Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuong Trinh Hoi Luan Tương Lai - Cơ Hội và Thách Thức Phật Giáo VN tại Mỹ - Tam Tinh Lang

Tuong Trinh Hoi Luan Tương Lai - Cơ Hội và Thách Thức Phật Giáo VN tại Mỹ - Tam Tinh Lang

Ratings: (0)|Views: 247 |Likes:

More info:

Published by: Quang Duc (Ven Thich Nguyen Tang) on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
1
H
I LU
N
TƯƠNG LAI – 
 
CƠ HỘ
I & THÁCH TH
Ứ 
CPH
T GIÁO VI
T NAM T
I M
 
Tâm T
 ĩ 
nh L
ngTi
ết đông
cu
ối năm lạ
nh to
kh
ắp vùng California và mưa phùn lấ
t ph
t, v
y mà trongkhuôn viên c
a h
ội trườ 
ng Sangha
ở 
Huntington Beach v
n
m áp v
ớ 
i nhi
ều bóng chư
t
ă
ng ni,Ph
t t
, gi
ới văn hào trí thứ
c và nhi
u h
ội đoàn
Ph
t giáo khác c
a vùng Santa Ana, Cali,
đến để
 tham d
bu
i h
i lu
n do H
i Ph
t H
ọc Đuố
c Tu
t
ch
c
vào ngày 16 tháng 12 năm 2012,
v
ớ 
ich
 
đề
 
 Nhìn V 
ề 
 
Tương Lai – 
 
Cơ 
 H 
i & Thách Th
ứ 
c Ph
t Giáo Vi
t Nam t 
i M 
 ỹ 
.Bu
i h
i lu
n v
ớ 
i b
n thuy
ết trình viên là Hòa Thượ 
ng Thông H
i v
ớ 
i ch
 
đề
 
Vài Suy
 Nghĩ về 
 
Tăng Già Việ
t Nam t 
i
 ỹ 
- Bi
ểu tượ 
ng và S 
ứ 
m
ng
”, Ni Sư Giới Hương “
ừ 
Nh
ữ 
ng Ngôi Chùa Th
ờ 
i Ph
ật đế 
n Chùa Vi
ệt trên Đấ 
t M 
 ỹ 
th
ờ 
i nay
, Ph
t t
Di
u Huy
n (Lê Ng
c B
o)
 Ngườ 
i Ph
t
ử 
Vi
t Nam trong B
ố 
i
ảnh Đạ
o Ph
t
i
 ỹ 
” và cuố
i cùng là Ph
t t
Nguyên
 
2
Giác (Phan T
n H
i) v
ới đề
 
tài “
Ti
ế 
 p
n Các Ngu
n Nghiên C 
ứ 
u Ph
t
c Anh Ng
ữ 
. Theo
như đạ
o h
u M
t Nghiêm - H
ội Trưở 
ng H
i Ph
t H
ọc Đuố
c Tu
trình bày r
ng
: “Bố
n thuy
ế
ttrình viên là hình
nh tiêu bi
u c
a b
n chúng (T
kheo, T
 
kheo ni, Ưu
-bà-t
ắc và Ưu
-bà-di)
trong tăng già Phậ
t giáo s
 
nói lên quan điể
m c
ủa mình đố
i v
ớ 
i dòng sinh m
nh c
a Ph
t giáoVi
t t
i M
ỹ”
. Bu
i h
i lu
n b
ắt đầ
u r
t sôi n
i v
ớ 
i s
di
n thuy
ết lưu loát củ
a
Hòa Thượ 
ngThông H
i nói v
n
hu cầu cần thiết để tổ chức khóa tu dưỡng giảng sư là để tạo điều kiện choTăng Ni và trụ trì các Tự Viện có đủ năng lực phục vụ Ðạo Pháp, mở ra và định hướng cho thếhệ trẻ tương lai
t
i M
ỹ, đem Ðạo Phật vào tận các nơi xa không có hình bóng chư tăng hoằng
pháp.
 
 Ni Giới Hương trình bày một khắc khoải ưu
 
với đề tài của Hòa Thượng ThôngHải: “Phật giáo Việt tại Mỹ đã trả
i
qua 37 năm
 
từ năm 1975 đến
nay
, thời gian không quá dài và
quá
ngắn, nhưng đối với con là thật dà
i
, nửa đời người rồi. Vấn đề ưu tư là chỉ có các khóa an cưkiết hạ 10 ngày, khoá bồi dưỡng pháp sư một tuần… hình như chưa đủ nguồn Phật pháp(background) cho tăng ni trẻ đủ năng lực nội điển để hoằng pháp
.
Thế hệ chư Tôn
 
đứ
c Hoà
thượng được đào tạo, tu học và tốt nghiệp các khóa Phật pháp ở Việt nam thì có thể làm “Sứ giả Như Lai”
 
tại Mỹ
; còn
tăng ni trẻ sanh trưởng tại Mỹ cần những lớp cơ bản, trung cấp và cao cấp,cần thời gian tu học lâu dài để đủ nội lự
c pháp khí. H
ình như Phật giáo tại Mỹ của chúng ta đangthiếu các trường lớp
thì làm sao
tăng ni trẻ có thể
 
“Tre già măng mọc” gánh vác tương lai Phật
pháp?
Sư cô Khánh An đồ
ng ý v
ớ 
i ý ki
n này và
thêm vào rằng những vị giảng sư đa số được tuhọc ở Việt Nam, có quá trình đạo pháp nhưng chưa
thông th
ạo Anh văn, chúng ta nên mời thêmcả các nam nữ Phật tử giỏi ngôn ngữ làm giáo thọ sư để giúp chư
 
tăng ni.
 
