Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Beğavi Tefsiri-1

Beğavi Tefsiri-1

Ratings: (0)|Views: 158 |Likes:
Published by Davut Kaşıkara
Beğavi Tefsiri-1
Beğavi Tefsiri-1

More info:

Published by: Davut Kaşıkara on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
BEĞAVİ TEFSİRİ(Mealimu’t-Tenzil)1. CildBüyük İmam, Sünnetin İhyacısı,Muhammed el-Huseyn ibn Mes’ud el-Ferra, el-Beğavi, eş-ŞafiHicri 516 senesinde ölmüştür.Derleyen ve Tahkik eden:Halid Abdurrahman el-Ak Mervan Suvar Birinci CüzDaru’l-Ma’rife Baskısı, Beyrut, Lübnanİkinci Basım 1407-1987
 
GİRİŞ
BismillahirrahmanirrahimAlemleri uyarmak için kuluna Furkan’ı indiren Allah (c.c.)’a hamd olsun. Salat ve selam, müşrikler hoşlanmasa bile dinin hepsini izhar etmek in hidayet ve hak dinle nderilen efendimizMuhammed’e, O’nun ailesine, ashabına, bağlılarına ve din gününe kadar hidayette olan herkese olsun.Bundan sonra:Bu kitab muttaki müfessir, Büyük Hafız, Fakih ve Sünnetin ihyacısı Ebu Muhammed el-Huseyn ibnMes’ud el-Ferra el-Begavi’nin Mealimu’t-Tenzil adlı eseridir. Öyleki sonraki tefsir kitabına hamişeler de basılmıştır. Bu yüzden bu tefsirin değeri pek yücedir. İtimad edilen diğer tefsirler de bu tefsire itibar eder.Tefsir kitabları bize kadar selefi salihinin mirası olarak ulaşmıştır. Tertib, tenkid, belge, hüküm veKur’an-ı Kerim tefsirine taalluk eden konuların ihatası bakımından.Allah kendisine geniş bir rahmetle rahmet etsin, bu musannifin evla oluşu şundandır: Hadislerintahriçlerini sahabe, tabiin ve sonraki imamların sözlerini, adalet ve zabt ehli rivayetler arasındanözenle seçmiştir. Onların yetenekleri ve ehliyetleri asrının imamları arasından teslim edilmiştir.Rivayet ve dirayet yoluyla gelen tefsirler arasından bu tefsire ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için butefsirden diğer tefsirlerden daha fazla istifade etmek kolay olmuştur. Günümüzde de böyledir.Bu mukaddime bu tefsirin kıymet ve değerini ifade etmeye asla kafi gelmez. Sonra musannif rahimehullahın tercemesi, sonra bu tefsirin menheclerinin beyanı, sonra bu tefsirden çıkardığımızhükümlerle amel etme çeşitlerinin izahı.Başarıya ulaştıracak olan Allah’tır. O’ndan yardım ister, O’na tevekkül ederiz.Dımeşk, Rebiu’s-sani 1403Kanuni Sani, 1983Mervan Suvvar Halid Abdurrahman el-Ak 
1- Tefsirin Tarifi ve Anlamı:
 
