Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
84939700 Curs 3 Globalizarea Economica

84939700 Curs 3 Globalizarea Economica

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Rodica Georgescu

More info:

Published by: Rodica Georgescu on Dec 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

 
108
2008
GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ 
PARTEA ICARACTERISTICILE ACTUALE ALEECONOMIEI MONDIALE
Capitolul 1INTRODUCERE ÎN GEOGRAFIA ECONOMICĂ
Cuprins:
1.Obiectivele unităţii de înţare
2.
Geografia economică: definire şi obiect de studiu
3.
Test de autoevaluare nr.1
4.
Răspunsuri şi comentarii teste5.Bibliografia minima
Obiective:
înţelegerea faptului că geografia economică studiază localizarea formelor de producţie şi consum specifice fiecărei activiţi economice;
cunoaşterea rolului factorului uman în valorificarea resurselor naturale.
GEOGRAFIE ECONOMICĂ-DEFINIRE ŞI OBIECT DE STUDIU
Geografia studiază o problematifoartecomplexă cu preocupări atât în analiza mediuluinatural Geografia fizi- t şi în ceea ce priveşte grupurile de oameni şi activităţiledesfăşurate de aceştia – Geografia umană. Aceastăcomponencuprinde toate acele domenii şiobiecte de studiu din cadrul Geografiei care nusunt direct preocupate de mediul natural, analizânddiferitele regiuni ale lumii în care se sescoameni, cum se intercondiţionează ei cu spaţiul încare trăiesc, care sunt trăsăturile peisajelor în care
Geografia economică esteo componentă a geografieiumane care studiazărăspândirea spaţială acomunităţilor umane şirelaţiile dintre acestea şimediul natural
 
108
2008
GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ 
îşi desfăşoară activitatea şi cum transformă aceştiamediul natural pe care îl ocupă.Geografia economică este o componentă aGeografiei umane care studiază răspândirea spaţialăa comunităţilor umane şi relaţiile dintre acestea şimediul natural. Ea include şi elemente din alteştiinţe: sociologie, demografie, economie, daimpune o viziune globală ce trebuie analizată înfiecare loc şi moment în funcţie de jocul de forţecare se opun între ordinea genezei şi alte forme deordine şi are menirea de a sesiza toate elementelerevolionare nu numai pe plan cultural, social, politic, dar şi în plan tehnologic. Geografia umană păstrează grija pentru comparaţie şi explicaţie, înscopul găsirii cauzelor, modalităţilor şi efectelor acţiunilor umane.Scopul geografiei umane este acela de adetermina extensiunea spaţiului uman, populareaacestuia, peisajele determinate de habitat, deactivităţile productive şi de modurile de viaţă.
Geografia economică studiază spaţiul unde se produc bunurile şi serviciile, fluxurile pe care le produc acestea, ca şi factorii de producţie,condiţiile şi resursele punerii lor în valoare.
Conturarea unui obiect al geografieieconomice s-a făcut datorită contribuţieieconomiştilor , într-o primă etapă, şi geografilor,îndeosebi după 1850.Înainte de 1850 interesul geografiei pentruaspectele teritoriale ale economiei era redus, în timpce analiza fenomenelor economice în repartiţia lor teritorială, la economişti, ocupa un rol deosebit deimportant. Se remarcă aici interesul pentru a explica bogăţia statelor, dezvoltarea activităţilor materiale prin prisma principiilor care le favorizează. Sedisting, în această perioadă, trei puncte de vedere(curente):
al mercantiliştilor, al fiziocraţilor şi cel al clasicilor. Mercantilismul 
este un sistem teoreticcaracteristic secolelor XV-XVIII care consideră
Mercantilismul este unsistem teoreticcaracteristic secolelorXV-XVIII care considerăcă statul este cel caretrebuie să regleze viaţaeconomică pentru aurmări intereselenaţionale apelând laprotecţionism şi deţinereamonoolurilor.Scopul geografieiumane este acela de adetermina extensiuneaspaţiului uman,popularea acestuia,peisajele determinatede habitat, deactivităţile productivei de modurile de viaă.
 
108
2008
GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ 
statul este cel care trebuie să regleze viaţaeconomipentru a urri interesele naţionaleapelând la protecţionism şi deţinerea monopolurilor.Statul este cel care trebuie să favorizeze unexcedent comercial prin intermediul ruia  permită intrarea în ţară a metalelor preţioase.Mercantiliştii identificau bogăţia cu banii şiconsiderau comerţul exterior principala sursă pentrusporire a avuţiei. Considerau că profitul se obţinedin a vinde mai scump un produs. În realitate prin procesul de circulaţie a mărfurilor nu se creează plusvaloare ci doar se repartizează plusvaloareainiţială obţinută prin producerea bunurilor.Apariţia acestui curent a fost determinată deun complex de factori care au generat dezvoltareacomeului: marile descoperiri geografice şi progresele spectaculoase în domeniultransporturilor. Acţiunea diferenţiată a acestor factori a determinat conturarea a trei ariigeografice: centrală, mediaşi periferică(Wallerstein, 1974).În aplicarea politicii economicemercantiliste au existat patru: etape:
mercantilismul timpuriu, mercantilism bazat pe industrie,mercantilism monetarist, mercantilismul dezvoltat (bazat pe comerţ). Fiziocraţia
sau “guvernarea naturii” este uncurent promovat de şcoala franceză începând cu1758, când F. Quesnay a publicat
 Analiza
 
Tablouluieconomic
în care a prezentat, sub forma uneischeme doctrina fiziocracare analizează posibilitatea reproducerii şi repartiţiei produsuluisocial total în condiile capitalismului. Tabloulreprezintă reprezintă repartiţia avuţiei societăţiifranceze pe care autorul o împărţea în trei categorii: producători, proprietari şi industriaşi şi comercianţi.Fiziocraţii considerau că fenomenele economice sedesfăşoară potrivit unor legi naturale, deciindependent de voinţa oamenilor şi a statului şi căunicul izvor al aviei este produia agrico,
Fiziocraţia sau“guvernarea naturii”este un curent promovatde şcoala franceză începând cu 1758, cândF. Quesnay a publicatAnaliza Tablouluieconomic în care aprezentat, sub formaunei scheme doctrinafiziocrată careanalizează posibilitateareproducerii şirepartiţiei produsuluisocial total în condiţiilecapitalismului.Mercantiliştiiidentificau bogăţia cubanii şi consideraucomerţul exteriorprincipala sursăpentru sporire aavuţiei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->