Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maassluise Courant week 50

Maassluise Courant week 50

Ratings:
(0)
|Views: 753|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/28/2014

 
In deze krant:
Ineke Vink gekozenals Vrijwilliger  van het Jaa
Pagina 8
Verschijnt elke donderdag in Maassluis, Maasland enMaasdijk.
78e JAARGANG No. 1313 DECEMBER 2012Oplage 22.500
Uitgave: Rodi Media Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC MaassluisTelefoon 010 5912823 Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Mozartlaan 334
A
, Maassluis • Tel.: 010 – 592 00 66
www.autoservicerandstad.nl 
Universeel autobedrijf!
Onderhoud en verkoopalle merken!! 
WINTERBANDENSET
WINTERBANDENSET
=
=
4
4
HALEN
HALEN
3
3
BETALEN!
BETALEN!
NU
NU 
GRATIS
GRATIS 
WINTER-CHECK!!
WINTER-CHECK!! 
Goede & betrouwbare occasions.
 De  Sc ha ke l
Wissenburg Jacht & Autobedrijf
P.J. Troelstraweg 1C / 1D - 3144 CW Maassluistel.: 06-30964637
‘Wir leben Autos.’
 
. -
  r  e en
w Opel specialist in Maassluis
    
ZONDAG OPEN
     M     C     5     6     0
www.karwei.nl
Maassluis
 
Elektraweg 9
 
De Lier
 
Leehove 7
Van 10.00 tot 17.00 uur
Keucheniusstraat 17 - Maassluis - (010) 591 23 44
Korpershoek 
Er is eenFord voor elk transport...
FordFusion
 
Volgende week is het weer zover.Dan komt uw bezorger weer langsom u fijne feestdagen te wensen.U ontvangt dit keer geen kaartje maareen Voordeelkrant zoals hieronderafgebeeld. U kunt de bezorger danbelonen met een kleine bijdrage voorzijn of haar goede inzet door weer enwind. Uiteraard bent u dit nietverplicht, maar het wordtzeker gewaardeerd.
Wij wensen ualvastFijne Feestdagen
Beste lezers,
MAASSLUIS – Als degemeenten Vlaardingen enSchiedam de voorgenomenbezuinigingen doorzetten,en daar ziet het wel naaruit, dan kan het niet andersof muziekcentrum OpMaatgaat failliet. Daarnaast is hethoogst onzeker of dit lopendecursusjaar nog wel kanworden afgerond want ookdaarvoor is geld nodig.
 Door Chrit Wilshaus
OpMaat-voorzitter Hans van Wijk doet zijn verhaal netjes en beheerstmaar inwendig kookt hij. Wat hemvooral steekt, is dat de gemeentenVlaardingen en Schiedam vooraf niet met hem hebben overlegd overhet voornemen de subsidie aan
 Als niets gebeurt, valt doek voor OpMaat
OpMaat met bijna de helft terugte draaien. “Bovendien wordt onsverweten dat OpMaat ‘een slechtgeleide tent is’ en dat er sprake isvan ‘een slechte bedrijfsvoering’.Maar dat is lariekoek.” VolgensVan Wijk heeft het nieuwe bestuurer vanaf 2009 alles aan gedaan definanciën van OpMaat weer op derails te krijgen en is dat door al-lerlei maatregelen te treffen ook gelukt.“Op dit moment zijn er 39 mede-werkers in vaste dienst. Maar alswij mensen moet ontslaan, zijnwe gebonden aan de CAO Kunsten Educatie en hebben de men-sen die we zouden ontslaan rechtop een bovenwettelijke uitkering.Onze accountant heeft uitgere-kend dat het per één fte gaat omeen bedrag van 150.000 euro. Dekosten van de bovenwettelijke uit-kering zouden we zelf moeten op-hoesten uit ons eigen middelen endat kan niet omdat we nog maarheel weinig vlees op de bot-ten hebben. Daarbij komt datook de gemeenten totnogtoeniet bereid zijn gebleken datbedrag op tafel te leggen. Endat betekent dat wij in april/ mei komend jaar ons faillisse-ment wel moeten aanvragen”,aldus Van Wijk. “Maar ook ishet onzeker of wij dit cursus- jaar nog wel kunnen afmaken.Dat moet duidelijk worden naeen overleg met de drie wet-houders dat geagendeerd staatvoor donderdag 13 december2012. Ook daarvoor is geldnodig en dat moeten de driegemeenten dan wel bereid zijnte betalen.” Van Wijk wijst erverder op dat bij een faillisse-ment de ouders die het cursus-geld al hebben betaald dat dankwijt zijn.Ook Maassluis wil bezuinigen opOpMaat maar dat bedrag ligt aan-zienlijk lager, dan de voorstellenvan Schiedam en Vlaardingen.Verder is Van Wijk positief over demanier waarop wethouder Gerardvan der Wees (Cultuur) meedenktover een mogelijke oplossing voorde problemen. “ Verder willen wenagaan in hoeverre wij kunnensamenwerken met muziekvereni-gingen en daaruit inkomsten kun-nen genereren en kosten kunnenbesparen.”De toekomst van OpMaat blijftdus ongewis. Dat lot treft overi-gens meer muziekscholen in Ne-derland. Volgens NRC Next is dataantal gedaald van 200 naar 165.
Foto: Roger van der Kraan
 AHOY ROTTERDAM
M A N A G E M E N T 
 Wereldklasse opde wielerbaan!
MetSprint Masters
Hoy
,
Kenny
,
Baugé
en
Mulder 
eno.a.
Keisse-Terpstra
,
Mørkøv-Ligthart 
en
Schep-Stroetinga.
Plus het afscheid van
 Joop Zijlaard.
@zesdaagsefacebook.com/zesdaagse
 www.zesdaagserotterdam.nl
 VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
16 DECEMBER
KOOPZONDAG!
KIJK VOORALLE ADRESSENENOPENINGSTIJDENOP WWW.FOTOKLEIN.NL
FOTO KLEIN: KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE
MET MEER DAN 35 VAKZAKEN ALTIJDIN DEBUURT!
SPIEGELREFLEXCAMERA 
• 18 megapixel CMOS sensor • Full HD EOS filmmodus • 3 inch antelaarLCD scherm • 9-punts AF systeem • Opnemen met 3,7 frames per seconde
*na cashac 
30.-
CASHbACk 
 N O R M A  A  L :
 € 
 5 6 9, - F O T O  K  L E I N :
 € 
 5 1 4, -
EOS 600 D + 18-55 IS II
 
