Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-2012-51-52

Svoboda-2012-51-52

Ratings: (0)|Views: 140 |Likes:
Published by SVOBODA

http://www.svoboda-news.com Цей файл є частиною архіву "Свободи" СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

http://www.svoboda-news.com Цей файл є частиною архіву "Свободи" СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

More info:

Published by: SVOBODA on Dec 20, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
SVOBODAFounded in 1893 in Jersey City, NJPublished by the Ukrainian National Association
Пам'ятаймопроУкраїну! 
Рік 119, ЧИСЛO 51-52, П’ЯТНИЦЯ, 21-28 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
www.svoboda-news.com
Видає Український Народний Союз
Vol. 119, No. 51-52, FRIDAY, DECEMBER 21-28, 2012$1.00
Пастирське послання єпископівУкраїнської Католицької Церкви вСША всечесним отцям, преподо-бним ченцям і черницям, семіна- ристам та дорогим вірним
Христос Рождається!„Тими днями вийшов наказ відкесаря Авґуста переписати всю зем-лю... Пішов також і Йосиф з Гали-леї, з міста Назарету, в Юдею, в міс-то Давида, що зветься Вифлеєм...”(Лк. 2: 1, 4).Який разючий контраст представ-лено нам у першому вірші друго-го розділу Євангелія від Луки! Імпе-ратор Римської імперії Авґуст, най-могутніша на той час людина, видаєнаказ, і кожна особа, навіть, незна-чна й безпомічна, змушена підкори-тися. Перепис населення був потріб-ний для оновлення податкових відо-мостей, бо за ними стягувався чиншна утримання війська, спорудженняміцних доріг, храмів, палаців і ста-діонів, а вони були славою Римськоїімперії і ними відав сам імператор.Яким порівняно незначним є жит-тя простої родини з Назарету – сто-ляра Йосифа та його вагітної дружи-ни Марії, які, підкоряючись наказовіімператора, беруть участь у податко-вому переписі в Вифлеємі, родинно-му містечку Йосифа. Вони є настіль-ки незначними, що для них навіть незнайшлося місця в місцевому заїз-ді. Вони змушені були згодитисяна холодну та вологу стаєньку, щобмати мала де народити дитину.Справді, який контраст! Бо сьо-годні ми святкуємо не інтронізаціюімператора Авґуста в його розкіш-ному палаці, але, здавалося б, незна-чне народження дитятка Ісуса у бід-ній стаєньці у Вифлеємі. І це дитя,народжене у бідному містечку, у від-даленій, глухій провінції Римськоїімперії, незадовго, властиво, передсвоїм Розп’яттям, скаже до пред-ставника Римського імператора,правителя Понтія Пилата: „Не мавби ти надо мною ніякої влади, якбитобі не було дано згори” (Ів. 19:11).Це не імператор є володарем сві-ту, а немовлятко в яслах. Подібно доімен великих і могутніх чоловіків іжінок цього світу, які давно помер-ли, імена імператорів забулися. Про-те, по всій землі й досі згадується й
Польща і УДАР –лобісти України
КИЇВ. – 13 грудня київський Інститут сві-тової політики оприлюднив першу десят-ку політиків, які підтримують Україну у сві-ті. Список очолює Президент Польщі Бро-ніслав Коморовський, голова політичної пар-тії „Український демократичний альянс зареформи“ (УДАР) Віталій Кличко і колиш-ній Президент Польщі Александер Кваснєв-ський.Також у першій „десятці“ захисників інтер-есів України – боксер Володимир Кличко,підприємець і меценат Віктор Пінчук, комі-сар Европейської комісії з питань розширен-ня і европейської політики сусідства Ште-фан Філе, міністер закордонних справ Шве-ції Карл Більдт.У списку також голова партії „Батьківщи-на“, колишній прем’єр України Юлія Тим-ошенко, Державний секретар США ГіларіКлінтон, Президент Литви Даля Грібаускайтеі депутат Европярламенту Павел Коваль.Як повідомила директор Інституту сві-тової політики Альона Гетьманчук, цьогороку рейтинґ „Топ-10 лобістів України у сві-ті“ представлено уп’яте. Експерти Інститу-ту опитали понад пів сотні українських ізакордонних експертів, які визначали „Топ-десятку“ за такими критеріями, як постій-не залучення до української тематики наміжнародному рівні; підтримка України підчас міжнародних конференцій, на шпальтахзакордонної преси тощо; постійне сприянняевропейській інтеґрації України.„Погіршення взаємин між Україною і
