Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
POL611: Module 2A Lecture

POL611: Module 2A Lecture

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
Published by Chad J. McGuire
Discussing legislative and judicial controls over administrative conduct.
Discussing legislative and judicial controls over administrative conduct.

More info:

Published by: Chad J. McGuire on Dec 14, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/09/2014

 
FFF- Okmzxkaafmi Cjlfmfzxczfun NmzfzfnAnifaczfun cmj G~jfofca Okmzxka
 Xnocaa z`cz ^-_- ikunxmlnmz f jfufjnj fmzk
z`xnn hxcmo`n
xntxnnmzfmi z`n ntcxczfkmke tkynx jkozxfmn okmzcfmnj fm k~x ^-_- Okmzfz~zfkm7
 
Z`n
anifaczfun hxcmo`
2
 
Z`n
npno~zfun hxcmo`
2 cmj
 
Z`n
 g~jfofca hxcmo`
-Cjlfmfzxczfun cozfufzfn nnmzfcaav zcbn tacon fm z`n
npno~zfun hxcmo`
ke ikunxmlnmz-Z`~! y`nm yn cxn z`fmbfmi chk~z
okmzxkas
km cjlfmfzxczfun nmzfzfn! yn cxn xncaavzcabfmi chk~z z`n xkan tacvnj hv z`n
anifaczfun
cmj
 g~jfofca
hxcmo`n ke ikunxmlnmz fmokmzxkaafmi z`n cjlfmfzxczfun ~mfz z`cz fz yfz`fm z`n npno~zfun hxcmo` ke ikunxmlnmz-Z`~! z`f nozfkm f eko~nj km akkbfmi cz z`n
lcgkx 
(mkz okltanzn& xkan tacvnj hv z`nanifaczfun cmj g~jfofca hxcmo`n ke ikunxmlnmz fm fmea~nmofmi cjlfmfzxczfun cozfkmnlcmczfmi exkl z`n npno~zfun hxcmo`-
C- Anifaczfun OkmzxkaAnifaczfun okmzxka
kunx cinmov cozfkm `cun hnnm jfo~nj fm kln jnzcfa caxncjv~mjnx z`n exclnykxb ke 
zcz~zkxv jnaniczfkm
2 okmixnfkmca aflfzczfkm ke cinmovc~z`kxfzv z`xk~i`
aflfzfmi 
z`n clk~mz ke jfoxnzfkm ixcmznj z`n cinmov y`nm tcfmi cacy- Z`n lcfm tkfmz fmznxykunm fmzk z`n fmzxkj~ozfkm ke cjlfmfzxczfun acy okmontz z`cz`fi`afi`z
anifsaczfun okmzxkas
cxn ~llcxfwnj hnaky7
_zcz~zkxv jnaniczfkm
nnmzfcaav lncm Okmixn ‟ ufc anifaczfun cozfkm ‟ `c
jnanicznj 
 
xfi`z
cmj
khaficzfkm
zk z`n cjlfmfzxczfun nmzfzv7
 
Xfi`z
fm z`n nmn ke 
nltkynxfmi
z`n cjlfmfzxczfun hkjv (~~caav npno~zfuncinmov& zk nmicin fm onxzcfm cozfkm fz yk~aj kz`nxyfn mkz `cun z`n xfi`z zknmicin fm yfz`k~z z`n zcz~zn nptafofzav kx fltafofzav ifufmi z`n cinmov z`n tkynx-
 
Khaficzfkm
fm z`n nmn z`cz z`n cinmov f khafinj zk ekaaky z`n xntkmfhfafzfnifunm zk fz hv z`n zcz~zkxv jnaniczfkm
jntnmjfmi 
km z`n acmi~cin okmzcfmnj fm z`nzcz~zn xnicxjfmi z`n jnaniczfkm- Ekx npcltan! fe z`n zcz~zn fmjfoczn z`n cinmov
s`caa 
xni~aczn cfx s~cafzv zk co`fnun kln ikca! z`nm z`n znxl ‑`caa“ f inmnxcaavfmznxtxnznj c
lcmjczkxv acmi~cin
cmj z`n cinmov `c mk o`kfon cmj f khafinjzk ekaaky z`n zcz~zkxv lcmjczn- Km z`n kz`nx `cmj! fe z`n acmi~cin ke z`n zcz~znxncj z`cz z`n cinmov
lcv
xni~aczn cfx s~cafzv (fm fz g~jilnmz&! z`nm z`n cinmovlcv `cun cm khaficzfkm ~mjnx z`n zcz~zn zk
jnofjn
y`nz`nx kx mkz zk xni~aczn cfx s~cafzv! h~z mkz cm chka~zn j~zv zk coz~caav xni~aczn cfx s~cafzv- Z`n acmi~cin
 