Bu mukaddimeler Halid Abdurrahman el-Ak’in Usulu’t-Tefsir adlı kitabından alıntılanmıştır.
Tefsir:
Sözlükte tefsir, keşf etmek ve açıklamak anlamına gelir. Bu konuda Allahu Teala şöyle buyurmuştur:
“Sana bir misal vermezler ki, Biz onun gerçeğini ve en iyi anlaşılanını sana vermemolalım.”(Furkan:25/33)
Bu açıklamak ve ayrıntılandırmak (tafsil) anlamındadır.Sözlükte tefsir, gizli olanı açığa çıkarmak anlamında kullanılır. Keşif ise makul manalardan olur.
Şer’i ıstılahta Tefsir:
Şer’i ıstılahta tefsir, Kur’an-ı Kerim’i anlamak, onun manalarını idrak etmek, ayetlerin meramını vemaksadlarıaçıklamak, hüküm ve hikmetlerini ortaya çıkarmak, Kur’an ayetlerinin manalarınıaçıklamak, ayetlerin anlamlarının belirtilmesi ve ayetlerin değer ve yüceliklerinin açıklanması,kıssaların, ayetlerin iniş sebeblerinin açıklanması olarak bilinir. Kelime ise açık delalet üzerineanlamlandırılır ve delillendirilir.
Te’vil:
Allame Cürcani Ta’rifat isimli eserinde şöyle der:Te’vil asılda döndürmek anlamına gelir. Şeriatta ise muhtemel mana Kitab ve Sünnete muvafıgörüldüğü zaman zahir manadan muhtemel manaya gitmektir. Örneğin Allahu Teala’nın şu ayetindeolduğu gibi:
“Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır”
Eğer Allah isterse, yumurtadan kuşu (tavuğu)çıkarır, yine eğer Allah isterse kafirden mü’mini, cahilden alimi çıkarır. İşte bu te’vildir.Bazı alimler şöyle demişlerdir:“Tefsir rivayete yönelik olur, te’vil ise dirayete yönelik olur.” 
Tefsir ve Te’vil İlminden Yararlanmak:
Tefsir ve Te’vil ilminden yararlanmak şöyle olur. Allah Tebarek ve Teala’nın kitabından, O’nunRasulu aleyhissalatu ve’s-selamın sünnetinden, Sözlük ve Nahiv ilminden, Sarf ve Beyan ilminden,İstinbat usulü ilminden, Kıraat ilminden, Nüzül sebebleri ve Nasıh Mensuh ilminden.
2- Tefsir Yolları:
Tefsir usulünde gelmiştir ki: Kur’an-ı Kerim’in tefsirini öğrenmek isteyen bir kimse öncelikle kendinefsinde Kur’anı öğrenmeyi taleb edecektir. Bir konuyu en güzel şekilde tefsir ettiğinde bir başkakonuyu tefsir etmeye yönelecektir. Kur’an-ı Kerim’i tefsir edecek kişiye gereken şey, müdekkik bir şekilde Kur’an’a bakmak ve incelemektir. Bundan sonra ise konu ile ilgili tüm ayetleri bir başlık altında toplaması gerekir. Sonra bunların bazılarını diğer bazılarına yakınlaştırır. (Konu tefsiriyaptığında birbirleri ile ilgili ayetleri bir arada toplar ve bütünlüğü içerisinde değerlendirir.) Bundansonra ise açık bir şekilde kasd edilen anlam ortaya çıkar. Nebevi sünnetten ilim tahsil ve taleb etmeden bu manaların ortaya çıkması mümkün değildir. Çünkünebevi sünnet Kur’an’ın ıklacısı ve ayrıntılandırıcısıdır. Bunun için de İmam Şafii şöylesöylemiştir: “Rasulullahın verdiği bütün hükümler, O’nun Kur’an’dan anladıklarındandır” Bunun içinRasulullah şöyle buyurmuşlardır:
“Dikkat edin, bana bir Kur’an verildi, bir de onunla baraber bir misli.”
Aranılan anlam sünnette de bulunamazsa o zaman sahabenin sözü araştırılır. Çünkü onlar Allah’ınkitabının inişine şahid olmuşlar, sonra Nebi’nin sünnetini görmüşler ve vahyin inişi esnanda ha bulunmuşlardır. Ayetlerin iniş sebeblerine şahid olmuşlardır. Hakim Müstedrek isimli eserinde zikr etmiştir ki, Muhakkak sahabinin tefsiri geçerlidir. Çünkü onlar vahye ve ayetlerin inişine şahid olmuşkimselerdir. Sahabenin sözleri Rasulullah’a merfu olarak hükümdür. Muhakkak Rasulullah ashabınaKur’an’ın anlamlarını sözlü, ameli ve takriri olarak açıklamıştır, öğretmiştir. Tıpkı Kur’an’ın lafızlarınıve hükümlerini öğrettiği gibi. Bunun için de Allahu Teala şöyle buyurmuştur:
“Kendisine indirileni insanlara açıklaması için...”
Aranılan anlam sahabenin zleri arasında da bulunamazsa, sahabeden sonra gelen tabiileringörüşlerine bakılır. Onlar öyle insanlardır ki, bize ilmi nakletmişler ve sahabeleri tanıtmışlardır. Allahonların hepsinden razı olsun. Aranılan anlam tabiinlerin sözleri arasında da bulunamazsa, arapça sözlük kitablarına, dil bilgisi ile ilgili kitablara bakılır. Şübhe yok ki, Kur’an-ı Kerim arapça dili üzerine

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->