Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Cor Unum 101

Cor Unum 101

Ratings: (0)|Views: 1,434|Likes:
Published by Non_Possumus

More info:

Published by: Non_Possumus on Dec 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
VDCDHXD_ NGC _WVGXAIX BGKGXDC -gk Oix Wkwl# k° 464# ldxpi 8648!Gs~aldnis laglhxis ng cd Jxd~gxkandn0Oili ~inis ws~gngs qd ci sdhgk# gc i~iôi vdsdni gs~wzi ldxodni vix cdowgs~aÿk ng kwgs~xds xgcdoaikgs oik Xild# q gk vdx~aowcdx vix nis mgomissixvxgkngk~gs+Gc vxalgxi jwg cd dwsgkoad ng gzdcwdoaÿk vix vdx~g ng Xild sihxg cdsnasowsaikgs nio~xakdcgs xgdcapdnis nwxdk~g nis dôis vix cd Oikbxgbdoaÿkvdxd cd Nio~xakd ng cd Jg+ Ci ðkaoi twg sg kis oilwkaoÿ jwg wkd ihsgxzdoaÿkaknaxgo~d q ki ijaoadc sgbðk cd owdc gs~ds nasowsaikgs mdhxìdk nglis~xdni twgcd Jxd~gxkandn ki d~dodhd kakbðk nibld+ Vgxi ijaoadclgk~g0 kdnd+ Ka wkdvdcdhxd visa~azd i kgbd~azd+ Oili sa gs~ds nasowsaikgs ki mwhagsgk ~gkanicwbdx# d vgsdx ng twg kisi~xis jwalis akza~dnis d zgx gc odxngkdc Cgzdnd vdxdgsi+ Ng mgomi# gk gc vxÿcibi ngc Vxgälhwci vxivwgs~i gc 4> ng sgv~aglhxg#salvcglgk~g sg lgkoaikd twg cds nasowsaikgs mdk dcodkpdni sw ih`g~azi# twggxd g}vikgx q ocdxajaodx kwgs~xds visaoaikgs+ Ci twg gtwazdcg ~dk sici dgs~dhcgogx wk s~d~ws twdgs~aikas# vgxi kdnd läs+ Gk gc lasli vxÿcibi# sgmdog lgkoaÿk ng vg~aoaikgs q vxgiowvdoaikgs ng cd Jxd~gxkandn gk xgcdoaÿkoik gc ldk~gkalagk~i ng cd ak~gbxandn ng cd jg+ Wki vinxìd oiksangxdx gs~ioili wkd dcwsaÿk d jdzix kwgs~xi+ Vgxi gsi gs ~ini+Cds nasowsaikgs ~gxlakdxik# gs oagx~i# wk ~dk~i vxgoava~dndlgk~g#~xivgpdkni oik gc ~gld ngc Ldbas~gxai do~wdc# oik sw xgcdoaÿk oik cd^xdnaoaÿk# oik gc ldbas~gxai ng cd Abcgsad gk ~aglvis vdsdnis q oik cdgzicwoaÿk ng cd ^xdnaoaÿk+ Dsì vwgs# ~ini vdxgog aknaodx# vix vdx~g ng cdOikbxgbdoaÿk vdxd cd Nio~xakd ng cd Jg# twg gs~ds nasowsaikgs gjgo~azdlgk~gmdk ~gxlakdni+Gc sgbwkni doik~goalagk~i gs cd vxivwgs~d mgomd vix gs~d lasldOikbxgbdoaÿk0 ng xgoikiogx cd Jxd~gxkandn oikognaáknicg wk gs~d~w~i `wxìnaoi ng vxgcd~wxd vgxsikdc oik cd oiknaoaÿk ng jaxldx wk ~g}~i dlhabwi#ngc owdc mdhcdlis gk gc ðc~ali Oix Wkwl+ Gs~i gs sixvxgkngk~g# qd twg cdsnasowsaikgs mdk lis~xdni wk vxijwkni ngsdowgxni gk odsa ~inds cdsowgs~aikgs vcdk~gdnds+Vix kwgs~xd vdx~g# kwgs~xis g}vgx~is mdk lis~xdni hagk cd ivisaoaÿk twgg}as~g gk~xg# vix wk cdni# cd gksgôdkpd ng cd Abcgsad vgxgkkg# q vix gc i~xi# gcOikoacai Zd~aodki AA oik sws oiksgowgkoads+
 
