Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Leg is Latie

Leg is Latie

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Adelin Șișcu

More info:

Published by: Adelin Șișcu on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

 
LEGISLA
Ţ
IE
CUPRINS:
-
 
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
ş
i protec
ţ
ia persoanelor........ pg.2
-
 
HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor lmetodologice de aplicare a Legii nr.333/2003........pg.17
-
 
Extras din Dispozi
ţ
ia IGPR 422/2006 NORME METODOLOGICEprivind reglementarea activit
ăţ
ii desf 
ăş
urate de structurile de poli
ţ
ie în domeniul pazei obiectivelor,bunurilor, valorilor
ş
i protec
ţ
iei persoanelor................................................................................pg.36
 
 LEGE Nr. 333 din 8 iulie 2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
ş
i protec
ţ
ia persoanelorEMITENT: PARLAMENTULPUBLICAT
 Ă
ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 525 din 22 iulie 2003
Parlamentul României adopt
ă
prezenta lege.CAP. 1Dispozi
ţ
ii generale ART. 1(1) Paza
ş
i protec
ţ
ia sunt activit
ăţ
i desf 
ăş
urate prin for
ţ
e
ş
i mijloace specifice, în scopul asigur
ă
rii siguran
ţ
ei obiectivelor,bunurilor
ş
i valorilor împotriva oric
ă
ror ac
ţ
iuni ilicite care lezeaz
ă
dreptul de proprietate, existen
ţ
a material
ă
a acestora,precum
ş
i a protej
ă
rii persoanelor împotriva oric
ă
ror acte ostile care le pot periclita via
ţ
a, integritatea fizic
ă
sau s
ă
n
ă
tatea.(2) Paza
ş
i protec
ţ
ia se realizeaz
ă
prin for
ţ
e
ş
i mijloace militare sau civile, de c
ă
tre institu
ţ
iile specializate ale autorit
ăţ
iloradministra
ţ
iei publice, sau în regim privat, de c
ă
tre proprietarii sau de
ţ
in
ă
torii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum
ş
ide c
ă
tre societ
ăţ
ile specializate de paz
ă
 
ş
i protec
ţ
ie. ART. 2(1) Ministerele
ş
i celelalte organe de specialitate ale administra
ţ
iei publice centrale
ş
i locale, regiile autonome, companiile
ş
i societ
ăţ
ile na
ţ
ionale, institutele na
ţ
ionale de cercetare-dezvoltare, societ
ăţ
ile comerciale, indiferent de natura capitaluluisocial, precum
ş
i alte organiza
ţ
ii care de
ţ
in bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unit
ăţ
i, sunt obligate s
ă
 asigure paza acestora.(2) Persoanele fizice pot apela pentru protec
ţ
ia personal
ă
la serviciile unor societ
ăţ
i specializate de paz
ă
 
