Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
IMCRadio.Net's Obituary for Sitar Legend Pandit Ravi Shankar (4/7/1920 - 12/11/2012)

IMCRadio.Net's Obituary for Sitar Legend Pandit Ravi Shankar (4/7/1920 - 12/11/2012)

Ratings: (0)|Views: 253 |Likes:
Published by ElJay Arem

seen at: http://bit.ly/ToFyF9

The 1st Obituary (radio comment of 15 minutes length) for Sitar Legend Pandit RAVI SHANKAR is now available as 1:1 re-print and for relistening.

"World Music ? - The Legacy of Ravi Shankar" (actually as German Version), produced by cultural journalist ELJay Arem available in the IMC media archive for re-listening - http://bit.ly/YcAk4h .

The Obituary was broadcasted on radio stations in two biggest cities of Germany (TIDE Radio - Hamburg, 1.8 Mio. and radio multicult.fm - Berlin, 4 Mio.)

seen at: http://bit.ly/ToFyF9

seen at: http://bit.ly/ToFyF9

The 1st Obituary (radio comment of 15 minutes length) for Sitar Legend Pandit RAVI SHANKAR is now available as 1:1 re-print and for relistening.

"World Music ? - The Legacy of Ravi Shankar" (actually as German Version), produced by cultural journalist ELJay Arem available in the IMC media archive for re-listening - http://bit.ly/YcAk4h .

The Obituary was broadcasted on radio stations in two biggest cities of Germany (TIDE Radio - Hamburg, 1.8 Mio. and radio multicult.fm - Berlin, 4 Mio.)

seen at: http://bit.ly/ToFyF9

More info:

Categories:Types, Reviews, Music
Published by: ElJay Arem on Dec 17, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

 
! 9 & > !
¯ 93&3893 ‚ @ðsgnsodowoiwopn OAJ ‚ Odgoi annwz Jbizzoj & OAJSigof$Dnw ‚ }}}$oajsigof$dnw 
—]nbwa~zok 6 ‚ Giz Nscn pfd Xidgow Sipo Zeidkis‒! Dijes~` i~` gon Zowisbnmndgn Sipo Zeidkis %=$7$9?38!99$93$3893/
9:$93$3893 ! 9<9 snxsodw %Mnziawbçdmn< 9><88<88 aod/
 Nod ksowozjens Sigofkfaandwis pfd
NbLiy Isna
%K~bw~slf~sdibozw" Angondxsfg~|ndw & Sigofaijens/
 
!!!
 
