Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Despre Maica Domnului din Srierile Patristice

Despre Maica Domnului din Srierile Patristice

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by dalvalem
Diferite marturii despre Maica Domnului
Diferite marturii despre Maica Domnului

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: dalvalem on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
THEOTOKOSNĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU
 În Biserica Ortodoxă
Filocalia de la Prodromu.Despre Doamna noastră Stăpâna. Prea Sfânta Născătoarea deDumnezeu şi pururi Fecioara Maria.
1)N
ăscătoarea
 
de Dumnezeu Maria, a luat cele după numele Eiînchipuitoarele semne, după mai înainte dumnezeiască cunoştinţă. A luat de laTatăl putere ca o Fiică a Lui, să săvârşească ca o Maică pe pământ cele cesăvârşeşte El ca un Tată în Ceruri. Au luat înţelepciune de la Fiul, ca o Maică a Lui,să împrietenească pe Dumnezeu cu omul. Au luat Sfinţire de la Duhul Sfânt ca oMireasă a Lui, ca să dea la toate zidirile, cereşti şi pământeşti duhovniceştile Eidaruri şi hărăziri.
Cine este începătorul rugăciunii minţii şi a înaltei priviri?
Scrie Sfântul Grigorie al Tesalonicului, la cuvântul cel dintâi la intrarea înBiserică: Cum că Doamna Născătoarea de Dumnezeu Maria, aflându-se în SfinteleSfinţilor, şi vieţuind viaţă întocmai cu Îngerii şi de Dumnezeu văzătoare, a aflat olucrare gândită, şi prin trânsa sa suit mai presus de tot omul la mari şi înalte priviri;Că prin mijlocirea întoarcerii minţii la sine şi a rugăciunii cei neîncetate şi a luăriiaminte, unindu-se totuluşi tot cu Sine, s-a înălţat mai presus de toată vederea şichipul. Şi aşa cu înţelegătoarea tăcere, a alcătuit un nou drum la ceruri.Şi lipindu-şi mintea Ei la Dumnezeu, se suie mai presus de toate zidirile Şivede slava lui Dumnezeu mai desăvârşit ca Moise şi ca ceilalţi, şi vede Dar Dumnezeiesc carele nu se înţelege desăvârşit de simţiri: Carele este o sfinţită şiveselitoare privire, nu numai la sufletele cele curate. Pe care lucrare şi priviregândită, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu de la Sine o a aflat-o, şi a lucrat-o şila cei după Dânsa a predat-o.Proorocul David nefiind el de ajuns să laude pe Domnul, cheamă întru ajutor  pe toţi cei blânzi, zicând: „Măriţi pe Domnul cu mine şi înălţăm Numele Luiîmpreună” (Ps. 33. 17) Iar Doamna Născătoarea de Dumnezeu, prea vrednică fiind,
 
singură măreşte pe Domnul, zicând: „Măreşte suflete al meu pe Domnul” (Luca 1.46). (pag. 41-42) (Introducere)
Pentru chipul Maicii lui Dumnezeu.
2)
D
oamna Născătoarea de Dumnezeu, la chipul trupului şi la vedere eracinstită, şi dupre toate prea încuviinţată. Puţine şi de nevoie grăind. Era ascultătoareşi primită la vorbire. Pe toţi îi cinstea, şi li se închina lor. La statul trupului era potrivită: puţin ceva mai înaltă decât cei de mijloc. Nu se arăta la tot omul. Eradeparte de râs, de turburare şi de mânie. In faţa grâului îşi arăta faţa. Perii capului îiavea galbeni. Ochii îi avea foarte frumoşi şi vopsiţi cu Dumnezeiască cuviinţă,înfrumuseţaţi cu lumini ascuţite la felul măslinii, şi acoperiţi cu gene luminatîncuviinţate. Avea sprâncenele negre încovoiate închipuite. Avea nasul oblu şidrept frumos. Buzele era roşii şi vioaie. Cuvântul îl avea dulce. Sfinţitul obraz nu-lavea rotund, ci puţintel cam prelung. De Dumnezeu primitoarele mâini le avealungi, asemenea şi degetele şi cu măsură subţiri. Era fără de mândrie şi neprefăcută,nearătătoare. Avea smerenie nemăsurată. Purta haine naturale, fireşti vopsite, duprecum arată sfinţitul Ei Omofor, de la sine vopsit fiind. Şi îndeobşte, oricine o vedea, primea în suflet oarecare evlavie şi frică, cu o bucurie dinăuntru, şi numai dupăchipul Ei se cunoştea cum căci cu adevărat este Maică a lui Dumnezeu. Născătoarea de Dumnezeu, după Înălţarea Fiului Ei, se nevoia cu post, curugăciuni, cu plecări de genunchi, şi cu alte bunătăţi bine încuviinţate. (Pag. 42.)(Introducere)3) .., eu din tinereţile mele aveam multă credinţă către Doamna meade Dumnezeu Născătoarea, şi o rugam cu lacrimi ca să-mi dea darul acesta alrugăciunii cei cu mintea în inimă. Şi întru una din zile, mergând la Biserica Ei,după cum aveam obicei, o rugam iarăşi cu nemăsurată fierbinţeală a inimii mele: Şicând sărutam cu dorire şi dragoste svânta Ei Icoană, îndată am simţit în pieptulmeu, şi în inima mea o fierbinţeală şi o văpaie, care nu mă ardea, ci mă răcorea, şimă îndulcea, şi pricinuia sufletului meu mare umilinţă. De aceia Părinte, mai mult aînceput inima mea să zică neîncetat dinăuntru în inimă rugăciunea, şi mintea mea ase îndulci întru pomenirea lui Iisus al meu, şi a de Dumnezeu Născătoarei mele, şi afi totdeauna împreună cu pomenirea lor, şi dintru acea vreme niciodată n-a mailipsit rugăciunea din inima mea. Iartă-mă Părinte. (pag. 1) (Sfântul Maxim Capso-calivitul)4)
Î
ntru una ca aceasta nevoie a noastră se întâmpla de multe ori că şi din pravila noastră rămânea, şi în loc de Pavecerniţă porunceam atunci numaiMiluieşte-mă Dumnezeule şi Crez într-Unul Dumnezeu să cetească, şi să se culce; Numai şi atunci Utrenia nu lăsam, ci citeam după puterea noastră: uneori treiCatisme, şi alte ori şi mai mult. Dar în loc de ceasuri Paraclisul Prea Sfintei
 
