL‹ZM VE YER‹NDEN YÖNET‹M
Kendimizi S›nayal›m
Okuma Parças›
Yaflam›n ‹çinden
OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U DÖNEM‹
M‹LLÎ MÜCADELE DÖNEM‹
CUMHUR‹YET‹N ‹LANI
1924 ANAYASASI
Hükûmet Sistemi
Anayasan›n Sertli¤i
Laiklik
Kamu Hürriyetleri
1924 Anayasas›’n›n Uygulanmas›
1961 ANAYASASI’NIN TEMEL N‹TEL‹KLER‹
Anayasan›n Üstünlü¤ü
Kuvvetler Ayr›l›¤› - Devlet ‹ktidar›n›n Paylafl›lmas›
Ço¤ulcu Toplum Yap›s›n›n Gelifltirilmesi
Temel Haklar›n Geniflletilmesi ve Güçlendirilmesi
1961 Anayasas›’nda Vesayetçi ‹zler
1961 Anayasas›’n›n Uygulanmas›
M‹LLÎ GÜVENL‹K KONSEY‹ REJ‹M‹
1982 ANAYASASI’NIN BAfiLICA ÖZELL‹KLER‹
1982 ANAYASI’NIN DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹
“Yaflam›n ‹çinden
Yararlan›lan Kaynaklar
G‹R‹fi
CUMHUR‹YETÇ‹L‹K
CUMHUR‹YET‹N N‹TEL‹KLER‹
Bafllang›ç ‹lkeleri, Toplumun Huzuru, Millî Dayan›flma ve Adalet
Atatürk Milliyetçili¤ine Ba¤l›l›k
Resmî Bir Devlet Dininin Olmamas›
Devletin, Bütün Dinlerin Mensuplar›na Eflit Davranmas›
Din Kurumlar›yla Devlet Kurumlar›n›n Ayr›lm›fl Olmas›
Devlet Yönetiminin Din Kurallar›ndan Etkilenmemesi
Demokratik Devlet
Serbest Seçimler
Genel Oy
Eflit Oy
Seçimlerin Serbestli¤i
Tek Dereceli Seçim
Oy’un Gizlili¤i
Aç›k Say›m ve Döküm
Seçimlerin Yarg› Organlar›n›n Yönetim ve Denetiminde Yap›lmas›
Çok Partili Siyasal Hayat
‹nsan Haklar›na Sayg›l› Devlet
Hukuk Devleti
Kavram
Yürütme ‹fllemlerinin Yarg›sal Denetimi
Kamu Denetçili¤i Kurumu
Yasama ‹fllemlerinin Yarg›sal Denetimi
Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›
Kanuni Hâkim Güvencesi
Ceza Sorumlulu¤unun ‹lkeleri
Hukukun Genel ‹lkelerine Ba¤l›l›k
Sosyal Devlet
Sosyal Devletin Anlam›
Devletin Ekonomik Hayata Müdahalesinin Ölçüsü
Sosyal Devletin Hukuki Yöntemleri
Efi‹TL‹K
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
ASL‹ KURUCU ‹KT‹DAR VE TAL‹ KURUCU ‹KT‹DAR
TÜRK ANAYASALARINDA ANAYASAYI DE⁄‹fiT‹RME SORUNU
Teklif
Görüflme
Karar
Onay
ANAYASA DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹N‹N DENET‹M‹
KUVVETLER AYRILI⁄I VE FONKS‹YONLAR AYRILI⁄I
1982 ANAYASASI’NDA KUVVETLER (FONKS‹YONLAR) AYRILI⁄I
YASAMA FONKS‹YONU
Yasama Fonksiyonunun Niteli¤i
Yasama Yetkisinin Genelli¤i ve ‹lkelli¤i (Aslili¤i)
Yasama Yetkisinin Devredilmezli¤i
YASAMA ‹fiLEMLER‹
Kanun
Özel Nitelikli Kanunlar
YÜRÜTME FONKS‹YONU
Kanun Hükmünde Kararnameler
Kavram ve Nitelik
Yetki
Konu
Usul ve fiekil
Denetim
S›k›yönetim ve Ola¤anüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnameleri
Cumhurbaflkanl›¤› Kararnamesi
Tüzükler
Yönetmelikler
TBMM’N‹N KURULUfiU
M‹LLETVEK‹LLER‹N‹N SEÇ‹M‹
Seçim Sistemi
Milletvekili Seçilme Yeterlili¤i
Seçim Çevreleri
Adayl›k
Milletvekilliklerin Tahsisi
Gümrük Kap›lar›nda Kullan›lan Oylar›n De¤erlendirilmesi
TBMM ÜYELER‹N‹N HUKUK‹ STATÜSÜ
TBMM ÜYEL‹⁄‹YLE BA⁄DAfiMAYAN ‹fiLER
YASAMA SORUMSUZLU⁄U VE YASAMA DOKUNULMAZLI⁄I
Yasama Sorumsuzlu¤u
Yasama Dokunulmazl›¤›
Yasama Sorumsuzlu¤u:
TBMM ÜYEL‹⁄‹N‹N DÜfiMES‹
TBMM ÜYELER‹N‹N MALÎ STATÜLER‹
