Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
m Tarragona 201212

m Tarragona 201212

Ratings: (0)|Views: 1,147 |Likes:
Published by DiariMes

More info:

Published by: DiariMes on Dec 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
Dijous, 20 de desembre de 2012núm. 2.194www.diarimes.com
CATALUNYA
CiU i ERCpacten quealgunsimpostos siguintemporals
L’acord inclou modificarla Llei d’EstabilitatPressupostària.
 
P12
UGT denuncia que s’hanpagat factures a Reus amb 1,7MEUR de l’Hospital de Móra
POLÈMICA
 
Des del sindicat, a les Terres de l’Ebre, es reclama un canvid’accionariat a Sagessa perquè l’Ajuntament de Reus perdi pes.
 
P8
TARRAGONA
Cap empresaopta al concursper les obresdel pàrquingJaume I
El consistori ha d’iniciarnegociacions ambpossibles interessats.
 
P2
ESPORTS
Aarón Bueno i JosebaArriaga, podrienabandonar el Nàsticavui.
 
P24
AVUI
La ciutat de Tarragona vista des delcampanar de la Catedral
CULTURA
 
Els ciutadans ja poden ascendir fins el punt més alt de la capital gràciesa les visites guiades de grup que ja s’ofereixen de dilluns a dissabte.
 
P3
Una de les panoràmiques de la ciutat que es pot contemplar des del campanar de la Catedral de Tarragona.
CRISTINA AGUILAR
 
2
diarimés
20/12/2012
TARRAGONA
Laia Díaz
L’alcalde de Tarragona, Josep Fè-lix Ballesteros, va assegurar ahiral migdia que s’oposaran al pro-jecte del tercer fl si el ministeride Foment no garanteix la sevaprovisionalitat. Ho va assegurardurant el tradicional vermut deNadal que es a anualment ambels portaveus dels grups munici-pals i la premsa de la ciutat.L’alcalde va celebrar les pre-visions del govern espanyol delicitar el projecte erroviari du-rant l’any 2013 i acabar les obresel 2015, però va insistir que elseu caràcter provisional s’ha deveure «de manera clara i inequí-voca» perquè, segons va dir, «Noen deixaré passar ni una amb elredactat».D’altra banda, Ballesterostambé va assegurar que el con-sistori, a l’igual que podria erla Cambra de Comerç, podriaeliminar l’aportació econòmicaque destina a l’Aeroport de Reus.Ballesteros, que es va reerir al’aeroport reusenc com «l’Ae-roport de Tarragona amb basea Reus», va explicar que la me-sura es prendria perquè «volemer una aposta per promocionarl’arribada de creuers al Port per-què només el 4% dels passatgersde l’aeroport visiten Tarragona».
CRISTINA AGUILAR
Ahir es va fer el tradicional vermut de Nadal amb la premsa.
Ballesteros diu que s’oposaran alprojecte del tercer fil si ha de ser definitiu
MUNICIPAL
Remarca que, igual que la Cambra de Comerç, també podrien suprimir l’aportació a l’aeroport
Esther Valcárcel
Cap empresa vol convertir unorat ple de erralla en un pàr-quing convencional. A anys llumde ser un innovador aparcamentintel·ligent, el Jaume I fns i totté problemes per convertir-seen un pàrquing convencional. Iés que per er realitat aquest es-perat i polèmic projecte cal unaempresa interessada a realitzarles obres.És per això que el ple del’Ajuntament de Tarragona vaaprovar el passat setembre elplec de clàusules administrativesper tal de decidir quina empresaes aria càrrec dels treballs perconvertir els baixos de Plaça deL’Escorxador de la Part Alta enun pàrquing. El concurs públic,però, ha quedat desert.Davant d’aquest et, l’Ajun-tament obrirà un procedimentnegociat amb diverses empresesque anteriorment s’havien mos-trat interessades. Així ho explica-va ahir al Diari Més el regidor deServeis Centrals, Economia i Hi-senda, Pau Pérez, que va avançarque aquest procés s’engegarà elpròxim gener. «Ho volem er im-mediatament», destacava Pérez,que apuntava que la negociaciópot provocar canvis en el plec declàusules del concurs públic pertal que les condicions s’ajustinmés a les seves demandes.El cost de contrucció, que ac-tualment se situa en uns 3,5 mili-ons d’euros també podria canvi-ar. De et, tampoc es descarta queles característiques ja determina-des del utur pàrquing convenci-onal es modifquin. «Tot depen-drà de la negociació», afrmava elregidor d’Hisenda, que, tot i això,creu que la durada establerta pelque a al temps de la gestió conti-nuarà sent de 40 anys.
El calendari, de nou incomplert
La previsió era que a principis del2013 Tarragona ja comptés ambuna empresa encarregada de errealitat aquesta esperada i polè-mica obra. Els treballs comen-çarien entre el primer i el segontrimestre de l’any i s’allargariendurant uns 12 mesos. Així, unaltre cop, i aquesta vegada pel etde no tenir cap empresa interes-sada, el calendari s’incompleix.Tot i això, encara que fnal-ment l’adjudicació dels treballs ila gestió de l’aparcament s’acon-segueixi, el consistori tarragoníencara haurà d’esperar que f-nalitzi el procés judicial. I és quefns que la justícia no es pronun-ciï sobre la demanda penal queva presentar l’Associació VeuCiutadana contra les personesque han actuat durant tot el pro-cés per, presumptament, «mal-versació de ons públics i raucontra». La investigació judiciald’aquesta denúncia, interposadaal jutjat d’instrucció número tresde Tarragona, continua oberta.Segons el projecte actual, elutur pàrquing tindrà prop de320 places destinades a l’apar-cament de cotxes i disposarà defns a cinc nivells, tots ells sotala Plaça de l’Escorxador. Tot iles imminents negociacions, totapunta que l’entrada i la sortidadels vehicles no es modifcarà.Els vehicles accediran al pàr-quing pel carrer Llorer i sortiranpel carrer Puig d’en Pallars.
Temps i diners
A banda de les nombroses vega-des que s’ha intentat tirar enda-vant aquest projecte, el que méspreocupa, tant al consistori coma la ciutadania, és el seu cost. Ala quantitat que s’haurà de erront per construir el pàrquingconvencional (uns 3,5 milionsd’euros) s’han de sumar els 25,7milions que l’Ajuntament deTarragona es va comprometre aer ront fns l’any 2043 per aca- bar amb l’actual orat de erralla.
ACTUALITAT
Cap empresa es vol fer càrrec de lesobres i la gestió del pàrquing Jaume I
El concurs públic ha quedat desert i l’Ajuntament s’iniciarà ara un procediment negociant per aconseguir adjudicar els treballs
La negociació entre elconsistori i determinadesempreses s’iniciarà elpròxim mes de generAlgunes de lescondicions establertesen el plec de clàusules espodrien modificar
 