Vix vdx~g ng Xild# cis g}vgx~is sg mdk gsjixpdni gk ngoax twg kisi~xisgs~dlis gtwaziodnis# twg d~xahwalis aknghandlgk~g cis dhwsis q gxxixgs-twg gccis xgoikiogk! dc Oikoacai# owdkni sg nghgk d i~xds odwsds# vixtwg cdAbcgsad ki vwgng mdogx kdnd ldci q vixtwg ki vwgng gksgôdx gc gxxix+Akocwsi jwalis dowsdnis ng sgx vxi~gs~dk~gs# vixtwg mdhxìdlis gcgzdnikwgs~xd vxivad xdpÿk q `waoai vix gkoald ngc Ldbas~gxai do~wdc5 vixtwggcgbaxìdlis gk gc vdsdni ci twg kis bws~d vdxd ivikgxci dc Ldbas~gxai do~wdc#lagk~xds twg gs d ás~g d twagk akowlhg mdogx vxgsgk~g cds gksgôdkpds ngcvdsdni# qd twg gs ~dlhaák cd xgbcd vxÿ}ald ng cd jg+Kwgs~xis g}vgx~is mdk xgsviknani twg gc ngvÿsa~i ng cd jg# twg jwg oikjadni dcd Abcgsad# ki ~agkg kakbðk oxgoalagk~i kwgzi# saki sÿci wk ngsdxxicci
milibákgi –ak gingl sgksw“+ Gc ngvÿsa~i twgnÿ ogxxdni oik cd lwgx~
g ngcis Dvÿs~icgs+ _ak glhdxbi# vwgng mdhgx dcbðk vxibxgsi owdkni wkd zgxndnalvcìoa~d sg g}vcaod läs g}vcìoa~dlgk~g# i sg g}vxgsd vix wkd jÿxlwcd läsvxgoasd+ Gc vxibxgsi swh`g~azi# gs ngoax# gc ng cis oxgqgk~gs# gs ~dlhaák zäcani#vgxi gs läs najìoac ng ngcala~dx0 gk vxakoavai# wk dnwc~i nghgxìd oikiogxlg`ix sw jg twg wk kaôi+ Dlhds jixlds ng vxibxgsi mdk sani xgoikioandsngsng mdog ~aglvi# vwgs _dk Zaogk~g ng Cgxaks# qd mdhcÿ ng gccds gk swOillika~ixawl+ Q cis cìla~gs ~dlhaák jwgxik vwgs~is ngsng gsg lilgk~i+Gc Oikoacai Zd~aodki A mapi ci lasli+ Gc Zd~aodki AA# vix sw vdx~g# lgpocdgsds nis jixlds ng vxibxgsi q w~acapd ~áxlakis lwq zdbis twg vwgngkgk~gkngxsg qd sgd ng ldkgxd ~xdnaoaikdc# qd sgd ng ldkgxd lingxkd+Cis vxibxgsas~ds mdk dlvcadlgk~g wsdni q dhwsdni ng gcci+ Dsì vwgs# mglis xgoahani wkd vxivwgs~d twg ~xd~dhd ng mdogxkis gk~xdx gk gcsas~gld ng cd mgxlgkáw~aod ng cd oik~akwandn+ Ás~d djaxld twg gc Oikoacaigs~ä q nghg gs~dx gk vgxjgo~d dxlikìd oik cd gksgôdkpd ng cd Abcgsad d ~xdzásng ~inis cis ~aglvis+ ¤Gc Oikoacai Zd~aodki AA$ ¹Wk oikoacai ~xdnaoaikdc9Mglis xgsviknani twg gjgo~azdlgk~g gc Oikoacai# q ~ind cd Abcgsad# nghgkgs~dx gk vcgkd dxlikìd oik cds gksgôdkpds ngc vdsdni# oik cd ^xdnaoaÿk+ Gswk vxakoavai jwkndlgk~dc ng cd Abcgsad+ _ak glhdxbi# cd xgdcandn ng cismgomis oik~xdnaog cd visahacandn ng owdctwagx ~avi ng oik~akwandn+
–Oik~xd jdo~wl kik ja~ dxbwlgk~wl“+
¹Oÿli ~dc oisd gs visahcg9 ¤Gs wklas~gxai$ Ng mgomi# ¹gs~i ki oik~xdnaog cd vxilgsd ng cd dsas~gkoad nazakdndnd vix kwgs~xi _gôix d sw Abcgsad9 Dc vdxgogx# sì# q mdq dccì wk bxdk las~gxaiowqd visahacandn ~xd~dlis ng g}vcaodx vix lgnai ng nas~akoaikgs q 
 
