Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23711, 16.12.2012]

Oslobođenje [broj 23711, 16.12.2012]

Ratings: (0)|Views: 193 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2014

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
NEDJELJA, 16. 12. 2012.
Godina LXIX 
Broj 23.711Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
ORGANIZACIJE CIVILNOG DRU[TVA UPOZORILE
BiHZAROBLJENA
INTERESIMA [ESTORKE
Zaklju~enslu~aj ubistvaAmine [abanagi}
15. strana
DANAS PRILOG
2. strana
@ELJEZNICE U BiHSMANJUJU BROJ PUTNI^KIH LINIJA
NEDOSTAJEFINANSIJSKAPOMO] VLADA
STRAVA U AMERI^KOJ SAVEZNOJ DR@AVI KONEKTIKAT
      R     e     u      t     e     r     s
3. strana
UBICU MAKSIMALNOKAZNITI
11. strana
SVIJET TUGUJE ZA @RTVAMA
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja,
16.
decembar/prosinac2012.
2
U @I@I
VIJESTI
Organizaci je ci vilnog dru{tva na jo{tri je osu|uju upu}i vanje se- ta izmi jenjenih zakona Vi je}u mi- nistara Bosne i Hercego vine, ko ji su 3. decembra dostav ljeni Gene- ralnom sekretari jatu, a nastali su na osno vu dogo vora izme|u po- liti~kih stranaka SDP-a BiH i SNSD-a, odnosno kasni jeg dogo-  vora tzv. {estorke.
Diktatorski ~in
“Sam na~in izmjena veoma va - `nih zakona Bosne i Hercego vi- ne, kao {to su Izborni zakon, Za- kon o sukobu interesa, Zakon o  Visokom sudskom i tu`ila~kom sa vjetu, Zakon o dr`a vnoj slu`bi itd, prema ko jem se na osno vu dogo vora {est ljudi, i bez ikakve ja-  vne raspra ve, po hitnom postup- ku mi jenja osam zakona, pred- stav lja diktatorski i nedemokrat- ski ~in vlada ju}ih parti ja, na vode u za jedni~kom saop}enju za ja-  vnost Transparency Internati- onal BiH, Centri ci vilnih inici ja- ti va, Fond Otvoreno dru{tvo Bo- sne i Hercego vine, UG Za{to ne, Helsin{ki odbor za ljudska pra va RS-a, Centar za promoci ju ci vil- nog dru{tva i Evropski istra`i va- ~ki centar, preni jela je Fena. Politi~ke stranke na vlasti, odnosno njiho vih {est lidera, ka- ko se doda je, ovime nasto je i zva- ni~no pot vrditi da ima ju apsolu- tnu kontrolu nad svim procesima u Bosni i Hercego vini, postav lja-  ju}i se iznad zakonodav stva, a kroz izmjene zakona o dr`a vnoj slu`bi i zakona o sukobu intere- sa, i dodatno verifku ju svo ju mo}, kao i potpuni imunitet na sankci je za kr{enje zakona. “Ovakvim pona{anjem politi- ~kih stranaka, kao i ~injenicom da niko od nadle`nih instituci ja na ko je }e pomenuti zakoni imati ra- zara ju}i eekat ni je reago vao, po- kazano je da BiH ni je demokratska,  ve} dr`a va zarobljena interesima {est po jedinaca”, na vode iz ovih or- ganizaci ja ci vilnog dru{tva. Potpisnice saop{tenja }e, u na- rednim danima, komentare na pomenute zakone ja vno uputiti Vi-  je}u ministara i Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercego vine, bez obzira na nasto janja da se njiho ve izmjene u potpunosti sklo- ne od uvida ja vnosti.
Zakonski okvir
“Isto vremeno, koristimo priliku da pozo vemo i ostale organizaci-  je ci vilnog dru{tva da se suprotsta-  ve uni{ta vanju zakonskog okvira i potpunom obesmi{lja van ju par- lementarne demokrati je u Bosni i Hercego vini, na vode u saop}e- nju Transparency International BiH, Centri ci vilnih inici jati va, Fond Otvoreno dru{tvo Bosne i Hercego vine, UG Za{to ne, Helsin- {ki odbor za ljudska pra va RS-a,Centar za promoci ju ci vilnog dru- {tva i Evropski istra`i va~ki centar.
