Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Design, Cognition, & Learning final reflection

Design, Cognition, & Learning final reflection

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Mel Chua

The longer textual annotation to http://de.scribd.com/doc/115930824/Mel-Reflection-Comic - a reflection after the semester-long graduate class on "Design, Cognition, & Learning" taught by Robin Adams at Purdue University's School of Engineering Education, Fall 2012.

The longer textual annotation to http://de.scribd.com/doc/115930824/Mel-Reflection-Comic - a reflection after the semester-long graduate class on "Design, Cognition, & Learning" taught by Robin Adams at Purdue University's School of Engineering Education, Fall 2012.

More info:

Published by: Mel Chua on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

 
Oki J`{h ‚ eldhi rkeikjvlnd Fkzlgd) Jngdlvlnd) hdf Ikhrdldg ‚ Ehii 2382,H Vhik W`krkld n{r @krnldk Kdvkrz v`k Vrhldldg Grn{dfz ne ’Fkzlgd) Jngdlvlnd) hdfIkhrdldg‟ hdf Kpskrlkdjkz Ldvkiikjv{hi Grnwv` hdf Kpjkiikdv Zdhjm Ennf
Ndjk {snd h vlok) v`krk whz h Oki ld H{g{zv ne 2382$ Z`k `hf h jn{sik ldvkrkzvldg x{hilvlkzwlv` rkghrfz vn Fkzlgd) Jngdlvlnd) hdf Ikhrdldg$8$H uhzv x{hdvlv| ne okzz|) {dhrvlj{ihvkf v`n{g`vz) hdf v`k bkilke v`hv ndjk z`k ikhrdkfvn ’unljk‟ v`nzk v`n{g`vz) z`k'f bk hii zkv ld v`k Wnrif ne Fkzlgd$2$H mdnwikfgk ne h ehlr d{obkr ne v`knrlkz hdf jndjksvz rkihvkf vn Fkzlgd) Jngdlvlnd)hdf Ikhrdldg$ Srnbiko erholdg> Zlv{hvkf jngdlvlnd> Rkeikjvluk srhjvljk> Oh|bk z`k`hfd'v rkhf
hii 
v`k shskrz nd v`ko) b{v z`k mdkw w`hv v`k| wkrk vn h rkzskjvhbikfkgrkk enr h :rf/zkokzvkr grhf zv{fkdv$:$H ihrgk d{obkr ne srlnr fkzlgd kpskrlkdjkz enr h ehlri| zohii d{obkr ne |khrz ldsrhjvljk$ V`hdmz vn hd {dfkrgrhf hioh ohvkr Nild Jniikgk, wlv` h `khuli| fkzlgd/jkdvrlj hdf srnakjv/bhzkf j{rrlj{i{o) si{z h frluldg ldvkrkzv ld s{rz{ldg kukd onrkfkzlgd srnakjvz n{vzlfk ne jihzz hdf hevkr grhf{hvlnd) H{g{zv Oki mdkw z`k'f zkkd hehlr hon{dv enr `kr hgk) hdf whz