Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
N-M Dec 2012

N-M Dec 2012

Ratings: (0)|Views: 16,042|Likes:
Published by edwin_prakash75

More info:

Published by: edwin_prakash75 on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.in
சப 2012 1
 
சக சதகள உடட தகள தஇஆச இணயதளத வக தக
2
நம ழக
ஆசயஆசயஆசயஆசய:க.... இசகயபஇசகயபஇசகயபஇசகயப
மநல ப சயலளமநல ப சயலளமநல ப சயலளமநல ப சயலள,,,, தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக....
ஆசய ஆசய ஆசய ஆசய ::::ம.... எவ பரகஎவ பரகஎவ பரகஎவ பரக
மநல ண ப சயலளமநல ண ப சயலளமநல ண ப சயலளமநல ண ப சயலள,,,, தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக....
.... கயதகயதகயதகயத
மநல தலவமநல தலவமநல தலவமநல தலவ,,,, தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக....
ஆ.... மதலமதலமதலமதல
மநல பளளமநல பளளமநல பளளமநல பளள,,,, தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக....
R.R.R.R. ஹப ரஜ சஹப ரஜ சஹப ரஜ சஹப ரஜ ச
மவட தலவமவட தலவமவட தலவமவட தலவ,,,, த இஆச த இஆச த இஆச த இஆச,,,, கனயம மவடகனயம மவடகனயம மவடகனயம மவட....
வளயவளயவளயவளய:::: த இஆச த இஆச த இஆச த இஆச,,,, மநல மயமநல மயமநல மயமநல மய....இதழகஇதழகஇதழகஇதழக::::ம.... எவ பரகஎவ பரகஎவ பரகஎவ பரக
மநல ண ப சயலளமநல ண ப சயலளமநல ண ப சயலளமநல ண ப சயலள,,,, தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக தமந இடநல ஆசய சக....ஆசய பகற... 3 தஇஆச மநல நவககஒமனதக த 4 தஇஆச மநல சயக 5தய மநல நவககடஓ உரயட 6மநல கவ அதககசத கக வவர 8சலற வயபரத அநயத 9கணத மத இரமஜ 10மர கமர பகல.B.A. தடபய ஆகல,B.A. ஆகலத சமமன -அரசண 12அர ப வறநக - 2013 13
 
www.tntias.tk www.tiaskk.tk & www.tiaskk.blogspot.in
சப 2012 3
அன உயநல, மநலபளஇடநல ஆசயக கற-ம வகள தவ கக-ற.1987 மதய அர ஊழயகஇணயன சபள பறட நட-பற பரட களத பறத த தமந இடநல ஆசய சக.ஜ பரடத தன இண- க, 1989 த மதய அரஊழயக இணயக தமழக ஆச-யக சபள வகத ப ததஅமகள ஒ நம அமஎபத நம எல பமய.பர வத இதய பள ஆசயடமப ஓ அகமக நமஅம உள.இடநல ஆசயக உதவ தலமயசய பதவ, ஆசயகபணபக, படத ஆசய பதவஉயவ தம படத 66.66 சதத,பற படக 50 சதத பதவ உயஎபத உதரவதபதள.ஆகல படத ஆசய பதவ உயஅதக அளவ ப தள.வயய படத ஆசய பதவஉயவ பள. சபமமழ ஆசயக படத ஆச-ய பதவ உயவ ப க-ள.2004 ததய பற ஆசய-க கலற ஊதய வகத ப ததத நம ப உ. அர-சண எ 100, ந 27.06.2003ஏபட பதப சசதட தடய வகற.2003 ஆ ப நயமன பறஆசயக த பக ஓதய தட எபத ர ச பழயஓதய தடத அமபதடநம அம தனதபரடகள,இதய பள ஆச-ய டமபஇண ட-ய தட 7 ஆ-களக பர வ-கற.மதயதர வகத பத ஒ-வ வஷயக நம அமர க வகற.நம சக தடக 25 ஆகநறவடள. சக வளவழஆ 25.11.2012ஆ ந த நஉள தய மநல பபளகதவகள.4.12.2012 சனய அதகக-ட சத அதன தடமலய மநல நவகக டநடபற.2013 ஜனவ த நம ழகமனதழ சக மத இதழக வளயட சயபள. நம சகறயக இயக வ 22 மவட-கள 5,000 உபனகள சகதஇணக  சயபள. இ தவத 10 மவடகள றயகமவட களய ஏபதட யவகற.30.09.2011 நலவரப 27,311 இடநல ஆசயக அர, அர உதவப உய, மநல பளகளபணயற வகறன. எனவ 2013-14 கவய அனவர நமஇயக உபனகளக ஆகட தட-மவ! வல சவ! வறபவ!எற அட,
க.... இசகயபஇசகயபஇசகயபஇசகயப
,மநல ப சயலளமநல ப சயலளமநல ப சயலளமநல ப சயலள.... 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->