Nieuwe Binnenweg 170, 3015 BH Rotterdam
www.metz-woninginrichting.nl
*Vraag naar de voorwaarden.
Op alle showroommodellen in december
*
 zonder 
Design
www.thermenbarendrecht.nl
 Avondtarief
18,50
dagelijks vanaf
17.00 uur
niet i.c.m. acties
 
Tip voor defeestdagen:
ThermenBarendrecht
Cadeaubon
Zie de verschijningsdatarond de feestdagenop pagina 8.
 
kerken
kerken
 
weekenddiensten
weekenddiensten
13 DECEMBER 2012PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTETE MAASSLUIS
Zondag 16 decemberGrote Kerk:3e Adventszondag
10.00 uur ds. J. van Belzen.19.00 uur ds. Th. Wegman, DenHaag.
Zondag 16 december3e zondag van advent:
Immanuëlkerk : 10.00 uur ds. W.Barendrecht m.m.v. vluchtelingenKoningshof: 10.00 uur ds. M. vanLeerdam – openbare geloofsbelij-denisVoor meer informatie kijk op onzewebsite: www.pknmaassluis.nl
DrieMaasHave
14.15 uur ds. Barendrecht.
CHRISTELIJKEGEREFORMEERDE KERK 
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 16 december
10.00 uur ds. A. Stehouwer.14.30 uur prof. dr. H. G. J. Peels.Nadere inlichtingen: F. Egas, tel.:06-51205034. (of via: www.cgk-maassluis.nl)
NEDERLANDSGEREFORMEERDE KERK 
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
Zondag 16 december
9.30 uur – dominee Pieter Klein-geld, MaassluisPrecat: groep 7 & 8 van de basis-school tijdens de dienstEnglish translation availableVoor de kleine kinderen van 0 tot 5 jaar is er oppas tijdens deze dienst.Inlichtingen: ds. Pieter Kleingeld010-5903911, pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of via internet:www.ngkmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK  VRIJGEMAAKT
Zondag 16 december
9.30 uur : leesdienst14.30 uur : ds. L. van der VeenTijdens de morgendienst is er kin-deroppas.De diensten worden gehouden inhet Kompas, Ibisstraat 1,Maas-sluis.Voor meer informatie kijk op onzewebsite www.maassluis-gkv.nl
HET APOSTOLISCHGENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30uur in de plaats van samenkomstLindeijerstraat 5 in Schiedam-Noord.Inlichtingen bij de heer B. v.d.Toorren plaatselijk contactadrestel. 010-5912102.
 JEHOVAH’S GETUIGENMAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217Vergadertijden:Zondag aanvang 10.30 uur.Dinsdag aanvang 19.30 uur.Iedereen is welkom.Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTEMAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 16 december
10.00 uur: Voorganger H. Nie-meijer
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-633142 CJ Maassluis
Zondag 16 december
10.00 uur dienst o.l.v Envoy J.Bek 
Maandag
11.30–15.00 u. Open Huis13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15:00 u. Open Huis
Donderdag
14.00-15.30 u. Senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis13:00-15:00 u. KledingwinkelInl: 010 -5912715U bent tijdens al deze activiteitenvan harte welkom.
EVANGELISCHE GEMEENTEMARANATHA 
G.A.Brederolaan 49,tel. 010-5923608www.egma.nlMaranathakerk is een kerk in be-weging: ongedwongen, eigentijds,laagdrempelig en enthousiast. Eenplek waar iedereen zich thuis magvoelen en waar mensen vanuitGods liefde hoop en herstel ont-vangen. Elke zondag om 10.00uur ben je van harte welkom. Zon-dag 16 december hebben we eendienst waarin Aat Hoorn zal spre-ken. Voor de basisschoolkinderengroep 1 t/m 8 is er een Kinderkerk.Ook voor de kleintjes onder de 4 jaar is er opvang. Na afloop is erkoffiedrinken!
CHRISTENGEMEENTE MAAS-SLUIS ‘HET LEVENDE WOORD’
Zondag 16 december
Deze morgen willen wij weer alsgemeente samenkomen. De sa-menkomst wordt gehouden in deKard. Alfrinkschool, Dr. J. Schou-tenlaan 3 te Maassluis , Ingang BmWesselinkstraat. De zaal is om9.45 open en om 10.00 uur begintde dienst. Voor de allerkleinste iser kinderopvang. Na de dienst iser koffie en thee en ruimschootsgelegenheid voor een gesprek. Ubent alle van harte welkom. Spre-ker deze morgen is Cor Lips.
PROTESTANTSE GEMEENTEMAASLAND I.W.
Zondag 16 december3e advent
 Nieuwe Kerk:
10.00 uur ds. B. W.J. de Ruyter, kinderkerk + jeugd-kerk.
 Nieuwe Kerk:
19.00 uur ds. K. Jon-ker.
R.K. PAROCHIEDE GOEDE HERDERDEELGEMEENSCHAPH.H. ANDREAS PETRUS ENPAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid en secretari-aat: Petrus en Pauluskerk: An-dreasplein 1 3144 PL Maassluis.tel.:5912080E-mail: secretariaat.andreaspe-truspaulus@goedeherderparo-chie.nlParochiesite: www.appp.nl
