P. 1
POL562: Environmental Policy Lecture Booklet

POL562: Environmental Policy Lecture Booklet

Ratings: (0)|Views: 70|Likes:
Published by Chad J. McGuire
Lecture materials in booklet form for POL562: Environmental Policy. Brought to you through the Department of Public Policy, University of Massachusetts, Dartmouth. This course is part of the Master of Public Policy (MPP) concentration in environmental policy, and also part of the online graduate certificate in environmental policy.
Lecture materials in booklet form for POL562: Environmental Policy. Brought to you through the Department of Public Policy, University of Massachusetts, Dartmouth. This course is part of the Master of Public Policy (MPP) concentration in environmental policy, and also part of the online graduate certificate in environmental policy.

More info:

Published by: Chad J. McGuire on Dec 14, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/11/2014

 
 
JITMPZOIFZ BL TY@AEC TBAECU
TBA9<0If|epbfoifzma TbaecuAiczypi Omzipemas
¥
Cnmj H& OcGyepi! Maa Pegnzs Pisip|ij
E& Gifipma Efzpbjyczebf zb If|epbfoifzma Tbaecu
 
M& Cbypsi Efzpbjyczbpu Piompks
 
Wiacboi zb
if|epbfoifzma tbaecu
& Znes cbypsi nms `iif cpimzij wezn tmpzecyamp cmpi zblbcys bf zni lbaabwefg mpims8
 
Yfjipszmfjefg zni
omef zniois
.kfbwaijgi `msi% znmz eflayifci if|epbfoifzmajicesebfs! sticelecmaau
sceifci
!
icbfboecs
! mfj
|mayis
&
 
Cpimzi m
cbfcitzyma lpmoiwbpk 
.„zbba `b~―% znpbygn mf yfjipszmfjefg bl zniznpii zniois oifzebfij m`b|i ef bpjip zb tpb|eji m cbgfeze|i zbba znmz cmf `iysij ef i|maymzefg if|epbfoifzma jicesebfs znpbygn m tbaecu aifs&
 
Mttau zni kfbwaijgi `msi mfj cbfcitzyma „zbba `b~― zb si|ipma kefjs bl 
if|epbfoifzma tpb`aios
.lmcz tmzzipfs% ef bpjip zb yfjipszmfj nbw zni tpefcetaisaimpfij wbpk ef cbfzi~z&Zb niat mcnei|i zni gbmas szmzij m`b|i! E nm|i zmkif sboi tmefs b|ip zni tmsz liw uimpszb mccyoyamzi ou i~tipeifci mfj znefkefg bf if|epbfoifzma tbaecu ms m cbypsi lbp szyjifzs zpuefg zb yfjipszmfj wnmz ez pimaau oimfs ef cbfzi~z& E―|i fi|ip `iif m lmf bl obsz bl zni zi~zs bf if|epbfoifzma tbaecu `icmysi zniu tpb|eji wnmz E oegnz pilip zb ms
 sicbfjmpu cbfzi~z 
zb zni leiaj& Pmznip znmf jescyssefg if|epbfoifzma tbaecu ms m
tpbciss
 yzeaexij ef omkefg jicesebfs m`byz nbw nyomfs efzipmcz wezn zni if|epbfoifz! obsz zi~zs tpb|eji fbf/lbyfjmzebfma efsegnzs bf zni zbtec znmz abbk mz ez lpbo m |mpeizu bl  tipsticze|is `iubfj zni „lbyfjmzebf― bl zni zbtec ezsial&
=
E nm|i mawmus siif znes ms tamcefg zni tpb|ip`ema ‑cmpz `ilbpi zni nbpsi‟ `icmysi es tpisyois szyjifzs nm|i m ai|iabl yfjipszmfjefg m`byz if|epbfoifzma tbaecu ms m tpmczeci! sboiznefg znmz es blzif fbz znicmsi – i|if wezn znbsi wnb „tpmczeci― ef zni leiaj&
=
Lbp i~motai! omfu zi~zs yzeaexi m oe~ bl 
neszbpecma teicis
zb wim|i zbgiznip sboiyfjipszmfjefg bl zni „i|bayzebf― bl if|epbfoifzma tbaecu ef zni Yfezij Szmzis .mfjgab`maau%& Wneai znes eflbpomzebf es cipzmefau piai|mfz ef yfjipszmfj
nbw
 
if|epbfoifzma tbaecu nms cboi zb `i m sy`hicz mpim ef ce|eaexij sbceizu! ez lmeas zb tpb|eji mfyfjipszmfjefg bl 
wnmz 
if|epbfoifzma tbaecu es ms m tpmczeci&
 