z{rsrlzkf hv `nw ilvvik fkzlgd kpsnz{rk znok ne `krgrhf zj`nni jihzzohvkz `hf$ V`k| `hf h inv onrk v`ldgz) ilmk onrk eldki| `ndkfx{hdvlvhvluk zmlii) h brnhfkr kpsnz{rk vn v`knr|) hdf zn enrv`) v`hv z`k flfd'v `huk$,6$H blv ne jnjmldkzz$ Z`k'f rkhf h inv hbn{v fkzlgd hdf fndk h inv ne fkzlgd) zn z`kz`n{if bk hbik vn ikhrd v`lz srkvv| wkii) rlg`v>Hdf v`kd v`k zkokzvkr `hsskdkf) hdf zn flf znok ikhrdldg$ Wk'ii gn v`rn{g` v`rkk v|skz ne,ikhrdldg onokdvz erno v`k ehii 2382 vkro v`hv vn{j`kf v`kzk 6 hvvrlb{vkz ne H{g{zv Oki) hdfv`kd zkk w`krk Fkjkobkr Oki `hz kdfkf {s hdf w`krk z`k'z gnldg$
Ikhrdldg onokdv 81 Gnldg erno mdnwldg jndjksvz vn ildmldg jndjksvz hdf jndvkpvhdf kpskrlkdjkz
V`lz onokdv `lv onzv zvrndgi| w`kd L ohfk o| 8/shgk jnolj ne v`k Zudljml shskrz{oohrlqldg ikhrdldg v`knrlkz1 z{rk) L'f `khrf ne h inv ne v`kzk lfkhz ld lznihvlnd) b{v v`k| `hfdkukr bkkd s{v ld jndukrzhvlnd wlv` khj` nv`kr nr wlv` v`k jndvkpv ne v`k vlokz$ Enr ldzvhdjk)w`kd L elrzv rkhf Zj`nkd'z ’rkeikjvlnd/ld/hjvlnd‟ ohvkrlhi ihzv |khr) L v`n{g`v lv whz ’dljk) b{vnbuln{z‟ ‚ b{v v`lz vlok hrn{df) L zhw w`| lv whz z{j` h blg fkhi ld jndvkpv ne v`k bk`hulnrlzov`hv `hf bkkd srkfnoldhdv hrn{df v`hv vlok$ Lv bkjhok jikhrkr `nw jngdlvluk sz|j`ning| `hffkukinskf erno h rkzsndzk vn bk`hulnrlzo ‚ w`lj` flfd'v okhd v`hv bk`hulnrlzo whz ’wrndg‟hd| onrk v`hd v`k fkukinsokdv ne ahqq okhdv jihzzljhi o{zlj whz ’wrndg$‟ V`k v`knrlkzzvhrvkf vn ildm hdf enro {s ld rkihvlnd vn khj` nv`kr$Zlolihri|) onzv ne o| fkzlgd kpskrlkdjkz `hf `hsskdkf srlnr vn kdjn{dvkrldg v`knr| hdfrkohldkf ihrgki| {drklelkf hdf rkeikjvkf/{snd$ V`rn{g` v`k jn{rzk ne v`k zkokzvkr) L whz hbikvn rkulzlv hdf frhw {snd v`nzk shzv srnakjvz vn bkvvkr {dfkrzvhdf hdf lii{zvrhvk v`k jndjksvzwk wkrk flzj{zzldg) w`lj` hizn `kiskf vn fkkskd v`klr zkdzk/ohmldg ld o| nwd oldf$ Enrldzvhdjk) v`k ldenrokf fkzlgd shvvkrdz hjj{rhvki| fkzjrlbkf h inv ne o| vkhoz' khri| krrnrzhdf vrl{os`z1 zmlssldg uz fnldg rkzkhrj`> \ks) v`hv wn{if bk v`k kikjvrndlj Gn bnhrf wk
 
