Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Brain Scans as Evidence: Truths, Proofs, Lies, and Lessons

Brain Scans as Evidence: Truths, Proofs, Lies, and Lessons

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by N R Dewi Nurmayani

Abstract:
This contribution to the Brain Sciences in the Courtroom Symposium identifies and discusses issues important to admissibility determinations when courts confront brain-scan evidence. Through the vehicle of the landmark 2010 federal criminal trial U.S. v. Semrau (which considered, for the first time, the admissibility of brain scans for lie detection purposes) this article highlights critical evidentiary issues involving: 1) experimental design; 2) ecological and external validity; 3) subject compliance with researcher instructions; 4) false positives; and 5) drawing inferences about individuals from group data. The article’s lessons are broadly applicable to the new wave of neurolaw cases now being seen in U.S. courts.

Abstract:
This contribution to the Brain Sciences in the Courtroom Symposium identifies and discusses issues important to admissibility determinations when courts confront brain-scan evidence. Through the vehicle of the landmark 2010 federal criminal trial U.S. v. Semrau (which considered, for the first time, the admissibility of brain scans for lie detection purposes) this article highlights critical evidentiary issues involving: 1) experimental design; 2) ecological and external validity; 3) subject compliance with researcher instructions; 4) false positives; and 5) drawing inferences about individuals from group data. The article’s lessons are broadly applicable to the new wave of neurolaw cases now being seen in U.S. courts.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: N R Dewi Nurmayani on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/07/2014

 
Eulab Vflbv lv Kxaikbfk:Yu{ycv, Wuoohv, @akv, lbi @kvvobv
eq Hulbfav S" Vckb
*
lbi O~kb I" Jobkv
**
A" A
BYUOI[FYAOB
Ycav
Eulab Vfakbfkv ab yck Fo{uyuood Vqdwova{d
av eoyc yadk`q lbiadwouylby" Naxkb ukfkby`q ikxk`owki lbi ulwai`q adwuoxabn eulabadlnabn ykfcba|{kv ycly kble`k bob$abxlvaxk ikykfyaob oh eulab lfyaxayq,faxa` lbi fuadabl` fo{uyv abfuklvabn`q kbfo{byku lyyoubkqv wuohhkuabn eulab vflbv lv kxaikbfk"
<
Yck uklvob av vadw`k" Ab liiayaob yo fluabn leo{y co~ wkow`k lfy‖v{fc lv ~ckb yckq fl{vk l wkuvob‑v iklyc ou vanbl ~a``‖yck `knl` vqvykd‑v ab|{auakv huk|{kby`q y{ub ob ikykudababn ~clywkow`k ~kuk
ycabmabn
, ou ~kuk
flwle`k
oh ycabmabn, ~ckb yckq lfyki"
