Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Vai tro cua bao chi

Vai tro cua bao chi

Ratings:
(0)
|Views: 19|Likes:
Published by Hong Anh Pham

More info:

Published by: Hong Anh Pham on Dec 17, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

 
DụF @ụF
@Ổn dỒ đẪ|Xan urÿ fỪa oáb fgä urbij wæ gỞn gnỊi đạn
1)
Oáb fgä `ë fõij fỬ fgäig urọ fỪa ěẦij, Igë iƻờf xë fáf uỜ fgỮf đbëi ugỆ wæ gỞn?)b fgä fö xan urÿ đọig gƻờij eƻ `|Ấi6)Oáb fgä fö fgỮf iĆij jnád váu xë {gẦi onỊi wæ gỞn
6)1)
Dốn q|ai gỊ jnỢa oáb fgä, eƻ `|Ấi wæ gỞn, jnád váu xë {gẦi onỊi wæ gỞn6)?)Oáb fgä $ enỌi đëi ugỆ gnỊi jnád váu xë {gẦi onỊi wæ gỞn@Ổn mẲuUën `nỊ| ugad mgẦb
1
 
@ỐN Dộ ěẨ\
Urbij w| ugẲ ubëi fẪ| göa đaij enỌi ra dỞu fáfg dạig dẴ urãi ugẲ jnờn igƻ gnỊi ia~,gbạu đỞij ugõij uni iön fg|ij xë oáb fgä iön rnãij ijë~ fëij đöij xan urÿ q|ai urỄij urbijwæ gỞn gnỊi đạn) ộ fáf iềi eïi fgỪ, oáb fgä fö xan urÿ ugli fgốu urbij đỔn vốij fgäig urọ $ wægỞn) Oáb fgä f|ij fẬ{ ugõij uni xề fáf vự xnỊf, jnó{ fgóij ua iẢd rü gơi igỢij xẬi đề q|aiurỄij urbij đỔn vốij) Oáb fgä {gã oàig xë uraig `|Ấi đỆ đẦd oẦb rằij ugõij uni {gẦn đƻỦfmnỆd fgỮij xë wld wîu uử dỄn jöf đỞ) Igƻij xan urÿ fỪa fáf {gƻơij unỊi ur|~ềi ugõij urbijdỞu wæ gỞn gnỊi đạn mgõij fgỎ gại fgẲ Ồ xnỊf {gẦi áig xë {gïi uäfg igỢij vự mnỊi đẺf onỊu)Oằij xnỊf uglb eün xë {gïi uäfg dỞu fáfg ijgnãd uóf igỢij w| gƻờij xë urëb `ƻ| dờn urbijwæ gỞn, oáb fgä uự eb f|ij fẬ{ igỢij ugõij uni q|ai urỄij fgb igỢij ijƻỔn đƻa ra fáf q|~Ẳuđọig đỆ igỢij xẬi đề q|ai urỄij 'igƻ xnỊf đƻa ra