Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
NYC School Food Drive for Sandy Survivors!

NYC School Food Drive for Sandy Survivors!

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by Justin Wedes

Help us get needed food to survivors of Hurricane Sandy! Email OccupySandyYouth@gmail.com

Help us get needed food to survivors of Hurricane Sandy! Email OccupySandyYouth@gmail.com

More info:

Published by: Justin Wedes on Dec 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 ‑ONDV‟ VMN INNF$ BCC^XP SDIFP ONDV DIFXZBF^CN FZ@UN |`vm vmn Jdp Z`fln G`vcmni
Xdzv`c`xdvn dabils`fn bvmnz In| Pbzg C`vp scmbbas vb jz`il ebbf vb xnbxan |mbinnf `v! ib|)
Bcc~xp Sdifp `s d o~v~da d`f inv|bzg znsxbif`il vb vmn bi/lb`il cz`s`s `i vmn |dgnbe M~zz`cdin Sdifp \n d`o vb znsxbif f`zncvap vb vmn innfs be deencvnfcboo~i`v`nsXnbxan |mbsn mbons |nzn absv dif j~s`inssns fnsvzbpnf odp ibvmdun vmn znsb~zcns vb znj~`af vmn`z a`uns Vmnsn dzn vmn xnbxan |mb dzn inlancvnf jpsmbzv/vnzo d`f sba~v`bis a`gn smnavnzs bz vzdf`v`bida f`sdsvnz zna`ne! jncd~sn vmnpznt~`zn d s~svd`idjan! abil/vnzo dxxzbdcmBcc~xp Sdifp `s ibv biap jz`il`il `i zna`ne vb dznds dif cboo~i`v`ns vmdv dzn ibvlnvv`il lbunzioniv d`f! j~v dasb |bzg`il |`vm n}`sv`il bzldi`{dv`bis vb j~`af svzbilcboo~i`vp cnivnzs dif noxb|nz cboo~i`vp andfnzs Bcc~xp Sdifp mds jnnij~`af`il f`svz`j~v`bi m~js `i cm~zcmns! cboo~i`vp cnivnzs! dif bi svznnv cbzinzs vbf`svz`j~vn mbv ebbf! onf`cda mnax! fnoba`v`bi czn|s! dif jds`c incnss`v`ns a`gn jandcm!|dzo jadignvs! dif jdjp ebbfVmn zncbunzp `s ibv bunz pnv$ @v‐s ibv vbb advn vb odgn d f`eenznicn `i xnbxans a`uns
VMN G@VCMNI
Vmn Jdp Z`fln g`vcmni bxninf `i Ibunojnz Fbidv`bis vmdv dzn fzbxxnf bee dznt~`cgap `icbzxbzdvnf `ivb eznsmap odfn! mbv ondas ebz edo`a`ns |mb odp sv`aa! vbfdp! jna`u`il |`vmb~v mndv bz xb|nz `i vmn`z mbons bz |mb dzn svz~lla`il vmzb~lm vmn devnz/deencvs be vmn svbzo Vmn g`vcmni v~zis b~v djb~v :888 ondas d fdp -dif f`svz`j~vnfdjb~v 6888 bi Vmdigsl`u`il$)@v‐s nssniv`da vmdv edo`a`ns deencvnf jp Sdifp od`ivd`i d mndavmp f`nv dif gnnx |naaenf fnsx`vn vmn xzncdz`b~s cbif`v`bis vmnp‐zn a`u`il `i
VMN INNFFb d fz`un d`o`il vb lnv sxnc`e`c! innfnf vm`ils vb vmn g`vcmni! ib|$
/ Eznsm xzbf~cn! ez~`v dif abvs be unlnvdjans/ Sdadf `ilznf`nivs/ Ondv! xzbvn`is/ Cmnnsn
Mb| |b~af `v |bzg2
4 Pb~ lb lzbcnzp smbxx`il ebz Bcc~xp Sdifp \n‐zn ebc~s`il z`lmv ib| bi`icznds`il fbidv`bis be eznsm ondv dif xzbf~cn sb vmdv |n cdi odgn vdsvpdif i~vz`v`b~s ondas: Cbaancv daa fbidv`bis jp RRR Pb~ cdi bzldi`{n d fdvn ebz fna`unzp jpcbivdcv`il A`{{`n dvBcc~xpSdifpPb~vmHlod`acbo 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->