* Xavayabn Vfco`lu, Xlbikuea`y [baxkuvayq @l~ Vfcoo`" Lvvofalyk Iaukfyou, DlfLuyc{uHo{bilyaob @l~ lbi Bk{uovfakbfk Wuojkfy" [baxkuvayq oh Fcaflno #E"L", 5777!= Cluxlui@l~ Vfcoo` #J"I", f{d `l{ik, 5778!= Cluxlui [baxkuvayq #Wc" I", 5773!"** Bk~ Qoum L`{dba Fclbfk``ou‑v Fclau ab @l~ ( Wuohkvvou oh Eao`onafl` Vfakbfkv, Xlbikuea`y [baxkuvayq" Iaukfyou, DlfLuyc{u Ho{bilyaob @l~ lbi Bk{uovfakbfk Wuojkfy" Ldckuvy Fo``knk #E"L", dlnbl f{d `l{ik, <13;!= Ql`k @l~ Vfcoo` #J"I", <11<!"Ycav Luyaf`k ~lv wukwluki ~ayc yck v{wwouy oh yck Jocb I" lbi Flyckuabk Y" DlfLuyc{uHo{bilyaob {biku L~lui Bo" 7>$31591$777$CFI"<" Hou nkbkul` abyuoi{fyaobv yo `l~ lbi bk{uovfakbfk, vkk Ckbuq Nukk`q ( Lbycobq^lnbku,
Ukhkukbfk N{aik ob Bk{uovfakbfk, ab
H
KIKUL@
J
[IAFAL@
F
KBYKU
U
KHKUKBFK
D
 LB[L@ OB
V
FAKBYAHAF
K
 XAIKBFK
#6i ki", houycfodabn 57<5!= O
^KB
I" J
OBKV
, J
KHHUKQ 
I"V
FCL@@
( H
ULBFAV
S" V
CKB
, @
 L^ LBI YCK
E
ULAB
#houycfodabn 57<6!,
lxla`le`k ly
~~~"cyyw://~~~"xlbikuea`y"ki{/`l~eulab= D
 LF
 L 
UYC[U
W
UADKU OB
@
 L^
( B
K[UOVFAKBFK
#Vykwckb J" Douvk ( Liabl @" Uovmakv, kiv", houycfodabn 57<5!= O`axku U" Nooikbo{nc (Daflk`l Y{fmku,
 @l~lbi FonbayaxkBk{uovfakbfk
,8 L 
BB
"U
KX 
"@" V
OF
"V
FA
"8< #57<7!=O~kbI" Jobkv ky l`",
Eulab Adlnabn hou @knl` Ycabmkuv: L N{aik hou yck Wkuw`kski
, 5771 V
YLB
"Y
KFC
" @" U
KX 
" ;= Hulbfav S" Vckb,
Yck @l~ lbi Bk{uovfakbfk Eae`aonulwcq: Blxanlyabn Yck Kdkunabn Hak`i oh Bk{uo`l~
, 63 A
BY
@
" J" @
KN
" A
BHOUD
" 6;5 #57<7!= Vylfkq L" Yoxabo,
 H{bfyaobl` Bk{uoadlnabn lbi yck @l~: Yukbiv lbi Iaukfyaobv hou H{y{uk Vfco`luvcaw
, > L 
D
" J" E
AOKYCAFV
99 #577>!" Hou liiayaobl` ukvo{ufkv, vkk yck codk wlnk oh yck DlfLuyc{uHo{bilyaob @l~ lbi Bk{uovfakbfk Wuojkfy ly ~~~"`l~bk{uo"oun"
38<
 
385
DKUFKU @L^ UKXAK^ 
]Xo`" 85
Ab fuadabl` `l~, hou ksldw`k, yck vldk lfy flb qak`i lbqycabn huoddkuk wuoelyaob yo ikflikv ab wuavob, ikwkbiabn ob ~cly yck `knl` hlfy﬌bikuv ek`akxk l ikhkbilby ~lv wuoele`q ycabmabn" Ab yck faxa` fobyksy,yck ek`akhv ck`i eq l ikhkbilby leo{y l wluyaf{`lu uavm luk ohykb fkbyul`yo l w`labyahh‑v ukfoxkuq" Yck {blxoaile`k fobvk|{kbfk av ycav: ~cly leulab ~lv lfy{l``q ioabn ly yck yadk oh lb lfy, lbi abikki ~cly l eulabab fo{uy ukfo``kfyv leo{y wlvy lfyv, ohykb dlyykuv l nukly ikl` yo ycklidabavyulyaob oh j{vyafk" Lbi ab l`` v{fc v{fc flvkv, j{inkv lbi j{uouvclxk ay clui" Ay av vadw`q boy klvq yo ukli yck dabi oh l vyulbnku ou yolvvkvv ~ayc fodw`kyk fob﬌ikbfk kaycku yck v{ejkfyaxk ek`akh ou oejkfyaxklff{ulfq oh kswukvvki ukfo``kfyaobv"Ab l`` oh c{dlb lbi `knl` cavyouq wuaou yo j{vy l hk~ qkluv lno, ~kclxk cli yo abhku ~cly ~lv noabn ob ab l wkuvobv eulab huod lyualbn{`lyaob oh fauf{dvylbfkv, ykvyadobq, lbi wuojkfyaobv oh abyuovwkf$yaobv" Lnlabvy ycav cavyouafl` elfmiuow, doikub bk{uovfakbya﬌f ykfc$ba|{kvvkkdyoohhkuyckylbyl`azabnwuodavkohabhoudlyaxk,uk`kxlby,lbicanc$ykfc fulbal` yo{uv" L`yco{nc ay ~a`` uluk`q, ah kxku, ek yck flvk yclylb lfy oh `knl` uk`kxlbfk av wkuhoudki lv l wkuvob av ekabn eulab$vflbbki,lyyoubkqv abfuklvabn`q ycabm‖ou cowk‖ycly eulab vflbv wukfkiabn ouho``o~abn lb lfy oh abykukvy flb yk`` {v vodkycabn `knl``q uk`kxlby leo{yl wkuvob‑v flwlfayakv, wukiavwovayaobv, abykbyaobv, ou huldkv oh dabi"Ycav Luyaf`k wuofkkiv ab ycukk wluyv" Wluy A ksw`oukv l wluyaf{`lufobyksy oh `l~ lbi bk{uovfakbfk: yck {vk oh eulab vflbv lv kxaikbfk oh `qabn ou yu{yc$yk``abn" Wluy AA a``{vyulykv yck {vk oh ycovk vflbv eqiavf{vvabn yck `lbidlum 57<7 hkikul` fuadabl` yual`
