Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
पु.ल

पु.ल

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Shashank Gosavi

More info:

Published by: Shashank Gosavi on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
1/3cooldeepak.blogspot.in/2010/09/blog-post.html
cooldeepak.blogspot.in
http://cooldeepak.blogspot.in/2010/09/blog-post.html
त  ुहाला प  ुणेकर हायचंका 
?
...
आता त  ुहाला प  ुेकर हायचंका 
?
जर हा 
.
आमचेकाह हणणनाह 
.
पण म  ुय सला असा 
,
क प  ुहा वचार करा अगद आहच असेल 
,
तर मा कबर कस  ून तयार कल पाहजे
,
आण एकदा तयार झाल 
,
क या सारखी मजा नाह 
,
त  ुहाला सांगतो 
.
पहल गोट हणजे
-
कसलाह य  ूनगंड बाळग  ूनका 
.
आण येक बाबतीमये मतभेद यत करायला शका 
.
हणजे आपण कोण आहोत 
,
आपला शैणक दजाकाय 
,
एक  ूकत  ृ व काय 
,
याचा अिजबात वचार न करता मत ठोक  ून यायचं
.
वषय क  ुठलाह असो 
.
हणजे आता 
"
अमेरकची आथक घडी नीट बसवयाचा खरा मागकोणता 
?"
या वषयावरती 
,
आपण वतः प  ुमहानगरपालकत 
,
ंदर मारायया वभागात आहोत नोकरला 
,
हे वसन मत ठणकावता आले पाहज
.
अमेरकची आथक आघाडी 
-
ठोका 
.
दवसात  ून एकदा तर 
"
चक चक प  ूवचेप  ुणंराहलंनाह 
,
प  ूवचेप  ुणंराहलंनाह 
"
हे हणायलाच पाहजे
.
हे वाय हणायला वयाची अट नाह 
.
इथेहणजदहा वषाचा म  ुलगा स  ुा चाळीशीया अन  ुभवाचेगाठोडंअसयासारखंते चारचौघांप   ुउघडत असतो 
.
याम  ु
"
यायला 
,
आमया वेळी हे असलंनहतं
"
हे वाय कॉलेज 
,
कचेर 
,
ओमकारेवर 
,
पेनशनर मातीची कडी 
,
मंडई आण शश  ुवहार 
,
क  ुह ऐकायला मळल 
, "
आमया वेळी ते तसा नहतं
!"
मराठ भाषेया अनेक बोल आहेत 
.
यात श  ु मराठ या नावाची एक प  ुर बोल आहे
.
आता या बोल मयासपीठावरची प  ुणेर 
,
घरातल प  ुणेर 
,
द  ुकानदाराची प  ुणेर 
,
यातला फरक नीट समजाव  ून घतला पाहजे
.
आता खासगी प  ुेर बोल भाषा आण जाहर बोल भाषा यातया फरकाचा एक उदाहरण पहा 
.
अशी कपना करा 
,
क कोणीतर एक ायापक भांब  ुकर हे ायापक येरक  ु ंडकराबल वतःया घर बोलतायत 
:"
बबला 
!
या यारक  ु ंडवारशायाचा सकार 
!
यायला 
,
येरक  ु ंडकारचा सकार हणजे कमाल झाल 
.
वातवक जो यानमारायला हवा याला 
.
ऋवेदाचेभाषांतर हणे
!
कमाल आहे
!
अहो ऋवेदाचा ब  ्याबोळ 
!
आण यांना यायला सरकार अन  ुदानं
,
पनास 
-
पनास हजार पये
!"
प  ुेर मराठत  ूसंताप यत करायला द  ुस याला मळालेले पैसे
,
हा एक भाषक वैशयाचा नम  ुना मानावा लागेल 
."
ओढा 
!
ओढा लको पैसे
!
करा चैन 
!
खा 
!
रोज शकरण खा 
!
मटार उसळ खा 
!".
अगद चैनीची परमावाद 
.
प  ुणेर मराठत इकडेच संपते
-
शकरण 
,
मटार उसळ वगे
. "
आहो 
!
आहो चक वीस 
-
वीस पये मळवले
"
वाय वीस वीस लाख मळवले या ऐटत उचारावे
."
आण यांचा हणसकार करा 
!
यांना ीफळया 
!"
प  ुर मराठत नारळाला 
'
ीफळ 
'
हणतात 
,
आण चादरला 
'
महाव 
'
आता याच खासगी प  ुणेर बोलचेजाहर बोल भाषेतील पांतर पहा 
.
हाच ायापक 
,
याच ग  ुवय
 