fáf q|~Ẳu váfg. vẴ đƻỦf đẦd oẦb) FŮij {gẦn igài igẤi xan urÿ fỪa fáf {gƻơij unỊi ur|~ềi ugõij urbij oốn fẦig ugẲ jnờn {gẦn đốn dẺuxờn igỢij ugáfg ugỮf ubëi fẪ|) IgỢij ugáfg ugỮf ië~ đẺu ra ig| fẪ| fg|ij ua~ mnẲd uàdigỢij jnẦn {gá{ ubëi enỊi) ěỆ đạu đƻỦf đnề| đö, xnỊf unẲ{ fẤi ugõij uni fgäig wáf `ë xõ fþijq|ai urỄij đốn xờn fõij fgóij fŮij igƻ đốn xờn igỢij ijƻỔn đƻa ra q|~Ẳu đọig)ộ XnỊu Iad, oáb fgä ur|~ềi ugõij đæ xë đaij jö{ {gẪi q|ai urỄij xëb dỄn dẺu fỪađỔn vốij wæ gỞn, {gẬi đẬ| xà dỬf unã| eïi jnë|, iƻờf dạig, wæ gỞn fõij oằij, eïi fgỪ, xĆidnig) Urbij gơi ?; iĆd ugựf gnỊi fgäig váfg xë đƻỔij `ốn đỜn dờn eb ěẦij ua `æig đạb, fáf {gƻơij unỊi ur|~ềi ugõij đạn fgóij đöij xan urÿ gẲu vỮf q|ai urỄij urãi dỄn `Įig xựf3 uửfgäig urọ, mnig uẲ, {gá{ `|Ấu đẲi xĆi göa, jnáb eỬf, ugỆ ugab…, jö{ {gẪi iïij fab eïi urä, đá{Ữij ig| fẪ| ijë~ fëij fab, {gbij {gó xë đa eạij xề đỔn vốij unig ugẪi fỪa igïi eïi… Oãifạig igỢij xẬi đề urãi, oáb fgä iƻờf ua urbij q|á uràig đỜn dờn xë gỞn igẤ{ fŮij `ë dỞuurbij igỢij igïi uố jnó{ iïij fab fgẬu `ƻỦij ugõij uni đốn ijbạn, jnờn ugnỊ| đẬu iƻờf, xĆigöa fbi ijƻỔn XnỊu Iad xờn oại oç q|ốf uẲ= ugựf gnỊi đƻỔij `ốn đốn ijbạn đỞf `Ấ{, uự fgỪ,đa eạij, đa {gƻơij göa fáf q|ai gỊ q|ốf uẲ fỪa ěẦij, Igë iƻờf ua= jö{ {gẪi iïij fab |~uäi xë xọ ugẲ XnỊu Iad urãi urƻỔij q|ốf uẲ)Xờn đề uën /Xan urÿ fỪa oáb fgä urbij wæ gỞn gnỊi đạn/, oën unỆ| `|Ấi wni uràig oë~ xẢiuẢu igỢij xan urÿ fơ oẦi xë q|ai urỄij igẬu fỪa oáb fgä urbij wæ gỞn gnỊi ia~, đẺf onỊu urbijwæ gỞn XnỊu Iad ugỔn đạn dờn)
?
 
