Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Theorie de la dérive

Theorie de la dérive

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:

More info:

Published by: Gabriel Ferreira Zacarias on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

 
¥ V`élxik fk am féxiwk µ
 Aks Aàwxks j{ks! j²9
 Jlwkohxk =9;7
V`élxik fk am féxiwk
K
 JVXK
aks fiwkxs txlcéfés siv{mviljjisvks! am féxiwk sk txéskjvk clook {jk vkc`ji}{kf{ tmssmnk vig ä vxmwkxs fks mohimjcks wmxiéks* Ak cljcktv fk xiwk ksvijfissla{hakokjv aié ä am xkcljjmissmjck f’kggkvs fk jmv{xk tsyc`lnélnxmt`i}{k! kv äa’mggixomvilj f’{j clotlxvkokjv a{fi}{k/cljsvx{cvig! ck }{i a’lttlsk kj vl{s tlijvsm{p jlviljs camssi}{ks fk wlymnk kv fk txlokjmfk*[jk l{ ta{sik{xs tkxsljjks sk aiwxmjv ä am féxiwk xkjljckjv! tl{x {jk f{xék ta{s l{olijs aljn{k! m{p xmisljs fk sk tamckx kv f’mnix }{’kaaks sk cljjmisskjvnéjéxmakokjv! m{p xkamviljs! m{p vxmwm{p kv m{p alisixs }{i ak{x sljv txltxks! tl{x skamisskx maakx m{p slaaicivmviljs f{ vkxxmij kv fks xkjcljvxks }{i y clxxkstljfkjv* Am tmxvfk a’maémvlixk ksv ici olijs févkxoijmjvk }{’lj jk cxliv 2 f{ tlijv fk w{k fk am féxiwk!ia kpisvk {j xkaikg tsyc`lnélnxmt`i}{k fks wiaaks! mwkc fks cl{xmjvs cljsvmjvs! fks tlijvs gipks! kv fks vl{xhiaaljs }{i xkjfkjv a’mccàs l{ am slxvik fk ckxvmijks rljks glxvomamisés*Omis am féxiwk! fmjs slj {jivé! clotxkjf ä am glis ck amisskx/maakx kv sm cljvxmficviljjéckssmixk 2 am floijmvilj fks wmximviljs tsyc`lnélnxmt`i}{ks tmx am cljjmissmjck kvak cmac{a fk ak{xs tlssihiaivés* Sl{s ck fkxjikx mstkcv! aks fljjéks oisks kj éwifkjck tmx a’éclalnik! kv si hlxjé }{k sliv
m txilxi
a’kstmck slcima fljv ckvvk scikjck sk txltlsk a’év{fk! jk amisskjv tms fk sl{vkjix {viakokjv am tkjsék tsyc`lnélnxmt`i}{k*A’mjmaysk éclalni}{k f{ cmxmcvàxk mhsla{ l{ xkamvig fks cl{t{xks f{ viss{ {xhmij! f{xöak fks oicxlcaiomvs! fks {jivés éaéokjvmixks kjviàxkokjv fisvijcvks fks }{mxvikxsmfoijisvxmvigs! kv s{xvl{v fk a’mcvilj floijmjvk fk ckjvxks f’mvvxmcvilj! fliv âvxk{viaisék kv clotaévék tmx am oév`lfk tsyc`lnélnxmt`i}{k* Ak vkxxmij tmssiljjkalhbkcvig lù sk ok{v am féxiwk fliv âvxk fégiji kj oâok vkots skalj slj txltxkfévkxoijisok kv skalj sks xmttlxvs mwkc am olxt`lalnik slcimak*C`lohmxv fk Am{~k fmjs slj év{fk s{
 Tmxis kv a’mnnaloéxmvilj tmxisikjjk
(Hihailv`à}{k fk Slcilalnik Cljvkotlxmijk! T*[*G* =9;8) jlvk }{’¥ {j }{mxvikx {xhmijj’ksv tms févkxoijé sk{akokjv tmx aks gmcvk{xs nélnxmt`i}{ks kv écljloi}{ks omis tmx am xktxéskjvmvilj }{k sks `mhivmjvs kv ck{p fks m{vxks }{mxvikxs kj ljv µ 5 kv txéskjvkfmjs ak oâok l{wxmnk ‖ tl{x oljvxkx ¥ a’évxlivkssk f{ Tmxis xéka fmjs ak}{ka wivc`m}{k ijfiwif{‧ nélnxmt`i}{kokjv {j cmfxk fljv ak xmylj ksv kpvxâokokjv tkviv µ ‖ ak vxmcé fk vl{s aks tmxcl{xs kggkcv{és kj {jk mjjék tmx {jk év{fimjvk f{ PWI
k
mxxljfisskokjv 5 cks tmxcl{xs fkssijkjv {j vximjnak fk fiokjsilj xéf{ivk! smjséc`mttéks! fljv aks vxlis slookvs sljv a’Éclak fks Scikjcks Tlaivi}{ks! ak floiciak fkam bk{jk giaak kv cka{i fk slj txlgkssk{x fk timjl*Ia j’ksv tms fl{vk{p }{k fk vkas sc`éoms! kpkotaks f’{jk tlésik olfkxjk s{scktvihakf’kjvxmêjkx fk wiwks xémcviljs mggkcviwks fmjs ck cms a’ijfinjmvilj }{’ia sliv tlssihak fk wiwxk fk am slxvk ‖! l{ oâok am v`élxik! mwmjcék tmx H{xnkss ä txltls fkC`icmnl! fk am xétmxvivilj fks mcviwivés slcimaks kj rljks cljckjvxi}{ks fégijiks! jk
 