VieringenPetrus en PauluskerkZondag 16 december
9.30 uur Woord- en communie-viering m.m.v. Cantate Domino.Tijdens de viering is er Kinder-nevendienst en 2e schaalcollecteAdventsactie Cuba. Voorganger ismw. Paalvast.
Bereikbaarheid secretariaat
Maandag, donderdag en vrijdagvan 9.30-12.30 uur en van 13.00-15.00 uur.Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENSTHUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één cen-traal telefoonnummer voor despoedgevallendienst van uw huis-arts.
010-2493939
Dit is het nummer van de CentraleHuisartsen Post Nieuwe WaterwegNoord.
Gelieve dit nummer alleen tebellen wanneer u een dringendemedische klacht heeft,
die niet totde volgende werkdag kan wachten.Wanneer uw klacht wel kan wach-ten, belt u op de eerstvolgendepraktijkdag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENSTTANDARTSEN
In de avond en in het weekend is dedienstdoende tandarts te bereikenvia één centraal nummer:
0900-8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bel-len wanneer u een ernstige tand-heelkundige klacht heeft, dieniet tot de volgende werkdag kanwachten. Wanneer uw klacht welkan wachten, belt u op de eerstvol-gende praktijkdag uw eigen tand-arts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK 
Overdag:
apotheken in Maassluisopen van 08.00-18.00 uur.De Rijnmond Apotheek Schu-bertlaan 1, tel. 010-5912209) is opwerkdagen geopend van 08.00 tot19.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordtdoorgeschakeld naar regionaledienst-apotheek.
WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst
mevr. Loura van Hees-Spijker of Iris Lensveld, tel. 010-5922816;06-22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige PraktijkMaassluis
,
Jacqueline van Dalen en Made-lon van Uffelen, tel. 010-5914380;06-54937040, b.g.g. 010-8939393vervullen voor de eigen praktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTENDIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrij-dag 8.30-19.30 uur voor dierenkli-niek Maassluis en dierenkliniek “De Polder.Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur al-leen dierenkliniek “De Polder”.Voor
spoedgevallen ‘s avonds
enin het
weekend
kunt u bellen:Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-5914470 of Dierenkliniek de Pol-der, tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA 
Dierenkliniek De Delta, Foppen-polder 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-5920696.Openingstijden:ma t/m vr 08.00 - 18.00 uurdo 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’snachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdagvan 08.00 tot 17.00 bereikbaar voorvragen en informatie op het gebiedvan zorg en welzijn. Voor spoedge-vallen is Careyn Contact 24 uur perdag, 7 dagen per week bereikbaar.Tevens is Careyn te bereiken viaemail: contact@careyn.nl.
DIABETESLIJN
033-4630566,info@dvn.nl, voor alle vragenover diabetes (24 uur per dag, ‘snachts alleen in geval van nood) enover de producten en diensten vande Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGNIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappe-lijk Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis,tel. 5914499.Het AMW biedt hulp bij psycho-sociale problemen o.a. Relatie- enopvoedingsproblemen, verwer-kingsproblemen (bijv. echtschei-ding, overlijden, seksueel misbruik,mishandeling) angst- en spannings-klachten, assertiviteitsproblemen,problemen rondom homoseksua-liteit, problemen op het werk of opschool, problemen met maatschap-pelijke organisaties. Kortom hetAMW is er voor personen die pro-blemen hebben met zichzelf en/of met het functioneren in hun socialeomgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en gezinsgesprekken, kan mendeelnemen aan groepen/cursussen.U kunt zich telefonisch of persoon-lijk op kantoor aan de Veerstraataanmelden voor AMW hulpverle-ning van maandag tot en met vrij-dag tussen 09:00 – 10:30 uur. Dehulpverlening is gratis en een ver-wijsbrief is niet nodig.
PROTESTANTSE KERK MAASDIJK 
Zondag 16 december
09.30 u. - 3e Advent - ds. H. M.Habekotté in De Hoeksteen09.30 u. - Jeugdkerk in De Hoek-steen19.00 u. -Volkskerstzang - Ds. H.M. Habekotté in De Hoeksteen