Mladimapribli`iti ustav
Pripreme za izradu priru~nika
Nansen di jalog centar Sara je vo u partnerstvu sa CI VITAS-om or- ganizu je pro jekat pod nazi vom “Upoznaj ustav i ono {to ti pru`a”, a tim po vodom u Sara je vu je ju~er odr`an drugi sastanak radne gru- pe za izradu priru~nika “Ustav i de- mokrati ja. Radnu grupu sa~inja va ju pred- sta vnici entitetskih ministarsta va obrazo vanja, pedago{kih za voda, pra vni ek sperti i ek spert za dida- ktiku i metodologi ju.
Obuhvata 36 srednjih {kola
- Pro jekat ko ji radimo, odnosno priru~nik ko ji pripremamo, nami-  jenjen je za srednje {kole, njih ukupno 36 iz Federaci je BiH, Re- publike Srpske i distrikta Br~ko. Priru~nici }e biti podi jeljeni u~e- nicima tre}ih razreda srednje {ko- le kroz vannasta vne akti vnosti, a cilj je pribli`iti im ustav, odre|ene mogu}nosti - {ta po jedinac mo`e o~eki vati od svog usta va. Vrlo je bi- tno napomenuti da }e se to sve u prvoj azi pro voditi kroz vannasta-  vne akti vnosti u srednjim {kolama. Na{ partner je CI VITAS, a pro jekat fnansira ju Centri ci vilnih inici ja- ti va. Trenutno je sve u azi izrade materi jala, a do kra ja su pre- dvi|ena jo{ ~etiri sastanka, ka- zao je Darko Brki}, koordinator pro jekta Nansen di jalog centra. Op}i cilj pro jekta je da doprine- se ve}oj inormisanosti nasta vnog osoblja u srednjim {kolama u BiH o usta vu i usta vnim procesima u demokratskim dru{tvima. Generalna menad`erica Nansen di jalog centra Sara je vo Ljul jjeta Goranci - Brki} isti~e da je prva a- za pro jekta, na ko joj se trenutno ra- di, okusirana na izradu priru~ni- ka ko jim }e se koristiti proesori, odnosno nasta vnici u srednjim {kolama u radu sa u~enicima.
Trening-programi
- Nacrt ovog priru~nika trebao bi biti pripremljen do kra ja ebruara sljede}e godine, a prva aza pro je- kta se za vr{a va u ma ju 2013. Posli-  je toga }e usli jediti druga aza ka- da }e se raditi sa djecom u 36 {kola u ci jeloj BiH, po 16 i u je- dnom i u drugom entitetu i ~etiri {kole na podru~ju distrikta Br~ko, kazala je Goranci - Brki}. Nakon realizaci je druge aze pro jekta, sli jede trening-programi sa proesorima, a kako je po jasnio Darko Brki}, jo{ se radi na selekci-  ji {kola. Tim ek sperata ko ji radi na ovom priru~niku ni je `elio iznosi- ti po jedinosti, odnosno ni je htio kazati na ko je }e se oblasti knjiga naj vi{e okusirati. Kako ka`u, ja-  vnost }e biti blago vremeno oba vi-  je{tena.
