Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
THUE

THUE

Ratings: (0)|Views: 100|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Thị Hoàng Phước on Dec 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/15/2014

pdf

text

original

 
Phn m đu
DN là t bào ca nn kinh t, dù thuc bt kỳ thành phn kinh t nào thì DN chính là
ế ế ế 
 ngun cung ng sn phm hàng hoá và dch v, đáp ng cho nhu cu v khía cnh vt cht
 ồ ấ 
 ln tinh thn ca xã hi nói chung và ngi tiêu dùng nói riêng. Đ t chc hot đng thì điu
ư
 kin đu tiên đó chính là vic hoch đnh ngân sách vn hot đng ca DN. Tùy theo loi hình,
 đc đim tính cht ngành mà mi DN đu xem xét, la chn ngun vn s dng sao cho chi
ỗ ề
 phí s dng vn thp nht, vi mc đ ri ro thp nht nhm thc hin mc tiêu cui cùng là
ố ấ ấ ằ ố 
 ti đa hgiá tr DN.
góc đ chung ca nn kinh t, khi DN hot đng có hiu qu, giá thành sn phm
ế
 mc cnh tranh, thì vi tác đng dây chuyn s làm gia tăng mc tiêu th trên th trng, gia
ụ ị ư
 tăng tng giá tr sn phm quc ni và là nguyên nhân ct lõi cho tăng trng kinh t. Thu là
ưế ế 
 mt trong nhng công c ca Nhà nc, không ngoài mc đích to hành lang pháp lý vi
ư
 nhng chun mc chung phù hp vi nn kinh t th gii, là c s đ xây dng môi trng
ế ế ơ ư
 kinh doanh thông thoáng, thu hút vn đu t đ phát trin kinh t quc gia. Qua các tài liu
ư ế
 nghiên cu cho thy, Chính ph các nc đã xây dng chính sách thu ca quc gia mình gn
ưế
 cht vi li ích quc gia, đc bit là ban hành nhng chính sách đ đnh hng và to điu
ư
 kin cho các DN trong nghiên cu và hoch đnh mt CTV tch hp, đáp ng nhu cu vn cho
ố 
 hot đng kinh doanh ca DN.
T c s trên, đ xây dng mt CTV ti u, nhm đt đn mc tiêu ti đa hóa giá tr DN,
ơ ự ộ ư ằ ế
 có nhiu yu t mà các nhà qun tr DN cn phi tp trung xem xét, trong đó có yu t không
 ề ế ế ố 
 kém phn quan trng đó là các lut thu. Vi s hng dn ca ging viên hng dn tiu
 ầ ế ướ ướ
 lun, chúng em đã đc nghiên cu đ tài
ư
Phân tích tác đng ca thu thu nhp doanh
ế
 nghip hin nay .
1
 
