Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Архитектура

Архитектура

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Zarko Cekovski

More info:

Published by: Zarko Cekovski on Dec 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

pdf

text

original

 
 
 Архитектура,дизајн и функција
 
Вп ХХ век пчнала ревплција вп архиуекурауа сп пјавауа на ексресипнизам.Главни симбпли на ексресипзмпу се ,,Ајншуајнпвауа кла” вп Ппусам (1921г). Таа епгрпмна сп р
a
мни беупнски пвршини , наменеуа какп физичка пбсервауприа. Дргаважна рпмена е нашуаое на прнаменпу , пнпснп р
e
суанале а суаваау
 
екцесивниекпрации на грабиуе. Важни архиуекуи ука се Вилијам ван Ален,,
 
Краислер билинг”
 
наравена вп
 
суилп ар екп,инсирирамна п гпухичкиуе кауерали, важен белез е
 
кприсуеоеуп на гплеми рпзпрци сп алминимски рамки. Најважен архиуеку на пвааепха е Аплф Лпс исауен на ,,Орнаменупу е злпсувпрсувп”, негпвипу нпв суил не езависен п навпрешна екпрација а суава пспбенп вниманије на
 
вплмениуе,ланпвиуеи фасаауа кпи се прганизирани спре ринципу на пмеренпсу и ,,Прпсупрнаекпнпмија”. Негпвиуе граби се наменеуи а биау рагмауични и млуифнкципнални,пбар ример за пва е Салаусхц билинг
.
Тпа е граба вп Виена шуп слжика какп банкаи какп суанбена зграа а праи изајнпу уаа мпже а слжи за гплем
 
брпј различнифнкции. Тпа е пенуауа на нашуаое на прнаменупу биејки упј кажвал фнкцијауана грабауа а и бил гланп непуреблив. Сп пусуранваое на прнаменупу грабиуесуанале млуифнкципнални.
 
Архиуекупунки упии биле пларна уема
 
вп пва време и архиуекуи какп шуп сеБрнп Тау , Анупнип Сану Елија
 
и англискауа гра Арчиграм. Темауа на пвпј суил еиалниу гра
 
(,,Уупиа”). Чесуп бил наречен и спцијалисуички суил праи начинпу на кпибиле замислени пшуесувауа , пгрпмни пблакпери наравени п евуни мауеријали какпбеупн, челик и суаклп.
 
Дизајнп бил раципнален,рбанискички и фкнцинален. Тиенаселби биле замислени какп гплеми граиишуа
 
,бчни, живи
 
и инамични. Инуересенример е иејауа
 
на
 
грауа
 
Арчиграм шуп замислиле фурисуички гра вп кпи грабиуесе пвижни, сп цел а се пслбпи рпсупр кае би мпжеле а се вижау хиициуе
 
. ХансХплејн исласен п брзпуп ширеое грапвиуе наравил
 
скици п упа
 
какп би личелаВиена сп нпвиуе пблакпери, какп заканвачки пблаци.Тпа билп наменеп какп

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->