Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ngiên cứu IPTV

Ngiên cứu IPTV

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Po Po Xì

More info:

Published by: Po Po Xì on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
M
 
đầ
u
S
phát tri
n c
a m
ng Internet toàn c
u nói riêng và công ngh
thôngtin nói chung
đ
ã
đ
em l
i ti
ế
n b
và phát tri
n v
ượ
t b
c c
a khoa h
c k
 ĩ 
thu
t.Internet không nh
ng
đ
ã rút ng
n kho
ng cách v
không gian, th
i gian màcòn m
ng l
i cho m
i ng
ườ
i, m
i qu
c gia và c
th
ế
gi
i nh
ng l
i ích to l
n.T
c
độ
phát tri
n nhanh chóng c
a công ngh
thông tin là m
t trong nh
ng l
iích to l
n, có vai trò quan tr 
ng và t
m
nh h
ưở
ng r 
ng kh
p.V
i s
phát tri
n nhanh chóng c
a m
ng Internet b
ă
ng
ng còn làmthay
đổ
i c
v
n
i dung và k
 ĩ 
thu
t truy
n hình. Hi
n nay truy
n hình có nhi
ud
ng khác nhau: truy
n hình s
, truy
n hình v
tinh, truy
n hình cáp, truy
nhình Internet và IPTV. IPTV
đ
ang là c
p
độ
cao nh
t và là công ngh
truy
nhình c
a t
ươ
ng lai. S
v
ượ
t tr 
i trong k
 ĩ 
thu
t truy
n hình c
a IPTV là tínhn
ă
ng t
ươ
ng tác gi
a h
th
ng v
i ng
ườ
i xem, cho phép ng
ườ
i xem ch
 
độ
ngv
th
i gian và kh
n
ă
ng tri
n khai nhi
u d
ch v
giá tr 
gia t
ă
ng ti
n ích kháctrên h
th
ng nh
m
đ
áp
ng nhu c
u c
a ng
ườ
i s
d
ng.Hi
n nay trên th
ế
gi
i
đ
ã có m
t s
qu
c gia tri
n khai thành công IPTV.Theo các chuyên gia d
báo thì t
c
độ
phát tri
n thuê bao IPTV s
t
ă
ng theoc
p s
nhân theo t
ng n
ă
m.
Vi
t Nam hi
n nay, m
t s
nhà cung c
p
đ
angth
nghi
m d
ch v
IPTV trên m
ng b
ă
ng r 
ng ADSL.
 
IPTVhttp://www.ebook.edu.vn 2
CH
ƯƠ
NG 1 T
NG QUAN V
IPTV1.1 Gi
i thi
u v
truy
n hình s
theo giao th
c IP:
IPTV là tên vi
ế
t t
t c
a c
m t
Internet Protocol Television _ truy
n hìnhqua giao th
c Internet.ITPV theo
đị
nh ngh
 ĩ 
a chính th
c nh
ư
sau: IPTV
đượ
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a là cácd
ch v
 
đ
a ph
ươ
ng ti
n nh
ư
truy
n hình
nh, ti
ế
ng nói, v
ă
n b
n, d
li
u
đượ
cphân ph
i qua các m
ng d
a trên IP mà
đượ
c quan lý
để
cung c
p các c
pch
t l
ượ
ng d
ch v
, b
o m
t, tính t
ươ
ng tác, tính tin c
y theo yêu c
u.
(theoITU – T FG IPTV)
 Nh
ư
v
y IPTV
đ
óng vai trò phân ph
i các d
li
u, k
c
hình
nh, âmthanh, v
ă
n b
n qua m
ng s
d
ng giao th
c Internet.
 Đ
i
u này nh
n m
nhvào vi
c Internet không
đ
óng vai trò chính trong vi
c truy
n t
i thông tin truy
nhình hay b
t kì lo
i n
i dung truy
n hình nào khác. Thay vào
đ
ó, IPTV s
 d
ng IP là c
ơ
ch
ế
phân ph
i mà theo
đ
ó có th
s
d
ng Internet,
đạ
i di
n chom
ng công c
ng d
a trên IP, hay có th
s
d
ng m
ng riêng d
a trên IP.Có th
th
y, IPTV là m
t d
ch v
s
mà có kh
n
ă
ng cung c
p nh
ngtính n
ă
ng v
ượ
t tr 
i h
ơ
n kh
n
ă
ng c
a b
t kì c
ơ
ch
ế
phân ph
i truy
n hình nàokhác. Ví d
, set – top box IPTV có th
thông qua ph
n m
m
để
cho phép xem
đồ
ng th
i 4 ch
ươ
ng trình truy
n hình trên màn hi
n th
, hay có th
nh
n tinnh
n sms, e – mail….Ti
m n
ă
ng c
a IPTV là r 
t l
n. D
 