I.TNG QUAN V THU THU NHP DOANH NGHIP:
1/.
Khái nim:
Theo nghĩa thông thng, thu TNDN đc hiu là mt loi thu trc thu đánh trc tip vào
ưế ưế ế 
 thu nhp ca mt t chc, mt pháp nhân.
- Loi thu y có nhng n gi kc nhau, nhiu khi trong c tài liu kc nhau cũng có
ế
 tên gi không ging nhau do vic s dng các thut ng qua dch thut. Theo đó, thu TNDN
ế 
 n đc gi là thu ng ty (corporation tax); thu thu nhp công ty (corporation income tax);
ưế ế
 thu li tc (profit tax) hoc thu li tc công ty (corporation profit tax). Nhiu ý kin cho rng
ế ế ế
  “thu nhp doanh nghip” đc s dng nhiu hn, ph bin hn, thc dng hn khi s
ươ ế ơ ự ơ ử 
 dng nó s d đánh thu hn so vi s dng phm trù li tc.
ế ơ ứ 
- Vit Nam, thu TNDN đc bit đn k t khi trin khai công tác nghiên cu và ban hành
ế ưế ế ứ 
 Lut thu thu nhp doanh nghip đ thay th cho Lut thu li tc trc đây. Theo Lut hin
ế ế ế ư
 hành (2003), thu TNDN là loi thu trc thu, trc tip điu chnh vào thu nhp ca t chc, cá
ế ế ế ứ 
 nhân sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v (gi chung là c s kinh doanh), k c thu nhp
ơ
 phát sinh ngoài Vit Nam.
Tóm li thu TNDN: là loi thu trc thu đánh trên phn thu nhp sau khi tr đi các khon
ế ế
 chi phí đc tr liên quan đn thu nhp ca c s sn xut kinh doanh, dch v.
ưế ơ
2/.
Đc đim ca thu TNDN:
ế
Thu TNDN là thu trc thu.
ế ế ự 
Thu TNDN ph thuc vào kt qu kinh doanh ca các doanh nghip và nhà đu t.
ế ế ư 
Thu TNDN là thu khu tr trc thu TNCN.
ế ế ướ ế 
Đi tng chu thu ca thu thu nhp doanh nghip là thu nhp có ngun gc phát
ưế ế ố 
 sinh ch yu
ế 
t hot đng sn xut, kinh doanh.
ấ 
Đi tng np thu thu nhp doanh nghip là mi t chc và doanh nghip thuc mi
ưế
 thành phn kinh t có phát sinh thu nhp t hot đng sn xut, kinh doanh.
 ầ ế ấ 
Mc đ điu tit ca thu thu nhp doanh nghip là rt ln.
ế ế
Mc đích c bn ca thu
ơ ế 
 thu nhp doanh nghip là đng viên mt phn thu nhp vào ngân sách nhà nc, đm
ư
 bo s đóng góp công bng, hp lý gia các doanh nghip sn xut, kinh doanh hàng
ấ 
 hóa phát sinh thu nhp.
3/.
Nguyên tc tính và nguyên tc thit lp thu thu nhp doanh
ếế
 nghip:
a.
Nguyên tc tính thu thu nhp doanh nghip:
ế
Chi phí và doanh thu phi có chng t hp l
Chi pphi có ln quan đn doanh thu và thu nhp chu thu trong kỳ.
ế ế 
Chi pphi là khon thc chi trong kỳ.
ự 
Mc chi pđúng theo qui đnh.
b.Nguyên tc thit lp thu TNDN:
ế ế 
Thu TNDN phi bao quát đc mi khon thu nhp phát sinh trong hot đng ca các
ế ư
 doanh nghip.
Thng nht cách xác đnh thu nhp chu thu.
ế 
Nguyên tc khu tr chi phí khi xác đnh thu nhp chu thu.
ế 
Quy đnh thi gian đ xác đnh thu nhp chu thu.
ế 
Xác đnh thu sut thu TNDN hp lý
ế ế
4/.
Đi tng np thu:
ưế
Ngi np thu thu nhp doanh nghip là t chc hot đng sn xut, kinh doanh hàng
ưế ấ 
 hoá, dch v có thu nhp chu thu (sau đây gi là doanh nghip), bao gm:
ế
a) Doanh nghip đc thành lp và hot đng theo quy đnh ca Lut Doanh nghip, Lut
ư
 Đu t, Lut T chc tín dng, Lut Kinh doanh bo him, Lut Chng khoán, Lut Du
 ầ ư
 khí, Lut Thng mi và các văn bn quy phm pháp lut khác di các hình thc: Công ty
ươ ậ ưứ 
 
