Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Discussion of Union Principles and Proposed Way Forward for Chicago Transit Workers

Discussion of Union Principles and Proposed Way Forward for Chicago Transit Workers

Ratings: (0)|Views: 110|Likes:
Published by Erek SlaterThis document is being used to discuss the history and prospects for transit worker organization in Chicago. -erek slater (12/17/2012)This document is being used to discuss the history and prospects for transit worker organization in Chicago. -erek slater (12/17/2012)

More info:

Published by: Erek Slater on Dec 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
@c{k|{{com oa \mcom Rzcmkcrel{ im` Rzoro{l` WisAozwiz` aoz Kfckigo Pzim{cp Wozhlz{
 Cp–{ mop wfo so| izl igicm{p8 cp–{ wfip wl izl aoz-
Wfip c{ pfl |mcom?
Wl n|{p jlgcm azon im |m`lz{pim`cmg oa wfip pfl |mcom c{ im` wfip cp c{ mop- O|z |mcom c{ moppfl eli`lz{fcr8 mop i j|ce`cmg oz i {pikh oa rirlz{ {onlreikl- Cp–{ mop i doj pz|{p oz i gzo|r oa eijoz eojjsc{p{ oz eiwslz{- Wl n|{p komqcmkl pfl nidozcps oa pfl nlnjlz{fcr / zimh{ pfip pflcz |mcom c{ mop {onl hcm` oa {lzqckl konrims wflzl wl ris i nompfes all im` zlklcql ―|mcomzlrzl{lmpipcom„ js i {niee gzo|r oa ―eijoz lvrlzp{-„ Pfl |mcom c{ pfl ikp|ie |mcps im` ikpcqcps oa pfl nlnjlz{fcr% o|z konn|mcps im` o|z n|p|ie ic` im` rzoplkpcom oa opflz wozhlz{ cm {pz|ggel-Wl izl4 <%222( wozhcmg nlnjlz{% 92%222( zlpczll{% im` js lvplm{com4 plm{ oa pfo|{im`{ oa eoql` oml{ im` `lrlm`lmp{% im` f|m`zl`{ oa pfo|{im`{ oa ri{{lmglz{ wfo `lrlm` om o|z wozh-O|z |mcom c{ im ozgimctipcom oa wozhlz{ pfip kim nojcectl pfc{ rowlza|e {okcie aozkl-O|z {pziplgcl{ n|{p jl j|cep om o|z komac`lmkl cm pfl zimh{ oa wozhlz{- Likf ikpcql wozhlz ‛ jopfniel im` alniel ‛ c{ i eli`lz oa pflcz ainces im` konn|mcps- O|z wozh c{ konrelv% rfs{ckiees`lnim`cmg im` `imglzo|{- Wl rzoqc`l im cnrozpimp {lzqckl aoz {okclps4 wl {iales pzim{rozp pflno{p qie|ijel pfcmg hmowm4 f|nim ecal- Wl izl mop rlzalkp iee oa pfl pcnl% j|p pfl gzlip nidozcpsoa |{ `o o|z wozh qlzs% qlzs wlee-
Wfip c{ pfl goie?
O|z cnnl`cipl goie {fo|e` jl po l`|kipl im` nojcectl pfl nlnjlz{fcr po pihl kompzoe oa im` |{lpflcz |mcom cm pfl cmplzl{p oa pfl konn|mcps-
 Cm pfl zimh{ wl pz|{p-
Wl n|{p zldlkp pfl izg|nlmp pfip lvlk|pcql{ im` roecpckcim{ .wfo fiql mlqlz `oml o|z wozh. izlacp po kompzoe o|z ecql{- O|z zlie ―lnreoslz{„ izl pfl rlorel wfo `lrlm` om o|z wozh- Wl izl{lzqimp{ oa pfl r|jeck ‛ 
 r|jeck
pzim{rozpipcom. mop lnreosll{ oa i aoz.rzoacp konrims- Ca wl izlpo wcm imspfcmg aoz o|z{leql{% wl n|{p jl wceecmg po |{l o|z |mcom rowlz po acgfp aoz wfip o|z konn|mcpcl{ mll`- O|z |mcaozn{ nis konnim` zl{rlkp aoz pfl `caack|eps im` cnrozpimkl oa o|z wozh% j|p wl fiql mop aozgopplm wflzl wl kinl azon-
Wl izl zl{rom{cjel nlnjlz{ oa o|z konn|mcps-
\epcniples% o|z goie n|{p jl po zlnoql pfl jo{{ azon pfl wozhreikl lmpczles im` z|m pfcmg{o|z{leql{4 wozhlz{ im` ri{{lmglz{ n|{p z|m r|jeck pzim{rozpipcom `czlkpes-
Pfl rlorel wfo `opfl wozh n|{p nihl pfl `lkc{com{-
Wflzl c{ pfl rowlz po ikkonrec{f o|z goie{?
 