ş
i protec
ţ
ie, încondi
ţ
iile prezentei legi. ART. 3(1) În func
ţ
ie de importan
ţ
a, specificul
ş
i valoarea bunurilor pe care le de
ţ
in, conduc
ă
torii unit
ăţ
ilor prev
ă
zute laart. 2alin.(1), cu sprijinul de specialitate al poli
ţ
iei, pentru sistemele civile de paz
ă
, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilescmodalit
ăţ
i concrete de organizare
ş
i de executare a pazei, dup
ă
caz, cu efective de jandarmi, paz
ă
cu gardieni publici, paz
ă
 proprie sau paz
ă
prin societ
ăţ
i specializate.(2) Unit
ăţ
ile grupate pe un anumit spa
ţ
iu pot organiza, cu avizul poli
ţ
iei, paza în comun cu gardieni publici, paz
ă
propriesau prin societ
ăţ
ile specializate de paz
ă
. Conduc
ă
torii acestor unit
ăţ
i stabilesc forma de paz
ă
, obliga
ţ
iile
ş
i r
ă
spunderilefiec
ă
rui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de paz
ă
.(3) La unit
ăţ
ile unde nu este posibil
ă
realizarea unui sistem de paz
ă
organizat, conduc
ă
torii acestora sunt obliga
ţ
i s
ă
 execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarm
ă
sau alte asemenea mijloacenecesare asigur
ă
rii pazei
ş
i integrit
ăţ
ii bunurilor.(4) Protec
ţ
ia demnitarilor români
ş
i a celor str
ă
ini pe timpul
ş
ederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru
ş
i a re
ş
edin
ţ
elor acestora se asigur
ă
de Serviciul de Protec
ţ
ie
ş
i Paz
ă
, conform atribu
ţ
iilor prev
ă
zute în legea special
ă
deorganizare
ş
i func
ţ
ionare a acestuia.(5) Protec
ţ
ia magistra
ţ
ilor, a poli
ţ
i
ş
tilor
ş
i jandarmilor, precum
ş
i a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în carevia
ţ
a, integritatea corporal
ă
sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenin
ţă
ri, se asigur
ă
de Ministerul de Interne*),potrivit legii.------------*) ConformOrdonan
ţ
ei de urgen
ţă
a Guvernului nr. 64/2003, publicat
ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administra
ţ
iei
ş
i Internelor. ART. 4
ă
spunderea pentru luarea m
ă
surilor de asigurare a pazei bunurilor
ş
i valorilor de
ţ
inute cu orice titlu revine conduc
ă
torilorunit
ăţ
ilor prev
ă
zute laart. 2alin. (1). ART. 5(1) Paza se organizeaz
ă
 
ş
i se efectueaz
ă
potrivit planului de paz
ă
, întocmit de unitatea ale c
ă
rei bunuri sau valori sep
ă
zesc, cu avizul de specialitate al poli
ţ
iei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paz
ă
.(2) Pentru unit
ăţ
ile la care paza se asigur
ă
cu efective de jandarmi, avizul poli
ţ
iei nu este obligatoriu.(3) Prin planul de paz
ă
se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului p
ă
zit, în zona respectiv
ă
, num
ă
rul de posturi
ş
iamplasarea acestora, necesarul de personal pentru paz
ă
, amenaj
ă
rile, instala
ţ
iile
ş
i mijloacele tehnice de paz
ă
 
ş
i de alarmare,consemnul posturilor, leg
ă
tura
ş
i cooperarea cu alte organe cu atribu
ţ
ii de paz
ă
a obiectivelor, bunurilor, valorilor
ş
i
 
persoanelor
ş
i modul de ac
ţ
iune în diferite situa
ţ
ii. De asemenea, vor fi prev
ă
zute
ş
i regulile de acces, potrivit dispozi
ţ
iilorconduc
ă
torului unit
ăţ
ii, precum
ş
i documentele specifice serviciului de paz
ă
.(4) În cazul unit
ăţ
ilor în care paza se asigur
ă
cu efective ale jandarmeriei, ale societ
ăţ
ilor specializate de paz
ă
 
ş
i protec
ţ
ie,ale gardienilor publici sau combinat, întocmirea planului de paz
ă
se face de c
ă
tre conduc
ă
torii unit
ăţ
ilor beneficiare împreun
ă
 cu comandan
ţ
ii/
ş
efii acestor efective.(5) Documentele specifice necesare execut
ă
rii
ş
i eviden
ţ
ei serviciului de paz
ă
, cu excep
ţ
ia celui executat cu efective de jandarmi,
ş
i modelele acestora se stabilesc prin hot
ă
râre a Guvernului.CAP. 2Formele de paz
ă
 SEC
Ţ
IUNEA 1Paza cu efective de jandarmi ART. 6(1) Paza obiectivelor de importan
ţă
deosebit
ă
pentru ap
ă
rarea
ţă
rii, activitatea statului, economie,
ş
tiin
ţă
, cultur
ă
 
