Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1601-700

1601-700

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by osiris2112

More info:

Published by: osiris2112 on Dec 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk1601kkkkkkkkkkkkkkkkkkk"Pseudomemorieskhavekbeenkacquiredkthroughkdreamsk(particularlykifkkkkkkkkkkkonekiskencouragedktok
 
eepkakjournalkorkdreamkdiarykandktokregardkkkkkkkkkkkdreamkcontentkask'clues'kaboutkthekpastkorkasksnippetskofkhistory),kkkkkkkkkkksubstance-inducedkalteredkstateskofkconsciousnessk(alcoholkorkotherkkkkkkkkkkkdrugs),kgroupkinfluencek(particularlykhearingkvividkaccountskofkkkkkkkkkkkeventskoccurringktokotherskwithkwhomkonekidentifieskemotionallyksuchkkkkkkkkkkkaskoccurskinkincestksurvivorkgroups),kreadingkvividkaccountskofkkkkkkkkkkkeventskoccurringktokotherskwithkwhomkonekidentifieskemotionally,kkkkkkkkkkkwatchingksuchkaccountskinkfilmskorkonktelevision,kandkhypnosis.kThekkkkkkkkkkmostkefficientkmeanskofkinducingkpseudomemorieskiskhypnosis.kkkkkkkkkk"Itkiskcharacteristickofkpseudomemorieskthatkthekrecollectionskofkkkkkkkkkkkcomplexkeventsk(askopposedktokaksimplekunitkofkinformation,ksuchkaskkkkkkkkkkkaktagknumber)karekincompletekandkwithoutkchronologicalksequence.kkkkkkkkkkkOftenkthekpersonkreportsksomekuncertaintykbecausekthekpseudomemorieskkkkkkkkkkkarekexperiencedkinkakmannerktheykdescribekask'hazy',k'fuzzy',korkkkkkkkkkkk'vague'.kTheykarekoftenkperplexedkthatktheykrecallksomekdetailskkkkkkkkkkkvividlykbutkotherskdimly.kkkkkkkkkk"Pseudomemorieskareknotkdelusions.kWhenkfirstktellingkotherskofkkkkkkkkkkkpseudomemories,kthesekindividualskdoknotkhavekthekunsha
 
ablekbutkkkkkkkkkkkirrationalkconvictionkthatkdeludedksubjectskhave,kbutkwithksocialkkkkkkkkkkksupportktheykoftenkcomektokdefendkvigorouslykthektruthfulnesskofkthekkkkkkkkkkkpseudomemories.kkkkkkkkkk"Pseudomemorieskareknotkfantasies,kbutkmaykincorporatekelementskfromkkkkkkkkkkkfantasieskexperiencedkinkthekpast.kEvenkwherekthekeventskdescribedkkkkkkkkkkkarekimplausible,klistenerskmaykbelievekthemkbecausektheykarekkkkkkkkkkkreportedkwithksuchkintensekaffectk(i.e.kwithksokmuchkemotionkkkkkkkkkkkattachedktokthekstory)kthatktheklistenerkconcludeskthatkthekeventskkkkkkkkkkkmustkhavekhappenedkbecauseknokonekcouldk'fa
 
e'kthekemotionalkaspectskkkkkkkkkkkofkthekretelling.kItkalsokoccurs,khowever,kthatkpersonskreportkkkkkkkkkkkpseudomemorieskinksuchkakmatter-of-factkandkemotionlesskmannerkthatkkkkkkkkkkkmentalkhealthkprofessionalskconcludekthatkthekpersonkhaskkkkkkkkkkk'dissociated'kintellectualk
 
nowledgekofkthekeventskfromkemotionalkkkkkkkkkkkappreciationkofktheirkimpact."kkkkkkkkkk--kb.kTRAUMATICkMEMORY.kkkkkkkkkkTheksecondkpossiblekanswerkisk*traumatickmemory*.kFearkandkseverekkkkkkkkkkktraumakcankcausekvictimsktokdistortkrealitykandkconfusekevents.kThiskkkkkkkkkkkiskakwell-documentedkfactkinkcaseskinvolvingkindividualskta
 
enkkkkkkkkkkkhostagekorkinklife-and-deathksituations.kThekdistortionskmaykbekpartkkkkkkkkkkkofkankelaboratekdefensekmechanismkofkthekmindkcalledk"splitting"k-kkkkkkkkkkkThekvictimskcreatekakclear-cutkgood-and-evilkmanifestationkofktheirkkkkkkkkkkkcomplexkvictimizationkthatkiskthenkpsychologicallykmorekmanageable.kkkkkkkkkkThroughkthekdefensekmechanismkofkdissociation,kthekvictimkmaykescapekkkkkkkkkkkthekhorrorskofkrealitykbykinaccuratelykprocessingkthatkreality.kInkakkkkkkkkkkkdissociativekstatekakyoungkchildkwhokordinarilykwouldk
 