[bayki Vylykv x"Vkdul{
"
5
Ycly flvk abxo`xki yck ﬌uvy hkikul` ckluabn‖~cafc obk oh {v#Jobkv! lyykbiki‖uknluiabn yck lidavvaea`ayq oh ykvyadobq leo{y eulabvflbv wuohhkuki lv kxaikbfk oh ~ckycku l wkuvob ~lv `qabn ou yk``abn yckyu{yc" Wluy AAA aikbya﬌kv ﬌xk avv{kv uk`kxlby yo h{y{uk kbfo{bykuveky~kkb fo{uyv lbi eulab vflbbabn kxaikbfk" V{hhafakby vfakbya﬌fwuonukvv ab liiukvvabn avv{kv oh kswkuadkbyl` ikvanb, kfo`onafl` lbiksykubl` xl`aiayq, kbv{uabn v{ejkfy fodw`albfk ~ayc ukvklufcku abvyu{f$yaobv, hl`vk dkdouakv, lbi dlmabn abiaxai{l` abhkukbfkv huod nuo{w ilyldlq obk ilq dlmk eulab vflb kxaikbfk lidavvae`k ab bk~ `knl` fobyksyv"E{y, ab yck a``{vyulyaxk flvk oh `ak ikykfyaob, boy qky"
6
5" Bo" 7>$<77>9 JWD #^"I" Ykbb" J{bk <>, 57<7! #WLFKU!" Lhyku l ycauykkb$ilq j{uqyual`, ob J{bk <>, 57<7, yck j{uq ho{bi Vkdul{ n{a`yq ob ycukk fo{byv oh ckl`yc fluk hul{iab xao`lyaob oh <3 ["V"F" ® <69> #5778!, lbi boy n{a`yq ob k`kxkb fo{byv oh dobkq `l{bikuabn lbi hahyq$vkxkb fo{byv oh ckl`yc fluk hul{i" [bayki Vylykv x" Vkdul{, Bo" 5:<7$fu$<77>9$JWD, 57<< ^@ 15;3, ly *< #^"I" Ykbb" Jlb" 6, 57<<!"6" J{ink Wcld‑v Ukwouy lbi Ukfoddkbilyaob ab
Vkdul{
{`yadlyk`q ukv{`yki ab yckksf`{vaob oh yck kxaikbfk ob yck nuo{biv oh Hkikul` U{`k oh Kxaikbfk >75 #ykvyadobq eq
 
57<<T
EULAB VFLBV LV KXAIKBFK
386
Vya``,
Vkdul{
av l woanblby ukdabiku ycly `l~qkuv bkki boy, lbiabikki ohykb ~a`` boy, ~lay hou bk{uovfakbfk ukvklufc fobvkbv{v ekhouklyykdwyabn yo abyuoi{fk eulab adlnabn kxaikbfk ycly dlq eo`vyku yckauf`akbyv‑ flvkv" Yck vylmkv luk vo canc, lbi yck kdkunabn bk{uovfakbfkykfcbo`onakv vo boxk` lbi l``{uabn, ycly ~k luk `amk`q yo vkk vada`lu flvkvdouk huk|{kby`q ab fo{uyuoodv ab yck qkluv yo fodk" Lbi ycav dklbv j{inkv d{vy ek ukliq yo kxl`{lyk, lbi `l~qkuv ukliq yo `ayanlyk, ~ckyckuykvyadobq uknluiabn eulab vflbv vco{`i ek lidayyki lv kxaikbfk hou bk~lbi fobyuoxkuval` w{uwovkv"AA" E
ULAB
V
FLBV
, @
AKV
,
LBI
@
 L^
Ab ycav vkfyaob, ~k wuoxaik euakh oxkuxak~v oh yck dlab eulab$elvki `akikykfyaob ykfcba|{kv lbi yck vfakbya﬌f lbi `knl` fobyksyv hou kxl`{lyabn yckd"
 L" Eulab$Elvki @ak Ikykfyaob: Ykfcba|{kv
Hou fkby{uakv, c{dlbv clxk yuaki yo adwuoxk yckau lea`ayq yo ikykfyikfkwyaob eq clubkvvabn yck `lykvy ykfcbo`onafl` lixlbfkv"
9
Eulabvflbbkuv lv `ak ikykfyouv luk yc{v {bikuvylbile`q l``{uabn lbi clxknkbkulyki d{fc iavf{vvaob ab vfakbya﬌f lbi `knl` fauf`kv"
;
 L`yco{nc ay
kswkuyv! lbi U{`k 976 #wuoelyaxk xl`{k lbi {bhlau wukj{iafk!"