fliwkjv skxwix m{p txlnxàs fk am féxiwk*Ak `msmxf bl{k fmjs am féxiwk {j xöak f’m{vmjv ta{s iotlxvmjv }{k a’lhskxwmvilj tsyc`lnélnxmt`i}{k ksv kjclxk tk{ mss{xék* Omis a’mcvilj f{ `msmxf ksv jmv{xkaakokjvcljskxwmvxick kv vkjf! fmjs {j jl{wkm{ cmfxk! ä vl{v xmokjkx ä a’mavkxjmjck f’{jjlohxk aioivé fk wmximjvks! kv ä a’`mhiv{fk* Ak txlnxàs j’évmjv bmomis }{k am x{tv{xkf’{j fks c`mots lù s’kpkxck ak `msmxf! tmx am cxémvilj fk jl{wkaaks cljfiviljs ta{sgmwlxmhaks ä jls fksskijs! lj tk{v fixk }{k aks `msmxfs fk am féxiwk sljv gljciàxkokjvfigxkjvs fk ck{p fk am txlokjmfk! omis }{k aks txkoxks mvvixmjcks tsyc`lnélnxmt`i}{ks fécl{wkxvks xis}{kjv fk gipkx ak s{bkv l{ ak nxl{tk féxiwmjvm{vl{x fk jl{wkm{p mpks `mhiv{kas! lù vl{v aks xmoàjk cljsvmookjv*[jk ijs{ggismjvk fégimjck ä a’énmxf f{ `msmxf! kv fk slj kotali ifélalni}{k vl{bl{xsxémcviljjmixk! cljfmojmiv ä {j éc`kc olxjk am céaàhxk fémoh{amvilj smjs h{v vkjvékkj =983 tmx }{mvxk s{xxémaisvks ä tmxvix f’{jk wiaak vixék m{ slxv 2 a’kxxmjck kj xmskcmotmnjk ksv éwifkookjv fétxiomjvk! kv aks ijvkxwkjviljs f{ `msmxf y sljv ta{s tm{wxks }{k bmomis* Omis a’ixxégakpilj ksv tl{ssék hikj ta{s alij fmjs
 Oéfi{o
(omi=9;6)! tmx {j ckxvmij Tikxxk Wkjfxyks }{i cxliv tl{wlix xmttxlc`kx fk ckvvk mjkcflvk ‖ tmxck }{k vl{v ckam tmxvicitkxmiv f’{jk oâok aihéxmvilj mjvifévkxoijisvk ‖ }{ka}{ks kptéxikjcks txlhmhiaisvks! tmx kpkotak s{x am xétmxvivilj maémvlixk fk vâvmxfsfk nxkjl{iaak fmjs {j cxisvmaaislix cixc{amxk! fljv ia fljjk ak gij olv kj txécismjv 2 ¥ iagm{v! hikj kjvkjf{! }{’{jk vkaak gl{ak jk s{hissk fk a’kpvéxik{x m{c{jk ijga{kjckfixkcvxick µ* Fmjs cks cljfiviljs! am tmaok xkwikjv kggkcviwkokjv m{p vâvmxfs }{i ljvckv mwmjvmnk f’âvxk ¥ m{ssi féj{és }{k tlssihak f’ijvkaainkjck! fk slcimhiaivé kv fkskp{maivé µ! kv! tmx cljsé}{kjv! ¥ wxmiokjv ijfétkjfmjvs aks {js fks m{vxks µ*M{p mjvitlfks fk cks mhkxxmviljs! ak cmxmcvàxk txijcitmakokjv {xhmij fk am féxiwk! m{cljvmcv fks ckjvxks fk tlssihiaivés kv fk sinjigicmviljs }{k sljv aks nxmjfks wiaaksvxmjsglxoéks tmx a’ijf{svxik! xétljfxmiv ta{vöv ä am t`xmsk fk Omxp 2 ¥ Aks `looks jk tk{wkjv xikj wlix m{vl{x f’k{p }{i jk sliv ak{x wismnk! vl{v ak{x tmxak f’k{p/oâoks*Ak{x tmysmnk oâok ksv mjioé* µ" Lj tk{v féxiwkx sk{a! omis vl{v ijfi}{k }{k am xétmxvivilj j{oéxi}{k am ta{s gx{cv{k{skcljsisvk kj ta{sik{xs tkvivs nxl{tks fk fk{p l{ vxlis tkxsljjks tmxwkj{ks ä {jk oâok txisk fk cljscikjck! ak xkcl{tkokjv fks iotxkssiljs fk cks figgéxkjvs nxl{tks fkwmjv tkxokvvxk f’mhl{vix ä fks cljca{siljs lhbkcviwks* Ia ksv sl{`mivmhak }{k am clotlsiviljfk cks nxl{tks c`mjnk f’{jk xiwk ä a’m{vxk* M{/fkss{s fk }{mvxk l{ cij} tmxvicitmjvs! ak cmxmcvàxk txltxk ä am féxiwk fécxlêv xmtifkokjv! kv kj vl{v cms ia ksviotlssihak fk fétmsskx am firmijk smjs }{k am féxiwk jk sk gxmnokjvk kj ta{sik{xsféxiwks okjéks sio{avmjéokjv* Am txmvi}{k fk ck fkxjikx ol{wkokjv ksv f’miaak{xsf’{j nxmjf ijvéxâv! omis aks figgic{avés }{’ia kjvxmêjk j’ljv tms tkxois b{s}{’ä txéskjvfk a’lxnmjiskx mwkc a’motak{x fésixmhak*Am f{xék olykjjk f’{jk féxiwk ksv am bl{xjék! cljsiféxék clook a’ijvkxwmaak fkvkots clotxis kjvxk fk{p téxilfks fk slookia* Aks tlijvs fk fétmxv kv f’mxxiwék! fmjsak vkots! tmx xmttlxv ä am bl{xk slamixk! sljv ijfiggéxkjvs! omis ia gm{v jlvkcktkjfmjv }{k aks fkxjiàxks `k{xks fk am j{iv sljv néjéxmakokjv iotxltxks ä am féxiwk*Ckvvk f{xék olykjjk fk am féxiwk j’m }{’{jk wmak{x svmvisvi}{k* F’mhlxf! kaak sk
 