E. GODINJAK
ZA U^ENIKE TRE]IH RAZREDAPriru~nici }e bi ti podi jeljeni u~enicima tre}ih razreda srednje {kole kroz vannas ta vne akti vnos ti
Op}i cilj projekta je da doprinese ve}oj informisanosti nastavnog osoblja usrednjim {kolama o ustavu i ustavnim procesima u demokratskim dru{tvima
Sastanak radne grupe u Sarajevu
Foto: S. GUBELI]
PI [U VIJE]U MINISTARA I PARLAMENTU BiH Po tpisnice saop{tenja }e komen tare na pomenu te zakone  ja vno upu ti ti Vi je}u minis tara i Parlamen tarnoj skup{tini BiH
BiHZAROBLJENA
INTERESIMA
 [ESTORKE
Politi~ke stranke na vlasti, odnosno njihovih{est lidera, nastoje i zvani~no potvrditi da imajuapsolutnu kontrolu nad svim procesima u BiH
ORGANIZACIJE CIVILNOG DRU[TVA UPOZORILE
 
Pogubandogovor
SDP-a iSNSD-a
SASTANAK BUDIMIR - MOON
Odluke donositi uskladu sa Ustavom
@ivko Budimir, predsjednik Federa- ci je BiH, razgovarao je s Patrickom S. Moonom, veleposlanikom SAD-a u BiH. Teme razgovora bile su nedavna po- sjeta predsjednika Budimira Sjedinje- nim Ameri~kim Dr`avama, politi~ka kriza u FBiH i mogu}a rje{enja.  Ameri~ki veleposlanik u BiH prenio  je zadovoljstvo pomo}nika zamjenika ameri~kog dr`avnog tajnika Philipa Re- ekera sastankom ko ji je imao s pred- sjednikom FBiH i njegovim stavovima. U fokusu razgovora predsjednika Budimira i veleposlanika Moona bila  je aktualna kriza u Federaci ji BiH i pi- tanja vezana za pronalazak rje{enja. Predsjednik Budimir je ti jekom raz- govora kazao da }e sve odluke do- ni jeti sukladno Ustavu FBiH i zako- nu, vode}i, prioritetno, ra~una o narodima i gra|anima FBiH i BiH.  Ameri~ki veleposlanik kazao je pred- sjedniku Budimiru da je nesporno da  je on legitimni i legalni {ef izvr{ne vlasti u FBiH i da je nesporan dopri- nos ko ji je dao od preuzimanja du- `nosti, te se slo`io s predsjednikom Budimirom da i u budu}em radu i odlukama vodilja treba biti Ustav, za- kon i gra|ani BiH. Obostran stav jeda krizu treba ju ri je{iti lokalni du`no- snici putem konstruktivnog di jaloga, saop}eno je iz Ureda za odnose s ja- vno{}u predsjednika FBiH.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja,
16.
decembar/prosinac2012.
3
Smanjen je bro ja putni~kih li- ni ja evidentno je posljednjih se- dmica u @eljeznicama Federaci je BiH i Republike Srpske. Naime, ra- zlog tome je nemogu}nost pokri-  vanja fnansijskih gubitaka u putni- ~kom saobra}a ju, zbog ~ega su @FBiH od 1. decembra ukinule putni~ke vozo ve na relaci ji Biha} - Bosanski No vi i Tuzla - Br~ko.
Novi redovi vo`nje
- Iako su i Vlada FBiH i kantonal- ne vlade zakonom oba vezne suf- nansirati putni~ki i kombino vani `eljezni~ki saobra}aj, ta vrsta fnan- sijske podr{ke redo vno je izosta ja- la, odnosno sve nepokri vene tro- {ko ve snosile su @eljeznice. @elje- znice FBiH ne mogu vi{e snositi te gubitke, jer se nalaze u izuzetno te- {kom fnansijskom polo`a ju zbog neispunja van ja oba veza od Vlade FBiH, odnosno nepo{ti vanja Zako- na o fnansiranju `eljezni~ke in- rastrukture i sufnansiranju putni- ~kog i kombino vanog saobra}a ja, donesenog 2003. i nepo{ti vanja Zakona o fnansijskoj konsolidaci-  ji @FBiH, donesenog u januaru 2009. godine, stoga smo bili pri- nu|eni ukinuti po jedine lini je, poru~ili su iz @eljeznica. Jedna od naj va`ni jih izmjena u redu vo`nje @eljeznica FBiH za period 2012/2013. jeste {to se uki - da ju me|unarodni putni~ki vozo-  vi za Beograd i Budimpe{tu, te no}ni voz za Zagreb.@eljeznice Republike Srpske ta- ko|er su smanjile obim putni- ~kog saobra}a ja u agustu ove go- dine i to, kako su nam rekli, uz sa- glasnost Vlade Republike Srpske. Do izmjena reda vo`nje u putni- ~kom saobra}a ju @RS-a do{lo je zbog racionalizaci je, odnosno smanjen ja tro{ko va otkazi vanjem  vozo va sa minimalnim bro jem putnika.- No vim redom vo`nje, ko ji je  va`e}i od 9. decembra 2012. do 14. decembra naredne godine, u sao- bra}a ju }e biti 52 teretna i 31 pu- tni~ki voz, od ~ega su 23 lokalna, dva me|unarodna, dva me|uen- titetska poslo vna i ~etiri me|uen- titetska, kazala je menad`erica za odnose s ja vno{}u @RS-a Mi- lanka Stameni}.