 VERENIGING VRIJZINNIGPROTESTANTEN AFD. MAASDIJK 
De diensten worden gehouden inons gebouw aan de Maasdijk 40,zondagmorgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLANDPAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 16 december3e zondag van de Advent
11.00 uur Woord- en Communie-viering. Cantor.Past.w. M. T. v.d. Loo.
HEENWEGPAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 16 december3e zondag van de Advent
09.30 uur Woord- en Communie-viering. Parochiekoor.Past.w. M. T. v.d. Loo.
HOEK VAN HOLLANDEVANGELISCHE GEMEENTEDE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om10.00 uur en worden gehouden inwijkgebouw ,,de Hoekstee”, Mer-catorweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 16 december
Spreker: G. J. Pellikaan.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Aula ISW Hoogeland, Prof. Hol-werdalaan 54-56, Naaldwijk.Aanvang 10.00 uur.
Zondag 16 december
Dhr. R. Bulsin.
 VLAARDINGENKERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.010-4748419
16 december
9.30 uur ds. Arthur Snijders - Kin-deropvang t/m groep 811.30 uur ds. Arthur Snijders
MARANATHA KERK 
Prof. Mekelstraat 255, 3132 BEVlaardingen West.Iedere eerste zaterdag van demaand Indonesische samenkomst.
KERKDIENSTEN MAASDIJK -HOEK VAN HOLLANDNAALDWIJK &VLAARDINGEN 
Buiten kantooruren is in spoedei-sende gevallen een maatschappelijk werker bereikbaar via de algemenehulpcentrale, tel
efoonnummer010-4763944.
SENSOOR:DAG EN NACHTECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323 of 0900-0900-0767.Ook u kunt chatten of mailenInfo: www.sensoor.nl
MAASLANDMEDISCHE DIENSTENMAASLAND
Artsendienst
Voor de weekenddienst kunt ucontact opnemen met de Cen-trale Huisartsenpost Westland, tel0174-638738.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK MAASLAND
Overdag:
open van 8.00-17.30 uur
Zaterdag:
10.00-12.00 uur (010-5924923)
Avond en nachtdienst:
Telefoon: 0800-2769378 (u wordtdoorgeschakeld naar regionaledienst-apotheek).
Oud Papier Actie(OPA) bij De Ark voor wijkgemeente ionain de Immanuëlkerk 
De opbrengst van vrijdag 9 en 10november was 8460 . Zaterdag 24november kwam daar nog 3060kg bij. Het jaar is weer bijna teneinde en er is weer veel papier ver-zameld. Iedereen, gevers en hel-pers weer bedankt hiervoor. Deeerste inzameling van de maanddecember is vrijdag 14 decembervan 18.30 uur tot 21.00 uur en za-terdag 15 december van 9.00 uurtot 12.00 uur. U kunt u uw krantennog steeds kwijt op de vertrouw-de plek op het parkeerterrein bijde Ark aan de Rembrandtlaan 2.De medewerkers van OPA zijn erklaar voor en nemen uw oud papiergraag in ontvangst. Mocht u nogkaarten (allerlei) en/of postzegelshebben dan kunt u deze ook kwijtin de emmer naast de container.Mocht u bellen op de vrijdag, wilt udan zo vroeg mogelijk in de avondbellen zodat de medewerkers hunophaalrooster erop aan kunnenpassen. Het telefoonnummer vanOPA is 06-13468794.
Decemberdagen
We gaan naar ons werk in het donker en komen in schemering thuis. De dagen steeds korter en killer,het zwart van de nacht houdt nu huis. Dus branden we binnen wat kaarsenen steken de haard lekker aanom de donkere dagen voor kerst met warmte en licht te doorstaan. Jaap van Oostrum
Oud papier inzameling Stichting De Schans
Geef uw oud papier een goedebestemming. U kunt uw steentjebijdragen aan het beheer en onder-houd van gebouw de Schans bij deGrote Kerk, door uw oud papier tebrengen a.s. zaterdag 15 decembervan 09.30-12.00 uur, Keuchenius-straat naast nr. 4Ook op maandagmiddag en don-derdagmiddag staan wij van13.00-15.30 uur klaar om uw pa-pier in ontvangst te nemen. (m.u.v.feestdagen). Bestuur de Schans
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uurVoor de uitzending van woensdag12-12 is het volgende programmasamengesteld.1. Wanneer de schemer valt2. Psalm 253. Hoe zal ik u ontvangen4. Neem Heer mijn beide handen5. Meditatie n.a.v. 2 Timotheüs4:12-22Thema: “Al die namen …”6. Genade en vrede7. U die mij geschapen hebt / Heilige Geest van God8. Benedictus (Ch. Gounod)9. Jarigen/Bruidsparen10. SluitingVoor de volgende uitzendingenkunt u verzoeknummers aanvra-gen tot vrijdag 14 december a.s.John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)
 