nowkthekkkkkkkkkkkdifferencekmightkmisinterpretkakfilmkorkvideokaskreality.
 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk1602kkkkkkkkkkkkkkkkkkkAnotherkdefensekmechanismkmayktellkthekvictimkthatkitkcouldkhavekkkkkkkkkkkbeenkworse,kandksokhiskorkherkvictimizationkwasknotksokbad.kTheykarekkkkkkkkkkknotkalonekinktheirkvictimizationk-kotherkchildrenkwerekalsokabused.kkkkkkkkkkkTheirkfatherkwhokabusedkthemkisknokdifferentkfromkotherkprominentkkkkkkkkkkkpeoplekinkthekcommunityktheykclaimkalsokabusedkthem.kSatanismkmaykkkkkkkkkkkhelpktokexplainkwhyktheirkoutwardlykgoodkandkreligiouskparentskdidkkkkkkkkkkksuchkterriblekthingsktokthemkinkthekprivacykofktheirkhome.kTheirkkkkkkkkkkkreligiousktrainingkmaykconvincekthemkthatksuchkunspea
 
ablekactskbykkkkkkkkkkksupposedlyk"good"kpeoplekmustkbekthekwor
 
kofkthekdevil.kThekkkkkkkkkkkdescribedkhumanksacrificekmaykbeksymbolickofkthek"death"kofktheirkkkkkkkkkkkchildhood.kkkkkkkkkkItkmaykbekthatkwekshouldkanticipatekthatkindividualskseverelykabusedkkkkkkkkkkkaskverykyoungkchildrenkbyk*multiple*koffenderskwithk*fear*kaskthekkkkkkkkkkkprimarykcontrollingktactickwillkdistortkandkembellishktheirkkkkkkkkkkkvictimization.kPerhapskakhorror-filledkyetkinaccuratekaccountkofkkkkkkkkkkkvictimizationkisknotkonlyknotkakcounterindicationkofkabuse,kbutkiskkkkkkkkkkkinkfactkakcorroborativekindicatorkofkextremekphysical,kkkkkkkkkkkpsychological,kand/orksexualkabuse.kIkdoknotkbelievekitkiskakkkkkkkkkkkcoincidenceknorkthekresultkofkdeliberatekplanningkbyksatanistskthatkkkkkkkkkkkinkalmostkallkthekcaseskofkritualkabusekthatkhavekcomektokmykkkkkkkkkkkattention,kthekabusekiskallegedktokhavekbegunkpriorktokthekagekofkkkkkkkkkkksevenkandkperpetratedkbykmultiplekoffenders.kItkmaykwellkbekthatkkkkkkkkkksuchkabuse,katkyoungkagekbykmultiplekoffenders,kiskthekmostkkkkkkkkkkkdifficultktokaccuratelykrecallkwithkthekspecifickandkprecisekdetailkkkkkkkkkkkneededkbykthekcriminalkjusticeksystem,kandkthekmostkli
 
elyktokbekkkkkkkkkkkdistortedkandkexaggeratedkwhenkitkiskrecalled.kInkherkboo
 
k_TookkkkkkkkkkkScaredktokCry_k(1990),kchildkpsychiatristkLenorekTerr,kakleadingkkkkkkkkkkkexpertkonkpsychicktraumakinkchildhood,kstatesk"thatkakserieskofkkkkkkkkkkkearlykchildhoodkshoc
 
skmightknotkbekfullykandkaccuratelykkkkkkkkkkk'reconstructed'kfromkthekdreamskandkbehaviorskofkthekadult"k(p.k5).kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk--kc.kNORMALkCHILDHOODkFEARSkANDkFANTASY.kkkkkkkkkkThekthirdkpossiblekanswerkmaykbek*normalkchildhoodkfearskandkkkkkkkkkkkfantasy*.kMostkyoungkchildrenkarekafraidkofkghostskandkmonsters.kkkkkkkkkkkEvenkaskadults,kmanykpeoplekfeelkuncomfortable,kforkexample,kaboutkkkkkkkkkkkdanglingktheirkarmskoverktheksidekofktheirkbed.kTheykstillkrememberkkkkkkkkkkkthek"monster"kunderkthekbedkfromkchildhood.kWhilekyoungkchildrenkmaykkkkkkkkkkkrarelykinventkstorieskaboutksexualkactivity,ktheykmightkdescribekkkkkkkkkkktheirkvictimizationkinktermskofkevilkasktheykunderstandkit.kInkkkkkkkkkkkchurchkorkatkhome,kchildrenkmaykbektoldkofksatanickactivitykaskthekkkkkkkkkkksourcekofkevil.kThekchildrenkmaykbek"dumping"kallktheirkfearskandkkkkkkkkkkkworrieskuntokankattentivekandkencouragingklistener.kkkkkkkkkkChildrenkdokfantasize.kPerhapskwhateverkcauseskakchildktokallegekkkkkkkkkkksomethingkimpossiblek(suchkaskbeingkcutkupkandkputkbac
 