 Născătoarei de Dumnezeu ceteam, alteori lăsam, alte ori ceasurile ceteam. (pag. 11.Cuviosul Paisie Nemţeanul)5)
D
ar fără de asemănare mai mare a agonisit slavă, când cea mai Sfântădecât toţi Sfinţii, mai cinstită decât Heruvimii, şi mai slăvită fără de asemănaredecât Serafimii; Prea Sfânta Fecioara de Dumnezeu Născătoarea petrecând înSfânta Sfinţilor, prin rugăciunea minţii s-a suit la marginea înălţimii a vederii deDumnezeu, şi s-a învrednicit a fi sălaş desfătat, al Celui neîncăput de toată făptura,sălăşluindu-se într-însa Ipostatic Cuvântul lui Dumnezeu, şi din trânsa pentruntuirea omenească de ă s-a scut; Precum pentru aceastamărturiseşte nebiruitul stâlp al dreptei credinţe, cel întru Sfinţi Părintele nostruGrigore Palama Arhiepiscopul Tesalonicului, în cuvântul cel de la intrarea înBiserică a Prea Sfintei Stăpânei noastre Pururi Fecioarei Maria, el zice că PreaSfânta Fecioara de Dumnezeu scătoarea petrecând în Sfânta Sfintelor, şiînţelegând desăvârşit din Sfânta Scriptură, pe care o cetea în toată Sâmbăta, pentru pierzarea neamului omenesc cea din neascultare, şi umplându-se pentru dânsul demare jale, a primit de la Dumnezeu rugăciunea minţii pentru grabnica miluire şintuire a neamului omenesc. Arăt aici singure cuvintele Sfântului Grigorie,vrednice de cunoştinţă Îngerească, puţine din cele multe;„AceasDumnezeiasPrunFecioară, auzind şi nd, a primitîmpreună durere pentru neamul omenesc, şi a căutat cum ar afla tămăduire şivindecare potrivit acestei pătimiri. Şi îndată ea a aflat a se întoarce cu toată minteacătre Dumnezeu, primind pentru noi această rugăciune, ca să îndemne pre Celneîndemnat, şi mai curând să-L plec spre noi, ca singur El să strice din mijloc blestemul, aşezând foc şi arzând păşunea sufletului, lege către Sine pe zidirevindecând pe cea neputincioasă. Cu aşa chip Fecioara cea cu dar dăruită privind pentru sine ce este mai priincios şi mai osebitor în toată firea, a aşezat rugăciuneaminţii ca o minunată şi prea slăvită şi mai bună decât tot cuvântul. Deci căutândmai cu meşteşugire şi mai deosebit a vorbi către Dumnezeu, Ea a venit cătreDânsul, singură Hirotonisită, ori mai bine a zice de Dumnezeu aleasă rugătoare”. Şimai jos: „Şi nevăzând nimic mai bun din cele ce sunt în fiinţă decât rugăciunea pentru om, se întinde cu sârguinţă tare către dânsa, şi din nou o face cea mai mareşi mai desăvârşită, şi află, şi lucrează, şi cu cea următoare după acestea, aratălucrarea, ca cea mai înaltă suire către privire. Iar privirea cu atât mai mare esteînaintea celor zise mai sus, pe cât adevărul este mai sus decât nălucirea. Deciadunându-vă toţi întru sine-vă, şi curăţindu-vă mintea, auziţi de aceia măririletainei: Eu voiesc a zice cuvânt, ce va folosi toată adunarea cea numită cu numelelui Hristos, însă mai ales care se atârnă de cei ce sau lepădat de lume; Şi cel ce agustat, pentru lepădare, oarecare din acele bunătăţi, care şi îl aşează cu Îngerii, şi-şiagoniseşte vieţuirea în Ceruri, acela să dorească a urma după puterea sa celei dintâişi singure ce din pruncie s-a lepădat pentru pacea lumii, Pururi Fecioarei Miresei”.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->