Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
c1. Nguyen Ly Chung Ve Tdnh

c1. Nguyen Ly Chung Ve Tdnh

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Thị Hoàng Phước on Dec 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
1
11/11/2012 1
CHÖÔNG 1NGUYEÂN LYÙ CHUNG VEÀTÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
11/11/2012
2
MUÏC TIEÂU CUÛA BAØI HOÏC:
Chöông naøy trình baøy nhöõng vaán ñeà chung veàtín duïng ngaân haøng. Cung caáp neàn taûng kieán ñeåtìm hieåu caùc nghieäp vuï cuï theå veà tín duïng ngaânhaøng
Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà tín duïng
Tìm hieåu vaø naém vöõng quy trình tín duïng, baûoñaûm tín duïng vaø caùc noäi dung thaåm ñònh tínduïng tröôùc khi quyeát ñònh cho vay.
11/11/2012
3
TAØI LIEÄU ÑEÀ NGHÒ:
Tín duïng ngaân haøng (Hoà Dieäu, 2000)
Quaûn trò Ngaân haøng Thöông maïi - Commercialbanking ( Peter Rose, 2002, chöông 17, 18, 20.
Quyeát ñònh 1627 veà quy cheá cho vay cuûa caùc TCTDvaø Quy cheá127/2005/QÑ-NHNN ngaøy 03/02/2005 veàsöûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu quy cheá cho vay cuûaTCTD ñoái vôùi khaùch haøng (1627/2001/QÑ-NHNNngaøy 31/12/2001)
Luaät caùc TCTD
Quy trình tín duïng cuûa VCB, ACB, BIDV
11/11/2012
4
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
3.1 Khaùi nieäm vaø phaân loaïi tín duïng ngaân haøng
-
Khaùi nieäm
ñaëc tröng cuûa tín duïng ngaân haøng
-
Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng
3.2 Quy trình caáp tín duïng
-
Khaùi nieäm, yù nghóa quy trình caáp tín duïng
-
Noäi dung quy trình caáp tín duïng
3.3 Baûo ñaûm tín duïng
-
Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa baûo ñaûm tín duïng
-
Caùc hình thöùc baûo ñaûm tín duïng
11/11/2012
5
KHAÙI NIEÄM VEÀ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
Tín duïng ngaân haøng laø moät quan heä giao dòchveà taøi saûn giöõa beân cho vay vaø beân ñi vay, trongñoù beân cho vay (ngaân haøng) chuyeån giao taøi saûncho beân ñi vay (khaùch haøng) söû duïng trong moätthôøi gian nhaát ñònh theo thoûa thuaän, beân ñi vaycoù traùch nhieäm hoaøn traû voâ ñieàu kieän voán goácvaø laõi cho beân cho vay khi ñeán haïn thanh toaùn
11/11/2012
6
KHAÙI NIEÄM VEÀ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
NGÖÔØI CHO VAYNGÖÔØI ÑI VAY
Cho vayThu nôï(goác + laõi)
 
2
11/11/2012
7
ÑAËC TRÖNG CUÛA TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
Taøi saûn giao dòch coù theå laø
-
Tieàn
-
Taøi saûn thöïc
Döïa treân söï tin töôûng
Gía trò hoaøn traû phaûi lôùn hôn giaù trò cho vay banñaàu
Söï hoaøn traû laø voâ ñieàu kieän
11/11/2012
8
PHAÂN LOAÏI TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
Caên cöù vaøo thôøi haïn cho vay:
Cho vay ngaén haïn
Cho vay trung haïn
Cho vay daøi haïn
Caên cöù muïc ñích söû duïng voán
Cho vay phuïc vuï saûn saûn xuaát kinh doanh coâng thöông nghieäp
Cho vay tieâu duøng
Cho vay mua baùn baát ñoäng saûn
Cho vay saûn xuaát noâng nghieäp
Cho vay kinh doanh xuaát nhaäp khaåu
11/11/2012
9
PHAÂN LOAÏI TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
Caên cöù vaøo möùc ñoä tín nhieäm cuûa khaùch haøng
 
Cho vay khoâng coù baûo ñaûm, döïa vaøo uy tín
Cho vay coù baûo ñaûm, baèng theá chaáp, caàm coá hoaëcbaûo laõnh.
 