Xidgow Sipo Zeidkis 
pnszwisc ?3lçesom" ia 99$ Gn|nacns 3893 ~a 90<:8 Fswz|now od Zid Gonmfid gns Xi|o`okkòzwn Dfsgiansokiz$
Gon Dijesojew òcns giz Icbncnd pfd Sipo Zeidkis od gns Dijew pfd Gondzwim i~` Aoww}fje ‚ }ndomnWimn dije nodna jeos~smozjend Nodmso`` id znodna Ens|nd" od nodna Efzxowib od gns Dçen znodnz]fedzow|nz od Kibo`fsdond ‚ modm òcns gon Wojkns ~dg poi W}owwns ~dg @ijncffk ~a gon ]nbw$ Gon}nbw}nown Idwnobdiean `òebwn zoje id }on nodn Zjefjk}nbbn oddnseibc gns Jfaa~dowy gnsA~zokbonceicns$ Oje }çebn eons }feb}nozboje gnd Cnmso`` A~zokbonceicns gns odgozje!kbizzozjendA~zok" gnzznd Pnswsnwns Sipo Zeidkis }is$ Ibz K~bw~slf~sdibozw ozw aid eons znes pnsbnownw" zojezwnsnfwyxozjend Cn}nsw~dmnd eod|~mncnd$Icns aow Cbojk i~` gon anes ibz ijew %5/ Lies|nedwn gi~nsdgn A~zoknskissonsn pfd Sipo Zeidkiszwnbbw aid `nzw" gizz Sipo Zeidkis i~je nod Anozwns gisod }is" znodns nomndn Kissonsn |~ cn`ðsgnsd"ç~zznszw sigokib$ Nszw oa Ibwns pfd >5 Liesnd }~sgn znodn nszwn Wfjewns
Dfsie Lfdnz
~dg |}noLiesn zxçwns
Idf~zeki Zeidkis
mncfsnd$ Cnogn Wðjewns zodg aow znes ~dwnszjeongbojend Kissonsnd}nbw}now nodna X~cbok~a cnkiddw$ %
Sngikwofdnbbn Idansk~dm<
Gns nod|omn Zfed pfd SipoZeidkis"
Ze~cendgsi Zeidkis
%9?73!9??3/ }is Aibns ~dg Zowiszxonbns$ Sipo‟z Zfed modm i~z gnsNen aow Iddix~sdi Gnpo %z$~$/ enspfs$/Ia Wfgnzwim pfd Sipo Zeidkis pnsð``ndwbojewn znod A~zokpnsbim
Nizw annwz ]nzw A~zoj
gns SipoZeidkis @f~dgiwofd gon GPG ‒
Sipo Zeidkis ‚ Wndwe Gnjign od Jfdjnsw 
 ‒$ Gon GPG ozw nodnGfk~andwiwofd aow nodna Kfd|nsw" giz gns ?9!lçesomn Sipo Zeidkis dfje oa Fkwfcns 3899 odNzjfdgogf" Kibo`fsdond mic$[89<:0<8:< A~zokcnozxonb 9† Simi AibiQ 
]nbwa~zok†
Gns ‒Mfg`iwens gns ]fsbg A~zoj‑ ozw wfw$ ‚ Nz bncn gns ‒Xiwn gns ]nbwa~zok‑$ Gonznz Oaimn gnz^spiwnsz gns ]nbwa~zok }~sgn }nzndwboje aow mnxsçmw pfd
Mnfsmn Eissozfd
gns Cniwbnz† coz |~znodna Icbncnd oa Dfpnacns 3889$Nz }çsn ~didmnanzznd" Sipo Zeidkis oaans }ongns i~` gonzn bncndzbidm cnzwnendgn ndmn@sn~dgzjei`w aow Mnfsmn Eissozfd |~ sng~|onsnd$ ^dg nz }çsn ~dkb~m$ Gndd gon Cfwzjei`w pfd SipoZeidkis id znodn \~eðsns ~dg i~je id gon Ikwn~sn oa mbfcibnd A~zok|osk~z ozw nodn mid| Idgnsn$
 
