Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

II. Khu cäng nghiãûp nàng læåüng
III . Khu cäng nghiãûp täøng håüp
I. Phán loaûi XNCN xáy dæûng trong thaình phäú
II. QUAN HÃÛ GIÆÎA THAÌNH PHÄÚ VAÌ KHU CN
I. NHIÃÛM VUÛ VAÌ NÄÜI DUNG CHUÍ YÃÚU CUÍA THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG CHUNG
II. CAÏC NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN BÄÚ TRÊ MÀÛT BÀÒNG CHUNG XNCN
III. YÃU CÁÖU THIÃÚT KÃÚ MÀÛT BÀÒNG CHUNG XNCN
I . PHÁN KHU TRONG NHAÌ MAÏY
II. HÅÜP KHÄÚI XÆÅÍNG
III. BIÃÛN PHAÏP BÄÚ TRÊ CÄNG TRÇNH ÂÃØ NÁNG CAO MÁÛT ÂÄÜ XÁY DÆÛNG
I. PHÆÅNG THÆÏC BÄÚ TRÊ THEO CHU VI
II. PHÆÅNG THÆÏC BÄÚ TRÊ THAÌNH DAÍI
III. BÄÚ TRÊ HÅÜP KHÄÚI LIÃN TUÛC (HAY DIÃÛN RÄÜNG )
IV. HÇNH THÆÏC HÄÙN HÅÜP
I. TÄØ THAÌNH CUÍA KHU TRÆÅÏC NHAÌ MAÏY
II. BÄÚ TRÊ KHU TRÆÅÏC NHAÌ MAÏY
I. MÅÍ RÄÜNG
II. CAÍI TAÛO XÊ NGHIÃÛP CUÎ
III. CHÈ TIÃU KINH TÃÚ KYÎ THUÁÛT CUÍA MBC
I. CAÏC PHÆÅNG THÆÏC VÁÛN CHUYÃØN
II. VÁÛN CHUYÃØN ÂÆÅÌNG SÀÕT CUÍA NHAÌ MAÏY
III. VÁÛN CHUYÃØN ÂÆÅÌNG BÄÜ TRONG NHAÌ MAÏY
I. CAÏC LOAÛI MAÛNG LÆOÏI CÄNG TRÇNH CHUÍ YÃÚU
II. PHÆÅNG THÆÏC BÄÚ TRÊ
I. NHIÃÛM VUÛ
II. YÃU CÁÖU CUÍA VIÃÛC SAN NÃÖN
III. CAÏC HÇNH THÆÏC SAN NÃÖN
IV. AÍNH HÆÅÍNG CUÍA SAN NÃÖN ÂÃÚN VIÃÛC BÄÚ TRÊ MÀÛT ÂÆÏNG CÄNG TRÇNH
V. NGUYÃN TÀÕC LÆÛA CHOÜN CÄÚT SAN NÃÖN
I. HOAÌN THIÃÛN MÀÛT BÀÒNG
II. TRÄÖNG CÁY XANH
I. ÂÀÛC ÂIÃØM VÃÖ CÄNG NÀNG THÆÛC TÃÚ CUÍA KIÃÚN TRUÏC CÄNG NGHIÃÛP
II. ÂÀÛC ÂIÃØM VÃÖ THÁØM MYÎ KIÃÚN TRUÏC CÄNG NGHIÃÛP
III. NHÆÎNG ÂÀÛC ÂIÃØM VÃÖ MAÏY MOÏC TAÍI TROÜNG VAÌ AÍNH HÆÅÍNG MÄI TRÆÅÌNG
I. NHÆÎNG NGUYÃN TÀÕC BAN ÂÁÖU
II. PHÆÅNG PHAÏP NGHIÃN CÆÏU
I. THEO CHÆÏC NÀNG SAÍN XUÁÚT
II. THEO ÂÄÜ BÃÖN
III. THEO ÂÀÛC ÂIÃØM KIÃÚN TRUÏC, KÃÚT CÁÚU
IV. THEO ÂÀÛC ÂIÃØM SAÍN XUÁÚT BÃN TRONG
I. CAÏC YÃÚU TÄÚ SAÍN XUÁÚT BÃN TRONG
II. NHÆÎNG YÃÚU TÄÚ BÃN NGOAÌI
III. KYÎ THUÁÛT XÁY DÆÛNG VAÌ VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
I) THÄÚNG NHÁÚT HOAÏ
II) ÂIÃØN HÇNH HOAÏ
III. KÊCH THÆÅÏC THÄÚNG NHÁÚT TRONG XÁY DÆÛNG
IV. QUY ÂËNH VÃÖ TNH CAÏC GIAÍI PHAÏP MÀÛT BÀÒNG -
HÇNH KHÄÚI NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
V. PHÁN CHIA TRUÛC ÂËNH VË TRONG NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
I. THEO TÊNH CHÁÚT XÁY DÆÛNG
II. THEO CAÏCH BÄÚ TRÊ CÄÜT BÃN TRONG
I. NHIÃÛM VUÛ VAÌ NÄÜI DUNG BÄÚ TRÊ MÀÛT BÀÒNG
II. QUAN HÃÛ GIÆÎA CÄNG NGHÃÛ SAÍN XUÁÚT VAÌ BÄÚ TRÊ MÀÛT BÀÒNG :
IV. CHOÜN LÆÅÏI CÄÜT
