Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Invencija, inovacija i difuzija inovacija

Invencija, inovacija i difuzija inovacija

Ratings: (0)|Views: 454 |Likes:
Published by Marina Nedeljković
Kljucni aspekt organizacione fleksibilnosti
Kljucni aspekt organizacione fleksibilnosti

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Marina Nedeljković on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

 
VISOKA TEHNIČKA ŠKOL
 A STRUKOVNIH STUDIJA, KRAGUJEVAC
 
Invencija, inovacija idifuzija inovacija
Ključni aspekt organizacione fleksibilnosti
 
1/16/2012
 
 2
SADRŽAJ
 
UVOD………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
 1.
UPRAVLJANJE INOVACIJAMA .......................................................................................................... 4
 
1.1.
 
INVENCIJA………………….…………………………………………………………………………………………………………….6
 1.2.
 
INOVACIJA…………….………………………………………………………………………………………………………………….7
 1.3.
 
VRSTE
 
INOVACIJA……………………………………………………………………………………………………………………10
 1.4.
 
INOVATIVNI
 
I
 
INOVACIONI
 
MENADŽMENT………………………………………………………………………………11
 1.5.
 
ZAKONITOSTI
 
U
 
RAZVOJU
 
INOVACIJA……………………………………………………………………………………..14
 1.6.
 
UPRAVLJANJE
 
TEHNOLOŠKIM
 
INOVACIJAMA .......................................................................... 15
1.6.1.
 
DVE
 
KLJUČNE
 
STRATEGIJE
 
RAZVOJA
 
TEHNOLOŠKIH
 
INOVACIJA………………………………………….…17
 1.6.2.
 
DILEMA
 
 –
 
LIDERSTVO
 
ILI
 
SLEDBENIŠTVO……………………………….………………………………………………17
 1.6.3.
 
VRSTE
 
INOVACIONOG
 
PROIZVODA…………….……………………………………………………………………..…17
 1.6.4.
 
VISINA
 
ULAGANJA
 
I
 
TROŠKOVI……………………………….……………………………………………………………..18
 1.6.5.
 
POSTOJANJE
 
TEHNIČKIH
 
STANDARDA ....................................................................................... 18
1.7.
 
KREATIVNA
 
IMITACIJA…………………………………………………………………………………………………………….18
 1.8.
 
OTKRIVANJE
 
I
 
ZAŠTITA
 
INOVACIJA…………………………………………………………………………………………..20
 1.9.
 
POVOLJNOST
 
ZAŠTITE
 
INOVACIJE ............................................................................................ 20
ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
 LITERATURA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
 
 
 3
UVOD
UvoĎenje inovacija je permanentna zakonitost u obavljanju zajedničkog rada. Ovaj fenomen je
dobio na intenzitetu u
 poslednje dve decenije dvadesetog veka i predstavljao je osnov uspešnosti
organizacija korporativnog tipa. Inovacije su postale osnovni zadatak i delatnost svih vrsta
menadţmenta. U vezi toga prof. dr. R. Todosijević konstatuje: „Kreativno razmišljanje tre
ba da
 postane sastavni deo dugoročne sposobnosti menadţera, što se javlja kao osnovna determinantainovacije. Priliv ideja za inovacijom i ţelja da se ideje materijalizuju uvek deluju izazovno iimpresivno“. Jednostavan ideogram razvoja i unapreĎenja zajedničkog rada, od prvobitne ljudskezajednice do današnjih dana to potvrĎuje.U analizama načina organizovanja i usmeravanja prošlih organizacija, pokazuje se da su brţe napredovale one nacionalne skupine koje su
primenjivale nova znanja, odnosno koje su bile lideri u inovacionim projektima. Shodno
navedenom pojavljuju se i inovacije u organizovanju i upravljanju zajedničkim radom.Zahvaljujući novatorijama, usmeravanje zajedničkim radom se razvijalo i transformisalo, od predvodništva do savremenog menadţmenta
i njegovih modaliteta.
UvoĎenjem novih metoda, tehnika i tehnologija, eliminiše ili marginalizuje stare metode i
vodiih do faze izumiranja. Tako je marginalizovan, odnosno eliminisan stil prinude u upravljanju
zajedničkim radom, a uveden demokratski, odn
osno stil pridobijanja ljudi.
MeĎutim, treba imatiu vidu da čovek nikada neće biti u stanju da napravi savršenu
organizaciju, niti idealno
usmeravanje, odnosno upravljanje zajedničkim radom. On će u
 
svakoj drugačijoj situacijinajčešće postupati na drugačiji način, što mu omogućava njegova
svesnost.Stvaranje povoljne inovacione atmosfere, kreiranje inovacija i kreacija i njihovo
korišćenje, postaju osnovni zadaci savremenog menadţmenta. Zahvaljujući toj primarnosti,
 
menadţment u
savremenim uslovima dobija sve karakteristike inovaciono kreativnog
menadţmenta, a
organizacije koje oni kreiraju postaju inovativne organizacije.
Istraţivanja pokazuju da razlika izmeĎu uspešnih i manje uspešnih, odnosno
 
neuspešnih poslovnih sistema leţi u njihovom različitom pristupu inovacijama. “Menadţeri
 
manje uspešnihkompanija sledili su i slede konvencionalnu stratešku inovacionu logiku.
 
Menadţeri uspešnih
poslovnih sistema su praktikovali strategiju korisnih inovacija.
Ispostavlja se da „kompanije kojeţeli da zadrţi svoje dosadašnje kupce i da proširi krug
kupaca, mora efikasnije inovirati od svojih
konkurenata. Inovativna klima mora da proţima
tada svaki deo kompanije. Svako odeljenje isvaka funkcija, mora da se bavi inovacijom
rastućeg tipa. Kompanija mora za potrebe ino
vativnedelatnosti da obezbedi ljudske i
finansijske resurse kako bi se proizvela inovacija za budućnost“
.
Savremena praksa
menadţmenta u osnovi postavlja dva ključna pitanja: „Kako nove
 
metode, tehnike i tehnologijemogu unaprediti poslovanje kompanija i kako iste mogu
 
zadovoljiti trenutne i buduće potrebekonstituenata organizacije“. U zavisnosti od kvaliteta
 
odgovora na ovo pitanje, u velikoj meri
zavisi i uspešnost organizacije, odnosno
 
menadţmenta.
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Branko Nenadovic liked this
milosevicm007 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->