Tra`iti dugoro~na rje{enja
Ono {to je neophodno da se uradi u ovom preduze}u, kazali su nam, jeste vra}anje roba ko je tra- dicionalno pripada ju @eljeznicama, a to su kabasti i rasuti tereti, zapa- lji ve i opasne materi je. Iz @RS-a smatra ju kako je krajnje vri jeme da se ozbiljno po vede ra~una o pra vil- noj raspodjeli u saobra}ajnom lan- cu i da se koriste prednosti svih ko-  ji u njemu u~estvu ju, a prednosti `eljezni~kog pre voza su, isti~u, ekonomska isplati vost, bezbje- dnost i ekolo{ka prihvatlji vost. - Kada je ri je~ o `eljezni~kom pu- tni~kom saobra}a ju, ko ji je najpo-  voljni ji za pre voz studenata, radni- ka i |aka, @RS su pokrenule inici-  jati vu da u~e{}e u sub venci ji uzmu i lokalne za jednice. Na{ operator je dobio licencu i uslov za njeno o~u vanje je poziti vno poslo vanje. Mi smo pre voznik ko ji svo ju ulo- gu obav lja sa vjesno i odgo vorno ali prosto vi{e nemamo pra vo da tro- {ko ve nerentabilnih lini ja nosimo sami. Ovo su klju~na rje{enja za `e- ljeznice i tako se radi u ci jelom svi-  jetu. Ostale probleme, nosimo i rje- {a vamo u hodu, dogo vorima i sa- radnjom, dodala je Stameni}.  Vlade oba entiteta oba vezale su se da }e odr`ati tematske sjednice na ko jima }e se go voriti o proble- mima u @eljeznicama FBiH i RS-a, te mogu}im rje{enjima. U oba ova preduze}a o~eku ju da se sjednice odr`e jo{ u ovom mjesecu jerodre|ena rje{enja ko ja posto je va- `e samo do kra ja godine. - Do sada je Vlada Federaci je BiH bila u oba vezi da ispunja va odre|ene oba veze prema @eljezni- cama FBiH u smislu sub venci ja i tu oba vezu je i iz vr{ila. U narednom periodu moramo tra`iti dugoro~no rje{enje ko je }e va`iti ne samo za 2013. ve} i za sve naredne godine. @eljeznice mora ju biti samoodr`i-  ve, mora se iz vr{iti reorganizaci ja Upra ve i preduze}a, a onda se tre- ba na}i dodatni iznos fnansiranja za odr`a vanje inrastrukture. Oni mora ju da se reorganizu ju, da smanje broj zaposlenih i plate kao {to je smanjila ja vna upra va, sma- tra ederalni ministar prometa i ko- munikaci ja En ver Bi jedi}.
M. PAMUK
@ELJEZNICE U BiHSMANJUJU BROJ PUTNI^KIH LINIJA
UKIDAJU SE LINIJEJedna od naj va`ni jih izmjena u redu vo`nje @eljeznica FBiH za period 2012/2013. jes te {to se ukida ju me|unarodni pu tni~ki vozo vi za Beograd i Budimpe{tu, te no}ni voz za Zagreb
^ekaju setematskesjednice vladaFBiH i RS-a o@eljeznicama
@eljezniceFBiH moraju bitisamoodr`ive,mora se izvr{itireorganizacijaUprave ipreduze}a,smatra Bijedi}
 
Nemogu vi{e
snositigubitke
NEDOSTAJE FINANSIJSKA POMO]
OPOZICIJA O FONDU ZDRAVSTVA U RS-u
Neko mora odgovarati
Opozicione stranke u Republici Srpskoj smatra ju da neko mora da odgovara zbog te{kog finansijskog sta- nja u Fondu zdravstva RS-a, ~i ji je donedavni direktor Goran Kljaj~in razri je{en du`nosti, nakon {to je sam podnio ostavku. Da je od tih smjena va`ni je ispitati ko  je sklapao {tetne ugovore po zdravstveni sistem RS- a, ko ji grca u gubicima, kao i brojne zdravstvene us- tanove, smatra predsjednik SDS-a Mladen Bosi}. - O~eku jemo da odgovara ju oni ko ji su doveli zdravstvo u ovakvu situaci ju, da se pokrene istraga ko je sve sklapao i kakve {tetne ugovore, a tu pri je sve- ga mislim na ministra Ranka [krbi}a, pa onda i one ko ji su bili na ~elu Fonda, kazao je Bosi}. I