Філологи захищають українську мову 
Галина Терещук
ЛЬВІВ. – 14 грудня філологи 30 українськихвищих навчальних закладів об’єднались у гро-мадську організацію – Всеукраїнську асоція-цію викладачів української мови і літератури.Деклярована мета – разом захищати українську мову в державі. Вони готові долучитися до ство-рення законопроєктів, щоб сприяти розвитко-ві мови.Викладачі української мови і літератури з різ-них українських міст зібрались у Львові, де про-вели перший установчий з’їзд громадської орга-нізації. Освітяни переконують, що не можутьбайдуже спостерігати за тим, як звужуютьсямежі вживання української мови, а тому хочутьподати політикам приклад.Голова Всеукраїнської асоціяції, професорКиєво-Могилянської академії Володимир Пан-ченко зауважив, що викладачі української мовиі літератури у школі, коледжах, вишах – цедесятки тисяч людей, яким боляче спостеріга-ти за зумисним нищенням рідної мови. Громад-ська організація долучатиметься до твореннязаконопроєктів, державних програм, які стосу-ються гуманітарної політики, працюватиме наднавчальними програмами з мови і літератури,поширюватиме національну культуру.„Це природне прагнення людей об’єднатись –людей, які належать до однієї фахової корпора-ції, але є й певні форс-мажорні обставини. Мимаємо на увазі ухвалений антиконституційнийзакон „Про засади державної мовної політики“,загалом проблеми в гуманітарній політиці, якане повинна ставати плацдармом перетворенняУкраїни у „русскій мір“, – каже професор.Найважливіше – домогтись високого автори-тету української мови у світі. Нині кожен укра-їнець має усвідомити, що він українець, тоді всіпроблеми з мовою зникнуть, стверджує пись-менник із Дніпропетровська Ярослав Трінчук.„Ми мусимо воювати своєю зброєю, це нашеслово, дії. Ми живемо у парадоксальній ситу-ації, маємо українську державу, а українець незнає, хто він. Це дуже відчутно у нас на Дніпро-петровщині. Його батьків знищили голодом,він не знає, хто він є. Оцей страх калічить душінації“, – зауважив літератор.Я. Трінчук вважає, що не у простих укра-їнців комплекс меншовартості, а в політиків.На кожен антиукраїнський закон люди реа-ґують спротивом, чимало почали розмовлятиукраїнською мовою. Українські філологи окрес-лили десятки проблем щодо вивчення україн-ської мови і літератури, зокрема вони критику-ють підручники, в яких десятки помилок, бага-то складних для сприйняття, невідповідних тек-стів, які не виховують, а творять у школярівкомплекс неповноцінности. До того ж студен-там не зрозумілі такі поняття, як мовна політи-ка, мовні права, процеси.Професор Львівського університету ім. Іва-на Франка Ярослав Гарасим переконаний, щоукраїнське суспільство мусить осмислити куль-туру мовлення, не може бути ніяких виправ-дань каліченню мови. „За проблемою утвер-дження державного статуту мови, йде проблемаоб’єднання освітян середньої і вищої шкіл, про-грам, які „скастрував“ міністр і їх треба вже реа-німувати“, – каже філолог.Українські філологи, які увійшли у Всеукраїн-ську асоціяцію, створюватимуть філії в україн-ських містах. Це має бути інтелектуальний май-данчик не лише для захисту української мовиі літератури, а й розвитку та популяризації.
(Радіо „Свобода“)
(Закінчення на стор. 2)(Закінчення на стор. 4)
„Володарем світу є немовлятко в яслах“
 Художник: Роксоляна Козій
 
СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 21-28 ГРУДНЯ 2012 РОКУNo. 51-522
 
Відбулося перше засідання нової Ради
КИЇВ. — 12 грудня відкрилося перше засідан-ня Верховної Ради України VII скликання, у залізареєструвався 431 народний депутат. Речникпарляменту VI скликання Володимир Литвиноголосив про завершення роботи парляментуVI скликання з моменту реєстрації новообра-них депутатів. Найстарший за віком депутатЮхим Звягільський оголосив про відкриттяпершого засідання парляменту VII скликання.Після цього у залі Ради прозвучав Гимн Украї-ни. В. Литвин заявив, що 444 народних депута-ти вступили у свої повноваження і підписалиприсягу. За його словами, Євген Мармазов неприйняв присягу у зв’язку з тим, що він хворіє.Провідник фракції Об’єднаної опозиції „Бать-ківщина“ Арсеній Яценюк вигукнув зі свогомісця, що ще двоє народних депутатів не при-йняли присягу, це Олександер Табалов та йогосин Андрій. Його підтримали депутати трьохфракцій: „Батьківщина“, „УДАР“ і „Свобода“, якіпочали скандувати „Тушки геть!“.
(„Кореспон-дент“)
 
Вбито суддю та його родину
КИЇВ. — 15 грудня у власній квартирі були ви-явлені обезголовлені тіла судді Фрунзенсько-го райсуду Харкова Володимира Трофимова,його дружини Ірини Трофимової, їхнього синаСергія, а також його цивільної дружини. Слід-ство розглядає три основні версії вбивствасудді та членів його родини. Про це в Харко-ві 16 грудня повідомив генпрокурор ВікторПшонка. За його словами, це вбивство абопов’язане з професійною діяльністю судді,або здійснення з метою заволодіння майномпотерпілого, або вбивство на замовлення. Заданими В. Пшонки, на цей час призначено по-над 30 експертиз. За попередньою інформаці-єю, злочинців було двоє, і вони завчасно готу-валися до скоєння цього злочину. В. Пшонкадодав, що слідчо-оперативна група вивчаєвсі винесенні суддею вироки, особливо в роз-глянутих ним тяжких злочинах. У свою чергу,міністер внутрішніх справ Віталій Захарченкозауважив, що слідчі не виявили видимих ознакзлому замків на дверях квартири судді. Вби-тий суддя займався колекціонуванням монетвійськових нагород та фарфорових статуеток,був відомим навіть поза межами України ну-мізматом. Міністер також підтвердив, що вбив-ці забрали з собою з місця злочину відрізаніголови судді та членів його родини. „Голів по-кищо не виявлено, тобто голови на місці зло-чину відсутні“, – сказав В. Захарченко. Головаслужби безпеки Ігор Калінін зазначив, що урозслідуванні злочину задіяні експерти Служ-би безпеки України та оперативні співробітни-ки, які допоможуть з’ясувати особисті зв’язкизагиблих. Голова Апеляційного суду Харків-ської области Андрій Солодков зазначив, що узагиблого судді залишилися 90-річна матір та86-річний батько, їм зараз надається необхід-на психологічна допомога.
(„Українська прав-да“)
 