Caên cöù vaøo phöông thöùc cho vay
 
Cho vay theo moùn vay
Cho vay theo haïn möùc tín duïng
Cho vay theo haïn möùc thaáu chi
11/11/2012
10
PHAÂN LOAÏI TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
Caên cöù vaøo kyõ thuaät caáp tín duïng
 
Cho vay (öùng tröôùc).
Chieát khaáu (discount), caùc thöông phieáu, giaáytôø coù giaù ngaén haïn khaùc.
Baûo laõnh ngaân haøng (Guarantee)
Cho thueâ taøi chính
11/11/2012
11
PHAÂN LOAÏI TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG
Caên cöù vaøo phöông thöùc hoaøn traû
Cho vay chæ coù moät kyø haïn traû nôï, hay coøn goïi laø chovay traû nôï moät laàn khi ñaùo haïn.
Cho vay nhieàu kyø haïn traû nôï, coøn goïi laø cho vay traûgoùp theo ñònh kyø nhieàu laàn
Cho vay traû nôï nhieàu laàn nhöng khoâng coù kyø haïn nôïcuï theå, coù theå traû nôï baát cöù luùc naøo
11/11/2012
12
QUY TRÌNH TÍN DUÏNG
KHAÙI NIEÄM QUY TRÌNH TÍN DUÏNG
YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC THIEÁT LAÄP QUYTRÌNH TÍNH DUÏNG
QUY TRÌNH TÍN DUÏNG TOÅNG QUAÙT
 
3
11/11/2012
13
KHAÙI NIEÄM QUY TRÌNH TÍN DUÏNG
Laø toång hôïp caùc nguyeân taéc, quy ñònh cuûa ngaânhaøng trong vieäc caáp tín duïng.
Laø moät quaù trình bao goàm nhieàu giai ñoaïn theomoät traät töï nhaát ñònh coù tính chaát lieân hoaøn vaøcoù quan heä höõu cô vôùi nhau.
 Hay
: Quy trình caáp tín duïng laø trình töï giao dòch tín duïng töøkhi baét ñaàu tieáp nhaän ñeà nghò vay voán cuûa khaùch haøng cho ñeánkhi keát thuùc quan heä tín duïng, theo caùc tieâu chuaån an toaøn vaøkyõ thuaät nghieäp vuï, phuø hôïp vôùi chính saùch tín duïng cuûa ngaânhaøng.
11/11/2012
14
YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC THIEÁT LAÄPQUY TRÌNH TÍNH DUÏNG
Laø cô sôû cho vieäc xaây döïng moâ hình toå chöùc thích hôïptaïi ngaân haøng.
Laø cô sôû ñeå ngaân haøng thieát laäp caùc thuû tuïc haønh chínhphuø hôïp vôùi quy ñònh phaùp luaät vaø ñaûm baûo muïc tieâu antoaøn trong kinh doanh.
Laø cô sôû cho vieäc phaân ñònh traùch nhieäm vaø quyeàn haïncuûa töøng boä phaän lieân quan ñeán hoaït ñoäng.
Laø cô sôû ñeå kieåm soaùt tieán trình caáp tín duïng vaø ñieàuchænh chính saùch tín duïng.
11/11/2012
15
NOÄI DUNG CUÛA QUY TRÌNH TÍN DUÏNG
Laäp hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng
Phaân tích tín duïng
Quyeát ñònh tín duïng
Giaûi ngaân
Giaùm saùt khoaûn vay
Thanh lyù tín duïng
11/11/2012
16
Giai ñoaïn 1LAÄP HOÀ SÔ ÑEÀ NGHÒ CAÁP TÍN DUÏNG
Muïc tieâu:
Thu thaäp thoâng tin laøm cô sôû ñeå thöïchieän caùc khaâu sau, ñaëc bieät laø khaâu phaân tích vaøra quyeát ñònh cho vay.
Phoûng vaán, naém thoâng tin vaø ñaùnh giaù sô löôïcveà KH => Thoâng baùo cho KH bieát veà caùc chínhsaùch cho vay, tham vaán cho KH.
Höôùng daãn KH laäp hoà sô vay voán.
11/11/2012
17
Giai ñoaïn 1LAÄP HOÀ SÔ ÑEÀ NGHÒ CAÁP TÍN DUÏNG
Moät boä hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng caàn thu thaäpthoâng tin töø khaùch haøng nhöõng thoâng tin sau:
Thoâng tin veà naêng löïc phaùp lyù vaø naêng löïc haønhvi cuûa khaùch haøng.
Thoâng tin veà khaû naêng söû duïng vaø hoaøn traû voánvay cuûa khaùch haøng.
Thoâng tin veà ñaûm baûo tín duïng.
11/11/2012
18
Giai ñoaïn 1LAÄP HOÀ SÔ ÑEÀ NGHÒ CAÁP TÍN DUÏNG
Thaønh phaàn moät boä hoà sô vay voán
Giaáy ñeà nghò vay voán
Hoà sô phaùp lyù
Hoà sô kinh teá 
Hoà sô ñaûm baûo tín duïng
Moät soá giaáy tôø khaùc

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->