V. TÄØ CHÆÏC LÄÚI ÂI BÃN TRONG XÆÅÍNG VAÌ THOAÏT NGÆÅÌI
I. XAÏC ÂËNH ÂÄÜ CAO NHAÌ
II. CHOÜN HÇNH THÆÏC MAÏI
III. TÄØ CHÆÏC THÄNG GIOÏ VAÌ CHIÃÚU SAÏNG TÆÛ NHIÃN
IV. HÇNH THÆÏC KÃÚT CÁÚU VAÌ VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
I. PHÁN LOAÛI
II. PHAÛM VI ÆÏNG DUÛNG
III. ÆU NHÆÅÜC ÂIÃØM CUÍA NHAÌ SX NHIÃÖU TÁÖNG ( SO VÅÏI NHAÌ 1 TÁÖNG )
I. XAÏC ÂËNH SÄÚ TÁÖNG
II. BÄÚ TRÊ MÀÛT BÀÒNG
III. CHOÜN LÆÅÏI CÄÜT
I) XAÏC ÂËNH SÄÚ TÁÖNG CUÍA NHAÌ SX NHIÃÖU TÁÖNG
II) HÇNH THÆÏC KÃÚT CÁÚU NHAÌ SX NHIÃÖU TÁÖNG
I. CAÏC THAM SÄÚ CÅ BAÍN CUÍA NHAÌ CN 1 TÁÖNG
II. CAÏC THAM SÄÚ CÅ BAÍN CUÍA NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP NHIÃÖU TÁÖNG
I. CAÏC BÄÜ PHÁÛN NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP 1 TÁÖNG
II. CAÏC BÄÜ PHÁÛN CUÍA NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP NHIÃÖU TÁÖNG
I. MOÏNG
II. CÄÜT
III. KÃÚT CÁÚU ÂÅÍ MAÏI
IV. DÁÖM GIÀÒNG
V. DÁÖM CÁÖU CHAÛY ( DÁÖM CÁÖU TRUÛC )
VI. KÃÚT CÁÚU ÂÅÍ KEÌO
VII. KHUNG CHÄÚNG GIOÏ HOÀÛC SÆÅÌN TÆÅÌNG
VIII. HÃÛ THÄÚNG GIÀÒNG
I. MOÏNG CÄÜT THEÏP
III. KÃÚT CÁÚU MANG LÆÛC MAÏI
IV. DÁÖM CÁÖU TRUÛC
V. HÃÛ THÄÚNG GIÀÒNG
I. KÃÚT CÁÚU HÄÙN HÅÜP
II. KHUNG HÄÙN HÅÜP
I. ÆU, NHÆÅÜC ÂIÃØM CUÍA KÃÚT CÁÚU KHÄNG GIAN
II. TRIÃØN VOÜNG KÃÚT CÁÚU KHÄNG GIAN
I. PHÆÅNG AÏN SAÌN COÏ DÁÖM
II. PHÆÅNG AÏN SAÌN KHÄNG DÁÖM
I. MAÏI BÀÒNG
II. MAÏI DÄÚC
III. BIÃÛN PHAÏP THOAÏT NÆÅÏC MAÏI NHAÌ CN
IV. CÁÚU TAÛO CHÄÚNG DÄÜT TRÃN MAÏI
V. CÆÍA MAÏI NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP
THÄNG GIOÏ TÊCH CÆÛC
I. TÆÅÌNG GAÛCH VAÌ KHÄÚI XÁY NHOÍ
II. TÆÅÌNG TÁÚM BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP COÏ SÆÅÌN
III. TÆÅÌNG BÀÒNG TÁÚM NHEÛ
I. CÆÍA SÄØ
II. CÆÍA ÂI
III. CAÏC LOAÛI TÁÚM CHE
I. NHÆÎNG YÃU CÁÖU CHUNG CHO THIÃÚT KÃÚ NÃÖN ,
SAÌN CÄNG NGHIÃÛP
II) CÁÚU TAÛO CHUNG CUÍA SAÌN NÃÖN
NHAÌ CÄNG NGHIÃÛP:
I. NÃÖN COÏ LÅÏP AÏO LIÃN TUÛC
II) NÃÖN BÀÒNG VÁÛT LIÃÛU RÅÌI
III) CÁÚU TAÛO CHI TIÃÚT CHUÍ YÃÚU CUÍA NÃÖN SAÌN
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Kinh Te Xay Dung

Giao Trinh Kinh Te Xay Dung

Ratings:
(0)
|Views: 65|Likes:
Published by De Vo

More info:

Published by: De Vo on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 64 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 68 to 78 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 82 to 84 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 89 to 162 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->