Đạ
o h
u Di
u Huy
n thuy
ế
t trình r
ng ph
t t
Vi
t Nam là m
t l
ực lượng đông đả
o nh
ttrong gi
ớ 
i Ph
t t
g
c Á c
a M
ỹ, đã đóng góp rấ
t nhi
u và có nhi
ều nét sinh độ
ng kh
ở 
i s
c, tuy
nhiên, đa phầ
n v
n tách r
ờ 
i v
ớ 
i Ph
t giáo b
n x
M
, v
ớ 
i nh
ng nghi th
c hành l
riêng bi
t, v
ớ 
ingôn ng
Vi
t Nam x
d
ng trong t
t c
nh
ng sinh ho
ạt tôn giáo. Điề
u này không ch
gi
ớ 
i h
ntrong c
ộng đồ
ng Ph
t giáo Vi
ệt Nam, mà cũng là mộ
t tình tr
ng chung c
a t
t c
nh
ng truy
nth
ng Ph
t giáo Á Châu khác. Dù th
ế
 
nào, điề
u hi
ển nhiên là đạ
o Ph
ật đã và đang có ảnh hưở 
ng
trên đờ 
i s
ng tinh th
n c
ủa ngườ 
i M
, b
ng b
t c
hình thái nào.
Đạ
o Ph
ật không đi xuố
ng
nhưng vấn đề
 
làm sao để
Ph
t giáo Vi
ệt Nam đượ 
c t
n t
i trong b
i c
nh M
? Câu tr
l
ờ 
i r
ngchúng ta ph
i hòa nh
p v
ớ 
i Ph
t giáo M
, ph
i tuy
n và
đà
o t
o
tăng già ngườ 
i M
.
 
3
Đạ
o h
u Panna (bút danh Tâm Nguy
n) san s
m
t ý ki
ế
n v
vi
ệc ngườ 
i M
 
hướ 
ng d
n.
Đh
Panna cho bi
ế
t có m
t nhóm gi
ớ 
i tr
Vi
t Nam
ở 
Santa Ana m
ờ 
i nh
ững ngườ 
i M
da tr
ng
đến để
 
hướ 
ng d
n Ph
t pháp m
t tháng m
t l
ần. Nhưng kế
t qu
 
là các em đế
n tham d
càng ngàycàng ít. Vì th
ế, đạ
o h
ữu đề
ngh
chúng ta nên dùng thêm nhi
ều phương tiệ
n khác
để
có th
thuhút gi
ớ 
i tr
. M
t trong nh
ững phương tiệ
n
nhóm Hương Thiề
n
đa
ng th
c hi
n là dùng âmnh
ạc để
chuy
n t
i Ph
t pháp.Qua slideshow v
ớ 
i 20 b
c hình minh ho
 
(có đính kèm
link PowerPoint t
i webhttp://www.chuahuongsen.com/Vietnamese/HinhAnh.html)
đượ 
c chi
ế
u trên màn hình,
 Ni
Gi
ới Hương trình bài
ba ý chính c
ủa đề
 
tài như
1) Vai trò c
a Ngôi Chùa Th
ờ 
i Ph
t
là lý tưở 
ngA-la-hán, s
ớ 
m mau thành Ph
t; 2) Vai trò c
a Ngôi chùa Th
ế
k
21
là lý tưở 
ng B
tát, tinh th
nnh
p th
ế
 
hòa đồ
ng xã h
i c
ủa chư tăng ni
và 3) C
ơ hộ
i thách th
c c
achùa Vi
ệt đấ
t M
. C
v
 b
n s
ắc cũng như số
 
lượ 
ng, chùa Vi
ệt đấ
t M
tùy thu
c vào s
hi
n di
n c
a chính b
n thân Ph
tgiáo Vi
ệt Nam trên đấ
t M
. Mà Ph
t giáo Vi
ệt Nam, sau 37 năm tính từ
 
năm 1975, vẫn đang
trong quá trình hình thành
v
ớ 
i t
t c
nh
ng bi
ế
n s
 
do cơ hộ
i và thách th
c mà xã h
ội và văn
hóa M
 
đặ
t ra. Chùa Vi
ệt đấ
t M
 
đang đố
i di
n v
ớ 
i hi
ện tượ 
ng ti
ế
p bi
ến văn hóa (acculturation)
t
i M
. M
ột Tăng đoàn thuầ
n Vi
t s
càng ngày càng nh
l
i khi
ến cho lượ 
ng chùa Vi
t Nam s
 
ít đi, có thể
d
n d
n bi
ế
n m
ất để
hóa thân thành m
ột ngôi chùa “X phầ
n Vi
t, Y ph
n M
ỹ”, màgiáo sư Phậ
t h
c Charles Prebis g
i là hi
ện tượng “hybridity”
, nên Ph
t giáo s
có nhi
u tháchth
c và v
ấn đề
n
ảy sinh phía trước (khó hơn là Chùa Việ
t -
Đấ
t Vi
t hay Chùa M
-
Đấ
t M
). Tuy

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->