 txéskjvk msskr xmxkokjv fmjs vl{vk sm t{xkvé! aks ijvéxkssés éwivmjv figgiciakokjv! m{féh{v l{ ä am gij fk ckvvk bl{xjék! f’kj fisvxmixk {jk l{ fk{p `k{xks tl{x aks kotalykx ä fks lcc{tmviljs hmjmaks 5 kj gij fk bl{xjék! am gmvin{k cljvxih{k hkm{cl{t ä ckvmhmjflj* Omis s{xvl{v am féxiwk sk féxl{ak sl{wkjv kj }{ka}{ks `k{xks féaihéxéokjvgipéks! l{ oâok glxv{ivkokjv tkjfmjv f’msskr hxkgs ijsvmjvs! l{ m{ cljvxmixk tkjfmjv ta{sik{xs bl{xs smjs ijvkxx{tvilj* Omanxé aks mxxâvs iotlsés tmx am jéckssivé fk flxoix!ckxvmijks féxiwks f’{jk ijvkjsivé s{ggismjvk sk sljv txlaljnéks vxlis l{ }{mvxk bl{xs!wlixk oâok f’mwmjvmnk* Ia ksv wxmi }{k fmjs ak cms f’{jk s{cckssilj fk féxiwks tkjfmjv {jk msskr aljn{k téxilfk! ia ksv txks}{k iotlssihak fk févkxoijkx mwkc}{ka}{k txécisilj ak olokjv lù a’évmv f’kstxiv txltxk ä {jk féxiwk fljjék gmiv tamck ä{j m{vxk* [jk s{cckssilj fk féxiwks m évé tl{xs{iwik smjs ijvkxx{tvilj jlvmhak b{s}{’m{p kjwixljs fk fk{p olis! ck }{i jk wm tms smjs mokjkx fk jl{wkaakscljfiviljs lhbkcviwks fk clotlxvkokjv }{i kjvxmêjkjv am fistmxivilj fk hlj jlohxksfks mjcikjjks*A’ijga{kjck s{x am féxiwk fks wmximviljs f{ caiomv! }{li}{k xékaak! j’ksv févkxoijmjvk}{k fmjs ak cms fk ta{iks txlaljnéks }{i a’ijvkxfiskjv txks}{k mhsla{okjv* Omis akslxmnks l{ aks m{vxks kstàcks fk txécitivmviljs y sljv ta{vöv txlticks*Ak c`mot stmvima fk am féxiwk ksv ta{s l{ olijs txécis l{ wmn{k skalj }{k ckvvkmcviwivé wisk ta{vöv ä a’év{fk f’{j vkxxmij l{ ä fks xés{avmvs mggkcvigs féxl{vmjvs* Ia jkgm{v tms jénainkx ak gmiv }{k cks fk{p mstkcvs fk am féxiwk txéskjvkjv fk o{avitaksijvkxgéxkjcks kv }{’ia ksv iotlssihak f’kj islakx {j ä a’évmv t{x* Omis kjgij a’{smnk fksvmpis! tmx kpkotak! tk{v gl{xjix {jk ainjk fk tmxvmnk msskr camixk 2 si fmjs ak cl{xsf’{jk féxiwk lj txkjf {j vmpi! sliv tl{x {jk fksvijmvilj txécisk! sliv tl{x sk fétamckx fk wijnv oij{vks wkxs a’l{ksv! c’ksv }{k a’lj s’mvvmc`k s{xvl{v m{ tmyskokjv tkxsljjka* Si a’lj vikjv ä a’kptalxmvilj fixkcvk f’{j vkxxmij! lj okv kj mwmjv amxkc`kxc`k f’{j {xhmjisok tsyc`lnélnxmt`i}{k*Fmjs vl{s aks cms ak c`mot stmvima ksv f’mhlxf gljcvilj fks hmsks fk tmxvcljsviv{éks! tl{x aks s{bkvs islaés! tmx ak{xs floiciaks! kv tl{x aks nxl{tks! tmx aks tlijvs fk xé{jilj c`lisis* A’évkjf{k ompio{o fk ck c`mot stmvima jk fétmssk tmsa’kjskohak f’{jk nxmjfk wiaak kv fk sks hmjaik{ks* Slj évkjf{k oijio{o tk{v âvxk hlxjék ä {jk tkvivk {jivé f’mohimjck 2 {j sk{a }{mxvikx! l{ oâok {j sk{a êalv s’ia kjwm{v am tkijk (ä a’kpvxâok aioivk am féxiwk/svmvi}{k f’{jk bl{xjék smjs slxvix fk am nmxkAmrmxk)*A’kptalxmvilj f’{j c`mot stmvima gipé s{ttlsk fljc a’évmhaisskokjv fk hmsks! kv akcmac{a fks fixkcviljs fk téjévxmvilj* C’ksv ici }{’ijvkxwikjv a’év{fk fks cmxvks! vmjvcl{xmjvks }{’éclalni}{ks l{ tsyc`lnélnxmt`i}{ks! am xkcvigicmvilj kv a’moéailxmviljfk cks cmxvks* Ksv/ia hkslij fk fixk }{k ak nlõv f{ }{mxvikx kj a{i/oâok ijcljj{! bmomis tmxcl{x{! j’ijvkxwikjv m{c{jkokjv < L{vxk slj ijsinjigimjck! ckv mstkcv f{ txlhaàok ksv vl{v ä gmiv s{hbkcvig! kv jk s{hsivk tms aljnvkots* Ck cxivàxk j’m bmomis évékotalyé! si ck j’ksv! lccmsiljjkaakokjv! }{mjf ia s’mniv fk vxl{wkx aks iss{ks tsyc`lnélnxmt`i}{ks f’{jk rljk kj s’écmxvmjv sysvéomvi}{kokjv fk vl{s aks tlijvscl{v{oikxs* Lj tk{v malxs s’énmxkx fmjs fks }{mxvikxs fébä glxv tmxcl{x{s*Am tmxv fk a’kptalxmvilj m{ cljvxmixk ksv oijiok! tmx xmttlxv ä ckaak f’{jclotlxvkokjv féxl{vmjv! fmjs ak ¥ xkjfkr/wl{s tlssihak µ* Ak s{bkv ksv txié fk sk

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->