Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Organik_Kimya_Notlar

Organik_Kimya_Notlar

Ratings:
(0)
|Views: 85|Likes:
Published by Cihan Bulut

More info:

Published by: Cihan Bulut on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

 
ORGAN
İ
K K
İ
MYA
Organik maddeler 
 
Organik kimya, karbon bile
ş
iklerinin kimyas
ı
d
ı
r; hücrenin kuru a
ğ
ı
rl
ı
ğ
ı
n
ı
n yar 
ı
s
ı
ndan dahafazlas
ı
n
ı
karbon ( C ) elementi olu
ş
turur.Organik maddelerin molekülleri, genellikle karbon ( C ), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N),kükürt (S). fosfor (P) gibi ametallerin atomlar 
ı
n
ı
n stabil kovalent ba
ğ
lar vas
ı
tas
ı
yla birbirlerine ba
ğ
lanmalar 
ı
suretiyle olu
ş
mu
ş
lard
ı
r. Organik maddelerin moleküllerinde birbirlerine ba
ğ
lanm
ı
ş
atomlar, düz veya dallanm
ı
ş
zincir, siklik ve kafes benzeri iskeletyap
ı
lar olu
ş
turabilirler; organik maddeler de buna göre çe
ş
itli s
ı
n
ı
flara ayr 
ı
larak incelenirler.Organik maddelerin tümü,
alifatik bile
ş
ikler 
ve
aromatik bile
ş
ikler 
olarak iki ana s
ı
n
ı
faayr 
ı
l
ı
rlar.
Alifatik bile
ş
ikler 
 
Alifatik bile
ş
ikler, molekül yap
ı
lar 
ı
nda, çe
ş
itli atomlar 
ı
n birbirlerine kovalent ba
ğ
lanarak olu
ş
mu
ş
düz veya dallanm
ı
ş
zincir 
ş
eklinde iskelet içeren organik bile
ş
ikler ve bunlar 
ı
ntürevleridirler.Alifatik bile
ş
iklerin yaln
ı
zca karbon ( C ) ve hidrojen (H) atomlar 
ı
ndan olu
ş
an önemli bir grubu
hidrokarbonlar
olarak bilinirler.
 Bir organik bile
 ş
ik molekülünde C ve H atomlar 
ı
ndan ba
 ş
ka atomlara heteroatomlar denir.
Hidrokarbonlar 
ı
n
doymu
ş
hidrokarbonlar 
denen bir grubunda molekül iskeleti, birbirlerine
C
C
tek ba
ğ
lar 
ı
vas
ı
tas
ı
yla ba
ğ
lanm
ı
ş
ve di
ğ
er ba
ğ
lar 
ı
hidrojen (H) atomlar 
ı
taraf 
ı
ndan i
ş
galedilmi
ş
karbon ( C ) atomlar 
ı
ndan olu
ş
mu
ş
tur.H H H H H H H H
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 H
  
C
  
C
  
C
  
C
  
 
 
 
 
 
  
C
  
C
  
C
  
C
  
H
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 H H H H H H H H(H
3
C
CH
2
CH
2
CH
2
−⋅
 
 
 
⋅−
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3
)Hidrokarbonlar 
ı
n
doymam
ı
ş
hidrokarbonlar 
denen bir grubunda molekül iskeletinde birbirlerine
C
C
tek ba
ğ
lar 
ı
vas
ı
tas
ı
yla ba
ğ
lanm
ı
ş
karbon ( C ) atomlar 
ı
ndan ba
ş
ka birbirlerine
C
=
C
çift ba
ğ
lar 
ı
ve hatta
C
C
üçlü ba
ğ
lar 
ı
vas
ı
tas
ı
yla ba
ğ
lanm
ı
ş
karbon ( C )atomlar 
ı
da bulunur.Hidrokarbonlarda karbonlara ba
ğ
l
ı
hidrojen (H) atomlar 
ı
ç
ı
kabilir; bunlar 
ı
n yerinefonksiyonel gruplar denen ve moleküle spesifik kimyasal özelliklerini veren atom veya atomgruplar 
ı
eklenerek hemen hemen s
ı
n
ı
rs
ı
z çe
ş
itlilikte organik bile
ş
ik olu
ş
abilir.Hidrokarbonlarda bir karbon atomuna ba
ğ
l
ı
hidrojen (H) atomlar 
ı
ndan birinin ç
ı
ı
ş
ı
ndansonra geri kalan k 
ı
s
ı
m,
radikal (kök)
olarak tan
ı
mlan
ı
r ve k 
ı
saca
olarak gösterilir. Örne
ğ
inen basit hidrokarbon olan metan (CH
4
) bile
ş
i
ğ
inde karbon atomuna ba
ğ
l
ı
hidrojenlerden biriç
ı
kacak olursa geriye metil (
CH
3
) radikali (kökü) kal
ı
r.
1
 