Tmgi 0 bl <3Jyi zb ou lpyszpmzebfs wezn cyppifz |bayois bf zni sy`hicz! E siz byz zb ‑tyz yt bp snyzyt‟ mfj cpimzi ou bwf zi~z bf zni sy`hicz ifzezaij
 If|epbfoifzma Jicesebf/omkefg efCbfzi~z8 M Zbba`b~
& Znes zi~z weaa lbpo zni
lbyfjmzebf
bl oiizefg zni znpii tpeompugbmas byzaefij m`b|i8 yfjipszmfjefg zni zniois bl if|epbfoifzma tbaecu; cpimzefg mcbfcitzyma lpmoiwbpk znmz cmf `i mttaeij zb if|epbfoifzma tpb`aios; mfj mczymaaumttauefg znbsi lpmoiwbpks zb tpb`aios mz zni ifj bl zni `bbk& Znys! ef sboi wmus! zni `bbk ezsial pitpisifzs zni kefjs bl jizmeaij
aiczypi
fbzis E wbyaj wmfz zb tpb|eji szyjifzswezn jypefg m cbypsi E wms pyffefg bf if|epbfoifzma tbaecu& E kfbw znipi mpi bznip wmuszb mttpbmcn zni sy`hicz mpim! `yz E nbti uby weaa lefj znes oiznbj zb `i lbyfjmzebfmaaucbotpinifse|i ms m „
nbw zb― 
mttpbmcn zb if|epbfoifzma tpb`aios&Zni „mttpbmcn― E fbzi nipi es nim|u bf zni
ty`aec tbaecu
msticzs bl if|epbfoifzma tpb`aios! oimfefg zni mttpbmcn es oimfz zb niat tamci if|epbfoifzma essyis ef m cbfzi~zwnipi bfi es znefkefg bl zni essyi lpbo zni tipsticze|i bl m
gb|ipfoifz mgifz
& Lpbo znes tipsticze|i wi cmf msk znpii omef }yiszebfs8
 
Wnmz
es gb|ipfoifz cnbbsefg zb jb m`byz zni if|epbfoifzma tpb`aio2
 
Wnu
es gb|ipfoifz omkefg znes cnbeci2
 
Mpi znipi
cbfsi}yifcis
zb znes cnbeci! mfj el sb! wnmz mpi zniu2@u zni ifj bl znes cbypsi uby snbyaj nm|i m sbaej yfjipszmfjefg bl nbw zb `igefmfswipefg znisi znpii }yiszebfs ysefg zni lpmoiwbpk iszm`aesnij ef zni omzipemas& Ounbti es znmz i|ipubfi weaa lefj sboiznefg bl |mayi jitifjefg bf zni ai|ia bl efzipmczebfzniu jisepi wezn if|epbfoifzma tbaecu ms m sy`hicz mpim& Lbp i~motai8
 
Ty`aec
omfmgips
weaa `i cmtm`ai bl yfjipszmfjefg zni cmysis bl if|epbfoifzmaessyis mfj zni piamze|i pbais mfj pistbfse`eaezeis bl gb|ipfoifz ef piamzebf zb znbsiessyis&
 
Tbaecu
mfmauszs
weaa `i m`ai zb ysi zni cbfcitzyma lpmoiwbpk ms m wmu bl jizipoefefg zni
eotmcz
bl gb|ipfoifz cnbecis bf zni if|epbfoifz& Lbp i~motai!el gb|ipfoifz cnbbsis Jepiczebf M b|ip Jepiczebf @ ms m tbaecu mttpbmcn! wnmzeotmcz jbis znes nm|i bf jellipifz if|epbfoifzma gbmas"b`hicze|is2
 
I|maymzbps
bl tbaecu weaa `i m`ai zb fbz bfau yfjipszmfj
eotmczs
mfj
zpmjiblls
  `izwiif tbaecu cnbecis piamzij zb zni if|epbfoifz! `yz zniu omu masb `i m`ai zbjizipoefi mazipfmze|i jepiczebfs efcayjefg „sytipebp― .obpi illeceifz! izc&% tbaecujepiczebfs znmz wnmz es cyppifzau ef tamci&B`|ebysau `icmysi E nm|i cpimzij zni omzipemas .efcayjefg zni zi~z%! E liia znes |ipsebf bl if|epbfoifzma tbaecu es m obpi pilefij mfj lyfjmoifzma cbypsi znmf wnmz E nm|i zmygnz efzni tmsz; E nbti uby mgpii efsblmp ms uby lefj zni omzipemas caimp! jegisze`ai! mfjissifzemaau „niatlya― ef ubyp yfjipszmfjefg bl if|epbfoifzma tbaecu ef cbfzi~z – znmfk uby-
 