Опозиція створює спільну раду
КИЇВ. — Партії „Батьківщина“, УДАР і „Свобо-да“ мають намір створити спільну раду опо-зиції. Про це 17 грудня сказав голова фракції „Батьківщини“ у Верховній Раді Арсеній Яце-нюк. „Ми провели консультацію з усіма опо-зиційними партіями, – я говорю про партію„Свобода“ і партію УДАР Віталія Кличка, – іпопередньо погоджено таке: ми будемо ство-рювати раду опозиції“, – сказав він. А. Яценюкзазначив, що головувати в раді опозиції пред-ставники політичних сил будуть по черзі. Голо-вним завданням ради опозиції буде прийняттярішень про те, які законопроєкти вносити впарлямент, яким чином проводити процедуруголосування. На думку депутата, у такий спо-сіб можна буде досягти найбільш ефективної роботи опозиції. А. Яценюк підкреслив, щонайбільш важливі законопроєкти будуть вно-ситися з підписами представників всіх трьохопозиційних фракцій. На сьогодні фракція„Батьківщини“ нараховує 99 парляментаріїв,УДАР – 42, „Свобода“ – 36
. („Українська правда“)
УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
святкується народження цього дитятка.Те, що ангели сповістили бідним пастухам наполі біля Вифлеєму в ніч Ісусового Різдва, від-лунює в наших серцях і сьогодні: „Я звіщаю вамвелику радість, що буде радістю всього народу.Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спа-ситель, він же Христос Господь” (Лк. 2:10-1). Сло-во „сьогодні” залишається в силі й для нас. Спа-ситель, Месія і Господь, народжується „сьогодні”– кожного дня нашого світу – в серцях тих, хтопокладається на Нього.Від самого народження це дитятко не переста-вало поширювати свою владу, але не з допомо-гою танків, ракет, чи війська, як ті, що захоплю-ють сьогодні Святу Землю, але через своє Послан-ня, про яке звістили ангели, і яким була зігріта нічзлиденности та духовного холоду, в яку Він наро-дився: „Слава на висотах Богу й на землі мир,людям його вподобання” (Лк. 2:14).Всупереч усій видимості та очікуванням, силалюбови досі перевищує силу зброї і благословля-ються миротоворці, а не ті, що увічнюють насиль-ство.За кілька тижнів до Празника Різдва нашогоГоспода, власне, в той час, коли ми пишемо цьоголиста, обстріл ракетами і загроза тотальної війнизаглушили звучання Різдвяних колядок на пло-щі Різдва у Вифлеємі та по всій Святій Землі, якуже не раз, на жаль, це відбувалося й у минуло-му. Чи народження дитини, яка є Сином Божим,Який має примирити людство з Богом, чомусь непринесло обіцяного миру? Це й справді видаєтьсявидимою реальністю.Проте, і в час, коли народився Ісус, як і сьогод-ні, мир здавався нездійсненною мрією. Однак,й тоді були ті, хто знайшов мир, вдивляючись у вічі цієї дитини: спершу пастухи, які прийшли зісвоїми отарами, щоб поклонитися Йому, згодоммудреці, які рухалися за зорею, щоб віддати Йому честь, і нарешті – старші храму в Єрусалимі, якібули вражені словами мудрости, які промовля-ла ця незвичайна дитини, а ще – Його мати, яка,споглядаючи за всім цим, „зберігала все це у своє-му серці” (Лк. 2:51). Справді, впродовж століть аждо сьогодні, багато є тих, що віднайшли мир і роз-раду в невинній дитині, в якій багатий і могутнійможе бачити лише слабкість та бідність.І так триває аж донині. Як каже нам Ісус, лишеті, хто самі „стають, як діти”, знайдуть мир поручз яслами Божого Дитяти, а тоді самі зможутьнести мир іншим.У цей Празник Різдва Нашого Господа і Спаса,Ісуса Христа, стоячи навколішки перед яслами, вяких лежить Князь Миру, ми молимося, щоб підЙого люблячим поглядом ми всі могли „стати, якдіти”. Нехай духовний мир, який огортає Вифле-ємські ясла, також огорне наші серця. Нехай мизавжди будемо носіями миру в нашому родин-ному колі, у наших парафіях, школах, в праці та всуспільстві.Нехай Бог обдаровує вас, ваших рідних, нашихбратів і сестер в дорогій Україні та розкиданих поцілому світі добрим здоров’ям, миром, радістю тащастям. Щасливого Різдва!Христос Рождається! Славімо Його!
+Високопреосвященний Стефан Сорока
Митрополит УкраїнськоїКатолицької Церкви у СШААрхиєпископ Філядельфійський для українців
+Преосвященний Річард Семінак
Єпископ Чикаґської єпархії св. Миколая
+Преосвященний Павло Хомницький,
ЧСВВ(автор) – Єпископ Стемфордської єпархії
+Преосвященний Іван Бура
Апостольський АдміністраторПармської єпархії св. Йосафата
 Дано на Різдво Христове 2012 року
(Закінчення зі стор. 1)
„Володарем світу...
Пластуни показали фільм про УПА
ДОНЕЦЬК. – 7 грудня за проєктом „Пласто-ва кінозаля“ Станиця Пласту в Донецьку про-вела перегляд художньо-документального філь-му „Отець Кадило“, створеного в Національно-му музеї „Тюрма на Лонцького“. Фільм розповідаєпро життя і служіння греко-католицького свяще-ника Василя Шевчука, який протягом 1945-1947років був капеляном Перемиського куреня УПАпід псевдом „Кадило“.До УПА 42-річний о. В. Шевчук вступивнаприкінці 1945 року‚ коли залишив парафію вП’ятковій Руській. Перебуваючи в сотнях УПАМихайла Дуди („Громенка), Володимира Щигель-ського („Бурлаки“), Ярослава Коцьолка („Кри-лача“) та Григорія Янківського („Ластівки“), о.Кадило служив польові Літургії, сповідав воя-ків, надавав їм духовну підтримку, хоронив поле-глих в бою. У червні 1947 року, під час рейду наЗахід з сотнею „Громенка“, знесиленого і хворо-го о. В. Шевчука заарештували. Його засудили накару смерти.Документальний фільм „Отець Кадило“ ство-рили Благодійний фонд „Українська кіноініція-тива“ та реклямно-продюсерський центр „Стар-ТВ“ (продюсер Тарас Пастернак‚ автор сцена-рію-дослідження Тарас Бабенчук). У фільму-ванні брали участь актори Першого українсько-го театру для дітей та юнацтва, військові рекон-структори з Товариства пошуку жертв війни„Пам’ять“. Життєвий шлях о. В. Шевчука пока-зано на широкому тлі національно-визвольнихзмагань українців Закерзоння у 1940-их роках.На перегляді фільму були присутні кількаде-сят мешканців міста різного віку, представниківгромадських організацій. Після перегляду глядачіобговорили тему духовного і патріотичного слу-жіння.
о. Олександер Воловенко
Протест проти нового посилення режиму 
ЛЬВІВ. – На вулицях Львова з’явилисямалюнки-графіті як протест проти ново-го Кримінально-процесуального кодексу України. Цим чином львівський осередокГромадської ініціятиви „Чорний комітет“продовжив акцію, що вже відбулася у Киє-ві та Сумах. На малюнках був зображенийчоловік за гратами та підпис „Я ходив безпашпорта”.Згідно з кодексом‚ який почав діяти з20 листопада‚ працівники Міністерствавнутрішніх справ мають право затрима-ти будь-якого громадянина на 72 годи-ни в тому випадку, якщо в нього не буде зсобою пашпорта.Окрім того, новий кодекс дозволяєпорушити кримінальну справу, проводитислідчі дії, а також обшук без відома підо-зрюваного. Також працівники міліції змо-жуть встановити відео- та авдіо-контролюза підозрюваним без дозволу суду, лише зініціятиви слідчого.
„Чорний комітет“
Один з малюнків на вулиці Львова.
 
СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 21-28 ГРУДНЯ 2012 РОКУNo. 51-523
 
Асоціяція україномовних закордонних ЗМІ
СУМИ. — Ініціятивна група головних редакто-рів діяспорних видань обговорила у Сумах пи-тання проведення в 2013 році конференції, яказапочаткує створення спільного професійногооб’єднання — Асоціяції україномовних закор-донних засобів масової інформації. На прес-конференції у „RegioNews-Суми“ 26-27 листопа-да її учасники – головний редактор сайту „Кобза– українці Росії“ Василь Коломацький (Торонто),головний редактор тижневика „Наше слово“Ярослав Присташ (Варшава), головний редак-тор Республіканської газети українців Казахста-ну „Українські новини“ Тарас Чернега (Астана)та головний редактор інформаційного порталу„Xpress“ (Суми) Олександер Гвоздик – оголоси-ли Звернення до головних редакторів засобівмасової інформації української діяспори з за-кликом приєднатися до них у справі створенняАсоціяції україномовних закордонних засобівмасової інформації.
(З листа Олександра Капі-тоненка до „Свободи“)
 
Негода в Україні
КИЇВ. — Негода в Україні продовжує вноситисвої знаки в життя країни. Зокрема ускладне-ний рух на низці доріг, у тому числі державно-го значення. У Вінницькій області через значнепогіршення погодних умов (сніг і сильні порививітру) ускладнений рух транспортних засобів, узв’язку з чим 16 грудня в області було введенообмеження на рух вантажного та пасажирсько-го транспорту по автомобільних дорогах. Рані-ше того ж дня у зв’язку з несприятливими по-годними умовами на автодорозі „Київ-Чоп“ міжмістами Одеса і Броди виникли снігові замети,що перешкоджали рухові транспортних засо-бів. Міністерство надзвичайних ситуацій (МНС)України додатково направило на трасу „Київ-Чоп“ понад 200 рятувальників і 40 одиницьтехніки. Крім того, на місці утворення автомо-більних заторів працюють групи життєзабезпе-чення Головного територіяльного управлінняМНС України у Львівській області, які забезпе-чують водіїв і пасажирів теплим чаєм та їжею.Тривають роботи з ліквідації наслідків негоди тав інших областях України. В ніч з 15 на 16 груд-ня 2012 року в результаті сильних поривів вітрув окремих районах Львівської, Тернопільської, Луганської, Хмельницької та Житомирської областей на окремих дільницях зазначеноускладнення руху транспорту і створення ав-томобільних заторів через замети, в які, незва-жаючи на попередження про несприятливі по-годні умови, потрапило близько 1,000 одиницьтранспортних засобів.
(„День“)
 