! 3 & > !
¯ 93&3893 ‚ @ðsgnsodowoiwopn OAJ ‚ Odgoi annwz Jbizzoj & OAJSigof$Dnw ‚ }}}$oajsigof$dnw 
]iz enozzw oa 38$ fgns 39$ Liese~dgnsw ]nbwa~zok 6 ‚ Gnd }ndomzwnd ozw cnkiddw" gizz zoje gon}nzwbojen Kbizzok òcns gnd ]nm Msonjendbidgz ~dg znodn >!Wfd!A~zok i~z gns odgozje!kbizzozjendA~zok ndw}ojknbwn$ ^dg zoje |~dçjezw od gnd ziksibnd Kosjendwfdiswnd oa n~sfxçozjend Aowwnbibwns}ongns`idg$ Zf ozw nz cnmsòdgnw" gizz aid od Odgond
Lfeidd Zncizwoid Cije
ibz gnd ia anozwndodgozje!kbodmndgnd Kfaxfdozwnd gnz ]nzwndz cn|nojednw$ Lfeidd Zncizwoid Cije bncwn pfd 90>5coz 9=>8$]is~a ibzf ]nbwa~zok ibz afgnsdnz A~zokmndsn 6 ‚ ]iz cngn~wnw gonzns Cnmso`` ]nbwa~zok od gndI~mnd gnz en~womnd Cnwsijewnsz" ~dg }iz cngn~wnwn ns oa Pnszwçdgdoz nodnz Mnfsmn Eissozfd" gnscno Sipo Zeidkis oa Zowiszxonb ^dwnssojew diea" od Odgond ~dwns}nmz aow gnd Cniwbnz i~` Zoddz~jen$ Nz }is gon \now gns Eoxxoncn}nm~dm$ Gns Eyxn ~a nodn gns nszwnd kfaans|onbbi~zmnzjebijewnwn Cfymsf~xz" |~ gndnd gon Cniwbnz }feb mn|çebw }nsgnd gòs`wnd" cn`snagnwnd i~jenodna Mnfsmn Eissozfd$ I~je oea }is nz aow gns A~zok }feb nens" }on `òs Sipo Zeidkis$ MnfsmnEissozfd bn~jewnwn nod" gizz nodn Kfaans|oibozons~dm" nodn mbfcibn A~zokodg~zwson" }on zon od gnd08nsd aow gns Sfjka~zok ~dg gns
05ns Cn}nm~dm
cnmidd" nodna njewnd Giznod ibz A~zokns nenszjeçgboje znod kðddwn$Zf pnszwidg zoje Mnfsmn Eissozfd" gns aow gnd Cniwbnz |~ Snojew~a mnkfaand }is" ibz Cnzjeòw|ns~dg pçwnsbojen @om~s `òs Sipo Zeidkis" gna nz wsfw| znodns Òcnswsnoc~dmnd od gnsKfaans|oibozons~dm gns odgozje!kbizzozjend A~zok nens nsdzw aow gns njewnd" kbizzozjend @fsa gnsodgozjend A~zok }is$
Ns|one~dm†
Cno mndi~nsns Cnwsijew~dm eiw Sipo Zeidkis znodn ]~s|nbd gns odgozjend Kbizzok pnsbizznd$ Ns}~sgn |~ziaand aow gns Zisfgbnmndgn
Ibo Ikcis Keid
~dg gnzznd efjewibndwonswnsZje}nzwns
Iddix~sdi Gnpo
‚ cno gnsnd Piwns
Ibbi~geod Keid
i~zmncobgnw$ Gns ^dwnssojew }ismçd|boje mnxsçmw pfd gns odgozjend A~zokxçgimfmok" nodns xnszðdbojend" bncndzbidmnd Bnesns!A~zokns!Cn|one~dm" gns M~s~!Zeozeyi!Xisiaxisi$ Sipo Zeidkis }çsn fedn znodna bidmlçesomnd]nmmn`çeswnd ~dg od gns I~zcobg~dm mbnojensaizznd Bnogndzmn`çeswnd Ibo Ikcis Keid }feb |~knodna zf ensi~zsimndgnd Zowisanozwns mn}fsgnd$ Gon zwsndmn Eidg pfd Ibbi~geod Keidmnmndòcns znodna Zfed Ibo Ikcis zjesnjkwn gnd zndzocbnd Sipo ic$ Nz ozw giz Nod}osknd pfd IboIkcis Keid |~ pnsgidknd" gizz Sipo Zeidkis dojew eodzjeaozz" ~dg mis Ibo Ikcis‟z Zje}nzwnsIddix~sdi Gnpo enosiwnwn$Gon Enosiw }~sgn 9?79 pfbb|fmnd" gi }is Iddix~sdi Gnpo ‚ zoncnd %=/ Liesn lòdmns ibz SipoZeidkis ‚ mnsign 97 Liesn l~dm$ Iddix~sdi }is }feb gon Cnmicwnzwn ibbns Gsnond" gon icns |~a]febn pfd Sipo Zeidkis‟z Kissonsn oesn nomndn kòdzwbnsozjen Ndw}ojkb~dm |~sòjkzwnbbwn$Nodnz bnsdw aid mn}ozz od gns Iscnow ibz K~bw~slf~sdibozw i~z gnd Mnzxsçjend aow efjekisçwomnd]nbwkbizzna~zoknsd" }on gna Xnsk~zzofdozwnd
Wsobfk M~sw~
i~z A~acio" gns odgozjend Pofbodozwd
Kibi Siadiwe
fgns gna OdgfLi||!Ziufxefdozwnd
Mnfsmn Csffkz
$ Gonzn }iesei`wom
 