13 DECEMBER 2012MAASSLUISE COURAN3
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2Minder dringende meldingen voor Politie of uw buurtagent (lokaal tarief) 0900- 8844
Wijkteam Maassluis Oost
 Jan Voorham -
Sluispolder-Oost en Sluispolder-West (wijk Sluispolder en verspreide huizen)
Hans Stoopman -
Binnenstad Oost (wijk Sluispolder,Traanschuurpolder en Kapelpolder)
Leen Borsboom -
Verto, Bomendal en Bloemenbuurt (wijk Dijkpolder)
Wijkteam Maassluis West
Stanley Ramsaran -
Componistenbuurt, Konings-hoek, Dijkpolder en Het Balkon (Wijk Kapelpolder)
 Bert Notenboom -
Vogelbuurt en Burgemeesters-buurt (wijk Burgemeesterswijk)
Haci Tarhan -
Steendijkpolder-Noord en Zuid (wijkSteendijkpolder en Molenbuurt)
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg 1, tel. 0900-8844Hoek van Holland: 3151 GC, Plancius 83 ,tel. 0900-8844.Maasland en Maasdijk: tel. 0174-621661.
MAASDELTA MAASSLUIS
Algemeen telefoonnummer...010-5930430Telefoonnummer voor klachten010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalen grof huisvuil) 10.00-12.00 uur 010-5916741
PATIENTEN BELANGEN VERENIGINGMAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemen met of over degezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus 391,3140 AJ Maassluis.
CAREYNCareyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uw vragen over onze diensten en het aanvra-gen van thuiszorg kunt u bellen naar de Thuiszorg-centrale.
 Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelenen informatie kunt u langs gaan bij het Servicepunt,Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, open op werkdagenvan 9.00 tot 17.00 uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan32, 3145 SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan 2,3155 VS Maasland.
 Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134 NW Vlaardingen, open vanmaandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Kraamzorg:
Careyn Kraamzorg zorgt voor deskundige zorg tijdensde thuisbevalling en in de kraamtijd. U kunt u iederewerkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanmelden via
Careyn Kraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 99 99.THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWE ZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de regulierethuiszorgorganisatie Stichting Thuiszorg NieuweWaterweg-Noord (kruiswerk en gezinsverzorging)24-uur per etmaal inzet van (wijk)verpleegkundigen,(wijk) ziekenverzorgden, verpleeghulpen en gezins-verzorgenden/-helpenden.24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENINGNIEUWE WATERWEGBuro Algemeen Maatschappelijk Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel. 5914499Het AMW biedt hulp bij psychosociale problemeno.a. Relatie- en opvoedingsproblemen, verwerkings-problemen (bijv. echtscheiding, overlijden, seksueelmisbruik, mishandeling) angst- en spanningsklach-ten, assertiviteitsproblemen, problemen rondom ho-moseksualiteit, problemen op het werk of op school,problemen met maatschappelijke organisaties. Ukunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan deVeerstraat aanmelden voor AMW hulpverlening vanmaandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 10:30 uur.De hulpverlening is gratis en een verwijsbrief is nietnodig.Buiten kantooruren is in spoedeisende gevallen eenmaatschappelijk werker bereikbaar via de algemenehulpcentrale, telefoonnummer 010-4763944.
‘MOEDERS VOOR MOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moe-ders” kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade 112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De Stichting Mantelzorg NWN helpt mantelzorgersmet:- informatie en advies;- emotionele en practische ondersteuning.Elke 1e donderdag van de maand is ermantelzorg-inn.Bezoekadres: Veerstraat 13, 3142 CP MaassluisTelefoon: 06-51694076Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
 ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoon-lijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding,dagverzorging en dagbehandeling, aanpassingen inhuis, personenalarmering en verpleeghuiszorg aanhuis voor senioren in Maassluis. Bel tijdens kantoor-uren naar 010 - 409 30 00, mail naardtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatieop www.argoszorggroep.nl.