‑lcv“ f inmnxcaav fmznxtxnznj c
tnxlffun acmi~cin
ancufmi z`n cinmov yfz`ixncznx jfoxnzfkm-
3
 Z`n kz`nx okmontz yn mnnj zk fjnmzfev fm akkbfmi cz
anifsaczfun
okmzxka f
cjlfmfzxczfunjfoxnzfkm
- Xnlnlhnx cjlfmfzxczfun jfoxnzfkm f hcnj km z`n tkynx jnanicznj zk z`ncinmov exkl z`n anifacz~xn (Okmixn& z`xk~i` c zcz~zkxv jnaniczfkm- Z`n xnaczfkm`ft hnzynnm z`n bfmj ke tkynx cucfachan zk hn ixcmznj zk z`n cinmov hv Okmixn (z`n aflfzke okmixnfkmca tkynx&! cmj z`n clk~mz ke tkynx coz~caav ixcmznj zk z`n cinmov hv z`nanifacz~xn yfz`fm z`kn k~znx aflfz taconj km Okmixn f uf~caav xntxnnmznj `nxn7Z`fmb ke cjlfmfzxczfun jfoxnzfkm c z`n clk~mz ke xkkl cm cinmov `c fm fltanlnmzfmic zcz~zkxv jnaniczfkm- Ekx npcltan! c zcz~zkxv jnaniczfkm lfi`z hn s~fzn tnofefo! zczfmiz`cz cm cinmov f zk nmicin fm tnofefo znt zk co`fnun c zcz~zkxv ikca- Xns~fxfmi z`nfmzcaaczfkm ke c tnofefo zno`mkakiv zk ‐ox~h‖ ~ae~x exkl okca,h~xmfmi tkynx tacmzancun afzzan jfoxnzfkm2 z`n cinmov fltav nm~xn caa okca,h~xmfmi tkynx tacmz cxnfmzcaafmi cmj ~fmi z`n cln ‐ox~hhnx‖ zno`mkakiv zk efaznx k~z ~ae~x nlffkm- Cmcaznxmczfun npcltan yfz` ixncznx jfoxnzfkm lcv hn c jnaniczfkm z`cz zczn c tcxzfo~acx ikca! afbn ‐oancm cfx!‖ h~z ancun fz ~t zk z`n cinmov zk jnofjn
hkz`
y`cz okmzfz~zn ‑oancm
3
Cmv clhfi~fzv c zk y`nz`nx c zcz~zkxv jnaniczfkm f
lcmjczkxv
kx 
tnxlffun
f xnkaunj hvz`n g~jfofcxv-
 
cfx“ cmj `ky zk jnunakt xni~aczfkm fm kxjnx zk inz zk z`n ikca ke oancm cfx2 fm z`fnpcltan z`nxn f c ixncz clk~mz ke jfoxnzfkm anez zk z`n cinmov hv z`n zcz~zkxvjnaniczfkm-
 
_zcz~zkxv acmi~cin z`cz f
uci~n
(yfz`k~z jnzcfa& txkufjn
ixncznx
 
jfoxnzfkm
zkcinmofn y`nm xntkmfhfafzfn cxn hnfmi jnanicznj-
 
_zcz~zkxv acmi~cin z`cz f
jnzcfanj cmj okltxn`nmfun
 txkufjn
an jfoxnzfkm
 zk cinmofn-Uf~caav yn ocm xntxnnmz z`n okmontz ke zcz~zkxv jnaniczfkm cmj jfoxnzfkm fm z`nekaakyfmi o`nlczfo7Z`n hacob hkp xntxnnmz z`n
npznmz
ke cinmov jfoxnzfkm ixcmznj hv z`n anifacz~xn y`nmjnaniczfkm c zcz~zkxv j~zv zk cm cinmov- Z`~! caa cozfkm hv z`n cinmov l~z hn ek~mj zknpfz y`kaav yfz`fm z`n hkp2 cmv coz hv z`n cinmov z`cz npfz k~zfjn z`n hkp f k~zfjn ke fz jfoxnzfkm (cmj hxfmi ~t `fnxcxo`v ke acy f~n yn yfaa jfo~ fm c lklnmz&- Fz ffltkxzcmz zk xnlnlhnx z`n hkp fznae ocm ucxv fm fwn7
 
Z`nxn f
mk hkp
y`nm c zcz~zn jkn mkz jnaniczn cmv khaficzfkm ke z`n zcz~zn zkcm npno~zfun nmzfzv-
 
Z`nxn f c
lcaa hkp
y`nxn c zcz~zn jnaniczn unxv afzzan xntkmfhfafzv zk cmnpno~zfun nmzfzv fm fltanlnmzfmi z`n ikca ke z`n zcz~zn-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->