đ
oán r 
ng, n
ă
m 2008 s
có kho
ng20 tri
u gia
đ
ình s
d
ng d
ch v
IPTV. N
ế
u chúng ta tr 
phí 50$ m
i thángcho d
ch v
IPTV,
để
c
m
t set – top box, thì ngân sách s
thu v
kho
ng 12t
ỉ 
$ m
t n
ă
m trong vài n
ă
m.
1.2 M
t s
 
đặ
c tính IPTV:
-
H
tr 
truy
n hình t
ươ
ng tác: Kh
n
ă
ng hai chi
u c
a h
th
ngIPTV cho phép nhà cung c
p d
ch v
phân ph
i toàn b
các
ng d
ng TVt
ươ
ng tác. Các lo
i d
ch v
 
đượ
c truy
n t
i thông qua m
t d
ch v
IPTV có th
 bao g
m TV tr 
c ti
ế
p chu
n, TV ch
t l
ượ
ng cao (HDTV), trò ch
ơ
i t
ươ
ng tác,và kh
n
ă
ng duy
t Internet t
c
độ
cao.
 
IPTVhttp://www.ebook.edu.vn 3
-
S
d
ch th
i gian: IPTV k
ế
t h
p v
i m
t máy ghi video k
 ĩ 
thu
t s
 cho phép d
ch th
i gian n
i dung ch
ươ
ng trình – m
t c
ơ
ch
ế
cho vi
c ghi vàl
ư
u tr 
n
i dung IPTV
để
xem sau.
-
Cá nhân hóa: M
t h
th
ng IPTV t
k
ế
t cu
i
đế
n k
ế
t cu
i h
tr 
 truy
n thông tin hai chi
u và cho phép ng
ườ
i dùng
k
ế
t cu
i cá nhân hóanh
ng thói quen xem TV c
a h
b
ng cách cho phép h
quy
ế
t
đị
nh nh
ng gìh
mu
n xem và khi nào h
mu
n xem.
-
Yêu c
u v
b
ă
ng thông th
p: Thay vì phân ph
i trên m
i kênh
để
 t
i m
i ng
ườ
i dùng, công ngh
IPTV cho phép nhà cung c
p d
ch v
ch
ỉ 
 truy
n trên m
t kênh mà ng
ườ
i dùng yêu c
u.
 Đặ
c
đ
i
m h
p d
n này chophép nhà
đ
i
u hành m
ng có th
ti
ế
t ki
m b
ă
ng thông c
a m
ng.
-
Có th
truy xu
t qua nhi
u thi
ế
t b
: Vi
c xem n
i dung IPTV bâygi
không ch
ỉ 
gi
i h
n
vi
c s
d
ng TV. Ng
ườ
i dùng có th
s
d
ng máyPC hay thi
ế
t b
di
độ
ng
để
truy xu
t vào các d
ch v
IPTV.
1.3 S
khác bi
t gi
a IPTV và truy
n hình Internet:
 Do
đề
u
đư
c truy
n trên m
ng d
a trên giao th
c IP, ng
ườ
i ta
đ
ôi lúc haynh
m IPTV truy
n hình Internet. Tuy nhiên, 2 d
ch v
này có nhi
u
đ
i
m khácnhau:
 
Các n
n khác nhau:Truy
n hình Internet s
d
ng m
ng Internet công c
ng
để
phân phát các n
idung video t
i ng
ườ
i s
d
ng cu
i.IPTV s
d
ng m
ng riêng b
o m
t
để
truy
n các n
i dung video
đế
n kháchhàng. Các m
ng riêng này th
ườ
ng
đư
c t
ch
c và v
n hành b
i nhà cung c
pd
ch v
IPTV.
V
m
t
đị
a Các m
ng do nhà cung c
p d
ch v
vi
n thông s
h
u và
đ
i
u khi
n không chophép ng
ườ
i s
d
ng Internet truy c
p. Các m
ng này ch
ỉ 
gi
i h
n trong các khu v
c
đị
ac
 
đị
nh.Trong khi, m
ng Internet không có gi
i h
n v
m
t
đị
a lí, ng
ườ
i dùng Interet nàoc
ũ
ng có th
xem truy
n hình Internet
b
t
đ
âu trên th
ế
gi
i.
Quy
n s
h
u h
t
ng m
ngKhi n
i dung video
đượ
c g
i qua m
ng Internet công c
ng, các gói s
 d
ng giao th
c Internet m
ng n
i dung video có th
b
tr 
ho
c m
t khi nó di

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->