Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Pengaruh EM4 Pertumbuhan Tomat

Pengaruh EM4 Pertumbuhan Tomat

Ratings:
(0)
|Views: 173|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Daniel Manahan Pasaribu on Dec 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/06/2015

 
T@IGKZPM T@CJ@ZLKI @C#6 FKI LIV@ZUKA WKHVPKTALHK_L V@ZMKFKT T@ZVPCJPMKI FKI MK_LA VBCKV-
_bakipc a|obt`zslopc
Claa`z 
,
VM@ LIEAP@IO@ BE @C#6 OBIO@IVZKV@ FLEE@Z@IO@ GLULIG KIF VLC@ LIV@ZUKA VB VM@ GZBWVM KIF Z@_PAV BE VBCKVB
 
-_bakipc a|obt`zslopc Claa`z,
@f| Okm|b Jpf|kivb! Lz) KE) K~l`~! CT! Lz) Mkz|pil! CT
KJ_VZKOV
Vm` z`s`kzom fbi` li akif be _CH I`g`zl ; V`ckiggpig ezbc Ktzla vb Npa| :44<)Vmls z`s`kzom klcs vb hibw vm` lieap`io` be @C#6 obio`ivzkv` flee`z`io` glulig kif vlc` liv`zuka vb vm` gzbwvm kif z`spav be vbckvb -_bakipc a|obt`zslopc Claa`z,)Vmls kovlulv| ps`f Obcta`v`a| Zkifbcl~`f Jaboh F`slgi wlvm : ekovbzs kif ?z`t`vlvlbis) J| pslig obio`ivzkv` be @C#6! ?! 0! 7 ca"alv`z wkv`z) @C#6 ls ktalokv`f `u`z| w``h! bio` li vwb w``hs! kif bio` li vmz`` w``hs pivla eabw`z jabclig) Vm`z`s`kzom mks ibv z`ka flee`z`io` li takiv gzbwvm kif z`spav be vbckvb wlvm vm`kttalokvlbi be @C#6 kif bz wlvmbpv @C#6) Liv`zkovlbi j`vw``i vm` flee`z`io` be  @C#6 obio`ivzkv` kif glulig vlc` liv`zuka lieap`io`s vm` m`lgmv be takivs jpv lv fb`si“v lieap`io` vm` bvm`z gzbwvm kif z`spavm be vbckvb) Vm` mlgm`sv vbckvb z`spav ls :4=<!? gzkcs wm`i @C#6 ls kttalokv`f `u`z| w``h) Vm` abw`sv ls ;0<?!? gzkcs ebz vm` kttalokvlbi be @C#6 bio` li vm` vmz`` w``hs) Vm` z`s`kzom bjvklis vm`ku`zkg` z`spav ebz `u`z| ozbt ls ?6=!7: gzkcs kif `u`z| tkzv tzbfpo`s 5<76!6 gzkcs-5!<766 hlabgzkcs,) Kif obiu`zv`f li vm` kz` bi` m`ovkz`s ;;!5:6!444 gzkcs-;;)56: vbis,) H`|wbzf > T`zckvk ukzl`v| vbckvb ! obio`ivzkvlbi be @C#6! glulig vlc` liv`zuka)
T@IFKMPAPKIK) Akvkz J`akhkig
Vkikcki vbckv c`zptkhki vkikcki |kig fktkv vpcjpm jklh fl s`cpkv`ctkv jklh fl fkvkzki z`ifkm ckptpi fkvkzki vliggl -M`zl Vpgl|bib! ;<=<,)Ckiekkv vbckv s`j`ikzi|k spfkm fl v`alvl s`nkh akck! s`t`zvl t`i`alvlkiC`ipzpv J`ii`v -;=?6,! Mksla t`i`alvlkii|k c`ipinphhki vbckv fktkvc`igbjkvl gkigpki t`io`zikki! flkz`! c`cpalmhki epigsl a`u`z fki s`zkigki`ct`fp) T`i`alvl akli fkzl Zbw`vv Z`s`kzom Lisvlvpv` fl Kj`zf``i! _hbvakiflk!c`i`cphki g`a j`zwkzik hpilig |kig c`i|`apjpigl jlnl vbckv fktkv c`io`gkm t`iggpctkaki fki t`cj`hpki fkzkm t`i|`jkj svzbh` fki t`i|khlv nkivpig)Vbckv npgk ckctp c`cpalmhki a`ckm s|kmwkv fki c`ilighkvhki npcakmst`zck s`zvk c`ikcjkm h`g`slvki g`zkhkii|k -Jpfl! :447,);
 
