Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Circulara_420167_07022012

Circulara_420167_07022012

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by schimbdecarti

More info:

Published by: schimbdecarti on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

 
 
1/10
Direc
ţ
ia general
ă
legisla
ţ
ie Cod fiscal
Nr.
................./..........2012
 
C
ă
tre Direc
ţ
ia general
ă
a finan
ţ
elor publice a jude
ţ
ului …………..I
.
 În vederea aplic
ă
rii unitare a prevederilor fiscale care au intrat învigoare la 1 ianuarie 2012 referitoare la achizi
ţ
ia de vehicule rutieremotorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cuo greutate maxim
ă
autorizat
ă
care s
ă
nu dep
ăş
easc
ă
3.500 kg
ş
i care s
ă
 nu aib
ă
mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând
ş
i scaunul
ş
oferului
ş
ide combustibil destinat utiliz
ă
rii pentru vehiculele care au acelea
ş
icaracteristici, aflate în proprietatea sau în folosin
ţ
a persoanei impozabile,
 
v
ă
 comunic
ă
m urm
ă
toarele preciz
ă
ri:
A. În ceea ce prive
ş
te TVA:
 
Referitor la aplicabilitatea prevederilor privind limit
ă
rile specialeale dreptului de deducere:
Potrivit art. I pct. 57 din Ordonan
ţ
a de urgen
ţă
a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea
ş
i completarea Legii nr. 571/2003 privindCodul fiscal, art. 145
1
intitulat
"Limit 
ă
ri speciale ale dreptului de deducere" 
din Codul fiscal
,
a fost modificat în sensul trecerii de la limitarea total
ă
lalimitarea par 
ţ
ial
ă
în procent de 50% a deducerii taxei pe valoarea adaugat
ă
 aferente achizi
ţ
iilor de vehicule cu o greutate sub 3500 kg având maximum9 scaune de pasageri destinate exclusiv transportului de persoane
ş
i a taxeiaferente achizi
ţ
iilor de combustibil necesar utiliz
ă
rii pentru vehiculele deacela
ş
i tip aflate în proprietatea sau în folosin
ţ
a persoanelor impozabile.
9
 
Sfera de aplicare
 Alin. (1) al art.
 
145
1
din Codul fiscal, prevede c
ă
limitarea dreptului dededucere se aplic
ă
numai pentru achizi
ţ
iile de vehicule care sunt
destinateexclusiv pentru transportul rutier de persoane
, cu o greutate maxim
ă
 autorizat
ă
care s
ă
nu dep
ăş
easc
ă
3.500 kilograme
ş
i care s
ă
nu aib
ă
maimult de 9 scaune de pasageri, incluzând
ş
i scaunul
ş
oferului.Prin urmare, vehiculele care prin construc
ţ
ie
ş
i echipare suntdestinate transportului mixt, respectiv atât transportului de persoane cât
ş
itransportului de m
ă
rfuri, cum ar fi autofurgonetele, autocamioanele,
MINISTERUL FINAN
Ţ
ELOR PUBLICE
 
 
 
2/10
autodubele, etc. nu intr 
ă
sub inciden
ţ
a prevederilor care limiteaz
ă
 deducerea TVA, chiar dac
ă
din punct de vedere al greut
ăţ
ii
ş
i al num
ă
ruluide locuri de pasageri s-ar situa în limitele prev
ă
zute de art. 145
1
din
 
Codulfiscal. Acela
ş
i alineat (1) men
ţ
ionat mai sus prevede c
ă
limitarea deduceriiTVA se aplic
ă
 
ş
i pentru combustibilul necesar func
ţ
ion
ă
rii vehiculelor deacela
ş
i tip aflate în proprietatea sau în folosin
ţ
a persoanei impozabile. Prinurmare limitarea deducerii pentru combustibil se aplic
ă
 
ş
i în cazulvehiculelor care sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing, închiriere,comodat, sau orice alt tip de contract prin care bunul este pus la dispozi
ţ
iaunei persoane impozabile în vederea utiliz
ă
rii.La alin. (2) al art. 145
1
din Codul fiscal, se precizeaz
ă
c
ă
prinachizi
ţ
ie se în
ţ
elege cump
ă
rarea de vehicule din România, importul sauachizi
ţ
ia intracomunitar 
ă
a vehiculelor.Rezult
ă
c
ă
limitarea deducerii TVA nu se aplic
ă
 
ş
i pentru prest
ă
rile deservicii legate direct de vehiculele în cauz
ă
, cum ar fi serviciile de repara
ţ
ii
ş
i între
ţ
inere a vehiculelor sau ratele de leasing.
9
 
Excep
ţ
ii
La alin. (1) al art. 145
1
sunt prev
ă
zute mai multe excep
ţ
ii pentru carelimit
ă
rile speciale ale dreptului de deducere nu se aplic
ă
, pentru acesteaaplicându-se regulile generale de deducere.
 
