Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ekonomska Propaganda

Ekonomska Propaganda

Ratings:
(0)
|Views: 1,766|Likes:

More info:

Published by: Bogdan Droljaz Lakic on Dec 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
SREDSTVA EKONOMSKE PROPAGANDE
Kotor, novembar 2012. godine Page 1
Uvod
Ako uzmemo definiciju D. Čejnija da je ekonomska propaganda takav
sadržaj
i
oblik 
 plaćene
komunikacije o
glašivača
 
s’
 javnosti
kojoj je cilj da
informisanjem,
nagovorom ilisamo
 podsjećanjem,
pospješi
prihvatanje takve
oglašivačke
ideje, proizvoda ili usluge
kakva je
u interesu
 potrošača, vidimo
da
ekonomska propaganda
nije samo
segment
 prodaje, već
kompleksan
kreativan
komunikacijski
proce
s
koji
uključuje
sve dijelove
drustveno-
 političkog
života.
Eko
nomska
propaganda predstavlja
način
 
masovnog komuniciranja
čiji
je
cil
 j
stimulisanjetražnje proizvoda i
usluga
preduze
ća
.
Preduzet
nička propaganda može navesti
pot
rošača
da proba proizvod jedanput, ali oglašavanjene može prisiliti
čovjek 
a da kupuje loš proizvod. Nekad treba ulagati u propagandu da bi seprodaja zadržala na istom nivou, i da bi se potom potroša
č
informisao o na
činu
upotrebeproizvoda, o preduze
ć
u, itd., a ekonomska propaganda se
če
sto tretira kao sredstvo za pov
anjeprodaje.Sadržaj propagandne poruke zavisi od ciljeva propagande. Sadržaj poruke u pisanim medijimaobuhvata problematiku pisanog teksta i likovnog rješenja, a kod audio-vizuelnih medijakombinaciju
riječi, gl
asa i slike.
 
O
snovni fizički
nosilac
propagandne poruke je
propagandno
sredstvo koje se može posmatrati kao
podlo
ga sredstva (papir, filmska ili magnetna traka,tekstil,...)Jedno od sredstava ekonomske propagande predstavljaju projekciona ekonomska sredstva, a kaokriterijum za stvaranje ove kategorije propagandnih sredstava smo uzel
i tehnički
 
način
 prenosenja poruka: projektovanje sredstva na specijalno platno. A pošto je projekciona površinaekran
, čitavu
ovu kategoriju možemo svesti pod naziv ekranska propagandna sredstva.D
alje u ovom radu ćemo objasniti sta su to ekonomska propagandna sredstva i malo više
seosvrnuti na projekciona propagandna sredstva kao nosioca moderne propagandne kampanje.
 
SREDSTVA EKONOMSKE PROPAGANDE
Kotor, novembar 2012. godine Page 2
1.
 
EKONOMSKA PROPAGANDA
1.1. Definisanje ekonomske
propagande
 
U stručnoj
literaturi
nema jedinstvene definicije
pojma
ekonomske propagande.
Čak 
je i
 
termin
 
koji se koristi za ovaj
instrument promocije različit:
 
ekonomska propaganda,
oglašavanje
,
promocija,
propaganda,
privredna
propaganda. Razlog je
što
 je riječ
o pojmu
kompleksnog karak 
tera,
mnogostrukih funkcija i
međuzavisnih varijabli koje suuključene u proces planiranja, kreiranja i realizacije ekonomske propagande.U velikom broju definicija za određivanje ovog pojma koje su prisutne u stručnoj
literaturi postoje
neke zajedničke karakteristike. Zajedničko postojanje “nekog” cilja kao
npr. psihološkog karaktera, odnosno cilja koji se koncentriše na djelovanje, uticanje ili
akcenat na ekonomskom zadatku u procesu prodaje (povećanje prodaje, zarade i sl.).Slijedeći zajednički instrument je da se radi o masovnom komuniciranju u čijoj osnovi sunajčešće mediji masovonog komuniciranja (tv, radi
o, novine
i časopisi). Zajedničko je ida je ekonomska propaganda plaćeni oblik komuniciranja (što može biti diskutabilno sa
aspe
kta potrošača), kao i da se ekonomska propaganda primijenjuje u poslovnom
pristupu. Sva ova pitanja ukazuju da se radi o složenom sadržaju pojma ekonomskepropagande.
 