Vkk
Ukwouy lbi Ukfoddkb$ilyaob, [bayki Vylykv x" Vkdul{, Bo" 7>$<77>9 D</W #^"I" Ykbb" Dlq 6<, 57<7!" Lhyku yckUkwouylbiUkfoddkbilyaob~lvv{edayykiobDlq6<,57<7,yckikhkbvkha`kilboejkfyaobob J{bk 1, 57<7" Ikhkbilby‑v Ukvwobvk yo yck Noxkubdkby‑v Doyaob yo Ksf`{ik yck [vlnkoh NLO Ukwouyv, [bayki Vylykv x" Vkdul{, Bo" 7>$<77>9 D</W #^"I" Ykbb" J{bk 1, 57<7!"Ob J{bk <7, 57<7, yck [bayki Vylykv Iavyuafy Fo{uy hou yck ^kvykub Iavyuafy oh Ykbbkvvkkliowyki yck Ukwouy lbi Ukfoddkbilyaob lbi nulbyki yck Noxkubdkby‑v doyaob ab `adabkyo ksf`{ik ykvyadobq uknluiabn `ak ikykfyaob ykvyv wkuhoudki ob yck ikhkbilby" OuikuIkbqabn Ikhkbilby‑v Doyaob Yo Iavdavv, Ikbqabn Ikhkbilby‑v Doyaob hou J{indkby oh  Lf|{ayyl`/yo Iavdavv lbi/ou Doyaob hou Bk~ Yual`, lbi Ikbqabn Ikhkbilby‑v Doyaob yoVyuamk ly 8>, [bayki Vylykv x" Vkdul{, Bo" 5:<7$fu$<77>9$JWD #^"I" Ykbb" Box" 56, 57<7!]ckukablhyku OuikuT" L`yco{nc yck kxaikbyaluq u{`abn clv bo eabiabn wukfkikbyal` xl`{k,ycly iai boy ildwkb blyaobl` lyykbyaob yo yck flvk" Blyaobl` dkial foxkulnk abf`{ikiNukn Da``ku,
hDUA @ak Ikykfyaob Hla`v l @knl` Ykvy
, 653 V
FA
" <668 #57<7!= L`ksav Dliuanl`,
 Kqk~aybkvv Lffo{by oh –^lykuvcki‑ Eulab Vflb @knl` Ckluabn
, ^
AUKI
V
FAKBFK
#Dlq <>,57<7,>:67wd!,cyyw://~~~"~auki"fod/~aukivfakbfk/57<7/7;/hdua$il{ekuy=NuknDa``ku,
Flb Eulab Vflbv Ikykfy @qabn? Ksf`{vaxk Bk~ Ikyla`v Huod Fo{uy Ckluabn
, V
FAKBFK
D
 LNLZABK
#Dlq <9, 57<7, <5:71 wd!, cyyw://bk~v"vfakbfkdln"oun/vfakbfkabvaiku/57<7/7;/flb$eulab$vflbv$ikykfy$`qabn$ksf"cyd`= Dlunluky Yl`eoy,
Eulab Vflbv ob Yual`
, Y
CK
B
K^
OUMKU
#Dlq5;,57<7!,cyyw://~~~"bk~qoumku"fod/ob`abk/e`onv/bk~vikvm/57<7/7;/eulab$vflbv"cyd"9"
Vkk,k"n"
,
KB
 L 
@IKU
,Y
CK
@
AK
I
KYKFYOUV
:Y
CK
C
AVYOUQ OH LB
 L 
DKUAFLB
O
EVKVVAOB
#577>!= F
ODDAYYKK YO
U
KXAK^ YCK
V
FAKBYAHAF
K
 XAIKBFK OB YCK
W
O@QNULWC
, B
 LYAOBL@
U
KVKLUFC
F
O[BFA@
, Y
CK
W
O@QNULWC LBI
@
AK
I
KYKFYAOB
#5776!";"
Vkk, k"n"
, Naounao Nlbav ( J{`alb Wl{` Mkkblb,
Yck Fonbayaxk Bk{uovfakbfk oh  Ikfkwyaob
, 9 V
OF
" B
K[UOVFA
" 98; #5771!" Xo`{dk ho{u oh Wvqfco`onq Wukvv‑v
Vofal`

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->