2/3cooldeepak.blogspot.in/2010/09/blog-post.html
याक  ु डकरांचा सकार 
."
ग  ुवययाक  ु डकरांचा सकार 
,
हणजसाात ववातेया स  ूयाचा सकार 
!
महो 
,
आजचा दवस 
,
प  ुणेमहानगराया सांक  ॄतक इतहासात स  ुवणारानलह  ून ठवयासारखा आहे
.
हे माझेग  ु 
...
हणजे मी यांना ग  ुच मानत आलो आहे
,
ते मला शय मानतात का नाह 
,
हे मला ठाऊक नाह 
."
इथेहशा 
.
सावजनक प  ुणेर मराठ म
,
यासपीठावरया वयांनी तस या वायात जर हशा मळवला नाह 
,
तर तो फाउल धरतात 
.
तेहा होतक प  ुणेकरांनी जाहर प  ुणेर बोलचा अयास करताना हे नीट लात ठवायला पाहजे
."
आता 
,
एका परनतसा मी यांया शयच आहे
-
कारण 
,
ते म  ुिसपलाटया शाळत शक असताना 
,
मी पहया इयतेत यांचा वयाथ होतो 
."
हणजे
,
येरक  ु ंडकर ोफसर 
,
हा एककाळी म  ुिसपालट शाळामातर होता 
,
हे जाता जाता वनत कन जायचं
."
यांचेतीथप 
,
सरदार पंचापाीकारांया वायातील आहार वभागात सेवक होत
."
हणजे तकवायावर वयंपाक होते
,
सांग  ून मोकळहायच
."
असो 
!
अयंत दारयात बालपण घालवयानंतर आता अरयेवर कॉलनीतया आपया शत बंगयात  राहताना ायापक येरक  ु ंडकरांना कती धयता वाटत असल 
!"
हणजववतेया नावावर पैसा कसा ओढला बघा 
!
े आलयायामये
."
ायापक येरक  ु ंडकर 
,
आण आपले शण मंी 
,
एकाच शाळत शकत असयापास  ूनचेनह आहत 
."-
हणजवशला कसा लागला 
!
सावजनक प  ुेकहायचअसेल 
,
तर जाहर प  ुणेर मराठचा ख  ूप बारकाईनअयास करावा लागेल 
.
आता दैनंदन यावहारक प  ुेर श  ु मराठ बोलला मा अनेक पैल  ूआहेत 
.
याम  ुरोजया यवहारात देखील ह बोल वापरताना 
,
वायरचनेकडे नीट ल यायला हवे
.
आता हेच बघा ना 
,
लफोन रसीवर उचलयानंतर 
,"
हेलो 
,
हेलो 
",
असे हणावे
,
हा जगाने माय कलेला शटाचार आहे ना 
?
पण प  ुेर श  ु मराठत 
, "
हेलो 
"
याया ऐवजी 
,
द  ुपारया झोपेत  ून जागेयावर आवाजाला जो एक नैसगत   ुसडेपणा येत असतो 
,
तो आण  ून 
, "
हेलो 
"
हणयाया ऐवजी 
"
कोणे
?"
असे वस कन ओरडायच
.
हणजे टलफोन करयामाणे ऐकयालादखील पैसेपडले अस
,
तर माण  ूस जसा वैतागला असता 
,
तसवैतागायचे
.
मग तकड  ून वचारतो कोणीतर 
, "
आहो 
,
जरा लज गोखयांना बोलावता का 
?"
असंवचारलंवचारलंक प   ुयाबाहेरचेत  ुह आहात 
,
हे प  ुणेर पोर देखील ओळखेल 
.
याया ऐवजी 
, "
गोखयांना बोलवा 
"
असा इथ  ूह  ुक  ुम सोडायचा 
.
मग पलकड  ून आवाज येतो 
, "
अहो इथेदहा गोखलआहेत 
!
यातला क  ुठला हवाय 
?""
तो कतवा तो मला काय ठाऊक 
! LIC
मये झोपा काढायला जातो याला बोलवा 
!!"
मग इकड  ून आवाज ऐक  ूयेतो 
, "
अरगण  ू
!
इथेत  ुयासाठ फोनवर कोणीतर पेटलाय र
!" "
यायला 
,
या गयाचेदवसाला शंभर फोन 
."
हे स  ुा आपयाला ऐक  ूयेते
.
प  ुेकहायला कसयातर गोटचा जावय अभमान हवा 
-
न  ुसता नाह 
,
जावय अभमान 
.
तो शवछपती क  ंवा लोकमाय टळकांचाच असला पाहजे
,
असंम  ुळीच नाहये
.
हणजआपया अळीचा गणपती वसजनाया दवशी रांगेत कतवा जावा 
,
इपास  ूप  ुेर गावरान शग या पयक  ुठयाह गोटचा असला तर चालल 
.
पण जावय अभमान हवा 
.
मतभेद यत करायला या जावय अभमानाची फार मदत होते
.
हणजटळक प  ुयातीथीया दवशी आगरकरांवषयी चा जावय अभमान 
,
कट या टट या वेळी देशी खेळांवषयीचा जावय अभमान 
-
अशी या या अभमानाची नीट वाटणी करता यते आपयाला 
.
आपला मतभेद कवळ खासगी मये यत कन प  ुयाचेसंप  ूणनागरकव मळत नाह 
.
अध  ूमध  ून वाचकांया पयवहारामयएक प पाठवावलागत
.
यासाठ पलेखनाची वातंय शैल कमवायची 
,
हेअयंत आवयक आह
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->