ngjakaoaikgs# vgxi xgoikioagkni twg cd xgdcandn lasld ng cd oxasas gs gk sìlasld wk bxdk las~gxai vgxla~ani vix Nais+Vix vxalgxd zgp gc 4° ng naoaglhxg# q vix sgbwknd zgp gc 48 ng gkgxi#oilwkaodlis d Xild cd alvisahacandn gk twg kis gkoik~xdlis ng jaxldx wkniowlgk~i twg oik~agkg ~dcgs dlhabógndngs+ Oik gc jak ng ki oix~dx ~iniscis oik~do~is# mglis vxivwgs~i wkd dc~gxkd~azd# aksvaxdnis gk wkvgksdlagk~i twg Liksgôix Cgjghzxg naxabaÿ dc Odxngkdc Bdbkik gk 41=20dogv~dlis sgx xgoikioanis ^DC OILI _ILI_+ Gs alvix~dk~g ki ng`dx ng~gkgx xgcdoaikgs q ldk~gkgx cd vwgx~d dhagx~d# akocwsi sa kdnd kis vgxla~gvgksdx twg cd Oikbxgbdoaÿk vdxd cd Nio~xakd ng cd Jg gs~dxìd ng dowgxni gkdhixndx# dsì sgd ng cg`is# wkd ~dc vgxsvgo~azd+ Dodhdlis ng xgoahax wkd xgsvwgs~d ng gsd Oikbxgbdoaÿk d kwgs~xd vxivwgs~dgc 4: ng ldxpi+ _g ~xd~d ng wkd odx~d owqi oik~gkani gs nwxi q sg vxgsgk~doili wk wc~alä~wl q# vix swvwgs~i# gs wk xgomdpi ng kwgs~xi ~g}~i+ _aldk~gkglis kwgs~xd visaoaÿk# gk wk lgs zdlis d sgx ngocdxdnis oaslä~aois#vixtwg ng mgomi kgbdxìdlis gc Ldbas~gxai do~wdc+ _ak glhdxbi cd nasowsaÿktwg sabwaÿ d cd gk~xgbd ng cd odx~d vgxla~aÿ zgx wk vioi läs ocdxds cdsg}abgkoads ng cd Oikbxgbdoaÿk ng cd Jg+Vdxd gk~gkngx hagk owäc gs cd naxgooaÿk twg ~ildlis gk gs~d kwgzd sa~wdoaÿk#kis vdxgog hwgki g}vikgxcgs dcbwkds oiksangxdoaikgs q vxgoasaikgs04+ Kwgs~xd visaoaÿk ng vxakoavai0 cd jg vxalgxi q dk~gs twg ~ini5 twgxglisvgxldkgogx od~ÿcaois q vix gcci ldk~gkgx cd cg od~ÿcaod vix gkoald ng ~ini+8+ Cd sa~wdoaÿk ng cd Abcgsad vwgng ihcabdxkis d ~ildx lgnands ng vxwngkoadxgcdoaikdnds q oixxgsviknagk~gs oik cd sa~wdoaÿk oikoxg~d+ Gc Odvì~wciBgkgxdc ng 866: gla~aÿ wkd cìkgd ng dooaÿk lwq ocdxd gk ci twg d~dôg dkwgs~xd sa~wdoaÿk oik Xild+ Ndlis vxaixandn d cd jg# sak hwsodx ng kwgs~xicdni wkd sicwoaÿk vxäo~aod DK^G_ ng xgsiczgx cd owgs~aÿk nio~xakdc+Ki sg ~xd~d dtwì ng wk vxakoavai# saki ng wkd cìkgd ng oiknwo~d twg nghgxgbwcdx kwgs~xds dooaikgs oikoxg~ds+ Gs~dlis dtwì jxgk~g d wk xdpikdlagk~igk gc twg cd vxglasd ldqix gs cd djaxldoaÿk ngc vxakoavai ng cd vxaldoìd ng cdjg vdxd vgxldkgogx od~ÿcaois+ Cd vxglasd lgkix gs wkd oiks~d~doaÿkmas~ÿxaod sihxg cd sa~wdoaÿk do~wdc ng cd Abcgsad5 q cd oikocwsaÿk VXÄO^AOD sgaksvaxd gk cd zax~wn ng cd vxwngkoad twg xgbwcd gc do~wdx mwldki5 kdnd ng hwsodx wk dowgxni gk ng~xalgk~i ng cd jg+ Gk 866:# cds mgxg`ìds sabwgk

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->