ktogether)kiskkkkkkkkkkksimilarktokwhatkcauseskakchildktokallegeksomethingkpossiblekbutkkkkkkkkkkkimprobablek(suchkaskwitnessingkanotherkchildkbeingkchoppedkupkandkkkkkkkkkkkeaten).
 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk1603kkkkkkkkkkkkkkkkkkk--kd.kMISPERCEPTION,kCONFUSION,kANDkTRICKERY.kkkkkkkkkkMisperception,kconfusion,kandktric
 
erykmaykbekakfourthkanswer.kkkkkkkkkkkExpectingkyoungkchildrenktokgivekaccuratekaccountskofksexualkkkkkkkkkkkactivitykforkwhichktheykhaveklittlekframekofkreferencekiskkkkkkkkkkkunreasonable.kThekBroadwaykplayk_MadamekButterfly_kiskthektruekstorykkkkkkkkkkkofkakmankwhokhadkak15-yearkaffair,kincludingkthek"birth"kofkakbaby,kkkkkkkkkkkwithkak"woman"kwhokturnskoutktokhavekbeenkakmankallkalong.kIfkakkkkkkkkkkkgrownkmankdoesknotk
 
nowkwhenkhekhaskhadkvaginalkintercoursekwithkakkkkkkkkkkkwoman,khowkcankwekexpectkyoungkchildrenknotktokbekconfused?kkkkkkkkkkFurthermoreksomekcleverkoffenderskmaykdeliberatelykintroducekkkkkkkkkkkelementskofksatanismkandkthekoccultkintoktheksexualkexploitationkkkkkkkkkkksimplyktokconfusekorkintimidatekthekvictims.kSimplekmagickandkotherkkkkkkkkkkktechniqueskmaykbekusedktoktric
 
kthekchildren.kDrugskmaykalsokbekkkkkkkkkkkdeliberatelykusedktokconfusekthekvictimskandkdistortktheirkkkkkkkkkkkperceptions.kSuchkactskwouldkthenkbekM.O.,knotkritual.kkkkkkkkkkAskpreviouslykstated,kthekperceptionskofkyoungkvictimskmaykalsokbekkkkkkkkkkkinfluencedkbykanyktraumakbeingkexperienced.kThiskiskthekmostkpopularkkkkkkkkkkkalternativekexplanation,kandkevenkthekmorekzealouskbelieverskofkkkkkkkkkkkritualkabusekallegationskusekit,kbutkonlyktokexplainkobviouslykkkkkkkkkkkimpossiblekevents.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk--ke.kOVERZEALOUSkINTERVENORS.kkkkkkkkkk*Overzealouskintervenors*,kcausingkintervenorkcontagion,kmaykbekakkkkkkkkkkkfifthkanswer.kThesekintervenorskcankincludekparents,kfamilykmembers,kkkkkkkkkkkfosterkparents,kdoctors,ktherapists,ksocialkwor
 
ers,klawkenforcementkkkkkkkkkkkofficers,kprosecutors,kandkanykcombinationkthereof.kVictimskhavekkkkkkkkkkkbeenksubtlykaskwellkaskovertlykrewardedkandkbribedkbykusuallykwell-kkkkkkkkkkmeaningkintervenorskforkfurnishingkfurtherkdetails.kInkaddition,kkkkkkkkkkksomekofkwhatkappearsknotktokhavekhappenedkmaykhavekoriginatedkaskakkkkkkkkkkkresultkofkintervenorskma
 
ingkassumptionskaboutkorkmisinterpretingkkkkkkkkkkkwhatkthekvictimskareksaying.kThekintervenorskthenkrepeat,kandkkkkkkkkkkkpossiblykembellish,kthesekassumptionskandkmisinterpretations,kandkkkkkkkkkkkeventuallykthekvictimskarek"forced"ktokagreekwithkorkcomektokacceptkkkkkkkkkkkthisk"official"kversionkofkwhatkhappened.kkkkkkkkkkThekjudgmentkofkintervenorskmaykbekaffectedkbyktheirkzealktokuncoverkkkkkkkkkkkchildksexualkabuse,ksatanickactivity,korkconspiracies.kHoweverkkkkkkkkkkk"well-intentioned",kthesekoverzealouskintervenorskmustkacceptkkkkkkkkkkkvaryingkdegreeskofkresponsibilitykforkthekunsuccessfulkprosecutionkkkkkkkkkkkofkthosekcaseskwherekcriminalkabusekdidkoccur.kThiskiskthekmostkkkkkkkkkkkcontroversialkandkleastkpopularkofkthekalternativekexplanations.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->