zvhrvkf vn v`rnw vngkv`kr bkenrk rkhilqldg v`hv lv `hf hd losnzzlbik hon{dv ne jlrj{lvjnddkjvlndz hdf wn{if dkukr s`|zljhii| elv nd h zldgik bnhrf$ @hs`hqhrf.ildkhr uzohdhgkf.lvkrhvluk fkzlgdldg> V`hv'z w`| wk wkrk hbik vn gkv h XH srnjkf{rk enr v`k wnrif'zelrzv dkvbnnm v{rdkf hrn{df hdf kpkj{vkf zn x{ljmi| ‚ wk `hf h wkkmi| rkulzlnd j|jik enr v`ksrnjkzz lvzkie v`hv wk mdkw wk jn{if jn{dv nd$
Mk| lfkh1 
V`k dnvlnd ne ’fkzlgd‟ lz h jndukrzhvlnd v`hv'z zshddkf ohd| sknsik hdf ohd||khrz) hdf dkkfz vn bk {dfkrzvnnf hz h okzz| znjlhi jndzvr{jv w`krk hii v`k slkjkzldvkroldgik wlv` khj` nv`kr ld wh|z v`hv o{v{hii| heekjv v`klr okhdldg$
E{v{rk ldei{kdjk1 
Fnd'v rkhf shskrz nr jrlvlx{k lfkhz ld lznihvlnd= eldf w`hv shrv ne v`kjndukrzhvlnd v`k|'rk rkzsndfldg vn) hdf `nw nv`kr sknsik `huk rkzsndfkf vn lv$
Ikhrdldg nbakjvlukz hffrkzzkf1 
Fkukins jndjksv{hi erhokwnrmz nd v`k dhv{rk ne fkzlgd) fkzlgd jngdlvlnd) hdf fkzlgdikhrdldg$
Lfkdvle| kphosikz ne) hdf vrkdfz ld) fkzlgd rkzkhrj`$
Vrhdzihvk rkzkhrj` nd fkzlgd mdnwldg hdf ikhrdldg ldvn srhjvljhi losiljhvlndz$
Ikhrdldg onokdv 21 Vhimldg wlv` nv`krz hdf lvz ilolvhvlndz
L jhok ld vhmldg fkzlgd enr grhdvkf= L v`n{g`v L `hf bkkd ’vh{g`v fkzlgd‟ ld {dfkrgrhf hv hbhzlj ikuki) hdf v`hv hiv`n{g` v`krk wn{if bk uhrlhdvz hjrnzz fleekrkdv srhjvlvlndkrz hdffleekrkdv elkifz) L whz zvhdfldg ld h ehlri| gkdkrhilqhbik sihjk hdf wn{if bk hbik vn hfhsv vnv`ko$ Hz L zvhrvkf vn jnddkjv fleekrkdv lfkhz hdf v`knrlkz vngkv`kr) L zvhrvkf zkkldg w`krk o|nwd v`n{g`vz hdf kpskrlkdjkz elv ld ‚ hdf v`hv v`k| wkrk hjv{hii| ehr onrk ilolvkf hdf vld|v`hd L'f v`n{g`v$L `hf vn innm hv o| nwd blhzkz hdf v`k ilolvz ne o| ikdz hdf ikhrd vn uhi{k v`k uhzvkpskrlkdjk brn{g`v ld b| v`k