XAN U_ß FỨA OÁB FGÄ U_BIJ WÆ GỗN GNỈI ěẫN
1)b fij fỬ fgäig urọ fỪa ěẦij, Igë iƻờf xë fáf uỜ fgỮf đbëi ugỆ wæ gỞn
Urbij đỔn vốij fgäig urọ $ wæ gỞn, oáb fgä jnỢ dỞu xan urÿ gẲu vỮf q|ai urỄij) OẬu mỶdỞu `ựf `ƻỦij fẪd q|~ềi iëb uạn fáf q|ốf jna urãi ugẲ jnờn đề| vỤ eỬij oáb fgä igƻ dỞufõij fỬ đỆ uáf đỞij xëb uƻ uƻỒij, uàig fẦd fỪa fõij fgóij, igằd uạb ra Ồ gỄ igỢij igẤiugỮf dờn, igỢij đọig gƻờij fö jná urọ fgb f|Ởf vốij) Urbij wæ gỞn gnỊi đạn, ijƻỔn iëb iẢdđƻỦf fáf {gƻơij unỊi ugõij uni đạn fgóij fö ugỆ /đnỆ| mgnỆi/ fbi ijƻỔn uglb ô d|ối, föijgĮa `ë eþij oáb fgä đỆ gëij ijë~ {gáu đn igỢij ugõij đnỊ{ fgäig urọ igằd jnáb eỬf ô ugỮf,uƻ uƻỒij, ug|~Ẳu {gỬf q|Ẫi fgóij `ëd uglb ô d|ối fỪa dàig)ộ iƻờf ua, oáb fgä `ë fõij fỬ fgäig urọ fỪa ěẦij, fỪa Igë iƻờf, fỪa fáf uỜ fgỮf,đbëi ugỆ wæ gỞn urbij xnỊf q|Ầi `ô, fẦn fáfg xë đnề| gëig wæ gỞn) Urbij ugỔn mỶ `æig đạb fáfgdạij XnỊu Iad, ěẦij ua `|õi q|ai uïd đẲi gbạu đỞij oáb fgä, fbn oáb fgä `ë fõij fỬ đẢf`ựf đỆ u|~ãi ur|~ềi, xẤi đỞij igïi eïi, `ë xŮ mgä vẢf oîi uẬi fõij mẽ ugþ) Iềi oáb fgä fáfgdạij đæ `ëd urÿi vỮ dỊig dë ěẦij xë igïi eïi jnab {gö)Urbij vự ijgnỊ{ đỜn dờn xë gỞn igẤ{ mnig uẲ q|ốf uẲ eb ěẦij ua mgỒn wƻờij xë `æigđạb, xan urÿ fỪa oáb fgä mgõij ijửij đƻỦf iïij fab) Oằij fáf gàig ugỮf, {gƻơij {gá{ unẲ{fẤi, fáf ugỆ `bạn {gbij {gó, fáf fơ q|ai oáb fgä đæ uäfg fựf u|~ãi ur|~ềi fgỪ ijgĮa Dáf $@ã$ini, uƻ uƻỒij GỖ Fgä Dnig, q|ai đnỆd, đƻỔij `ốn fỪa ěẦij, {gá{ `|Ấu, fgäig váfg fỪa Igë iƻờf, mọ{ ugỔn {gã {gái igỢij ugõij uni, q|ai đnỆd van urán, ïd dƻ| /enỌi onẲi gÿa oàig/ fỪa fáf ugẲ `ựf ugþ đọfg, jö{ {gẪi q|ai urỄij xëb xnỊf fỪij fố inềd uni fỪa igïi eïiđốn xờn vự ijgnỊ{ đỜn dờn, ugựf gnỊi đóij `Ổn eạ~ fỪa Oáf GỖ3 /Oáb fgä `ë dỞu dẺu urẤi= fái oỞ oáb fgä `ë fgnẲi vĮ fáfg dạij= fï~ oóu, uraij jnẬ~ `ë mgä vẢf oîi fỪa gỄ/) Oáb fgä đæđƻa igỢij fgỪ urƻơij, fgäig váfg fỪa ěẦij, Igë iƻờf đẲi xờn fáf jnan uẪij wæ gỞn, fỜ xŮ,đỞij xnãi, jö{ {gẪi `ëd fgb fgỪ urƻơij, fgäig váfg đn xëb f|Ởf vốij) Oáb fgä iƻờf igë đæ {gẦi áig mọ{ ugỔn enỌi onẲi dỄn dẺu fỪa đỔn vốij gỞn, {gẦi áig uïd uƻ, ij|~Ịi xỄijfgäig đáij fỪa fáf uẪij `ờ{ igïi eïi, {gáu gnỊi fỜ xŮ fáf igïi uố dờn, đnỆi gàig unãi unẲi xëigỢij ugëig uự| ub `ời fö ô ijgĮa `ọfg vỤ fỪa fõij f|Ởf đỜn dờn) Oáb fgä {gáu gnỊi mọ{ ugỔnfáf xẬi đề đaij đẺu ra urbij uỜ fgỮf ugựf gnỊi đƻỔij `ốn, fgäig váfg fỪa ěẦij xë Igë iƻờf, {gïi uäfg, đáig jná igỢij gại fgẲ, oẬu fẤ{ urbij fáf fgäig váfg, q|~Ẳu đọig fỪa fáf fơ q|aifö uráfg ignỊd= urãi fơ vỒ đö ugad dƻ|, đề w|Ậu igỢij jnẦn {gá{ gỦ{ `ô igằd mgẢf {gỬfigỢij mgnẲd mg|~Ẳu, gại fgẲ, mgõij ijửij iïij fab gnỊ| q|Ầ {gá{ `|Ấu xë gnỊ| q|Ầ mnig uẲ$ wæ gỞn fáf fgäig váfg fỪa Igë iƻờf, jö{ {gẪi `ëd fgb /ô ěẦij, `ÿij eïi/ gÿa `ëd dỞu)
6

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Hong Anh Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->