ЕКО повернувся в Україну
 ЛЬВІВ. Міжнародний інститут освіти, культу-ри (МІОК) та зв’язків з діяспорою Національногоуніверситету „Львівська Політехніка“, заохоче-ний фінансовою підтримкою з боку Громадської організації „Зарваницька ініціятива“, предста-вив 18 грудня проєкт „Едвард Козак мандруєУкраїною“ – до 110-річчя від дня народження та20-их роковин від дня смерти відомого у світіукраїнського графіка, карикатуриста, живопис-ця, аніматора, сценографа, публіциста, редак-тора і видавця. Мета проєкту – популяризаціятворчої спадщини Е. Козака (псевдонім митця:ЕКО). „Дивовижна постать Едварда Козака гли-боко національна за своїм змістом, а за силоюмистецького виразу є загальнолюдською. Деб не жив мистець, всюди залишив дуже глибо-кий український слід, який ми повинні вивчити,усвідомити, засвоїти і поширити. Розпочнетьсязахід презентацією збірки репродукцій творівхудожника, а це понад 100 відреставрованихробіт, виконаних у різних мистецьких жанрахта техніках. Продовжиться – круглим столом„Едвард Козак в українській та світовій культу-рі“, – сказала, коментуючи цей проєкт, дирек-тор МІОК Ірина Ключковська. Презентацією у„Львівській Політехніці“ розпочнеться цикл„мандрівних“ виставок, які МІОК та „Зарваниць-ка ініціятива“ проведуть в освітніх та культур-них закладах не тільки Львова і Львівщини, а йінших міст України.
(„День“)
УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ 
Перша „ластівка“ – причинки до історії газети
15 вересня цього року наша „Свобода“ вступила у 120-ий рік свого життя. Ювілей вартий широкого відзначення, аджечасописом, котрий з’єднує на своїх сторінках ХІХ ст. з ХХІ ст.похвалиться сьогодні далеко не кожна національна культу- ра. Тому це свято загальногромадське, тобто заслужене всі-єю українською громадськістю Північної Америки, і навітьширше – усією західньою діяспорою, оскільки у певні історич-ні періоди „Свобода“ слугувала дзеркалом життя всього укра-їнства у вільному світі. Унікальність ювілею робить йоготакож загальнонаціональним святом, бо головним змістом „Свободи“ був і залишається нерозривний духовний зв’язок  з Україною, і всі 120 років її діяльности це безцінний досвід збереження української етнічної ідентичности поза матір-ною землею. „Свободою“ все живіше цікавляться українські історики, етнопсихологи, студенти. Глибшому зацікавленню,ми певні, сприятиме вихід в Україні книги редактора ПетраЧаста „Вільне слово американської України“. З’ява цієї книги і перші її презентації – тема ниже поданої розмови головного редактора „Свободи“ і „The Ukrainian Weekly“ Роми Гадзевич завтором.
– Пам’ятаю цей дворічної давности момент,коли почула про Ваш відважний намір сідатиза історію „Свободи“. Ви, мабуть, тоді не помі-тили моєї співчутливої посмішки, бо, з одно-го боку, я вітала цю ідею, а з іншого – здава- ла собі справу, що йдеться про надмірно тяж-ке, як на одну людину, завдання. 120 років газе-ти – це та гора текстів і гора тем, для подо- лання котрої належалося б створювати спеці- яльний дослідний інститут. Як же Ви дали собі раду з цією горою? Адже Ви працювали над кни-гою у свій „вільний час“ – поза щоденною робо-тою в редакції „Свободи“.
– Ця правда, вичерпну історію „Свободи“неможливо вмістити в одній книжці, це тойвипадок, що потребує кількатомної енцикло-педії, й хочу вірити, що хтось колись візьметь-ся за такий проєкт. Моя ж мета була скромніша– зацікавити „Свободою“, а через неї – історі-єю американської України сучасну українську молодь, передусім студентів, майбутніх журна-лістів та істориків. Саме тому книжка вийшлав Україні і для України і саме тому її змістпередусім орієнтований на прочитання очимамолодих українців.
– Але все ж це історія, яку вже не можна змі-нити і яка варта, вся без винятку, найглибшо-го осягнення, найоб’єктивнішого трактуван-ня. То в якій мірі Ваша книга охоплює такийдовгий період діяльности „Свободи“ і організо-ваного українського життя в Америці? 