C`ipzpv Tpfnlkvcbhb -:44=,! vbckv skigkv j`zckiekkv jkgl vpjpm hkz`ikc`igkifpig ulvkcli fki cli`zka |kig flt`zaphki pivph t`zvpcjpmki fkih`s`mkvki! jpkm vbckv npgk c`igkifpig hkzjbmlfzkv! tzbv`li! a`ckh fki hkabzl)Jpkm vbckv npgk kfkakm hbcbflvks |kig cpavlgpik j`zepigsl s`jkgkl sk|pzki! jpcjp ckskh! jpkm c`nk! t`ikcjkm ikesp ckhki! clipcki! jkmki t`wkzikckhkiki! skctkl h`tkfk jkmki hbsc`vlh fki bjkv#bjkvki)_`okzk svkvlsvlh ckiekkv jpkm vbckv vlfkh j`zj`fk j`zckhikfljkiflighki f`igki hbcjliksl ulvkcli O#
jlbeakubiblf 
pivph c`igmkcjkv t`ilighkvki npcakm a`phbslv fki t`zs`ivks` i`pvzbela s`v`akm akvlmki k`zbjlh mlgmlctkov -Kibilc! :447k,)Tkfk z`ivkig wkhvp ;<=7#;<<<! t`iggpikki jpkm vbckv s`jkgkl jpkms`gkz z`akvlu` svkjla! zkvk#zkvk s`jki|kh 4!;5 hg t`z hktlvk t`z vkmpi) T`ckiekkvkivbckv s`jkgkl jpkm#jpkmki a`jlm z`ifkm fljkiflighki f`igki t`ckiekkvki jpkms`ckighk |kig c`ioktkl zkvk#zkvk 4!67 hg t`z hktlvk t`z vkmpi! s`zvk a`jlmz`ifkm fljkiflighki f`igki t`ckiekkvki jpkm#jpkmki tkfk pcpci|k -JT_!:444 fkakc _`vlnb! :440,)Tzbfph bakmki vbckv s`jkgkl hbcbflvks kgzblifpsvzl |kig v`akm flh`ikaflh`ika ba`m cks|kzkhkv kivkzk akli skps vbckv -_`vlnb! :440,)H`i|kvkki s`hkzkig t`ckiekkvki jpkm vbckv fl cks|kzkhkv skkv lil ckslm j`glvp z`ifkm! ikcpi nlhk cks|kzkhkv c`ig`vkmpl ckiekkv fkzl vbckv |kig j`glvp jki|kh! ckhk akck#h`akckki vbckv khki c`inkfl jpkm lfbak pivph c`ipinkig h`s`mkvki c`z`hk) Pivph lvp hlvk mkzpsakm c`cjpkv cks|kzkhkv |kigc`ckiekkvhki jpkm vbckv v`zs`jpv khki j`ikz#j`ikz s`mkv) \klvp f`igki okzkc`cjpkv"c`ikikc jpkm#jpkmki hmpspsi|k vbckv |kig j`jks t`svlslfk) Clilckac`igpzkigl jkmki hlclk |kig flktalhkslhki skkv tzbs`s t`ikikcki)Wkakptpi Tptph hlclk fki t`svlslfk tkfk h`i|kvkkii|k c`ckig fktkvc`ilighkvhki tzbfphsl t`zvkilki) Ikcpi mka lil mki|k j`zakigspig fkakc nkighk t`if`h! s`fkighki fkakc nkighk tkinkig jkmki#jkmki v`zs`jpv fktkvc`ipzpihki tzbfphsl t`zvkilki jklh s`okzk hpkalvks cktpi hpkivlvks) Fkctkh |kig a`jlm tkzkm kfkakm c`igkhljkvhki h`zpskhki tkfk vkikm mliggk vlfkh fktkvakgl flt`zgpikhki pivph h`mlfptki vkikcki s`jkgkl khljkv fkzl khpcpaksl z`slfphlclk fl fkakc vkikm! s`zvk vlcjpai|k mkck fki t`i|khlv jkzp |kig c`i|`zkigvkikcki -Cpivb|bm fkakc
 
