Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ostavština Don Huana

Ostavština Don Huana

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by heaven24

More info:

Published by: heaven24 on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
21.04.11 10:02Ostav
š
tina Don HuanaPagina 1 di 7http://www.inet.hr/~amodrusa/Tensegrity/flier.html
 LOS VOLADORES
:
Ž
IVOT U KOKO
Š
INJCU
(prijevod s njema
č
kog 8. poglavlja knjige "Ostav
š
tina Don Huana od jednog "nezavisnog"autora)
Opaska glede donjeg teksta: Na internetu postoje kopije ovog teksta kod ljudi koji ga povezuju s kojekakvim apsurdnim paranoi
č 
nim teorijama o "gu
 š 
terskoj rasi/iluminatima koji preko svjetskih mo
ć
nika zlokobno upravljaju svijetom i ljudima", pa razvijaju "metode borbekako ih raskrinkati, poraziti i ubiti" itd. Ovakve krajnje nebulozne morbidne 'teorije zavjera',
č 
esto pro
 ž 
ete rasizmom, nemaju ni
 š 
ta s idejom leta
č 
a - flayera kako ih predstavljaCastaneda, ali mnogo toga s time kako "flajerski um" funkcionira. Ako vam
č 
injenica da stene
č 
ija lovina daje snagu za djelovanje, iskoristite tu mogu
ć
nost. Ako se
 ž 
elite osje
ć
ati kao
 ž 
rtva, u strahu, opsesivno zabrinuti kako vam "si
 š 
u energiju" i sprje
č 
avaju vas u razvoju,onda ste totalno proma
 š 
ili poantu.
Evo nas kod jedne vrlo
š
kakljive teme, koja je u toj mjeri senzacionalna i neobi
č
na, da ju jeCastaneda potpuno izostavio u svojem dosada
š
njem djelu. Tek u zadnjoj knjizi
Č
arobni pokreti - Magical Passes (* zadnja Castanedina knjiga je Aktivna strana beskona
č
nosti, gdjese o toj temi detaljnije pi
š
e op.prev.) nalazimo nagovje
š
taje o postojanju jedne strane sile,koja nas manje-vi
š
e dr 
ž
i pod potpunom kontrolom, bez pobli
ž
eg obja
š
njenja ili njenogimenovanja.Don Juan ka
ž
e svom zaprepa
š
tenom u
č
eniku tek:
"Ono
 š 
to ti naziva
 š 
svojim razumom uop
ć
e nije tvoj razum.
Č 
arobnjaci su uvjereni da je na
 š 
razum strana tvorevina, koja je svakom od nas usa
đ 
ena.Uzmi to za sada samo na znanje, bez daljnjih obja
 š 
njenja tko nam ga je usadio i kada se todogodilo." (1)
U predavanjima proteklih godina Castaneda je ipak po
č
eo otkrivati pojedinosti o tom procesui za njega zaslu
ž
nim bi
ć
ima - unato
č
Don Huanovom jasnom upozorenju: "Ako s tim iza
đ
e
š
na javnost, onda
ć
e te stvarno spaliti."(2) Pri tom nije sasvim jasno da li je mislio na loma
č
uza svog u
č
enika ili na simboli
č
ko ili
č
ak i stvarno spaljivanje njegovih knjiga. U svakomslu
č
aju sasvim je dobro znao da se u ovom dijelu njegovog naslje
đ
a radi o ne
č
emu,
š
to nesamo da nitko ne bi trebao, nego i ne
ž
eli znati.Utoliko je va
ž
no upozoriti da izjave koje slijede mogu zvu
č
ati jo
š
nevjerojatnijim od ostalih uovoj knjizi. Mogu se
č
ak u
č
initi paranoidnim ili izazvati osje
ć
aj paranoje, straha i otpora. Po
č
arobnjacima je to normalna i sasvim razumljiva reakcija, jer razum - jezgra na
š
e receptivnesvakodnevne svijesti -
ć
e se
ž
estoko protiviti prikazu sebe kao strane instalacije grabe
ž
ljivih bi
ć
a iz nekog drugog svijeta. Izjava te vrste jednaka je osudi samog sebe, a to je ne
š
to
š
tonitko rado ili lakog srca ne
č
ini.Stoga je u ovom slu
č
aju preporu
č
ljivo odgoditi vlastiti sud i prvo poslu
š
ati
š
to Castaneda injegove pratilje imaju za re
ć
i. Jer polako tek postaje jasno o
č
emu se u naslje
đ
u Don Huana ustvari radi i kakav zna
č
aj njihova razotkri
ć
a zapravo imaju. Samo je tako mogu
ć
e izbje
ć
iina
č
e programirane nesporazume. No, prije
đ
imo na stvar:
 
