Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
861

861

Ratings:
(0)
|Views: 1,231|Likes:
Published by B. Merkur

More info:

Published by: B. Merkur on Dec 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
-
20
","
28
, ,
! ?
20
-
"
34
" "
38
,
44
,
 
50
,
52
– 
20
20
34
34
52
52
 
6
 
10
 
11
 
12
 
13
 
16
770-
56
 
60
 
62
 
70
 
"©
 
:
,'
- , – 
744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213
718-778-0800
:
718-778-8000
:
222
:
240
:
241
:
242
:
EditorH@beismoshiach.org
:
http://chabadshop.co.il
:60840 " 201 ..
 
03 9602-600 :03 9607-289 :
bm770@netvision.net.il
:
kyr770@gmail.com
:
BM_mazk@netvision.net.il
:
bmmb770@gmail.com
:
 
 
±
"
ÁÈÉ
'
³
 
ÂÇ´¶
 - 
¼¸È¿
 
ÀÇ´Æ
:
³½È ¼¸·Çûdz´
 
²Á´
 
¼»´Á»
 
¶¸È½³
 
¹»½
 
´¿¸°Ç´
 
´¿Ç´½
 
´¿¿´²¯
 
¸¶¸
 
³»´¯±³
 
ÉÇ´É»
 
ÇÃÀ³
 
ɸ°°
 
¼¸È¿»
 
²´½¸»³
 
É´¸¿ºÉ
 
¶¸È½³
 
¹»½
 
Ç
"
´½²¯
 
Æ
"
º
 
ɶ¸»È
 
ɽȿ
-
¸´»¸Á»
 
ÉȲƴ½
.
²
"
¸³
 
ÂǯÈ
 
É´Ç
 
³Ç¸½
 
Éǽ
 
´²´³
 
¸³»²
-
´¸¿»
 
¯
"
·¸»È
 
¸Ã½
,
¼¸¯È´¿
 
¸Ã»
,
³²¸ÃÆ°
 
É´º´ÇÁ
 
É´¯Ådz
 
ÉDzÀ
 
³»´¯±³
 
»Á
 
ÉÁ²»
 
°´È¶È
 
³½
 
ȼ
 
»Á
 
¼¸Åǽ³
 
°·¸½
 
¼¸È±Ã½
10 .
³É´¯
 
»»´¶½´
 
³¸»Á
 
ÇÈ°½È
 
¸½
 
»Á´
 
ɯ
 
¹»
 
´Æ¸¿Á¸È
,
É´ÁÈ
 
Ƚ¶
 
¸¿°
,
¼¸¿´´±½´
 
¼¸ÆÉǽ
.
³»´¯±³
 
É´¸±´À°
 
³¯¸Æ°
 
É´¸³»
 
¼¸»º³
 
ɯ´
 
Á²¸½³
¾¸Çû³
 
»²¿Á½
 
¼¶¿½
 
°Ç³
 
Ç»²¿³Å¸´
 
¾´Á½È
 
°Ç³
 
ĸ´´¿Ç´Æ
 
³È½
 
°Ç³
 
¼²Æ
'
¸Ç¯
 
°Ç³
 
¼¸Å´Ç
 
É´Åǽ³´
 
¼¸Åǽ³
 
°·¸½
 
»È
 
³»»´À
 
²´Á´
 
°´·
 
´°¸Å¸È
,
¼¸Ç´È¸º´
 
³Ç´²À
 
³¿È½
 
¹É¸¯
 
Æ´»¶»
 
»È´
 
¹»È
 
¼´¸³
 
Dz 
ȯǰ
 
³»´¯±³
 
¾´¸ÁÇ
 
ɯ
 
ÇÉ´¸
.
¹É´¯
 
¼¸°°´À³
-
¸¿°°
 
¼¸¸Á´°È
 
¼¸È±Ã½
10
»´»º¸
 
ÀǴƳ
(12/12/25)
É°·
 
°
"
¸½
 
»¶³
,
¸È¸»È
 
¸½¸°
 
ÆÇ°
21:30-17:00
É´Áȳ
 
¾¸°¼¸½´»ÈÉ
 
³È´»È°
 
Ï
1,200
²À°´À½
 
Ǹ¶½
É°·
 
Ȳ´¶
-
ȯÇ
 
²Á
 
É´½ÈÇ¿»
 
³¶¿³
10% •
!
»°±´½
 
É´½´Æ½³
 
ÇÃÀ½
Ƚ½ 
 
³
"
°
 03-5017702 
 
 :
¼¸¶¸´Ç½´ 
 
¼¸ÇÈÆɽ 
¸½²Æ 
Ç 
 
 É»³¿³° 
 
È 
 ¿¯ 
 
»È 
 
 ¶´·¸°³ 
 
 É´¿º´À 
»
"
´¶
 
¸°È´É»
 
Çɯ°
 
¼¸Ç´Á¸È³
 
ÉDzÀ°
 
É´ÃÅ»
 
¾É¸¿ÇÃÀ³
 
ɸ°
 
»È
 
·¿Ç·¿¸¯³
¼¸¶´·¸° 
 
¸½²Æ 
 É´À¶° 
 
¼´ÀÇó 
 ¯É¿ºÈ½ 
 
 ¶´·¸° 
-
¼¸¸¶ 
-
 ÆÀÁ 
-
 ³Ç¸² 
-
 °ºÇ 
 
 ¶´·¸°³ 
 
¸Ã¿Á 
 
»º 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->