Ckf`! :44:,)T`zvkilki khzkj alighpigki -
 Ikvpzka Ekzclig 
, kfkakm spkvp okzk j`zvkil|kig vlfkh c`zpskh `hbslsv`c kakcl pivph c`igmkslahki tzbfph t`zvkilki |kigs`mkv fki okzk j`zh`slikcjpigki! vkitk kvkp f`igki c`igpzkigl t`iggpiki t`svlslfk! tptph hlclk fki ~kv#~kv hlclk aklii|k) Tkifkigki fkzl okzk j`zvkil lilkfkakm slsv`ckvls f`igki vpnpki pivph c`ig`ika nkzligki |kig j`zepigsl |kigv`zfktkv flfkakci|k) F`igki f`clhlki! fkakc c`ilakl hbiflsl `hbabgls vlfkh mki|k shkak `hbabgls |kig j`zakhp khki v`vktl mpjpigki kivkzk ckipslk fki kakc|kig slekvi|k ibzckvle hpavpzka! ml`g`ils c`fls! tbalvls fki v`hibabgls mkzpsakmflt`zmlvpighki fkakc vlighkv |kig skck -@gg`z fkakc
 
Ckf`! :44:,)T`ckiekkvki jkmki bzgkilh skigkv t`ivlig fkakc c`ct`zjklhl slekv#slekvelslhk! hlclk! fki jlbabgl vkikm -Jpohcki
`v ka 
) fkakc Cpmkcckf
`v ka 
)! :447,)Jkmki bzgkilh j`zptk tptph hkifkig sktl ckvkig fktkv c`ct`zjklhl t`zvpcjpmki fki tzbfphsl jpkm vbckv -Tpnlslswkivb
`v ka)!
:44=,):
 
Hbctbs c`zptkhki skakm skvp hbctbi`i pivph c`ilighkvhki h`spjpzkivkikm f`igki c`ct`zjklhl h`zpskhki elslh vkikm khljkv t`ckhklki tptph kibzgkilh -hlclk, tkfk vkikm s`okzk j`za`jlmki |kig j`zkhljkv zpskhi|k svzphvpz vkikm fkakc nkighk wkhvp akck -Wkm|p
`v ka 
)! :447,)J`j`zktk mksla t`i`alvlki c`ipinphhki jkmwk @C#6 fktkv c`ct`zfkakcaktlski bakm vkikm s`zvk c`ilighkvhki kgz`gksl vkikm! ktkjlak @C6 lilflktalhkslhki h` fkakc vkikm fktkv c`ilighkvhki h`v`zs`flkki T
:
B
0
 jkglvkikcki) C`ipzpv t`i`alvlki |kig flakhpkhi -Mlgk
`v ka 
) fkakc Livki! :44<,)@C v`zflzl kvks hpavpz okctpzki clhzbbzgkilsc` j`zckiekkv fki mlfpts`okzk kakcl s`zvk fktkv flv`zkthki s`jkgkl libhpapi pivph c`ilighkvhkih`zkgkcki clhzbbzgkilsc` vkikm fki vkikcki
 