Kompleksnost ekonomske propagande,
u našim uslovima, pokušao je da obuhvati
Č
.Dinter
1
 
u definiciij po kojoj je “
ekonomska propaganda
takav sadržaj
i
oblik plaćene
komunikacijeo
glašivača
 
s
 javnosti
kojoj je cilj da
informisanjem,
nagovorom ili samo
 podsjećanjem
pospješi
prihvatanje takve
oglašivačke
ideje, proizvoda ili usluge
kakva je
u interesu
 potrošača,
te da
kao
integralni deo tržišno
orijentisane aktivnosti i
deo
komunikacijskog
sistema oglašivača
pomogne
ostvarenju njegovih ciljeva
 predviđenih
 
planom
i
strategijom
razvoja, u skladu sa društvenim
in
teresima".
Ova
definicija
upućuje na
 
zakljucak 
da
ekonomska propaganda
nije samo
segment
 prodaje, već
kompleksan
kreativan
komunikacijski
proce
s
koji prožima sve dijelove
drustveno-politi
č
kog
života, s
ekonomskog,
pravnog,
etičkog, psihološkog
 
i
estetskog
aspekita.
Eko
nomska
propaganda
 je, u suštini, splet više procesa: poslovnog,
komunikacijskog, kreativnog i
drustveno-ekonomskog.
1
Sudar Josip,
promotivne aktivnosti
, informator, Zagreb, 1984., str. 62
 
SREDSTVA EKONOMSKE PROPAGANDE
Kotor, novembar 2012. godine Page 3
Pošto iz
svakog
od njih proizilaze odluke, namere i ciljevi,
neophodno
ih je uskladiti
i
integrisati
u
logičku
 
i
harmoničnu
 
celinu. Stoga se može prihvatiti da je ekonomskapropaganda
kreativna komunikacija
s tržištem
,
da je to oblik promocije u kojoj se putem
kreativ
no-komunikacijskog
procesa
uskladjuju
interesi i
 
potrebe
 potrošača,
 
 proizvodjača
 
i
društva. Eko
nomska
propaganda je
način
 
masovnog komuniciranja
čiji
je
cil
 j
stimulisanje tražnje proizvoda i
usluga
preduze
ća.
 
1.2 CILJEVI I ZNA
ČAJ
EKONOMSKE PROPAGANDEEkonomska propaganda, kao dio promocije, jedan je od oblika komuniciranja
između
 prodava
č
a (proizvo
đača)
i kupca, odnosno potroša
ča.
 Ciljevi ekonomske (preduzet
ničk 
e) propagande mogu biti jednostrani i višestrani. U pravilu,ekonomska propaganda je sredstvo promocije koje treba potpomagati prodajne napore,odnosno osiguravati pove
ćanje
prodaje u kratkom i srednjem roku, izgradnju povoljnogstava o ponu
đaču
i njegovom marketing programu, i da u odre
đenim situacij
ama osigura isamu prodaju (prodaja
 pomoću
oglasa). Ekonomska propaganda je dio promocije koja trebaosigurati pove
ćanje
efikasnosti cijelog sustava marketinga, a posebno prodaje. Zatopreduzet
ničk 
u propagandu treba kombinovati s ostalim dijelovima promocije i to tako da seostali dijelovi promocije koriste za preduzet
ničk 
u propagandu.Ciljevi ekonomske propagande su:- Razvijanje primarne potražnje. Ovaj oblik ekonomske propagande se koristi pri uvo
đenju
novog ili modificiranju postoje
ćeg
proizvoda na poznatom tržištu ili razvijanje primarnepotražnje za postoje
ćim
proizvodima na novim tržištima. Ovaj oblik privredne propagande uosnovi je informativnog karaktera, mada u odre
đenim
situacijama pojedini elementi porukamogu biti vezani i za uticaj na ponašanje i stvaranje navika kod kupaca, odnosno potroša
ča.
 Propaganda koja ima za cilj razvijanje primarne potražnje usmjerava se na
 potrošače i
posrednike, ukoliko se posrednici koriste u procesu distribucije. U na
čelu,
ovaj oblik propagande sprovodi proizvo
đač samostalno ili
u suradnji s distributerima i kombinuje ga sostalim vidovima promocije,- Razvijanje selektivne potražnje. Ovaj oblik propagande se primjenjuje u situacijama kada jerazvijena primarna potražnja, a pojedina
čni pon
u
đač p
ropagandom želi osigurati odgovaraju
će
tržišno u
češće,
i stvaranje preferencije za svoj proizvod. Može se provoditi samostalno ili uzajednici s posrednicima,
i obično se
kombinuje s ostalim oblicima promocije.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tanin2009 liked this
Aleksic Jelena liked this
Aleksic Jelena liked this
Aleksic Jelena liked this
Aleksic Jelena liked this
Suncica Roknic liked this
RustyR liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->