TBMM’N‹N ‹ÇYAPISI VE ÇALIfiMA DÜZEN‹
Baflkanl›k Divan›
Siyasi Parti Gruplar›
Dan›flma Kurulu
Komisyonlar
Meclisin Toplanmas› ve Tatili
Toplant› ve Karar Yetersay›s›
Meclis Soruflturmas›:
Gensoru
YÜRÜTME ORGANININ YAPISI
Cumhurbaflkan›’n›n Seçimi ve Tarafs›zl›¤›
CUMHURBAfiKANI’NIN GÖREV VE YETK‹LER‹
Yasama ‹le ‹lgili Görev ve Yetkiler
Yürütme ‹le ‹lgili Görev ve Yetkiler
Yarg› ‹le ‹lgili Görev ve Yetkiler
CUMHURBAfiKANI’NIN S‹YASAL SORUMSUZLU⁄U
CUMHURBAfiKANI’NIN CEZA‹ SORUMSUZLU⁄U VE SORUMLULU⁄U
CUMHURBAfiKANI’NA VEKÂLET
BAKANLAR KURULU’NUN KURULUfiU
BAKANLAR KURULU’NUN YAPISI
BAKANLARIN SORUMLULU⁄U
Siyasal Sorumluluk
Cezai Sorumluluk
Hukuki Sorumluluk
GEÇ‹C‹ BAKANLAR KURULU
HÜKÛMET S‹STEM‹N‹N N‹TEL‹⁄‹
Yasama-Yürütme ‹liflkileri ve Hükûmet Sistemleri
1982 Anayasas›’nda Parlamenter Rejim Unsurlar›
OLA⁄ANÜSTÜ HÂL KAVRAMI VE ÇEfi‹TLER‹
OLA⁄ANÜSTÜ HÂL REJ‹MLER‹N‹N KONUSU
YARGISAL DENET‹M
Ola¤anüstü Hâl Rejiminin ‹lân› ‹fllemi Üzerindeki Denetim
Ola¤anüstü Hâl Rejimi ‹fllemleri Üzerindeki Denetim
YARGI FONKS‹YONUNUN MAH‹YET‹
TÜRK ANAYASALARINDA YARGI FONKS‹YONUNUN DÜZENLEN‹fi‹
MAHKEMELER‹N BA⁄IMSIZLI⁄I ‹LKES‹
Hâkimlik Teminat›
Hâkimlik Teminat›:
Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK)
Yüksek Mahkemeler
Askerî Yarg›
ANAYASA YARGISI KAVRAMI VE TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
ANAYASA MAHKEMES‹’N‹N STATÜSÜ, KURULUfiU VE GÖREVLER‹
Anayasa Mahkemesi’nin Statüsü
Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluflu
Anayasa Mahkemesi’nin Görevleri
ANAYASAYA UYGUNLUK DENET‹M‹N‹N KONUSU
Kanunlar
TBMM ‹çtüzü¤ü
Anayasa De¤ifliklikleri
Milletleraras› Antlaflmalar
Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar (Anayasall›k Bloku)
Milletleraras› Hukuk Kurallar›
Hukukun Genel ‹lkeleri
Esas Bak›mdan Denetim
Amaç (Maksat) Unsuru Bak›m›ndan
Konu Unsuru Bak›m›ndan
fiekil Bak›m›ndan Denetim
Soyut Norm Denetimi (‹ptal Davas›)
Dava Açma Yetkisi
Dava Açma Süresi
Somut Norm Denetimi
Niteli¤i ve Soyut Norm Denetiminden Farklar›
Somut Norm Denetiminin fiartlar›
Somut Norm Denetiminin ‹flleyifli
Kararlar›n Kesinli¤i ve Ba¤lay›c›l›¤›
Kararlar›n Etkisi ve Niteli¤i
Kararlar›n Yürürlü¤e Girmesi
Kararlar›n Geriye Yürümezli¤i
Anayasaya Uygunluk Denetiminde Usul
ANAYASA YARGISINDA YÜRÜTMEN‹N DURDURULMASI
S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
“ Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
Sözlük
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ANAYASA HUKUKU

ANAYASA HUKUKU

Ratings:
(0)
|Views: 119|Likes:
Published by Sercan Çinar
ANAYASA HUKUKU
ANAYASA HUKUKU

More info:

Published by: Sercan Çinar on Dec 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 14 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 19 to 107 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 112 to 137 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 143 to 210 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->