3
20/12/2012
diarimés
TARRAGONA
Laia Díaz
Tarragona ja es pot contemplardes d’una nova perspectiva. Perprimera vegada s’ha obert l’ac-cés al públic el campanar de laCatedral. Fins ara aquesta visi-ta només s’havia fet en algunaocasió per grups exclusius depersones, però des d’aquestasetmana l’empresa tarragoninaArgos Serveis Culturals, amb lacol·laboració de Developing Na-tural Activities (DNA), ofereixun mínim de tres visites diàriesper pujar ns al punt més alt dela ciutat.Això sí, per desgràcia l’expe-riència no és apta per a tots elspúblics. Cal tenir en compte quecal pujar 150 esgraons, alguns demolt alts, d’altres molt estrets id’altres que requereixen un sen-tit de l’equilibri força desenvolu-pat. Per això no es recomana queels infants, les persones grans oaquelles que tinguin problemescardíacs o de vertígens pugin nsal campanar.Ara bé, pels qui s’ho puguinpermetre, l’esforç val molt lapena. És una oportunitat immi-llorable per poder accedir a lacoberta de la Catedral i veure perprimera vegada una perspectivans ara desconeguda del templei de la ciutat. A banda, la visitatambé inclou poder accedir perprimera vegada a veure el murintern del claustre, el dromos,que data del segle I d.C., és a dir,de l’època romana. Es creu queaquesta paret donava tot el tombal temple d’August i durant laconstrucció de la Catedral es vanaprotar aquests murs per en-ganxar-hi dues ales del claustre.A banda, durant la pujada alcampanar també s’accedeix a lasala dels monjos i a la sala on esguarden els mecanismes de dosgrans rellotges del segle XVI iXIX. L’últim tram d’escales s’hade fer després de passar per unaestança on hi ha la majoria decampanes i on es poden veure lesmarques i les signatures que du-rant els anys van anar deixant elscampaners. Tot i això, la Capona,la campana que ressona per totala ciutat marcant les hores no espot veure ns que no s’arriba adalt de tot. Cal alertar que l’en-surt és considerable si s’estancontemplant les vistes de la ciu-tat i en aquell moment la Caponacomença a tocar...Les visites estan programadesde dilluns a dissabte a les deu,dos quarts de dotze i a la una, engrups limitats de com a molt 15persones (per raons de l’espai alcampanar), excepte Nadal, SantEsteve i el dia d’Any Nou, i elsdissabtes també s’ofereixen visi-tes a les quatre de la tarda i a dosquarts de sis. Per concertar la vi-sita cal enviar un correu electrò-nic a
reservas@argostarragona.com 
o trucar als telèfons 696 2778 57 i 670 55 34 04. El preu de lavisita és de 15€ pels adults i 10€pels jubilats.
CRISTINA AGUILAR
PATRIMONI
Per primeravegada es potcontemplarTarragona desdel campanar
L’empresa Argos Serveis Culturals ofereix lesvisites guiades al punt més alt de la ciutat
Fins ara molt poca gent havia tingut l’oportunitat d’accedir a les cobertes de la Catedral i al campanar.Des de dalt el campanar es poden contemplar tots els detalls de la Catedral i de la ciutat i també es poden visitar les campanes.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->