predsje- dnik Demokratske parti je Dragan ^avi} isti~e da Fond zdravstva ima ogroman deficit i probleme u likvidnom izvr{avanju obaveza prema korisnicima. - Mislim da je jedan od osnovnih razloga zbog ko-  jih je oti{ao Goran Kljaj~in upravo vrlo te{ko stanje u Fondu, posebno nakon izmjena Zakona o doprinosi- ma, ko ji smanju je njihove prihode, navodi ^avi}. Mi{ljen ja je i da je jedan od razloga za ostavku, odno- sno razrje{enje dosada{njeg direktora i to {to javno- privatno partnerstvo ko je pla}a Fond, a ugovorili su ga drugi, predstavlja ozbiljan teret za funkcionisanje te instituci je. - Nema nikakve dileme da javno-privatno partner- stvo, kada je u pitanju Fresenius, ko ji je preuzeo di-  jaliza-centre, te kada je u pitanju Radiolo{ki centar Ba- nja Luka, predstavlja ozbiljan problem za Fond, rekao  je predsjednik DP-a. Fondu zdravstvenog osiguranja RS-a godi{nje nedosta je 127 miliona KM, neizmirene obaveza prema{ile su 333 miliona KM, a ukoliko se ubrzo ne{to ne preduzme, do}i }e do sloma ci jelog sis- tema, navodi se u Analizi o odr`ivosti finansiranja oba- veznog zdravstvenog osiguranja u RS-u.
MLADEN IVANI], PREDSJEDNIK PDP-a
Nema politi~ke voljeza borbu protiv kriminala
U Republici Srpskoj, ali i ci jeloj BiH, o~it je nedos- tatak politi~ke volje da se ide u borbu protiv korup- ci je, ali je prisutna i nespremnost pravosu|a da se ba- vi tim problemom, tvrdi predsjednik Parti je demokrat- skog progresa (PDP) Mladen Ivani}, javila je Fena. Isti~e da je i jedno i drugo preduvjet, jer ni je do- voljno samo re}i da nema politi~ke volje, ve} nema ni spremnosti pravosudnih instituci ja da rade taj svoj posao predvi|en zakonom. - Da ima, veoma brzo bi se vidjelo ko je taj ko ne da je politi~ku volju za borbu protiv korupci je, ali nisam vidio veliku inici jativu iz pravosudnih instituci ja za tom istinskom bitkom, rekao je Ivani} i naveo da, dok se ne promi jeni politi~ka volja, ovdje se ne mo`e o~eki- vati da se, po ugledu na susjednu Srbi ju, otvore kru- pne afere, kao {to je slu~aj Miroslava Mi{kovi}a. - Bilo bi veoma zanimljivo vidjeti stav na{ih organa kakva je bila privatizaci ja banjalu~ke Robne ku}e Bos- ka i kakve su obaveze konzorci juma Delta-Zek stra te Delte prema nekada{njem Oslobo|enju iz Isto~nog Sa- ra jeva. Neko kona~no mora iza}i i re}i da li je u tom poslu sve bilo uredu i podni jeti odgovornost za takvu tvrdnju. Ako to brzo ne urade, onda ima puno eleme- nata za sumnju, rekao je Ivani} u izjavi novinarima na- kon sjednice Glavnog odbora PDP-a, na ko joj su ana- lizirani rezultati oktobarskih lokalnih i strategi ja za op}e izbore, ko ja }e podrazumi jevati insistiranje na tri klju- ~ne politike - ekonomi ju, soci jalna pitanja i borbu pro- tiv korupci je i kriminala. On doda je da stranka ni je u potpunosti zadovoljna rezultatima na op}inskim izborima, ali, navodi, oni su na na nivou onih 2008. godine, {to je drugi ili tre}i naj- bolji rezultat od svih dosada{njih izbora s tim da su o~e- kivali i vi{e. PDP je spreman, ponovio je, i na za jedni- ~ki nastup opozici je u narednom izbornom ciklusu.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nihad Sultanić liked this
ramicemir liked this
starimost2009 liked this
Pero Peric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->