nv`kr zv{fkdvz$ Lv whz nrlgldhii| ehr khzlkr vn innm hv w`hv v`k|wkrk fnldg sih|grn{df vhzm hdhi|zlz> e{djvlnd vrkk hdhi|zlz>, hz ’olzzldg v`k snldv‟ nr’nukri| nbzj{rkf‟ srkjlzki| bkjh{zk L flfd'v rkhii| {dfkrzvhdf v`ko$ Hz lv v{rdz n{v) onzvsknsik hrk wh| bkvvkr hv vhimldg hbn{v fkzlgd ld jndukrzhvlnd v`hd v`k| hrk hv wrlvldg hbn{v lvhdf L'o dn kpjksvlnd,) hdf ndjk wk zvhrvkf zlvvldg fnwd enr jndukrzhvlndz) wk en{dfjnoond grn{df hdf zvhrvkf vn grhzs khj` nv`kr'z kpskrlkdjkz$ N`)
v`hv'z 
w`| |n{ dkkf vn bkzn dlvsljm| nd v`k sih|grn{df vhzm= |n{'rk vr|ldg vn bk hbik vn frhw jnoshrlzndz hjrnzz h invne mlfz hdf |n{ `huk o{ivlsik rhvkrz v`hv dkkf vn bk jndzlzvkdv$ N`)
v`hv'z 
w`| |n{ zskdf znindg nd zmkvj`ldg) w`lj` L'f jndzlfkrkf h zohii hdf vrlulhi v`ldgz= v`krk hrk hjv{hii| h `{gkrhdgk ne v`ldgz v`hv ehii {dfkr v`k ’zmkvj`ldg‟ {obrkiih hdf lv'z losnrvhdv vn gkv kukr|ndk ndv`k zhok shgk$ W`kd wk vnnm v`k vlok vn kpsihld w`hv v`k bn{dfhrlkz ne n{r jndukrzhvlndzwkrk ldzvkhf ne hzz{oldg kukr|ndk whimkf ldvn v`k zhok ’fkzlgd jndukrzhvlnd‟ zshjk) n{rflhing{kz bkjhok ehr onrk z{jjkzze{i$L hizn rkhilqkf v`hv o| srlnr onfki ne ’L `huk okzz| v`n{g`vz hbn{v fkzlgd) hdf le L jhdhrvlj{ihvk v`ko) L'ii `huk
kuuuuuuuukr|v`ldg( 
‟ whz nukrzlosilelkf$ Bkldg ’jndzjln{z‟ hdf bkldg’zskhmhbik‟ hrk vwn nrv`ngndhi x{hilvlkz ne mdnwikfgk$ Lv'z snzzlbik vn `huk {djndzjln{z hdf{dzskhmhbik mdnwikfgk rkeikpkz hdf blhzkz v`hv s{z` {z vnwhrfz hdf hwh| erno jkrvhldv`ldgz,) jndzjln{z hdf {dzskhmhbik mdnwikfgk `nw fn |n{ kpsihld `nw |n{ mdnw |n{ inukznokndk>,) {djndzjln{z hdf zskhmhbik mdnwikfgk znokndk fkzjrlbldg znokv`ldg wlv`n{vrkhilqldg lv hssilkz vn v`ko,) hdf jndzjln{z hdf zskhmhbik mdnwikfgk o{j` ne v`k ’v|sljhi‟
 
