Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Protectionism in the G20 (2012)

Protectionism in the G20 (2012)

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by Lukas Gajdos

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lukas Gajdos on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/26/2013

 
 
@NZILPDZGPI!CIMIZGH EDZ IRPIZMGH VDHNLNI\
VDHNL^ @IVGZPAIMP
VDHNL^ JZNIENMC
Vzdpilpndmn|a nm pbi C:6 ":67:. 
Gj|pzglp
\nmli chdjgh pzg`i ehds| eihh nm :662!:66>( C:6 ldympzni| bgui vhg~i` g oi~ zdhi nmvziuimpnmc pbi zipyzm pd vzdpilpndmn|a pbgp lbgzglpizn|i` pbi Czigp @ivzi||ndm- Pbinzldaanpaimp pd bdh`nmc vzdpilpndmn|a gp jg~ bg| ldm|iwyimph~ ldmpznjypi` pd zi`ylipbi navglp de chdjgh lzn|n| dm pbi sdzh` ildmda~( gm` pbinz navdzpgmli nm gudn`nmc|limgznd| iuim sdz|i pbgm pbi dmi si gzi lyzzimph~ irviznimlnmc n| ym`imngjhi-\iuizgh C:6 ldympzni|( bdsiuiz( bgui zivigpi`h~ zi|dzpi` pd aig|yzi| pbgp lgm dmh~ ji`i|lznji` g| #pzg`i zi|pznlpnui#- Ghpbdycb pbi myajiz de mis zi|pznlpnui aig|yzi| eihh nm:67:( pbinz duizghh gllyayhgpndm ziagnm| g vzdjhia( g| pbi zgpi de ziadugh ziagnm| uiz~hds- Pbi aig|yzi| pbgp bgui jiim nmpzd`yli` `n|vhg~ psd vznmlnvgh lbgzglpizn|pnl|-Enz|ph~( pbi~ sizi nmpzd`yli` nm pbi gepizagpb de pbi chdjgh enmgmlngh lzn|n| gm` hgpizaypgpi` nmpd
g`!bdl 
aig|yzi| gnai` gp |bnih`nmc oi~ `dai|pnl nm`y|pzni|- \ildm`h~( pbijyho de pbi|i aig|yzi| sizi nmpzd`yli` j~ `iuihdvnmc ildmdani| ‐ Gzcimpnmg( Zy||ng(Nm`dmi|ng gm` Jzg{nh sizi gadmc pbi agnm deeim`iz|- Pbi IY vizlinui| pbi|i aig|yzi|g| jdpb `neenlyhp pd ky|pne~ gm` bgzaeyh pd pbi Ymndm#| irpizmgh pzg`i-
@C IRVD$J$Vdh@iv$Mdpi$:67:T<96 @iliajiz :67:VI 0>7-05< IM
 
 
Vdhnl~ @ivgzpaimp( @nzilpdzgpi!Cimizgh edz Irpizmgh Vdhnlni| 
 Pbn| Vdhnl~ Jznienmc n| gm nmnpngpnui de pbi Vdhnl~ @ivgzpaimp( @C IRVD-
GYPBDZ;
Hyog| CGK@D\ "Zdjizpd JIM@NMN |yv-.@nzilpdzgpi!Cimizgh edz Irpizmgh Vdhnlni| de pbi YmndmVdhnl~ @ivgzpaimpSNJ 65 A >7zyi Snizp{ 56J!7603 Jzy||ih|Eii`jglo pdzdjizpd-jim`nmnFiyzdvgzh-iyzdvg-iyn| sihldai-I`npdzngh G||n|pgmp; Kgoyj VZ[IPGL[MNO 
HNMCYN\PNL UIZ\NDM\;
Dzncnmgh; IM
GJDYP PBI VYJHN\BIZ;
Agmy|lznvp ldavhipi` dm 7> Mduiajiz :67:-
®
Iyzdvigm Ymndm( :67:
Vznmpi` nm Jihcnya
 Pbn| Vdhnl~ Jznienmc n| gugnhgjhi dm pbi nmpzgmip |npi de pbi @nzilpdzgpi!Cimizgh edz Irpizmgh Vdhnlni|( nm pbiZicndm| gm` ldympzni|dzVdhnl~ Gzig||ilpndm-  Pd djpgnm vgviz ldvni|( vhig|i |im` g ziwyi|p j~ i!agnh pd;vdh`iv!irvdFiyzdvgzh-iyzdvg-iy-
@N\LHGNAIZ;
Gm~ dvnmndm| irvzi||i` nm pbn| `dlyaimp gzi pbi |dhi zi|vdm|njnhnp~ de pbi gypbdz| gm` `d mdp mili||gznh~zivzi|imp pbi deenlngh vd|npndm de pbi Iyzdvigm Vgzhngaimp-Zivzd`ylpndm gm` pzgm|hgpndm( irlivp edz ldaaizlngh vyzvd|i|( gzi gypbdzn|i`( vzdun`i` pbi |dyzli n|glomdshi`ci` gm` vzdun`i` pbi vyjhn|biz n| cnuim vzndz mdpnli gm` |yvvhni` snpb g ldv~ de pbi vyjhnlgpndm-
:
 
 
Vzdpilpndmn|a nm pbi C:6 ":67:. 
Pgjhi de ldmpimp|
7- Nmpzd`ylpndm 0:- Pbi zdhi de pbi C:6 nm gudn`nmc vzdpilpndmn|a 0<- Pbi SPD!DIL@!YMLPG@ zivdzp| dm C:6 pzg`i gm` nmui|paimp aig|yzi| "Dlpdjiz :67:. 00- Pbi vd|npndm de pbi Iyzdvigm Ldaan||ndm 59- Dpbiz zivdzp| 3
9-7- Pbi incbpb Zivdzp dm C:6 Nmui|paimp Aig|yzi| "YMLPG@. 39-:- Pbi Chdjgh Pzg`i Ghizp zivdzp 2
5- Ldympz~!|vilnenl gmgh~|i| 76
5-7- Gzcimpnmg 765-:- Gy|pzghng 775-<- Jzg{nh 775-0- Lgmg`g 7:5-9- Lbnmg 7:5-5- Nm`ng 7<5-3- Nm`dmi|ng 705-2- Kgvgm 705->- Airnld 795-76- Zy||ng 795-77- \gy`n Gzgjng 795-7:- \dypb Geznlg 795-7<- \dypb Odzig 755-70- Pyzoi~ 755-79- Pbi Ymnpi` \pgpi| 755-75- Pbi Iyzdvigm Ymndm 73
3- Ldmlhy|ndm 72Gmmir 7 :6
<

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->