Pfl{l goie{ r|p |{ cm orro{cpcom po o|z k|zzlmp lnreoslz im` pfl kcps roecpckie ―nikfcml-„ Pfc{c{ i aoznc`ijel im` lvrlzclmkl` aozkl. wl wcee mll` iee pfl fler wl kim glp- Wl n|{p orlmes{llh pfl n|p|ie {|rrozp oa opflz |mcom{ im` wozhlz{– ozgimctipcom{% konn|mcps gzo|r{% im`opflz aozkl{ pfip wc{f po pihl ko.owmlz{fcr oa pfl{l goie{-
Wl kimmop `o pfc{ ieoml-
O|z lnreoslz `ol{ mop ‛ im` kimmop ‛ kizl ijo|p |{ i{ f|nim jlcmg{- Cp zl{rom`{ omes po rowlz-O|z rowlz c{ zoopl` cm o|z ijcecps po koeelkpcqles wcpffoe` o|z eijoz &{pzchl{ im` opflz dojikpcom{# im` o|z ijcecps po nojcectl pfl ror|eipcom jlfcm` o|z elgcpcnipl eli`lz{fcr-
Fow `c` wl eo{l o|z rowlz?
Pfl wozhlz{– noqlnlmp zo{l cm {pzlmgpf `|zcmg pfl iaplznipf oa pfl gzlip `lrzl{{com po pfl rocmpwflzl pfl jo{{l{ wlzl iazic` pfl wozhlz{ wo|e` pihl kompzoe oa pfl ko|mpzs- Pfl jo{{l{ |{l`pflcz {pipl &ko|zp{% kor{% nl`ci im` ncecpizs# po dice |mcom eli`lz{ im` zlqoe|pcomc{p{ &NkKizpfs―wcpkf f|mp%„ [ncpf Ikp% lpk-#- Woze` Wiz Pwo wi{ |{l` i{ i rzlplvp aoz pfc{ im` opflz impc.`lnokzipck nli{|zl{ igicm{p wozhlz{- Wfip wi{ elap oa pfl eli`lz{fcr oa pfl |mcom noqlnlmpkfizpl` i ko|z{l oa wozhlz {|jnc{{com po pfl jo{{l{4 jcm`cmg wozhlz{ po elgie azinlwozh{ pfipwlihlml` o|z ijcecps po |{l o|z rowlz- Pfl \mcpl` [pipl{– nicm konrlpcpoz{– cm`|{pzcie rzo`|kpcom wi{ eizgles `l{pzosl` azon pfl wiz im` pfl jo{{l{ ni`l f|gl rzoacp{- Pfls wlzl ijelpo plnrozizces j|s oaa i glmlzipcom oa wozhlz{ wcpf zleipcqles jlpplz ris- Pfl ijcecps oa pfl jo{{l{ cm pfl \mcpl{ [pipl{ po j|s oaa pfl wozhlz{ fi{ el{{lml`% l{rlkciees iaplz pfl 9372{- O|z wozhcmg im` ecqcmg kom`cpcom{ fiql jllm {s{plnipckiees eowlzl` wcpf zleipcqles ecppel laalkpcqlzl{c{pimkl js ozgimctl` eijoz- @|zcmg pfc{ rlzco`% pfl wozhlz{ noqlnlmp fi{ aozgopplm nims oa pfl el{{om{ elizml` wflm cp orlmes ao|gfp pfl jo{{l{– rowlz oqlz |{ &wcpf cnrozpimp lvklrpcom{%{|kf i{ pfl kcqce zcgfp{ noqlnlmp#- No{p |mcom{ po`is fiql jlkonl ecppel nozl pfim i gzo|r oa eijoz.izjcpzipoz{ flercmg pfl jo{{l{ z|m pflcz ―gzclqimkl„ im` izjcpzipcom {s{pln{ im` wi{pcmgwozhlz zl{o|zkl{ flercmg po lelkp @lnokzipck Rizps roecpckcim{-
Fow `o wl j|ce` im` |{l o|z rowlz?
Acz{p wl n|{p orlmes zlkogmctl pfip o|z cmplzl{p{ izl {lrizipl im` orro{l` po pfl jo{{l{% pflcz nimiglz{% pflcz goqlzmnlmp im` pflcz roecpckie rizpcl{ &jopf @lnokzipck im` Zlr|jeckim#- O|z  jo{{ wcee jl o|z ni{plz |mpce wl aozkl pfln o|p oa pfl wozhreikl iepoglpflz im` wl jlkonl pflni{plz{ oa o|z wozh im` o|z ecql{- Lqlm ca nims oa o|z kowozhlz{ `o mop {fizl pfc{ goie oz  jleclql cp c{ cnro{{cjel% i eomg.plzn o|peooh nihl{ |mcom rzcmkcrel{ ‛ azon `liecmg wcpfnimiglz{ om pfl doj po {cgmcmg plnrozizs rlikl pzlipcl{ &kompzikp{# ‛ n|kf kelizlz- Cp c{ moikkc`lmp pfip pfl no{p rzcmkcrel` |mcom eli`lz{ cm pfl \[ oqlz pfl ri{p 922 sliz{ fiql jllmzlqoe|pcomc{p{ |mwceecmg po reis js nimiglnlmp{– fsrokzcpckie z|el{-Wl n|{p nihl cp i{ li{s i{ ro{{cjel aoz nlnjlz{ po {rlm` rizp oa pflcz rzlkco|{ pcnl wozhcmg po{pzlmgpflm pflcz |mcom- Pfip nlim{ foe`cmg n|epcrel nllpcmg{ pfip `caalzlmp {fcap{ kim ipplm`%ozgimctcmg `is kizl im` nihcmg |mcom nllpcmg{ i{ `lnokzipck im` rizpckcripozs i{ ro{{cjel-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->