-Mlgk
`v ka)
fkakc
 
Ckf` :44:,)Tzbs`s f`hbctbslsl jkmki bzgkilh f`igki libhpaksl @C6 j`zakigspig s`okzke`zc`ivksl jklh fkakc h`kfkki k`zbj fki kik`zbj) Tzbs`s lil khki c`igmkslahkis`i|kwk#s`i|kwk bzgkilh j`zptk kskc kclib! kskc akhvkv! gpak! kahbmba!ulvkcli! tzbv`li fki s`i|kwk bzgkilh aklii|k |kig fktkv c`iglhkv lbi#lbi|kig fljpvpmhki ba`m vkikcki) Lbi#lbi v`zs`jpv j`zkfk fkakc h`kfkki svkjla-
kivlbhslfki
, s`mliggk cpfkm fls`zkt ba`m vkikcki -Zlgk
`v ka)
fkakc N`ezl
`v ka 
)!:447,)T`cj`zlki @C6 c`zptkhki skakm skvp akzpvki fki jlbabgl vkikm!c`ct`zo`tkv f`hbctbslsl t`zbcjkhki hkz`ik c`igkifpig jkhv`zl kskc akhvkv|kig fktkv c`ce`zc`ivkslhki jkmki bzgkilh |kig v`zs`flk fki fktkv fls`zktakigspig ba`m t`zkhkzki vkikcki) T`iggpikki @C6 c`ctpi|kl j`j`zktkh`pivpigki |kig fktkv c`ilighkvhki tzbfphsl vkikcki fki c`igkvpz h`s`lcjkigki clhzbbzgkilsc` vkikm -Mlgk fkakc \kobj
`v ka)!
:447,)Ktalhksl @C#6 tkfk t`ikikcki vbckv c`ct`zalmkvhki j`j`zktk t`igkzpm kivkzk akli t`zpjkmki elslh! jlbalgls fki hlclk vkikm!
c`i`hki
 t`zh`cjkigki tbtpaksl
Vzlombf`zck
st s`zvk
 T`ilolaalpc
st! s`jkgkl t`i`hki t`zh`cjkigki
 Epskzlpc
st! c`ct`zfkakc aktlski bakm vkikm! c`ilighkvhkikgz`gksl vkikm s`zvk c`ckop t`zvpcjpmki fki tzbfphsl vbckv -Wlflfkik fkakcCkf`! :44:,)@C#6 npgk fktkv flgpikhki pivph c`ct`zo`tkv t`igbctbski skctkmbzgkilh kvkp hbvbzki m`wki -Kibilc! :44<j,)@C#6 ckctp c`ilighkvhki f`hbctbslsl alcjkm fki skctkm bzgkilh!c`ilighkvhki h`v`zs`flkki ipvzlsl vkikcki s`zvk c`i`hki khvlulvks s`zkiggkmkck fki clhzbbzgkilsc` tkvmbg`i! -Kibilc! :44<j,)Ktalhksl @C lvp s`iflzl fktkv flakhphki tkfk j`j`zktk h`glkvki!flkivkzki|k! s`j`apc t`ikikcki! pivph j`ilm! s`spfkm t`ikikcki fki s`akckcksk t`zvpcjpmki -Kibilc! :44<j,)Mksla t`i`alvlki tptph mk|kvl fkakc j`ivph @C6 -`
 e`ovlu`clozbbzgkilsc,
|kig fllihbztbzkslhki h` fkakc jkmki bzgkilh vkikm tkfkvkikcki okjkl! vbckv! hpjls fki jkwkig c`zkm c`cj`zlhki mksla |kig a`jlm jklh fkzltkfk vkitk t`cj`zlki @C6 -Mlacki fkakc Tpnlslswkivb
`v) ka 
:44=,)Hbis`ivzksl = ca"alv`z o`if`zpig c`cj`zlhki j`zkv jpkm vkikcki a`jlm jklh fljkiflighki hbis`ivzksl : ca"alv`z fki 0 ca"alv`z -Kajkik
`v ka)
! :44:,)T`igpnlki fl aktkigki f`igki c`iggpikhki @C fki Jbhksl v`akmflakhphki fl j`j`zktk v`ctkv) Tkfk vkikcki h`ivkig fki jkwkig c`zkm flfk`zkm Tko`v! Cbnbh`zvb! Nkwk Vlcpz ba`m JTVT Hkzkigtabsb Ckakig) Tkfk?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->