Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Duhovni darovi

Duhovni darovi

Ratings: (0)|Views: 418|Likes:
Biblijsko učenje o duhovnim darovima.
Biblijsko učenje o duhovnim darovima.

More info:

Published by: Aleksandar Trajkovski on Feb 05, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2012

 
1
Duhovni darovi
Aleksandar Trajkovski
Uvod
Tema o duhovnim darovima zauzima prili
è
no prostora u Novom
zavjetu. Svakako je jedna odva
ž
nijih tema po pitanju
ž
ivota crkve. Postoji veoma velika zbrka
š
to se ti
è
e u
è
enja o
duhovnim darovima. Mnogo je neslaganja me
ð
u kr 
š
ã
anima po pitanju ove teme.
Zanimljivo je da je tema vrlo slo
ž
ena i komplikovana, a s druge strane vrlo potrebna ili neophod
na za na
š
 
prakti
è
ni
ž
ivot.
 Najpotpuniji prikaz duhovnih darova nalazimo u Pavlovoj Prvoj poslanici Korin
ã
anima.
Dvanaesto, trinaesto i
è
etrnaesto poglavlje govore o tome. Zanimljiva je i problematika zbog
koje Pavao govori Korin
ã
anima o duhovnim darovim
a. Na to
ã
emo se osvrnuti kasnije.
 
1.
Š
ta su Duhovni darovi?
 
Jedno od osnovnih pitanja jeste
š
ta su to duhovni darovi? Na ovo pitanje ne bi trebalo biti
te
š
ko odgovoriti. Ali, svakako od ovog odgovora zavisi i na
š
e daljnje razumijevanje teme.
Sam naziv nam ka
ž
e da su to duhovni darovi, tj. darovi koji su duhovne prirode. Preciznije, to
su ustvari darovi Duha Svetoga, jer rije
è
Bo
ž
ija ka
ž
e da
ih razdjeljuje Duh Sveti. ApostolPavao daje preciznu definiciju duhovnih darova. On ka
ž
e: '' Svakomu se daje ob
 java Duha naop
ã
u korist.'' Duhovni darovi su dakle objava (
 phanerosis
) ili manifestacija /djelovanje/ DuhaSvetoga u, ili kroz svakog vjernika. Duh Sveti se o
è
ituje ili manifestira kroz vjernike putem
duhovnih darova. Odnosno, mo
ž
emo re
ã
i da su to sposob
nosti koje Duh daje svakom vjernikusa svrhom izgradnje Crkve.
2. Ko ima ili prima duhovne darove?
Biblija u
è
i da u se, u svakom onom koji je prihvatio da Isus Krist bude njegov Gospodar i
Spasitelj, nastanjuje Duh Sveti. Vjernik je ustvari hram Duha Svetoga. Duh Sveti se o
è
ituje ili
manifestuje kroz svakoga koji je Kristov sluga. Tekst nam ka
ž
e: ''Svakomu se daje objava
Duha na op
ã
u korist.'' Dakle svakom Kristovom sluzi. Ne samo mla
ð
im
è
lanovima, niti samo
pametnijim ili obrazovanijim, nego svima, i starima i mladima, i mu
š
kima i
ž
enskima.
Va
ž
no je primijetiti da se svakomu od nas daju razli
è
iti darovi. To je jasno iz teksta u 1.
Korin
ã
anima 12:4
-12. Vidimo dalje da Pavao uspore
ð
uje Crkvu sa tijelom. Svaki je
è
lan
Crkve kao jedan ud tijela. Dakle, on posjeduje samo neke sposobnosti i darove, ali ne sve.(Vidi i 12:29-30.)Iako je jasno da je to tako, ipak vidimo da Biblija ne ka
ž
e da onaj koji nema dar prorokovanja
ne mo
ž
e prorokovati, ili ko nema dar tje
š
enja ne mo
ž
e tje
š
iti, ili ko nema dar ozdravl
 janja nemo
ž
e moliti za drugog da ozdravi, ili ko nema dar pou
è
avanja ili evangeliziranja ne mo
ž
e
pou
è
avati druge, i sl.
Š
to
vi
š
e, Biblija nas i ohrabruje na ove stvari. Ali jasno je da neki
pojedinci imaju posebno izra
ž
en odre
ð
eni dar ili darove. Tako mo
ž
emo re
ã
i da nisu svi
proroci jer nemaju posebno izra
ž
en taj dar, iako mogu prorokovati. Nisu svi evangelizatori,
 jer nemaju poseban dar evangeliziranja, iako trebaju evangelizirati. Nemaju svi dar vjere, iakosvi trebaju vjerovati.
 