 ARGOS ZORGGROEP
Een warm onthaal in een professionele omgeving.Zorgcentrum de Tweemaster: Vondelpark 2, 3141 CJMaassluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@ar-goszorggroep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullendeverpleeghuiszorg, kortdurende opname, palliatievezorg, dagverzorging en dagbehandeling. Verpleeg-& reactiveringscentrum DrieMaasHave: Stadsmolen101, 3146 CT Maassluis, tel. 010 - 592 34 88, mail:dmh@argoszorggroep.nl. Voor psychogeriatrischeen somatische verpleeghuiszorg, somatische reac-tivering, ziekenhuisverplaatste zorg, crisisopname,vakantieopname en psychogeriatrische dagbehan-deling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
 ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische,recreatieve en culturele uitstapjes voor zelfstandig wonende senioren in Maassluis en Maasland. Wie lidwordt, ontvangt de Argos ErOpUit pas en tweemaan-delijks de Argos ErOpUit krant. Bel tijdens kantoor-uren naar 010 - 409 13 31, mail naarargoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meerinformatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voorlangdurig zieken en gehandicapten, ouderen metbehoefte aan psychosociale ondersteuning, oude-ren met geheugenproblemen/dementie, kinderenen (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen die begeleiding nodig hebben bij bijvoorbeeld een ziekenhuis- of tandartsbezoek uit Maassluis en Maasland. Bel tij-dens kantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naaroproepcentrale@argoszorggroep.nl of kijk voor meerinformatie op www.argoszorggroep.nl.
 VOORLICHTING OVER BORSTKANKER
Werkgroep Omgaan met Borstkanker, tel. 010-5916634 en 010-5915731 (alléén overdag)
ZIEKEN- EN BEJAARDEN OMROEP VLAARDINGEN
p/a Holy-Ziekenhuis Uitzendingen: maandag-, dins-dag- en donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Voorverzoekplaten: donderdagavond tel 010-4742222, toe-stel 401
 AA (ANONIEME ALCOHOLISTEN)WERKGROEP ,,WESTLAND’’
Postbus 79, 2670 AB Naaldwijk,Groepsavond elke maandagavond van 19.45 - 22.00uur op De Hunselaar 1 te Honselersdijk. Inlichtingen:tel. 0174-628870 (Peter).
STICHTING KORRELATIE
Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psy-chische en psychosociale problemen.Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 –18:00. 0900 – 1450 (15 ct/pm)Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nlChatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl
SENIORENWELZIJN, LOCATIE MAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen)blijven wonen van ouderen. Door het bieden van on-dersteuning, ontmoetingsplekken en activiteiten.Ontmoetingscentrum De VlootDe Vloot 72, 3144 PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.Ontmoetingscentrum De VlietArthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis.Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHE HULPDIENST
Telefonische Hulpdienst voor geestelijke- en socialenood: tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441 (dag en nacht)of schrijf postbus 122, 2690 AC ‘s-Gravenzande.
 V.B.O.K.
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
Deze vereniging biedt hulp bij ongewenste zwanger-schap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlich-ting op scholen en verenigingen. Ervan uitgaande, datde mens vanaf de conceptie beschermwaardig is.V.B.O.K.: Arnhemseweg 23, Postbus 559, 3800AN Amersfoort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag en nacht bereikbaar). Postbank:2585780.
 VLIETLAND-ZIEKENHUISMaassluis
, Buitenpolikliniek De Vloot 206Algemeen ............................010-5921822
Schiedam
, Vlietlandplein 2, 3118 JH SchiedamAlgemeen ..........................010-893 93 93Afspraken polikliniek ........010-893 00 00Bezoektijden: dagelijks van 16.00 tot 19.30 uur
Dagelijks rijdend loket D.S.W.
Open: dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur; donder-dagochtend van 08.30- 10.30 uur en vrijdag van 13.30-16.00 uur. Op het parkeerterrein van Koningshoek bijhet postkantoor.
RODE KRUIS,
 
