Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0907 Ghar Me Apni Mausi Ko Hi Chod

0907 Ghar Me Apni Mausi Ko Hi Chod

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by Robin Singh

More info:

Published by: Robin Singh on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
एक अनरस पत 
अ मस क ह चद 
!
पषक 
:
महबब बश 
ल द 
,
स ह आ 
!
म"आक $ मज' 
,
जसक) कहत$*आ सब बह   स+द क ह"।श$द इसत$ क म कहत$/ म0 $द ड़क) $ औ म कब ह ह
,
जस मम 
,
बआ $ छ' बह।बह स$द आ$ क म कह 
¨
छ' बह कसथ 
¨
क स+द क कतए सबक श7$ 
 
क ह   *।इस ब म"अ मम औ मस क) चदई सश क ह    *।$/क ड़क$/ क म मम क) चदई क) कहत$*बह   स+द ह"  भ म"इ क *र 
 
जक च रत$/ क द भ कस ड़ सक ह   *
,
अब ब छड़ कह श क ह   *
...
ब उ द/ क) ह जब म ३५ रष?$ मस अ ३ बच/ कसथ सह सआई थ।
 
उक) शद १६ स हएक सक कमच क) सथ ह  ई थ।स मस अ Cग क बह   ख$  थ। उक +ग ग 
,
ग गब थ
,
 च *तच$+
 
बह   बड़ ह+थ।  ह+ 
!
उक) ग+ड बह   जबद थ 
,
जब र च थ ब म ध$ 
 
अस उक) ग+ड  अ'क ज औ र सड़ ह ह क थ 
!
कसम स र सड़ म0
 
क$म ग थ 
,
उक सड़ ब+ क अ+दज भ अग थ।र तभ ककC) चसड़ ब+ थ औ सद गह ग क उज ह क थ जसस
 
स र जब भ झक थ  उक) द   ड$ क ज म"बह   आम स द क थ।मअ मम 
,
बआ र बह क) चदई क कबद कC) चदकड़ ह ग$ थ। मएक  मम क चद ह  ए मस क) C क)  मम कह 
-
स
!
मदचद 
!
मझ
 
ह ह  थ क म बह क ब चद ह+छड़ग 
,
$/क म"झ उसक) द   ड$ म0
 
झ+कह  ए अक ब द चक) ह   * औ जब भ उसकचड़/ क) C द ह  मसमझ 
 
ज ह   * क उसक) ग+ड भ मग औ र तछ भ ऐस उज ह ह क स 
 
च *तच$+बह क ह ह"
,
+ड ऊ कह  क भ ह ग 
...
कई ब    ज भ मझसउसक सह ढ+ग स कड़हतए कह क कह। र कह
-
समझ  म स क 
,
र बद म0  कह क म" उसक) च *च दब द 
!
औ म"ह+स क ' द थ। क अब अ मस क चद क कह ह ह
,
भ बह   
 
हम ह ग$ ह।आ सब जह ह/ग क मम क चदर रक़ गत$/ स ब क बह   अछ ग 
 
ह। भ म"ज इ द स मम क) बकबक स स ज ह थ 
,
उकबड़
-2
ड जस  
 
दब ह  ए ब 
-
 स हजह $ ह ज अ बह क म ड़  दग  उसक भ 
 
जस मज आ जएग 
,
र  रस भ झ स छ' ह औ रसभ मस ज $द घ स
 
बह ह हह"
,
उसक) च भ $स ह ह हग। कसम स जब म ड़ उसक) 'इ' च 
 
म0 ज$ग ब बह   मज़ आ$ग। मम ज़ 
!
एक ब चदर द  
!
ब मम कह 
-
अछ 
-2
अब अभ  म चदई क 
!Copyright © Indian Porn Empire - 2008. All Rights Reserved.
 
एक अनरस पत 
उसकबद म मम क) च क च' क उक) ब म0बह    ह ज़द ढ+ग स अ  
9"
क ड़ +स क बह   बहम स। मम  थड द बद ह च स  छड़ द$।
 
S म एक ब ' क उक) ग+ड म जसस म म*बह    थक गई औ S हम द/ 
 
स ग$।द  सद जब म"ह ह थ ब म" मम क) आरज़ स 
,
र स मस सकह ह थ 
-
स म उदस ग ह ह 
?
 मस   
-
क क कबद ब$ 
-
$ बऊ* दद 
!
आजक +क म ओ 
 
बलक भ ध$ ह+द
,
ह र म सथ गभग ज़ ह सभग क थ
(
इ म0 म"ह 
 
क कमम आ ग$ थ 
)
S म* कह 
-
म" श समझ गई 
,
$ह कह च ह क आ+द  ठXक ह स
 
चदई ह+क।  इसम0 श ह क) कइ ब ह $/क र हतए ह कम क 
 
ह ह
,
अब स र   च म म0 ह+ग सक। च कई ब ह+ 
!
आज म" 
 
$स बझ द   +ग 
!
ब मस कह 
-
कसस
?
$ ममब स
?
 मम ब 
-
ह+
9"
क ड़ घसरउ+ग आज  च म0 मम क) ब स क म"श ह ग$। थड़ द बद ह म स क मम मस स
 
ब 
,"
द स 
,
म"झचदर  द    +ग 
,
 एक श
!"
मस ब 
,"
र $ 
?"
मम ब 
,"
झ च औ +ड क) ब0  क कस +ड क) ह क ह/ग 
!"
मस म गई।मस छ 
-
आ मझचदरओग कसस
?
मम  कह 
-
$ह   क ह  चग। हसबकस कबद मम म कम म0आई औ मह/ठ/  कस क ह   ए 
 