2 
3. Na koji na
è
in se Duh Sveti o
è
ituje ili manifestira?
 Spiskovi duhovnih darova
Koji su to duhovni darovi? Postoji mno
š
tvo na
è
ina na koje se Duh Sveti manifestira kroz
vjernika, odnosno, postoji mno
š
tvo duhovnih darova. U Novom
zavjetu nalazimo nekolikospiskova ili lista duhovnih darova. Zanimljivo je da nijedna od tih lista nije ista, odnosno nesadr
ž
i popis istih duhovnih darova.
Ovakav na
è
in prikazivanja duhovnih darova daje nam mogu
ã
nost da naslutimo da ovo nisu
iscrpne liste duhovnih darova, odnosno da svi mogu
ã
i darovi nisu
è
ak ni spomenuti u ovim
listama. Npr. nije spomenut ''dar'' slavljenja Boga muzikom. Da li to zna
è
i da to nije duhovni
dar?Osim
š
to mo
ž
emo primijetiti da liste darova nisu iste, jo
š
je va
ž
nije da prim
ijetimo kroz kojeto darove se o
è
ituje Duh Sveti. Dakle, ovo su neki od darova ili na
è
ina na koje se o
è
ituje i
kroz koje se proslavlja Bog. Duh Sveti se o
è
ituje kroz to
š
to nekome daje dar mudrosti,
nekome dar znanja, nekome dar vjere, nekome dar tje
š
enja, nekome dar 
pru
ž
anja pomo
ã
i,
nekome dar
è
udesa, a nekome pou
è
avanja. I kroz sve to se o
è
ituje Duh, i sva ta o
è
itovanja
Duha djeluju na op
ã
u korist.
 
1. kor 12:28
apostoliprorociu
è
itelji
 
è
udesa
 ozdravljenjapru
ž
anje pomo
ã
i
 upravljanje jezici
1. Kor 12:8-10
mudrostznanjevjeraozdravljanje
è
udesa
proricanjerazlikovanje duhovaezicituma
è
enje jezika
 
Rim 12:6-8
proricanjeposlu
ž
ivanje
 pou
è
avanje
 tje
š
enje
 dijeljenjestarje
š
instvo
 milosr
ð
e
 
Ef 4:11
apostoliprorocipastiri (i)u
è
itelji
 
1. Pt 4:11
govorslu
ž
enje
 
Darovi dati nekima Zapovijedi date svima
1. evangelizator (i u
è
itelj) 1. veliko poslanje (Mt 28:19)
 2. tje
š
enje 2. tje
š
ite jedan drugoga (1. Sol5:11)
3. iscjeljenje 3. molite jadan za drugoga da ozdravite (Jak 5:16)4. vjera 4. vjerujte u Boga i u mene vjerujete (Iv 14 :15. slu
ž
enje 5. slu
ž
ite
jedan drugoga (Gal 5:13)6. davanje. 6. dajite i dat
ã
e va
m se (Lk 6:38)
 