! : & > !
¯ 93&3893 ‚ @ðsgnsodowoiwopn OAJ ‚ Odgoi annwz Jbizzoj & OAJSigof$Dnw ‚ }}}$oajsigof$dnw 
mbfcibozonswnd Andzjend gndknd i~z gnd Ns`ies~dmnd oesns a~zokibozjend Xsflnkwn zjefd bçdmzwdojew anes od Diwofdibowçwnd }on nz Xfbowokns ~dg gon efen Goxbfaiwon oaans dfje ~dg oaans}ongns kfd`bokwwsçjewom w~d$ Oa xfbowozjend Zoddn }is Sipo Zeidkis mn}ozz nod mbfcibozonswnsA~zokns" }on nz gns Zidwffsanozwns Zeop K~ais Zeisai od znodns nszwnd Snikwofd i~` giz Icbncndpfd Sipo Zeidkis wsn``ndg diddwn$Ibz ]idgnsns |}ozjend gnd a~zokibozjend ]nbwnd nseonbw Sipo Zeidkis cnsnowz oa Ibwns pfd |ned%98/ g~sje znodnd Cs~gns
^giy Zeidkis
nodn Gndkzje~b~dm$ ^giy diea gnd kbnodnd Sipo i~` znodnd aneslçesomnd Wid|wf~sdnnd %Jfaxiomdn gn Gidzn nw A~zo~n/ g~sje N~sfxi aow$ Siponseonbw zfaow gon Jeidjn" ic 9?:8 gon n~sfxçozjen K~bw~s pfs gna |}nownd ]nbwksonmknddnd|~bnsdnd ‚ ~dg oa Icmbnoje gns nomndnd odgozjend Ensk~d`w" pnszwnend |~ bnsdnd$ SipoZeidkis kfddwn `sòe|nowom znodn nomndn Ogndwowçw òcnsxsò`nd" ~dg gon Xsopobnmond ibz Aowmbong nodnseðens mnzwnbbwnd Csieaidnd`iaobon oa giaibomnd Odgond cnzwnendgnd Kizwndzyzwna eodwns`simnd~dg òcnsgndknd$Mndi~zf cngn~wndg }on Sipo Zeidkis‟z Zf|oibozons~dm zodg znodn kòdzwbnsozjend ]nmaisknd" }on nszon aow gna Mnomndposw~fznd
Zos _ne~god And~eod
cnzjesowwnd eiwwn$ Giz }is cnsnowz od gnd >8nsLiesnd$ \~ gnd Id`çdmnd gns odgozjend Gnafksiwon kia And~eod gnz ð`wnsnd dije Odgond" `òsznodn A~zokzw~gond gns odgozje!kbizzozjend A~zok$_ne~god eiw giz nomndwbojen ]nznd gns odgozje!kbizzozjend A~zok pnszwidgnd" i~z gns Gozwid|znodns nomndnd Ensk~d`w ~dg Xsçm~dm g~sje gon }nzwbojend Kbizzok$ Coz en~wn ozw gon dfsgodgozjenKbizzok" gnzznd Pnswsnwns Sipo Zeidkis }is" |~ msfzznd Wnobnd Oaxsfpoziwofdza~zok† oddnseibcnodnz go``nsnd|onswnd Snmnb}nsknz gns ~d|çebomnd Simizkibnd$Gon \~ziaandiscnow |}ozjend Sipo Zeidkis ~dg _ne~god And~eod ozw i~` gna |}nownobomnd Ibc~a ‒]nzw annwz Nizw‑ od gna Liesn 9?00 ~dg 9?0= gfk~andwonsw$[80<>?<8>< A~zokcnozxonb 3† Simi XobffQ 
Kfaans|oibozons~dm† Wsigowofd & Afgnsdn
A~zok ibz ~dopnsznbbn Zxsijen" msnd|òcnszjesnowndg" pðbknspnszwçdgomndg† od gonzna Zoddn aimaid A~zok od oesna ]nznd oaans i~je ibz ]nbwa~zok" ibz ]nbwzxsijen pnszwnend kðddnd$ GnsCnmso`` zjebonzzw icns dojew nod" gizz giz \~ziaand}osknd pfd A~zoknsd i~z ~dwnszjeongbojendK~bw~sksnoznd ~dg gon Pnskdòx`~dm pfd Zwobnbnandwnd oesns ~dwnszjeongbojend A~zokzyzwnandi~wfaiwozje m~wn ]nbwa~zok xsfg~|onsnd$Eons eiw i~je Sipo Zeidkis i~z znodnd nomndnd @nebnsd mnbnsdw$ Znodn Kfd|nswn cnoa AfdwnsnyOdwnsdiwofdib Xfx A~zoj @nzwopib oa Liesn 9?0= od Kibo`fsdond" |}no Liesn zxçwns i~` gna]ffgzwfjk!@nzwopib fgns od Dn} _fsk Jowy" oa Aigozfd Z~isn Misgndz oa I~m~zw 9?=9 ‚ aow gnsWicbibnmndgn Ibbi Sikei ~dg gna Zisfganozwns Ibo Ikcis Keid id znodns Znown ‚ `òs nod pfd gndCniwbnz aow!odo|onswnz
Jfdjnsw `fs Cidmbignze
" gonzn \now eiw Sipo Zeidkis zxçwns oa Sòjkcbojk

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->