ş
i art
ă
,ale unor institu
ţ
ii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agen
ţ
ii
ş
i reprezentan
ţ
eeconomice str
ă
ine, a sediilor unor organiza
ţ
ii interna
ţ
ionale, precum
ş
i a transporturilor valorilor deosebite sau speciale seasigur
ă
cu efective de jandarmi.(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura
ş
i la sediile unor organisme interna
ţ
ionale care desf 
ăş
oar
ă
activit
ăţ
i peteritoriul
ţă
rii, la cererea expres
ă
a acestora, adresat
ă
Guvernului României.(3) Unit
ăţ
ile bugetare
ş
i sediile misiunilor diplomatice, precum
ş
i unit
ăţ
ile de interes strategic care de
ţ
in instala
ţ
ii oriobiective de o deosebit
ă
importan
ţă
na
ţ
ional
ă
, beneficiare de paz
ă
cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plat
ă
,se stabilesc prin hot
ă
râre a Guvernului.(4) Obiectivele de importan
ţă
deosebit
ă
care nu sunt asigurate cu paz
ă
militar
ă
în timp de pace
ş
i se iau în paz
ă
, lamobilizare, de c
ă
tre Jandarmeria Român
ă
se stabilesc, din timp de pace, prin hot
ă
râre a Consiliului Suprem de Ap
ă
rare a
Ţă
rii
ş
i se aprob
ă
, la declararea mobiliz
ă
rii, prin hot
ă
râre a Guvernului.(5) Obiectivele
ş
i valorile prev
ă
zute la alin. (1)
ş
i (2), precum
ş
i personalul, mijloacele materiale
ş
i financiare necesareasigur
ă
rii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hot
ă
râre a Guvernului.(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situa
ţ
ii care nu sufer
ă
amânare, la propunerea comandantuluiJandarmeriei Române, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporar
ă
a pazei cu efective de jandarmi a unorobiective, bunuri, valori
ş
i transporturi speciale, altele decât cele prev
ă
zute la alin. (1)
ş
i (2).(7) Prin situa
ţ
ii care nu sufer
ă
amânare se în
ţ
elege st
ă
rile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine
ş
itulburarea grav
ă
a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea public
ă
sau privat
ă
, care impun luarea de îndat
ă
sub paz
ă
cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafe
ţ
e de teren, altele decât cele prev
ă
zute laalin. (1)
ş
i (2), precum
ş
i situa
ţ
iile în care organele de stat cu atribu
ţ
ii în domeniul ap
ă
r
ă
rii, ordinii publice
ş
i siguran
ţ
eina
ţ
ionale, în caz de pericol iminent, solicit
ă
expres aceast
ă
interven
ţ
ie.(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobat
ă
în condi
ţ
iile alin. (6), se ridic
ă
dup
ă
încetarea situa
ţ
iei deosebite care a impusinstituirea acesteia.(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizeaz
ă
, de regul
ă
, prin hot
ă
râre a Guvernului, în cazurile prev
ă
zute laalin. (1)
ş
i (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, în toatesitua
ţ
iile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituit
ă
aceasta, nu respect
ă
obliga
ţ
iileprev
ă
zute de lege sau cele contractuale, refuz
ă
încheierea ori reactualizarea contractului.(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de laaten
ţ
ionarea în scris a conduc
ă
torilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului JandarmerieiRomâne.(11) În situa
ţ
ia în care unit
ăţ
ile c
ă
rora li s-a prev
ă
zut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi î 
ş
ischimb
ă
, î 
ş
i restrâng sau î 
ş
i înceteaz
ă
activitatea ori renun
ţă
la aceast
ă
form
ă
de paz
ă
, prin hot
ă
râre a Guvernului de ridicarea pazei, se vor stabili
ş
i modalit
ăţ
ile de redistribuire a efectivelor disponibilizate
ş
i a aloca
ţ
iilor bugetare aprobate în acestsens.(12) Instalarea pazei se va face numai dup
ă
asigurarea de c
ă
tre beneficiarul serviciului de paz
ă
a condi
ţ
iilor stabilite princontractul încheiat cu unitatea de jandarmi
ş
i prin planul de paz
ă
întocmit. ART. 7(1) Unit
ăţ
ile care beneficiaz
ă
de paz
ă
cu efective de jandarmi încheie contracte de prest
ă
ri de servicii cu unit
ăţ
ile de jandarmi, la nivelul e
ş
alonului care are organ financiar propriu.(2) Serviciul de paz
ă
cu efective de jandarmi se efectueaz
ă
contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne,potrivit legii.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->