Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Javakhk It Catalog

Javakhk It Catalog

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:
Published by Ruben Ter Minasian

Javakhk It Catalog

Javakhk It Catalog

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Ruben Ter Minasian on Dec 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
æ³í³ËùÇ IT-γï³Éá·
Javakhk IT-Catalog
,7ǗǭǿǭǸǻǰǑdzǭǯǭȂǷǭ
Javakhk Network, 2008
æ³í³ËùÇ IT-γï³Éá·
Javakhk IT-Catalog
,7ǗǭǿǭǸǻǰǑdzǭǯǭȂǷǭ
Javakhk Network, 2008
 
22222
æ³í³ËùÇ IT-γï³Éá·
ú·ï³·áñÍÙ³Ý áõÕ»óáõÛó
Javakhk IT-Catalog
User’s Manual
IT-Êàòàëîã ÄæàâàõêàIT-Êàòàëîã ÄæàâàõêàIT-Êàòàëîã ÄæàâàõêàIT-Êàòàëîã ÄæàâàõêàIT-Êàòàëîã Äæàâàõêà
Èíñòðóêöèè ïîëüçîâàòåëþ
Javakhk Network, 2008
 
33333
æ³í³ËùÇ IT-γï³Éá·Ç Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ......................................γï³Éá·Ç Ù»ç Ýáñ ϳÛù»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ ........................................γï³Éá·Ç ï»Õ³¹ñáõÙÁ »õ ÷á÷áËáõÙÁ Ó»ñ ϳÛùáõÙ ......................γﻷáñdzݻñÁ ..............................................................................àñáÝáõÙáí ó³ÝÏ»ñ ............................................................................
Description of Javakhk IT-Catalog ...........................................................9Insertion of new sites into Catalog ..........................................................10 Insertion and modification of the Catalog in your site...........................10 Categories..................................................................................................10 Lists with search........................................................................................11
.........................................
13
......................................
14
.......
14
................................................................................
15 
..................................................................
16 
.....................................................................
18 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->