– Звичайно ж, я розумів, що почуття істо-ризму не сміє мені зрадити, і що подана кни-гою загальна картина повинна бути цілісною,тобто відображати історичний процес від 1893року до нинішніх днів. Заради цього я побуду-вав книгу за певними тематичними розділами.Усього їх 52. Це ті теми, мимо котрих годі про-йти і котрі важливі і впізнавані для усіх україн-ців, де б вони не жили. Скажімо, перша еміґра-ційна хвиля, Перша світова війна, Національ-но-визвольна революція в Україні 1917-1921років, так звана „українізація“ і наступнийтерор проти українства, Голодомори, Друга сві-това війна, нова хвиля еміґрації, дисидентствов Україні, і так далі, і як до тих подій ставилася„Свобода“, а паралельною лінією ідуть процесиутвердження і розвитку організованого укра-їнського життя на Північно-американському континенті.
– Отже, можна припустити, що Ви відчува-єте задоволення від добровільно взятого на себеі добре виконаного обов’язку і від належної якос-ти книжки? 
– Повірте, ще не знаю, що я відчуваю. Ялюблю „Свободу“, люблю її дуже ориґіналь-не творче минуле, прикутий до її архіву від1990 року, коли почав працювати в ній, і про-тягом цих двох років творення книжки меніздавалося, що от дійду до останньої крапки іпочуюся найщасливішою людиною на світі. Ні,ще не почувся, бо, по-перше, перевтомився,оскільки після редакційного комп’ютера тре-ба було щодня сідати за комп’ютер домашній, апо-друге – багато що можна було зробити інак-ше, краще. Але в цілому радий, що книжка є,пішла в люди, до рук української молоді.
– Де відбулися презентації і які Ваші вражен-ня від них? Які відгуки Ви почули від перших своїх читачів, починаючи від їхнього першогодоторку до обкладинок, від зовнішнього вигля-ду книжки? 
– Книжка мала чотири презентації – в Ужго-родському університеті, у Прес-центрі „Закар-паття“, на факультеті журналістики Львівсько-го національного університету ім. Івана Фран-ка і в Інституті журналістики Київського наці-онального університету ім Т. Шевченка. Булодуже багато цікавих запитань – і від професо-рів, і від студентів – таких, що не йдуть мені зголови й зараз.Про „Свободу“ в Україні знають, але дужемало знають про організоване життя амери-канських українців, й аж не вірять, коли їмрозповідати про українські церкви, Народнідоми, Школи українознавства, наукові центри,кредитівки, пластові, сумівські та спортивніоселі, українські хори та танцювальні ансамблі.З тих презентацій я виніс одну болючу дум-ку: от ми, тобто діяспора, з відновленням неза-лежної Української держави старанно і жер-товно збирали гроші на десятки різних фон-дів, на різні громадські проєкти, і це, звичай-но, треба було робити, хоч далеко не всі ті збір-ки залишили по собі значний слід. Але незрів-няно важливіше, стратегічніше – треба булонести в Україну неоціненний досвід виживан-ня і згуртування українців за океаном. Це тавелика школа, яка дуже потрібна сьогоднішнійУкраїні.Щодо відгуків, то найбільше на презентаці-ях схвалювали те, що це книжка не просто про„Свободу“, але також є своєрідною хрестоматі-єю, бо пропонує, через велику кількість урив-ків з текстів, живий голос „Свободи“, її слово, їїмову, котра з роками і десятиріччями постійнорозвивалася, багатшала. Ця хрестоматійністьбула моєю свідомою метою.Художнє оформлення – це був проєкт моєїдоньки Еріки Слуцької, професійної ілюстра-торки книжок, і супервимогливої в цій спра-ві. Але на цей раз якість друку її задоволь-нила. Вона була зі мною на всіх презентаці-ях, також відповідала на запитання. Верстку ікомп’ютерний дизайн здійснив Степан Слуць-кий, майстер з комп’ютерної графіки. Книж-ка має дві передмови – академіка Леоніда Руд-ницького і президента Українського НародногоСоюзу Стефана Качарая.
– Яким тиражем книжка вийшла? Хто був її видавцем? Хто її спонзорував? 
– Добрі запитання, дякую Вам за них. Книж-ка вийшла в ужгородському українсько-австрійському видавництві „ТІМПАNI“, керуєним дуже освічена, дуже професійна і дужепатріотична людина – Ярослав Федишин. Наконті цього видавництва – десятки назв дуже
 ДО 120РІЧЧЯ „СВОБОДИ“ 
(Закінчення на стор. 4)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->