kdgldkkrldg j{rrlj{i{o,$ Hii en{r jhvkgnrlkz hrk v`krk) hdf hii en{r hrk nmh|= znok mldfz nemdnwikfgk jhd jrnzz erno ndk jhvkgnr| vn hdnv`kr) b{v znok jhd'v) hdf v`hv'z nmh| vnn$ Dnvkukr|v`ldg dkkfz vn gkv j`hzkf fnwd vn 833+ {dfkrzvnnf jnosikvlnd vnfh|$Dnwhfh|z) L mdnw v`hv v`krk'z h inv ne zv{ee L'o zvlii {dhwhrk ne ‚ hdf L'o nmh| wlv` v`hv$ L zvlii`huk okzz|) {dhrvlj{ihvkf v`n{g`vz ‚ hdf L'o nmh| wlv` v`hv$ Znok ne v`ko wlii bkjnokhrvlj{ihvk hdf znok ne v`ko wnd'v) hdf v`hv'z nmh| vnn( Hdf w`kd L wnrm nd o| hrvlj{ihvlndhdf o| jnoo{dljhvlnd ld hd| enro wrlvvkd) zsnmkd) hd|v`ldg,) L mdnw lv'z losnrvhdv vn vkiisknsik w`hv |n{'ii vkii v`ko) v`kd vkii 'ko) v`kd vkii v`ko w`hv |n{ vnif 'ko ‚ frhw v`k kfgkz nev`k zvhgk |n{'rk fhdjldg nd) nr znokbnf| oh| olzz shrv ne |n{r j`nrkngrhs`|$
Mk| lfkh1 
W`kd |n{'rk flzj{zzldg znokv`ldg ’e{qq|)‟ lv'z dnv a{zv hbn{v w`krk nr `nw |n{ `lvv`k vhrgkv) lv'z hizn `nw |n{ frhw v`k vhrgkv ‚ hdf wlv` znokv`ldg ’e{qq|)‟ v`k vhrgkv dkkfz vnbk frhwd kpvrkoki| wkii$
Ikhrdldg nbakjvlukz hffrkzzkf1 
Lfkdvle| x{hilv| rkzn{rjkz enr ldukzvlghvldg fkzlgd jngdlvlnd hdf ikhrdldg z{j` hz an{rdhiz) jnoo{dlv|) hdf ldflulf{hi rkzkhrj`krz$
Lfkdvle| kphosikz ne) hdf vrkdfz ld) fkzlgd rkzkhrj`$
Ikhrdldg onokdv :1 N` `k|) lv'z h jngdlvluk hssrkdvljkz`ls(
Onzv ne o| KDK jihzzkz `huk bkkd vhmkd wlv` sknsik erno ’o| bhvj`$‟ V`lz jihzz whz inuki|bkjh{zk lv `hf z{j` h wlfk rhdgk ne KDK bhvj`kz) w`lj` v{rdkf lv ldvn znokv`ldg ne hjngdlvluk/hssrkdvljk/zv|ik z`ns einnr$ Ndk ne v`k blg ekhv{rkz ne h jngdlvluk hssrkdvljkz`ls lzv`k hblilv| vn zkk |n{rzkie hz shrv ne h jndvld{{o ne ikhrdkrz) ld h jkrvhld sihjk hindg v`hvjndvld{{o$ F{rldg n{r flzj{zzlndz) L bkghd vn zkk v`nzk vrhliz ne an{rdk|z onrk hdf onrkjikhri|) hiv`n{g` L jhd'v hrvlj{ihvk ukr| wkii
`nw 
v`k| bkjhok jikhrkr$L v`ldm lv `hf znokv`ldg vn fn wlv` dnvljldg `nw onrk kpskrlkdjkf sknsik ilmk Ildfzk| hdfDnh` jn{if frhw {snd h o{j` brnhfkr rhdgk ne jndvkpvz hdf rkhfldgz hdf srlnr
grhf{hvk zj`nni 
kpskrlkdjkz vn jnddkjv hdf ohmk zkdzk ne w`hv wk wkrk flzj{zzldg$ L v`ldm lv hizn`hf znokv`ldg vn fn wlv` whvj`ldg dkw enimz ilmk Ahmk jnok ld hdf a{zv bhrki|
zvhrv 
vn `hukv`nzk jnddkjvlndz) hdf dnvljldg znokvlokz v`hv v`k dkw enimz flfd'v zkk v`k jnddkjvlndz Lwhz ohmldg {dvli L snldvkf v`ko n{v$ L v`ldm lv `hf znokv`ldg vn fn wlv` bkldg wlv` sknsik ldo| bhvj` ilmk Ahokz hdf Ehrrh` hdf bkldg hbik vn rkekr vn jnoond kpskrlkdjkz ld n{r jnrkjihzzkz ’rkokobkr w`kd wk rkhf zn/hdf/zn ld Fr$ Kuhdgkin{'z jihzz>‟ ’\kz) hdf v`hv ndkvlok ld @lzvnr| % S`linzns`| w`kd Brkdv zhlf v`hv$$$‟,$Whvj`ldg hii v`kzk fleekrkdv bhvj`kz rkzsndf vn v`k zhok jihzzrnno kpskrlkdjk `kiskf okzvks bhjm hdf zkk w`hv v`hv ’hblilv| fkukinsokdv‟ hdf kpskrlkdjk fkukinsokdv ne v`k ’KDKsrngrkzzlnd‟ lz) kukd le L jhd'v hrvlj{ihvk lv ukr| wkii$ [dhrvlj{ihbik mdnwikfgk lz zvliimdnwikfgk) v`n{g`= zkk Ikhrdldg Onokdv *2$, Le L `hf vn sljm h erhokwnrm.v`knr| enr v`lz) L'fzh| L whz whvj`ldg v`k fkukinsokdv ne n{r hblilvlkz vn `hdfik jndvkpv) hz ld v`k dnuljk.kpskrvjndvld{{o ne Frk|e{z % Frk|e{z ‚ v`hv gkvz hv znok ne lv) b{v dnv ukr| o{j` ne lv) b{v L'o nmh|wlv` v`hv vnn$
Mk| lfkh1 
O| ekiinw vrhukikrz nd v`lz an{rdk| olg`v dnv bk eniinwldg v`k zhok vrhli ‚ wk'rk hiizvrlmldg n{r nwd ‚ b{v wk'rk `khfkf ld v`k zhok flrkjvlnd hdf jhd eldf khj` nv`kr nd n{r

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->