 În categoria vehiculelor exceptate de la noile reguli se înscriu: vehiculele utilizate în scop comercial,respectiv în vederea revânz
ă
rii, vehiculele utilizate pentru prestarea deservicii cu plat
ă
, vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat
ă
,inclusiv pentru activitatea de taxi, vehiculele utilizate exclusiv pentru:interven
ţ
ie, repara
ţ
ii, paz
ă
 
ş
i protec
ţ
ie, curierat, transport de personal la
ş
ide la locul de desf 
ăş
urare a activit
ăţ
ii, precum
ş
i vehiculele special adaptatepentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agen
ţ
i devânz
ă
ri
ş
i de agen
ţ
i de recrutare a for 
ţ
ei de munc
ă
.Excep
ţ
iile prev
ă
zute la art 145
1
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal prezint
ă
 un grad de dificultate mai ridicat în ce prive
ş
te încadrarea, motiv pentrucare au fost elaborate norme de aplicare, respectiv pct. 45
1
din normele deaplicare a Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobateprin Hot
ă
rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rileulterioare.De subliniat faptul c
ă
de
ş
i aceste vehicule sunt, a
ş
a cum ammen
ţ
ionat mai sus, numai cele destinte exclusiv transportului de persoane,dac
ă
ele sunt utilizate exclusiv pentru: interven
ţ
ie, repara
ţ
ii, paz
ă
 
ş
iprotec
ţ
ie, curierat, transport de personal la
ş
i de la locul de desf 
ăş
urare aactivit
ăţ
ii, precum
ş
i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept
 
 
3/10
care de reportaj, vehiculele utilizate de agen
ţ
i de vânz
ă
ri
ş
i de agen
ţ
i derecrutare a for 
ţ
ei de munc
ă
, vor fi exceptate de la limitarea deducerii TVAstabilit
ă
de art. 145
1
.Pentru încadrarea vehiculelor în aceste categorii exceptate nu se vaanaliza fiecare deplasare sau utilizare în parte, tocmai datorit
ă
faptului c
ă
 legea stabile
ş
te c
ă
utilizarea trebuie s
ă
fie exclusiv
ă
pe destina
ţ
iileexceptate. Utilizarea vehiculului pentru mai multe categorii exceptate nu vaanula încadrarea sa pe exce
ţ
iile prev
ă
zute de lege. De exemplu dac
ă
 acela
ş
i vehicul este utilizat
ş
i de un agent de vânz
ă
ri dar 
ş
i pentruinterven
ţ
ie sau repara
ţ
ii, se va încadra în categoriile exceptate dac
ă
varezulta c
ă
nu mai este utilizat
ş
i în alte scopuri care nu se încadreaz
ă
peexcep
ţ
iile prev
ă
zute de lege.Utilizarea exclusiv
ă
a vehiculului pe activit
ăţ
ile exceptate de lege varezulta din: obiectul de activitate al persoanei impozabile, dovada faptuluic
ă
persoana impozabil
ă
are personal angajat cu calificare în domeniileprev
ă
zute de excep
ţ
ii, foile de parcurs din care s
ă
rezulte c
ă
numaipersonalul calificat în aceste scopuri utilizeaz
ă
vehiculele în cauz
ă
, precum
ş
i orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate. Având în vedere prevederea expres
ă
a legii care permite deducereaintegral
ă
TVA doar în cazul în care se poate dovedi utilizarea exclusiv
ă
pecategoriile exceptate, rezult
ă
c
ă
acele vehicule care sunt par 
ţ
ial utilizatepentru activit
ăţ
ile exceptate
ş
i par 
ţ
ial pentru activit
ăţ
i care nu se reg
ă
sescpe excep
ţ
iile stipulate de lege, vor beneficia de deducerea par 
ţ
ial
ă
înprocent de 50% a TVA potrivit art. 145
1
din Codul fiscal.
9
 
Utilizarea vehiculelor în cadrul contractelor de leasing, dinperspectiva utilizatorului:
Regimul TVA aferent opera
ţ
iunilor de leasing este prezentat îndetaliu la pct. 7 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VIal Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modific
ă
rile
ş
icomplet
ă
rile ulterioare, astfel:
Transmiterea folosin
ţ 
ei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerat 
ă
prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) dinCodul fiscal. La sfâr 
ş
itul perioadei de leasing, dac 
ă
locatorul/finan
ţ 
atorul transfer 
ă
locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, lasolicitarea acestuia, opera
ţ 
iunea reprezint 
ă
o livrare de bunuri pentruvaloarea la care se face transferul. Se consider 
ă
a fi sfâr 
ş
itul perioadei deleasing 
ş
i data la care locatorul/finan
ţ 
atorul transfer 
ă
locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului înainte de sfâr 
ş
itul perioadei deleasing, situa
ţ 
ie în care valoarea de transfer va cuprinde
ş
i suma ratelor care nu au mai ajuns la scaden
ţă
, inclusiv toate cheltuielile accesorii 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->