21.04.11 10:02Ostav
š
tina Don HuanaPagina 2 di 7http://www.inet.hr/~amodrusa/Tensegrity/flier.html
Prvi koji su primijetili da ne
š
to nije u redu su bili
š
amani starog Meksika, mu
š
karci i
ž
ene izdavnina, kojima je uspjelo neposredno
vidjeti
energiju kako te
č
e Univerzumom. Pri njihovimsu opa
ž
anjima uo
č
ili, da ne samo da skupna to
č
ka djeteta nije pri
č
vr 
šć
ena na jednomodre
đ
enom polo
ž
aju, ve
ć
da je i svjetlosna
č
ahura novoro
đ
enca potpuno presvu
č
ena jedinstvenom svjetle
ć
om navlakom, koja se doima poput prozirne plasti
č
ne presvlake i
č
ini
č
ahuru izrazito blistavom. U toku djetinjstva me
đ
utim taj
vanjski sjaj
se sve vi
š
e i vi
š
e gubi, pa kod odraslih obi
č
no nalazimo tek ostatak tog sjaja, neku vrst svjetlosne bare, koja jedva dase
ž
e do visine stopala.Stari
š
amani su intuitivno znali da je vanjski sjaj zapravo ljudska svijest, jer su
vidjeli
davisina tog sjaja odre
đ
uje stupanj svijesti isto tako definitivno kao
š
to polo
ž
aj skupne to
č
keodre
đ
uje prirodu opa
ž
anog svijeta. Uznemireni spoznajom da se svijest u ranom djetinjstvu utoj mjeri smanjuje, iako se upravo u toj fazi
č
ini da postajemo sve svjesniji, stari su se
š
amani bacili u potragu za obja
š
njenjem tako o
č
itog proturje
č
 ja. Najprije su pomislili da je sama fiksacija skupne to
č
ke tokom socijalizacije odgovorna zazagonetno nestajanje svijesti, s obzirom da onemogu
ć
ava percepciju cijelog niza mogu
ć
ihsvjetova i iskustava, i ograni
č
ava nas na jednu jedinu stvarnost: svakodnevnicu. Kad sume
đ
utim svoje vi
đ
enje pomnije usmjerili na sam proces nestajanja svijesti, opazili su bi
ć
analik sjenama koja su im do tada, uslijed blistave pozadine ljudskog energetskog polja, bila promakla. Vidjeli su da se te sjene hrane sjajem na
š
e svijesti, gotovo sistematski ga brste
ć
i.Kako ti razbojni
č
ki paraziti djeluju poput velikih
š
i
š
mi
š
a, a kre
ć
u se poskakuju
ć
i ili lete
ć
i,stari su ih
š
amani nazvali Voladores,
š
to otprilike znaci "lete
ć
a bi
ć
a" ili "leta
č
i". (3)
Č