afd. Welfare
Kontakt mevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;mevr. Nieuwboer; tel. 010 5919429
 VPTZ, VOOR ZORG IN DE LAATSTE LEVENFASE
Voor mensen in de laatste fase van hun leven biedtde Stichting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp. Vrijwilligers van de stichting ondersteu-nen cliënten en hun familieleden.Informatie: 06 – 124 71 661.
 AMIVEDI
Opsporingsdienst voor dieren, Westland,tel.: 010-4342068.
GGD NIEUWE WATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe Waterweg Noord,Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen.Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
SOS Telefonische Hulpdienst
: 0900-0767
 Allochtone Vrouwen Telefoon
: 010 4367171
 Vraagwijzer Zorg en Welzijn:
010 4362244
STICHTING ONDER EEN DAK (STOED)
Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psy-chiatrische en/of psychosociale problematiek, die zozelfstandig willen (blijven) wonen.Bezoekadres: Zuidvliet 111 A te Maassluis.Telefoon: 010-5991991 Fax: 010-5991999 .Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nlPostadres: Postbus 65 3140 AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is 24 uur per dag bereikbaarvoor dieren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-Maassluis en Maasland (Gem. Westland). De ambu-lance is bereikbaar onder nummer 06-51166899.
n
oteren
Kerstfeestviering bijhet Leger des Heils
Ook dit jaar verzorgt het Legerdes Heils weer een Kerstfeestvie-ring voor iedereen. En dit jaar isdat echt iedereen, jong en oud heb-ben een aandeel in de viering. Er isruimte om samen kerstliederen tezingen, te luisteren naar het kerst-verhaal, en elkaar te ontmoeten.Zoals gebruikelijk is er ook eenmaaltijd. U bent van harte uitge-nodigd om dit met ons mee te vie-ren! De viering is op zaterdag 22december van 16.00 tot 19.00 uur.Kaarten hiervoor zijn te verkrijgenvanaf vrijdag 7 december. U kuntze ophalen op maandag, woens-dag en vrijdag tussen 11.30 en15.00 uur in het gebouw van hetLeger des Heils Noordvliet 61-63in Maassluis. Of even bellen voormeer informatie of reservering:010-5912715. korps.maassluis@legerdesheils.nl
Kerst Sing-a-Long bij Reviuslyceum
Donderdag 20 december is er weerde jaarlijkse Sing-a-Long en u bentvan harte uitgenodigd om de kerst-liederen mee te komen zingen. Eris een koor bestaande uit leerlin-gen en medewerkers en het themadit jaar is “Licht”. Waar? Aula Re-viuslyceum, ReviuspleinHoe laat? Inloop vanaf 19.00, startom 19.30, einde rond 20.30Bovendien is er ook nog een Kerst-markt. We hebben plek voor 200mensen, vol is vol.
Zaterdag 22 december aanvang20.15 uur
1Kaarslicht, orgelwerken uit vo-rige eeuwen, maar ook bewerkin-gen van meer recente datum: uziet en hoort het allemaal tijdenshet Kerstconcert bij Kaarslicht op22 december 2012. Van oudsherverlichten talrijke kaarsen in eeu-wenoude koperen kroonluchtersde prachtige, monumentale GroteKerk van Maassluis uit 1639. Deklankrijkdom van het befaamdeGarrels-orgel inspireert JaapKroonenburg altijd weer een af-wisselend programma samen testellen: dit keer met werken vanBach, Franck, Guilmant, Monni-kendam en Widor.In het (gratis) programmaboekjegeeft journalist en muziekkennerPiet Warnaar gedetailleerde infor-matie over de componisten en de tespelen werken.Hieronder een voorproefje van hetprogramma, dat traditiegetrouwomlijst wordt door kerstbewerkin-gen van Jan Zwart en Feike Asma.