ब 
,"
च म चद  ज 
!
आज अ मस क) च भ चक क 
,
ऐस म*कभ ह+
 
द हग ज द कसथ अ बह क भ चदरए 
!"
ब म" कह 
-
मम 
,
मस क ब द$ क उसक) च क मग 
?
मम ब 
-
ब' 
,
अभ ह+ब$ 
!
जब कग  द ह द ग।म"ब 
-
उसक ब ह+गग 
?
मम  कह 
-
अ
,
ब कस मग 
?
स क) ब म0 द ह क)ड़ क' हह"
,
औ जब कई 
 
औ एक ब चदई कक सच ह  S र कस सभ चदर सक ह। S म"मम कसथ उककमम0 च ग$। ब मस मम कबड  बठX थ औ मझ
 
द क स+भ क बठ गई।मम ब 
-
द  अचद  क आज $ह  च मग 
!
$ह सक मस क म  ह ग$।र झक स ब 
-
ह$ दद 
!
म"भ अ भ+ज सस सभग क सक ह    *
?
ब मम कह 
-
जब म"अ सग ब' स चदर सक ह    * औ इसक अ समह अ 
 
ब' क) च भ मरक मज़ दचक) ह    *
,
ब झ $ म[क ह
?
मस ब 
-
ह$ दद 
,
आ क तज ह 
,
भ अ ब'सभ कई चदर ह।मम ब 
-
ब 
-
झ चदर ह $ म"अ च क) ज तम'  *समचदर क 
 
!
स 'क क ह
!
औ इसस  घ क) ब घ म0 ह हग।
Copyright © Indian Porn Empire - 2008. All Rights Reserved.
 
एक अनरस पत 
मस कद  मम  उसक) सड़ कऊ सह उसक) ब कस तचक' क'
 
ह  ए कह 
-
 एक ब +ड घसर ग  सस ज भ जएग। $ह बह  ए मम मस क) सड़ उ द 
,
अब र तसSउज़ औ 'क' म0 ह गई।
 
अब म"बद[ स बह ह ह थ 
,
म" मम क) च *च दबह   ए कह 
-
हएक ब आ चदर 
 
 
,
S मस क द 0ग
!
मम  कह 
-
अब अ मस क ह चद 
!
इद/ स  ' ग  थ।मम  म  +ग झ'कस  ह   ए म अड़ +ड हथ म क मस क) S बढ़
 
ह  ए उस हथ म0क +ड क) गम? महसस क क कह औ ब 
-
स  औ जलद सइस
 
चस 
!
मम  अ स कड़उ दए। मस अभ भ शम ह थ क मम उसकक 
 
स चब  ह  ए उस शमछड़ क कह। म"झ' स मस क) च +च दबग 
रह बह   मज़द थ उक) च +तच$+ 
!
बलक 'ई' । उकगज़ब कचचक/ क म"हथ/ स
 
गड़ ह थ 
,
मम छस उसक) ठ  अ छ गड़ ह थ। मस ओह 
 
ओफ़फ़S  ^क) तससक$+तक ह थ। ब म" अ हथ सईड स उक) 'क' म0
 
डक स ड़  द$ औ 'क' तक द$। अब मस बलक +ग थ 
,
 
 
उस द/ हथ/ स अ ब क तछ त$ थ।मम  जलद स छसउसकद/ हथ कड़ तए औ मझस ब 
-
ज 
!
च अब अ 
 
मस क च च' क मज़ द
!
$ स क म"मस क) ब ब/ र S ह   गब च  हथ Sग 
,
उसक) S+
 
बह   ह स +द थ+ म"अ हथ Sग औ म हथ अ च  क मस तचह    +क ड़ औ उसकम *ह 
 
स एस स तससक$+तकग+। भ म" अहथ/ सउसक) C+क/ क S 
 
क उसक) च क कब स ज़ द।उसकअ+द क गब भग बह   ह बस थ औ उसक) भ 
-2
सग+ आई।म"जस ह अ ज़ब तक क मस क) च   
,
र एकदम स उछ ड़ औ 
 
आईईईएस हययय$ ज उफ़फ़फ़S  ^$ क ह 
?
बह   गदगद ह ह
!
भ मस  म स कड़ क अ च  म म *ह दब ग। छ द च'बद म" उसक) च म0 अ ज़ब घस द। र ज़ स S उछ ड़ 
 
ह$ म 
!
दद $ह ज क ग+द ह उफ़फ़फ़S बह   मज़ आ ह ह
!
मम ब 
-
अभ  $तसS च क चस औ च' ह ह ह  जब अ ड़+ड क
 
झ  बठक झएग 
,
C द क दम ह इसक+ड म0
!
औ $ह कह क मम ज़ 
-2
स मस म  औ चचक मस ग कभ अ ह/ठ/ 
 
स मम उसक) च *च क चस ह थ। अब  मस कबद मआग ग चक) थ औ र स ज 
-
शमभ क ब 
-
आओ म
 
चद  ज ॥ आईईईइइस इस ह क मज़  मस भ कभ ह+द$ 
 
आहह 
,……
औ र अ च उचक ग औ म"भ उक) च क) द/ क S क उक) '+ग0 अ
 
+/ म0 C+स क बह   ह ज़द कस उसक) चसई क ह थ म तछ मम 
!
आज   बह क) च च'मबह    मज़ आ ह ह
!
म"ब।मम ब 
-
मदचद अब जलद स इसक) च स  तक 
!
इ द स घस ड़ ह।म"कह 
-
इसक) च इ चद ह+औ आज ह ब  इसक) चसई ह ह ह
,
भ 
 
इ जलद  कस छड़ग 
!
अब  ब  अग ह
,
  भसड़ ब चक ह
!Copyright © Indian Porn Empire - 2008. All Rights Reserved.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->