Tmgi 3 bl <3
@& Efzpbjyczebf zb Omzipemas
Ms wi `igef znes hbypfiu efzb if|epbfoifzma tbaecu! E msk znmz wi szmpz `u cbfsejipefgznisi wbpjs sitmpmziau&
If|epbfoifz
! E nm|i aimpfij! es m zipo znmz oimfs jellipifzznefgs zb jellipifz tibtai& Obsz efcayji
fmzypma sizzefgs
ef zniep jilefezebf bl if|epbfoifz& Bznips zmak m`byz zni
eotbpzmfci
bl zni if|epbfoifz `iefg hyjgij `u ezsysi& Szeaa bznips sii zni if|epbfoifz ms sboiznefg smcpij! nm|efg suo`baec mfj piaegebyssegfelecmfci& Fb omzzip nbw uby sii zni if|epbfoifz! wnmz es eotbpzmfz es znmz ubyyfjipszmfj ezs oimfefg cmf |mpu lpbo tipsbf zb tipsbf& Znes! ef zypf! eotmczs zni tpilipifcis lpbo wnecn efje|ejymas jima wezn if|epbfoifzma essyis&
Tbaecu
snbyaj `isz `i yfjipszbbj ms m
 tpbciss
! mfj fbz m
znefg 
& Wneai znipi es fb bfiyfe|ipsmaau mccitzij jilefezebf! m tbaecu gifipmaau pilips zb zni mttpbmcn bfi zmkiszbwmpjs m ge|if essyi bp tpb`aio& Mf i~motai oegnz `i zni mcmjioec jesnbfiszu tbaeceis cbfzmefij ubyp szyjifz nmfj`bbk& El uby pimj znes eflbpomzebf! uby weaa lefjznipi es m sticelec tpbciss .bp mttpbmcn% zmkif wnif mf efje|ejyma systiczs m szyjifz bl cnimzefg& Efcayjij mpi zni tpbcijypis ysij zb lbpomaau omki zni mccysmzebf! zni tpbcijypma smligympjs lbp zni szyjifz zb jilifj zniosia|is mgmefsz zni mccysmzebf! mfj zni tpbciss lbp pisba|efg zni }yiszebf .ysymaau m zpema/aeki tpbciss `ilbpi m zpe`yfma%& Wnmz E hysz jiscpe`ij es m tpbciss znmz nbaeszecmaau cmf `i smej zb `i m
 tbaecu
zbwmpjs mcmjioecjesnbfiszu&Ef znes cbypsi! uby weaa `i mskij zb
abbk `inefj
zni
 tbaecu
zb yfjipszmfj
nbw zni tbaecucmoi zb `i
& Lbp efszmfci! ez es pimsbfm`ai zb cbfcayji zni tbaecu .mfj tpbciss% lbp mcmjioec jesnbfiszu wms zni pisyaz bl m gifipma }yiszebf znmz fiijij mfswipefg& Zni}yiszebf omu nm|i `iif8
Wnmz jb wi jb el wi znefk m szyjifz nms cnimzij2
Znes }yiszebfaekiau aij zb m gpbyt `iefg lbpoij zb zpu mfj mfswip zni }yiszebf& Zni gpbyt aekiauszyjeij zni essyi! mfj sbygnz eftyz lpbo i~tipzs ef |mpebys leiajs& Zniu omu i|if nm|iabbkij mz nbw bznip yfe|ipsezeis nmfjai zni essyi& Yazeomziau! m lbpoma tpbcijypi wmsiszm`aesnij lbp jimaefg wezn cnimzefg&
0
Znes tpbcijypi wms znif lbpomaexij! ef wpezefg! msmf bllecema yfe|ipsezu tbaecu .ge|if m szmot bl mttpb|ma!
aigezeoexij 
ef tbaecu tmpamfci%&Zb yfjipszmfj
if|epbfoifzma tbaecu
! uby weaa fiij zb yfjipszmfj nbw zni tbaecu tpbciss wbpks gifipmaau! mfj masb zni sticelec
cbfzi~zyma msticzs
bl if|epbfoifzma tbaecu&
3
Bfci uby yfjipszmfj nbw zni tbaecu tpbciss wbpks! mfj bfci uby nm|i m
0
Yfjby`zijau tmpz bl znes
 lbpomaexmzebf
tpbciss efcayjij m jizipoefmzebf bl 
pisbypcis
 m|meam`ai zb nmfjai zni tpbtbsij tbaecu tyz ef tamci& Ef bznip wbpjs! tpb|ejefg m siz bl  tpbcijypis zb jima wezn mccysmzebfs bl cnimzefg efcayjis ifsypefg znbsi tpbcijypis mpimczymaau efszezyzij; el znes oimfs m „cbyfcea― oysz `i cpimzij! znif pisbypcis nm|i zb `isicypij zb ifsypi lbp zni cpimzebf mfj omefzifmfci bl znmz cbyfcea& Jypefg znes tpbcisssboi cbfsejipmzebf bl zni
`ifilezs
bl nm|efg znes tpbcijypi ef tamci omu nm|i `iif `mamfcij mgmefsz zni
cbszs
efcyppij ef cpimzefg mfj omefzmefefg zni cbyfcea&
3
Yfjipszmfjefg zni pbai bl 
sceifci
!
icbfboecs
! mfj
|mayis
ef if|epbfoifzma jicesebfs eszni
cbfzi~zyma msticz 
bl if|epbfoifzma tbaecu&

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->