Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seminarski-upravno Pravo-Akti Poslovanja Uprave

Seminarski-upravno Pravo-Akti Poslovanja Uprave

Ratings:

4.71

(14)
|Views: 9,010|Likes:
Published by M3MiCa

More info:

Published by: M3MiCa on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
1.UVOD
Upravnopravni odnos predstavlja takav odnos u koji na autoritativan način stupaju javniorgani sa pojedincima, pravnim licima i drugim strankama.
1
Jedna strana u upravnopravnomodnosu je uvijek javni organ, upravni organ, drugi državni organ ili instituciaj koja vrši javnaovlaštenja. Dakle, upravnopravnog odnosa nema između dva građanina ili privredna društvakoji ne vrše javna ovlaštenja.Upravnopravni odnos se ne zasniva putem sporazuma subjekatakoji u njemu učestvuju, nego na osnovu jednostrane jače volje upravnog organa, kao jednogobaveznog učesnika u upravnopravnom odnosu.Da bi nastao upravnopravni odnos nije potrebna saglasnost oba učesnika u odnosu, a to značida se upravnopravni odnos zasniva protiv volje drugog učesnika u odnosu.Upravnopravni odnosi nastaju najčešće na osnovu upravnog akta, tj. akta koji sadržikonkretnu autoritativnu odluku javnog organa. Sa izuzetkom, upravni odnos može nastati naosnovu neke pravne činjenice i šutnjom uprave.Prema tome, upravni odnos nastaje donošenjem upravnog akta
1
Prof.dr. Mustafa Kamarić, Prof. Dr. Ibrahim Festić; Upravno pravo:opšti dio, III izdanje; MagistratSarajevo,2004.; str.151
1
 
2. POJAM UPRAVNOG AKTA
Izraz upravni akt je francuskog porijekla (acte administratif), a nastao je kao izraz potrebe dauprava na koju se primjenjuje načelo zakonitosti dobije i svoj odgovarajući pravni institut.Ovaj termin se danas više primjenjuje u teoriji upravnog prava, nego u zakonodavstvu i praksi.Upravni akt odlikuju tri svojstva:-konkretnost-autoritativnost-pravno djelovanjeUpravni akt se definiše kao pravni akt uprave kojim se na autoritativan način riješava jedankonkretan slučaj. Odredba „pravni“ ,odnosno „pravno djelovanje“ postavlja razliku upravnogakta od materijalnih akata, jer sadrže norme, pravila ponašanja. Termin „konkretan“ razlikujeupravni akt od akata koji se odnose na neodređen broj slučaja. Termin autoritativnost govorida se upravni akt razlikuje od pravnih akata koji su konkretni, ali se zasnivaju autonomijomvolja stranaka u odnosu. Prema tome ovom definicijom su određena svojstva upravnog akta uodnosu na materijalne akte, opšte pravne akte i konkretne akte, koji nastaju autonomijomvolja u pravnom odnosu. Nije dato razlikovanje upravnih od sudskih akata, koji su, takođe, pravni, konkretni i autoritativni.Svi bitni elementi koji karakterišu upravni akt mogu se naći u definiciji prof. Lukića:„ Da bi se upravni akt mogao odrediti po sadržini, kao pojedinačan akt kojim se određujedispozicija, koja subjekta čije ponašanje reguliše, obavezuje i protiv njegove volje.“
2
Zaupravni akt je karakteristično da je pravni, da je pojedinačan, da sadrži dispoziciju i da jeautoritativan.Upravni akt koji sadrži dispoziciju e donosi autoritativno, sa jačom voljom i njime sezasnivaju pravni odnosi, određuju prava i obaveze, nezavisno od pristanka ili saglasnostidruge strane u odnosu, dakle, zasnivaju se upravnopravni odnosi. Za upravni akt je bitnonavesti da se može prinudno izvršiti dispozicija koju on sadrži, tj. da se može izvršiti nasilje.
3
2
Prof.dr. Radomir Lukić; Teorija države i prava, II knjiga; Beograd 1957.;str.142
3
Ibidem; str.155
2
 
3. VRSTE UPRAVNIH AKATA
Upravni akti se mogu podijeliti u više grupa zavisno od kriterija koji se primjenjuju prilikomnjihove klasifikacije. Polazeći od tih različitih kriterija, izvršena je sljedeća klasifikacijaupravnih akat:1.individualni i generalni2.konstitutivni i deklarativni3.pozitivni i negativni4.pravno vezani akti i akti koji se donose na osnovu slobodne ocjene5.akti koje donosi jedan organ i zbirni akti(akti koji se odnose na dva ili više organa:službeni,kompleksni upravni akti)6.akti koji se donose po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranke7.akti doneseni u pisanoj i usmenoj formi8.rjenja i zaključci
1. Individualni i generalni upravni akti
Podjela na individualne i generalne akte je izvršena s obzirom na činjenicu da li seupravni akti odnose na individualno određena ili neodređena lica.Za
individualni pravni akt
je karakteristično da se taj akt odnosi na jedno lice,odn. poimenično navedeno lice u tom aktu. Npr. Dozvola koja se izdaje određenom licu zaotvaranje zanatske radnje. Takođe, kad se u aktu navodi više pojedinačnih lica, opet seradi o individualnom aktu. Npr. Kada nadležni organ namjerava da proširi ulicu,potrebnomu je da od svakog susjednog zemljišta ekspropriše po jedan pojas duž ulice. Organ ćedonijeti jedno rješenje u kome će biti navedena sva lica poimenično. Zakon o upravnom postupku predviđa da kada se radi o stvari koja se tiče većeg broja određenih lica, možese za sva ta lica donijeti jedno rješenje, ali ona moraju biti imenovana u dispozitivu, a uobrazloženju rješenja moraju biti izloženi razlozi koji se odnose na svakog od tih lica pojedinačno.
Generalni upravni akt
odnosi se na veći broj lica, ali se sva lica u aktu ne navode poimenično.Iako se u ovom aktu ne označavaju poimenično lica na koja se akt odnosi,ipak se iz takvog akta lako može utvrditi na koja se lica taj akt odnosi. Lica nisu poimenično određena, ali su odrediva. Generalni upravni akt razlikuje se odindividualnog po tome što lice,odn. lica, nije poimenično navedeno,i zbog toga podsjećana opšti akt,gdje lica na koja se akt odnosi, takođe nisu poimenično navedena, ali aktopšteg karaktera sadrži opštu normu, pravilo za neodređen broj slučaja, dok je generalniakt upravni akt, jer sadrži normu za samo jedan slučaj . ZUP u članu 210.stavka2.predviđa da ako se radi o stvari koja se tiče većeg broja lica koja organu nisu poznata,može se za sve njih donijeti jedno rješenje, ali ono mora sadržavati takve podatke da se iznjih može lako utvrditi na koja se lica rješenje odnosi.3

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tonci Gavranic liked this
Marija Argieva liked this
N A liked this
Tatjana Grujić liked this
Ana Mitic liked this
Ana Vrbanić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->