arobnjaci Don Huanove linije su otkrili da su Voladoresi visoko razvijena svjesna bi
ć
a, kojame
đ
utim ne posjeduju fizi
č
ko tijelo, te su stoga obi
č
no nevidljiva ljudskom oku.Prema Castanedi, Voladoresi su u na
š
svijet do
š
li prije puno tisu
ć
lje
ć
a, kada su u potrazi zahranom ovdje nai
š
li na odli
č
an izvor. Kako je njihova hrana specifi
č
an tip energije svijesti,analogan vanjskom sjaju na
š
e svjetlosne
č
ahure, u ljudskim su bicima na
š
li upravo ono
š
to sutra
ž
ili. I tako postadosmo njihova omiljena lovina ili bolje, kako to
č
arobnjaci ka
ž
u, ku
ć
ne (ilidoma
ć
e)
ž
ivotinje Voladoresa, koje oni muzu kako im se svidi.Energetska
š
teta, koja se pritom pri
č
injava na
š
oj svijesti je enormna. Vanjski sjaj dodu
š
estalno iznova raste, ali Voladoresi ga ponovno pojedu do odre
đ
ene visine - poput krave koja brste
ć
i odr 
ž
ava visinu trave na pa
š
njaku. Tako i stupanj na
š
e svijesti stalno ostaje na niskojrazini, koja nam dodu
š
e omogu
ć
uje svladavanje svakodnevnice, ali ne i preispitivanjesituacije ili
č
ak spoznaju da u odre
đ
enom smislu dijelimo sudbinu na
š
ih doma
ć
ih
ž
ivotinja.Jer, kao
š
to mi dr 
ž
imo koko
š
i u koko
š
injcima i kavezima, ka
ž
e Don Huan, isto takoVoladoresi nas dr 
ž
e u ljudskim koko
š
injcima, s tom razlikom da mi
š
tale i kaveze u kojima
ž
ivimo sami gradimo.(4)Te
š
tale i kavezi, nagla
š
ava Carol Tiggs, su na
š
i gradovi, sela i ku
ć
e, bez obzira da li
ž
ivimou seoskoj idili ili u sredi
š
tu velegrada. Iz koko
š
 je perspektive nema istinske razlike u tome dali gubimo perje i bivamo pokradeni za jaja zatvoreni u baterije nesilica,
š
talu ili dvori
š
te, jer na kraju krajeva svejedno
ž
ivimo i umiremo u ropstvu. Nao
č
igled esencijalne neslobode i izrabljivanja kojem podlije
ž
emo, mo
ž
emo i aktualnudiskusiju o primjerenom uzgoju doma
ć
ih
ž
ivotinja pogledati u novom svjetlu. Jer, kao
š
toka
ž
e Carol Tiggs, mi
ž
ivotinjama
č
inimo samo ono
š
to Voladoresi nama
č
ine - kao u
č
enirobovi svojih gospodara besramno ih izrabljujemo: muzemo ih, sisamo i koljemo, krademo
 