3Dakle, ako ja propovijedam rije
è
Bo
ž
iju, to
u nekom
 
smislu
nije samo o
è
itovanje moje
mudrosti i snage, ili u
è
enosti (i
li neu
è
enosti), nego o
è
itovanje Duha. Osoba kroz koju se Duh
o
è
ituje na bilo koji na
è
in treba da za to da hvalu i slavu Bogu.
 Kada je Pavao apostol propovijedao u Korintu, njegov govor se nije sastojao u uvjerljivimrije
è
ima mudrosti, ili uzvi
š
enim govori
ma, nego u o
è
itovanju Duha i snage. Zna
è
i da se kroz
Pavlovo propovijedanje o
è
itovao Duh Sveti. Tako treba biti i kroz na
š
e propovijedanje,
svjedo
è
enje, pomaganje, i sl.
 Naravno da ne trebamo zaboraviti da Duh djeluje kroz nas, a ne mimo nas. Prisutni smo i mi iDuh.
È
itao sam da je jedan vjernik nakon propovijedi pri
š
ao propovjedniku i pohvalio ga za
dobru propovijed. Propovjednik je ponizno odgovorio da to nije njegovo djelo, nego Bo
ž
ije.
Vjernik je odgovorio da nije bilo ba
š
 
toliko
dobro.Trebali nam dakle o
è
itovanje Duha Svetoga? Na koji na
è
in se Duh o
è
ituje kroz tebe? Koji ti
duhovni dar ima
š
?
 
Podjela ili vrste duhovnih darova
È
ini se da Petar daje odre
ð
en
u podjelu duhovnih darova. On je napisao: ''Ako se tko slu
ž
i
darom govora, neka je svjestan da govori rije
è
i Bo
ž
ije. Ako se tko slu
ž
i darom slu
ž
enja, neka
 je svjestan da radi snagom koju Bog daje, da se u svemu hvali Bog po Isusu Kristu.'' (1. Pt4:11). Vidimo da on pod darom govora podrazumijeva nekoliko darova kao
š
to su u
è
itelji,
proroci, tje
š
i
telji, i sl. A pod darom slu
ž
enja podrazumijeva slu
ž
enje, milosr 
ð
e, dijeljenje;
vjerovatno i
è
udesa i iscjeljenja i sl. Mo
ž
emo ih podijeliti na jo
š
nekoliko na
è
ina.
Ja bih ovdje
ž
elio da spomenem jednu,
è
ini se, va
ž
nu stvar. Neki darovi uklju
è
uju prirodn
eljudske sposobnosti, a neki ih nadilaze. Npr. dar davanja ili pru
ž
anja pomo
ã
i izgleda potpuno
normalno i prirodno, dok dar iscjeljenja izgleda nadnaravno. Va
ž
no je zapaziti da iako darovi
mogu uklju
è
ivati prirodne nadarenosti, sposobnosti ili talente, oni ih ipak u nekom
smislu inadilaze, jer Petar je rekao: '' Ako se tko slu
ž
i darom slu
ž
enja, neka je svjestan da radi snagom
koju Bog daje. ''
 
Dakle, iako dar mo
ž
e uklju
è
ivati prirodnu nadarenost ili sposobnost, on je
ipak i nadilazi.
4. Svrha duhovnih darova
Koja je svrha duhovnih darova? Za
š
to je potrebno o
è
itovanje Duha Svetoga? Da li je to
namijenjeno za zabavu? Je li namijenjeno uzvisivanju ljudskog ega? Svakako ne. Tekst namka
ž
e da je objava Duha na op
ã
u korist (1. Kor 12:7). Duhovni darovi imaju vi
š
estruku o
p
ã
u
korist. U 14:12 Pavao ka
ž
e da su oni namjenjeni izgradnji crkve.
''Tako i vi, budu
ã
i da vru
ã
e
è 
eznete za duhovnim drovima, nastojte ih imati u izobilju na
izgradnju Crkve.
''To zna
è
i da su mnogi duhovni darovi namijenjeni da se Crkva izgradi iznutra
. Tu prvenstvenomislimo na pou
è
avanje, ohrabrivanje, tje
š
enje, pastirstvo i sl.
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Melita Tomovska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->