2
 
c phn; Công ty trách nhim hu hn; Công ty hp danh; Doanh nghip t nhân; Doanh
ư 
 nghiêp Nha nc; Văn phòng Lut s, Văn phòng công chngt; Các bên trong hp đng
̣ ̀ ưư ư
 hp tác kinh doanh; Các bên trong hp đng pn chia sn phm du khí, Xí nghip liên
 doanh du k, Công ty điu hành chung.
 ầ
b) Đn v s nghip công lp, ngoài công lp có sn xut kinh doanh hàng hoá, dch v có
ơ ệ ậ
 thu nhp trong t ca các nh vc.
́ ̉ ự 
c) T chc đc thành lp và hot đng theo Lut Hp tác xã.
ư
d) Doanh nghip đc thành lp theo quy đnh ca pháp lut nc ngoài (sau đây gi là
ưư
 doanh nghip nc ngoài) có c s thng trú ti Vit Nam.
ươ ư
T chc nc ngoài sn xut kinh doanh ti Vit Nam không theo Lut Đu t, Lut Doanh
ưư
 nghip hoc
có thu nhp phát sinh ti Vit Nam np thu thu nhp doanh nghip theo
ệ ộ ế
 hng dn riêng ca B Tài chính.
ư
5/.
Quá trình nh thành, phát trin thu TNDN Vit Nam:
ế
Thu thu nhp doanh nghip có lch s hình thành t rt sm đc th hin thông qua
ế ệ ị ư
 nhiu hình thc khác nhau. Vit Nam, tin thân ca thu thu nhp doanh nghip là thu
 ề ế ế 
 li tc đc áp dng vào trc nhng năm 90 ca th k XX và áp dng cho các c s
ưưế ơ
 kinh t ngoài quc doanh (các c s kinh t quc doanh áp dng ch đ trích np li
ế ơ ở ế ế
 nhun). T năm 1990, Quc hi ban hành lut thu Li tc áp dng thng nht chung đi
ế ố 
 vi tt c các t chc, cá nhân có hot đng sn xut, kinh doanh thuc mi thành phn
 kinh t. Thu li tc đc thu da trên c s li nhun thu đc trong quá trình sn xut
ế ế ươ ợ ậ ưấ 
 kinh doanh ca đi tng np thu.
ưế 
Khc phc nhng hn ch trên, ngày 10/5/1997, Quc hi đã thông qua lut thu
ế ế 
 TNDN, có hiu lc thi nh k t ngày 01/01/1999. Ngày 17/6/2003, Quc hi đã tng
 qua lut thu TNDN sa đi có hiu lc t ngày 01/01/2004.Ngày 3/6/2008 Quc hi đã
ế ử
 ban hành lut thu TNDN mi (sau đây gi là lut thu TNDNnăm 2008) có hiu lc k t
ế ế ế ừ 
 ngày 01/01/2009.
 Và mi đây nht ngày 27/7/2012, B Tài chính có ban hành Thông t s 123/2012/TT-
ư ố 
BTC hng dn thi hành mt s điu ca Lut Thu thu nhp doanh nghip s
ưế ố 
 14/2008/QH12 và hng dn thi hành Ngh đnh s 124/2008/-CP
ưố 
ngày 11/12/2008,Ngh đnh s 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 ca Chính ph quy đnh chi tit thi hành
ế 
 mt s điu ca Lut Thu thu nhp doanh nghip.
ậ ế
6/.
Vai trò ca thu TNDN:
ế
- T nhng đc đim trên, thu TNDN có vai trò quan trng trong khuyn khích đu t
ế ế ầ ư 
 pt trin kinh t - xã hi, khuyn kch chuyn dch c cu kinh t theo ngành và lãnh th
ế ế ơ ế
 thông qua các quy đnh v u đãi thu, các yu t k thut trong tính thu, qun lý thu.
ư ế ế ế ế 
- Thu TNDN là công c quan trng và hiu qu trong vic bo đm ngun thu cho ngân
ế
 sách nhà nc đáp ng các nhu cu chi tiêu ca cnh ph.
ư
- Thu TNDN thu trên thu nhp ca doanh nghip sau khi đã tr đi nhng chi phí đ to ra
ế
 thu nhp trong mi ktính thu, s thu cao hay thp tác đng trc tip đn hiu qu kinh
ế ế ế ế
 doanh ca doanh nghip, vic tính thu cn da vào các chun mc k toán, gn vi các
ế ế
 quy ch qun lý tài chính ca mi doanh nghip,... Vì vy, thu TNDN có ý nghĩa nh mt
ế ế ư
 công c giúp doanh nghip tăng cng công tác qun lý ni b cũng nh xác đnh chin
ệ ưư ế 
 lc kinh doanh trong tng thi k.
ư
7/.
Phng
ơ
pháp nh thu TNDN:
Theo thông t
ư 
s123/2012/TT-BTC thì phng pp tính thu nh sau:
ươ ế ư 
S thu thu nhp doanh nghip phi np trong kỳ tính thu bng thu nhp tính thu nhân vi
ế ế ế
 thu sut.
ế ấ 
Thu thu nhp doanh nghip phi np đc xác đnh theo công thc sau:
ế ậ ượ ị ứ 
Thu TNDN phi np
ế
=Thu nhp tính thu
ế 
xThu sut thu TNDN
ế ế 
Trng hp doanh nghip nêu có trích qu phát trin khoa hc và công ngh thì thu thu nhp
ứ ế
 doanh nghip phi np đc xác đnh nh sau:
ưư 
Thu TNDN
ế 
=(Thu nhp
-Phn trích lp qu
 ầ
)xThu sut thu
ế ế 
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->