Hidrokarbon ve hidrokarbon türevi olan alifatik bile
ş
ikler de çe
ş
itli s
ı
n
ı
flara ayr 
ı
larak incelenirler:1) Alkanlar (parafin hidrokarbonlar, doymu
ş
hidrokarbonlar)2) Alkenler (etilen hidrokarbonlar, olefinler)3) Alkinler (asetilen hidrokarbonlar, asetilenler)4) Organik halojen bile
ş
ikleri5) Alkoller 6) Eterler 7) Karbonil bile
ş
ikleri (aldehit ve ketonlar)8) Karboksilik asitler 9) Alifatik aminler ve nitroalkanlar 10) Organik kükürt, fosfor ve silisyum bile
ş
ikleri11) Karbonik asidin organik türevleri12) Birden çok fonksiyonel grubu olan organik bile
ş
ikler 
 Alkanlar, doymu
 ş
hidrokarbonlard 
ı
r. Alkenler ve alkinler doymam
ı
 ş
hidrokarbonlard 
ı
r. Di
 ğ 
er alifatik bile
 ş
ikler hidrokarbon türevleri olarak kabul edilirler.
 Alkanlar (parafin hidrokarbonlar, doymu
ş
hidrokarbonlar)
Alkanlar, C
n
H
2n+2
genel formülü ile gösterilebilen doymu
ş
hidrokarbonlard
ı
r. En az karbonatomu içerenden itibaren önemli alkanlar ve radikalleri
ş
unlard
ı
r:
Alkan Radikali ( R )Karbonsay
ı
s
ı
(n)Bile
ş
ik ad
ı
Molekül formülü Radikal ad
ı
Formül
1 Metan CH
4
Metil
CH
3
 2 Etan C
2
H
6
 (CH
3
CH
3
)Etil
C
2
H
5
 3 Propan C
3
H
8
 (CH
3
CH
2
CH
3
)n-Propil
C
3
H
7
 (CH
3
CH
2
CH
2
)4 n-Butan C
4
H
10
 
[
CH
3
(CH
2
)
2
CH
3
]
 n-Butils-ButilCH
3
CH
2
CH
2
CH
2
 CH
3
CH
2
CHCH
3
 
 5 Pentan C
5
H
12
Pentil
C
5
H
11
 6 Hekzan C
6
H
14
Hekzil
C
6
H
13
 7 Heptan C
7
H
16
Heptil
C
7
H
15
 
 Bir alkandan türeyen kök genel olarak 
alkil 
diye tan
ı
mlan
ı
r. Metandan bir hidrojen ayr 
ı
lmas
ı
 yla türeyen metil
− 
CH 
3
 ) kökünden ba
 ş
ka iki hidrojenayr 
ı
lmas
ı
 yla türeyen metilen ( 
− 
CH 
2
− 
 ) ve üç hidrojen ayr 
ı
lmas
ı
 yla türeyen metin ( 
CH 
− 
 ) köküde tan
ı
mlan
ı
r. Buna göre CH 
3
Cl, metil klorür; CH 
2
Cl 
2
 , metilen klorür (diklormetan); CHCl 
3
 ,metin klorür (kloroform) olarak adland 
ı
ı
ı
r. Etandan bir hidrojen ayr 
ı
lmas
ı
 yla türeyen etil
− 
2
 H 
5
 ) kökünden ba
 ş
ka iki hidrojenayr 
ı
lmas
ı
 yla türeyen etilen
− 
2
 H 
4
− 
 ) kökü de tan
ı
mlan
ı
r. Buna göre C 
2
 H 
5
− 
OH, etil alkol;
2
 H 
4
 Br 
2
 , etilen bromür olarak adland 
ı
ı
ı
r.
2
 
 Propan molekülünde karbonlara ba
 ğ 
ı
iki tür hidrojen bulunmaktad 
ı
r; molekülün ucundaki 6 tane CH 
3
hidrojenlerine
 primer hidrojenler 
denir, molekülün ortas
ı
nda bulunan 2 tane CH 
2
 hidrojenlerine
sekonder hidrojenler 
denir. Primer ve sekonder hidrojenlerin fiziksel vekimyasal özellikleri farkl 
ı
ı
r.
 
n-Propil kökü, propandan bir primer hidrojen ayr 
ı
lmas
ı
 ylatürer; bundan ba
 ş
ka propandan iki primer hidrojen ayr 
ı
lmas
ı
 yla türeyen propilen (C 
3
 H 
 )kökü ve propandan bir sekonder hidrojen ayr 
ı
lmas
ı
 yla türeyen izopropil (i-propil)
(CH 
3
 )
2
CH 
−] 
kökü de tan
ı
mlanm
ı
 ş
ı
r.4 karbonlu butan ve daha sonraki alkanlarda
dallanma izomerleri 
meydana gelir. i-Butan,CH 
3
− 
CH(CH 
3
 )
2
ı
k formülüyle gösterilebilir.
 İ 
 zobutanda ortadaki karbona ba
 ğ 
ı
tek hidrojene,
tersiyer hidrojen
denir.
 
n-Butil ve s-Butil, n-Butandan türeyen köklerdir;izobutandan da i-Butil 
(CH 
3
 )
2
CHCH 
2
−] 
ve t-Butil 
(CH 
3
 )
3
−] 
kökleri türer.Sekonder alkil köklerinden türeyen bile
 ş
iklerde sekonder karbon atomuna ba
 ğ 
ı
olan gruplar  R, H, CH 
3
ve X’dir; yani dördü de birbirinden farkl 
ı
ı
r. Bir molekülde kendisine dört farkl 
ı
grup ba
 ğ 
ı
olan karbon atomlar 
ı
na
asimetrik ( 
ş
iral, kiral)karbon atomu
denir. Asimetrik karbon atomu içeren moleküllerin en önemli özelli
 ğ 
i,dissimetrik (simetrisi olmayan) molekül olmas
ı
 , birbirinin ayna görüntüsü olan ve üst üsteçak 
ı
 ş
ı
ı
lamayan,
enantiyomerler 
diye tan
ı
mlanan iki uzay izomerinin olmas
ı
ı
r:
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->