‘Wanneer Jan Zwart improvi-seerde over een bepaald koraal of geestelijk lied, dan werd er aan deklavieren van zijn orgel nimmer“gezeurd” en evenmin werd er omzo’n thema “heengedraaid”.De grenzeloze muzikaliteit vanJan Zwart en zijn ongebreideldefantasie deden alles met het gege-ven en hielden de toehoorders alsgeboeid in hun greep tot het slot-akkoord toe.’Deze woorden schreef Feike Asmain 1977 bij de herdenking vande honderdste geboortedag vanZwart. Asma kon het weten. Hijwas vijftien jaar toen hij bij Zwartging studeren. Tot Zwarts over-lijden in 1937 kreeg Asma les inde Hersteld Evangelisch LutherseKerk aan de Kloveniersburgwal inAmsterdam, waar Zwart sinds zijn21ste jaar organist was.In Asma’s concerten waren de zen-dingsdrift en inzet voelbaar die hijin Zwart had bewonderd en vanhem had geërfd: bij een zo grootmogelijk deel van de bevolkingbelangstelling en liefde bijbrengenvoor muziek en voor het instru-ment dat hijzelf hartstochtelijk liefhad, het orgel.Asma leidde zijn concertprogram-ma’s meestal in met een koraalbe-werking, niet zelden van Zwart,en nam van zijn publiek afscheidmet een eigen koraalfinale. De tal-rijke koraalbewerkingen die Asmaheeft nagelaten, zijn ontstaan van-uit het improviseren over psalmenen gezangen in de wekelijkse ere-diensten. De functie van kerkorga-nist lag hem na aan het hart. Nade Gereformeerde Kerk in zijn ge-boorteplaats Den Helder volgdende Hooglandse Kerk in Leiden,de Evangelisch-Lutherse Kerk inDen Haag en ten slotte de Grooteof Nieuwe Kerk te Maassluis.Asma improviseerde en schreef zijn liedbewerkingen voor de ge-wone kerkganger. Het patroonkenmerkt zich door eenvoud. Debewerkingen getuigen van zijnbeleven van de tekst. Het koraalwordt vaak ingeleid met een vir-tuoos opgezette fantasie, gevolgddoor een trio of een fugatischdeel. De bewerking behoudt eenvrij en improvisatorisch karak-ter. Cantor-organist en componistPaul Christiaan van Westering: ‘Integenstelling tot wat zijn navolgerszo vaak presteren zijn de koraalbe-werkingen van Feike Asma steedssmaakvol en ook muziektheore-tisch volkomen verantwoord. Zeliggen soms iets gemakkelijker enbezitten soms minder contrapun-tische vondsten dan die van JanZwart, waarmee ze maar al te veelen ten onrechte vergeleken worden.Ze zijn anders, omdat Asma eenander mens is dan Zwart. Asma’smelodisch vermogen vindt menin de tegenstemmen, waarmee hij
 foto: Henk van Oosten
Kerstconcert bij Kaarslicht door Jaap Kroonenburg 
koraal-melodieën omspeelt of dieals een tweede thema optreden.Ze zijn altijd doortrokken van degeest van het koraal.’Na het concert is er in het Koorvan de kerk gelegenheid met JaapKroonenburg na te praten en sig-neert hij zijn cd’s, die daar ver-krijgbaar zijn. Een kopje koffie of thee, aangeboden door de Orgel-commissie, is gratis.Concertdatum zaterdag 22 decem-ber 2012; aanvang 20.15 uur. Dekerk is open vanaf 19.30 uur. Detoegangsprijs is € 7,00. Kinderentot 12 jaar gratis. In de nabije om-geving van de kerk is voldoende(gratis) parkeerruimte aanwezig.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gerard Poldervaart liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->