Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MADZ Hanggang

MADZ Hanggang

Ratings: (0)|Views: 1,432|Likes:
Published by evoine_aris

More info:

Published by: evoine_aris on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2014

pdf

text

original

 
V&&V?##########ccccc
TenorSopranoAltoTenorBass
 p p p p
 
Œ.˙
doo
w
doo
.
 
˙œ
doo
Ó Œœ
doo
Œ
 
œœœ
doo
˙˙
doo
˙˙w.
 
œœœ
 
˙˙˙wwPÓ..R
 
œ
I
wwwwœœ œœ œ.
 
œœ œ
lang u lit mo nang i ti
œ.
 
˙
doo doo
w.˙œ
doo
jœ.
 
˙
doo
w
doo
œœ œœ
 
˙
na ta nong sa 'kin
œ.˙
doo doo
wwjœ.˙
doo
w
- - - - - -
V&&V?##########
TSATB
 
Œ ˙œ œœ
 3
kung hang gang sa
 
œ.˙
doo doo
.˙œwJ
 
œ.˙
doo
w.˙J
 
œ
an hang
œ.˙
doo doo
wwJ
 
œ.˙
doo
wœœ œ œœ œœ
 
œ
gang sa an hang gang kai lan
œ.˙
doo
ww
doo
J
 
œ.˙
doo
w
doo
J
 
œ œœ œ œœ œœ œ
hang gang kai lan mag ta ta gal
 
œ.˙
doo
wwJ
 
œ.˙
doo
wœœ œ
 
œœ œœ
 3
ang a king pag ma ma
œ
 
˙œ
doo
wwj
 
œ.˙
doo
w
- - - - - - - - - - - -
HanggangHanggangHanggangHanggang
Mysic by: Roni and Gigi Cordero Anna Abeleda-Piquero 
 
V&&V?##########..........
TSATB
PPPP
12
 
˙Ó
hal
˙˙œ œœ
doo hang gang may
 
˙œœœ
hang gang may
 
˙ œ œœ
hang gang may
 
˙œ œ œ
hang gang may
 
œœ œœ#
 
œœ œœn
 3 3
hi mig pa a kong na ri ri
œ œ œœ
 
œ œœ
 
œ
 3 3
hi mig pa a kong na ri ri
œ œ œ œ
 
œœ
 3
hi mig pa a kong di
œ œ œ œ
 
œ œ
 3
hi mig pa a kong di
.˙ œœ
nig di to
.˙ œ œ
nig di to
 
˙ œn œœ
nig di to
.˙ œœ#
nig di to
œœ œ œœ
 
˙
sa 'ting da ig dig
˙ œ œ
sa 'ting daig
˙œ œ
sa 'ting daig
˙ œ œ
sa 'ting daig
˙œ œœ
hang gang may
˙
 
œœ
dig at
˙œœ
dig at
.˙œ
dig at- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - -
V&&V?##########
TSATB
17 
 
.œnœ œœœ.œœ œœ
mu si ka a kong ti na tag
.œ œ..
 
œr
 
œ œœ
mu si kang ti na tag
.œœ..
 
œR
 
œ œ œ
mu si kang ti na tag
.œ œ
 
˙ œ
mu si kang tag
 
˙.œ œ
 
œ
lay ki ta'y
˙.œ œ
 
œ
lay ki ta'y
˙.œ œ
 
œ
lay ki ta'y
w
lay
œœœ
 
œ˙
i ni i big
œœœ
 
œ ˙
i ni i big
œœœ
 
œ ˙
i ni i big
.œJ
 
œ œ œ
i ni i
Ó Œ.J
 
œ
Gi
.˙ œ
O
œœœœ
Ah O
œœœœ
Ah O
.˙œ
big O
œœ œœ œœœ œœ
liw 'wag mo sa nang i si pin
œ.œj
 
œ œ œ
gi liw 'di li li
œ.œj
 
œœ œ
gi liw 'di li li
œ.
 
œJ
 
œœ œ
gi liw 'di li li
 
œ œ œ œ œ
gi liw 'di li li- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
V&&V?##########
TSATB
22
 
œ œœ œœ œœœ œœ
i kaw ay a king li li sa nin
 
œ.˙
sa nin
œ.˙
sa nin
œ.˙
sa nin
˙ œ œ
sa nin at
œœ œ œœ œ.
 
œ œœ
'di ko ma ga ga wang lu ma
.
 
œœœ.œ œœ
ma ga wang lu ma
.
 
œœ œ.œ œœ
ma ga wang lu ma
.
 
œœœ.œ œ œ
ma ga wang lu ma
 
˙ œ œ
'di la la
.œœ œœ
 
œJ
 
œ
yo sa yong pi ling at
w
yo
w
yo
w
yo
w
yo
 p p p pœœ œœœœ œ œœ
na is kong ma la man mo kung
˙
 
˙
doo doo
˙˙
doo doo
˙˙
doo doo
˙˙
doo doo- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -
2
Hanggang
 
V&&V?##########
TSATB
26 
 
œœ.œœ
 
˙
ga' no ki ta
œ œ ˙ œœ
ga' no ga
œ œ ˙ œ œ
ga' no ga
œ œ
 
˙ œ œ
ga' no ga
œ œ.
 
˙
ga' no
 π π π.˙ œœ
ka ma
œ œ œœ
 
˙
a no ki tang
œ œ œœ
 
˙
a no ki tang
œ œ œ œ
 
˙
a no ki tang
˙˙ p
1.
w
hal
1.
1.
1.
1.
 p p p pŒ.
 
˙
doo
w
doo
.˙œ
doo
.˙œ
doo
Œ
 
œœœ
doo
˙˙˙˙w.
 
œœœ˙
 
˙˙w˙˙Ó.jœ
hang
wwww
- - -- - - -- - - -- - - --
V&&V?##########
TSATB
P
33
 
œœ œœ
 
˙
gang ang di wa ko'y
œ.˙
doo doo
w.˙œ
doo
j
 
œ.˙
doo
w
doo
œœ
 
œ œœ œœ
 
œ
 3
ta nging sa 'yo la an
œ.˙
doo doo
wwj
 
œ.˙
doo
w
doo
Œ œ œ œ œ
 
œ œœœ
ma ma ha lin kai lan
œ.˙
doo doo
.
 
˙œwJ
 
œ.˙
doo
w
doo
.˙J
 
œ
man hang
œ.˙wwJ
 
œ.˙
doo
w
doo- - - - - - - - -
V&&V?##########..........4242424242ccccc
TSATB
37 
 
œœ œœ.
 
œJ
 
œ
 3
gang pag i big ko'y hang
œ.˙
doo
ww
doo
J
 
œ.˙
doo
w
doo
.œœ œœ
 
˙
gang wa lang hang gan
œ.˙
doo
wwJ
 
œ.˙
doo
w
doo
Œœ œ œ
 
œ œœœ
 33
ma ma ha lin kai lan
 
œ˙œ
doo
wwjœ.˙
doo
w
doo
 ∏ ∏ ∏ ∏˙Ó
man
˙˙œ œœ
hang gang may
˙œœœ
hang gang may
 
˙ œ œœ
hang gang may
˙œ œ œ
hang gang may
PPPP
2.
 
˙
hal
2.
j
 
œ œœ
hang gang may
2.
j
 
œœœ
hang gang may
2.
j
 
œ œœ
hang gang may
2.
j
 
œ œ œ
hang gang may- - - - - - - -
3
Hanggang

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->