21.04.11 10:02Ostav
š
tina Don HuanaPagina 3 di 7http://www.inet.hr/~amodrusa/Tensegrity/flier.html
njihova jaja i povrh toga
č
inimo ih na najrazli
č
itije na
č
ine poslu
š
nima. Vezujemo ih, trpamo ukaveze, podrezujemo im krila, rogove, kand
ž
e i kljunove, dresiramo ih,
č
inimo ovisnima iubijamo u njima agresivnost i prirodan nagon za slobodom.(5) Na
š
e cjelokupno pona
š
anje je pro
ž
eto time, jer mi ne samo da izrabljujemo doma
ć
e
ž
ivotinje,nego i cjelokupnu
ž
ivu i ne
ž
ivu prirodu - uklju
č
uju
ć
i ljude oko nas. Unato
č
ukidanju ropstva iop
ć
enitom kredu modernog svijeta, koji propagira slobodu, jednakost i bratstvo, ti uvjetivrijede tek za one rijetke, koji su u socijalnom sistemu izborili gornje polo
ž
aje. Ve
ć
ina jo
š
uvijek 
ž
ivi i radi u ovisni
č
kim odnosima, u kojima su manje ili vi
š
e voljni sluge, iako danasvi
š
e ne nose lanac oko vrata. Njihova jedina utjeha le
ž
i naj
č
e
šć
e u
č
injenici da ima netko jo
š
ni
ž
e na hijerarhijskoj ljestvici, koga mogu izrabljivati i ugnjetavati, sasvim u stilu biciklista:gore pognut, dolje gazi.Sve to
č
arobnjaci Don Huanove linije nisu vidjeli kao posljedicu na
š
eg grabe
ž
ljivog naslje
đ
a,ve
ć
kao proizvod neravnopravnog odnosa Voladoresa kao redatelja iza kulisa teatra zvanogsvakodnevnica i ljudi kao marioneta na pozornici. Mi opona
š
amo na
š
e gospodare uizrabljiva
č
kom mentalitetu i potro
š
a
č
kom pona
š
anju, dok ina
č
e bivamo svedeni na
ž
ivotnonajnu
ž
nije.Bara svijesti kraj nogu, koju su nam Voladoresi ostavili, ne omogu
ć
ava nam ni
š
ta vi
š
e negoda
ž
ivimo od danas do sutra i reflektiramo se u njenoj glatkoj povr 
š
ini. Tako se uslijedmanjka energije pronalazimo u ulozi modernog narcisa, koji u svojoj ograni
č
enoj svijesti nemo
ž
e otkriti ni
š
ta drugo nego sebe i svoje sitni
č
ave probleme. Ni
š
ta nam nije preostalo, ka
ž
eCastaneda, osim "tabanske svijesti", barice koja predstavlja nasu samorefleksiju, samova
ž
nosti ego, koji je na
š
stvarni kavez.(6)Time je obja
š
njeno i prividno proturje
č
 je na kojeg su nabasali
č
arobnjaci starog Meksika.Unato
č
poja
č
anom nestanku stvarne svijesti, u procesu socijalizacije sve vi
š
e ulazisamorefleksija u igru, stvaraju
ć
i opsjenu rasta svijesti. Pritom zapravo ne raste svijest, negosposobnost interpretacije percepiranog, interpretacijski sistem, te samova
ž
nost djeteta.Vidovnjaci jasno vide taj proces kao narastanje ili napuhavanje skupne to
č
ke.Time dolazi i do
č
udne promjene u na
š
oj energiji, koju su tako
đ
er otkrili
š
amani starogMeksika. Vidjeli su da svjetlosna
č
ahura
č
ovjeka sadr 
ž
i
š
est velikih energetskih centara, kojemo
ž
emo percipirati kao svjetlosne vrtloge. Don Huan obja
š
njava:" Svaki od energetskih centara u tijelu predstavlja odre
đ
enu koncentraciju energije; neku vrstenergetskog vrtloga, koji iz perspektive vidovnjaka koji ga promatra izgleda kao lijevak kojise vrti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu."(7)Stari
š
amani su sa zaprepa
š
tenjem vidjeli, da jedan od tih
š
est vrtloga, (onaj koji odgovara
š
estom energetskom centru na tjemenu), tijekom socijalizacije i gubitka op
ć
e svijesti mijenjana
č
in kretanja. Dok kod novoro
đ
en
č
adi energija u tom centru jo
š
kru
ž
i suprotno od kazaljkena satu, kod odraslih se ona klati naprijed-nazad - prema Don Huanu jedan jako neprirodan iodbojan na
č
in kretanja.Kod detaljnijeg istra
ž
ivanja ispostavilo se da takav na
č
in kretanja energije biva uzrokovanVoladoresima, te predstavlja neku vrstu implantata, stranu instalaciju, koja kontrolira irukovodi doti
č
nom
ž
rtvom; kao da joj Voladores sjedi neposredno na glavi i tamo ne samo dasr 
č
e energiju svoje
ž
rtve, nego joj i do
š
aptava
š
to joj je
č
initi i misliti.
Č
arobnjaci ka
ž
u, kao
š
to smo ve
ć
napomenuli, da je na
š
razum strana instalacija - i to nije

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
klim777 liked this
mag2011srb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->