Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
LE BUTEUR PDF du 21/12/2012

LE BUTEUR PDF du 21/12/2012

Ratings: (0)|Views: 712|Likes:
Published by PDF Journal

Football Algérien et International, transfert, classement, Vidéo, toute l'actualité sportive et les résultats en direct

Football Algérien et International, transfert, classement, Vidéo, toute l'actualité sportive et les résultats en direct

More info:

Published by: PDF Journal on Dec 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
RXEYCICHNNBYCENBDV[E]YCL=292[]CW=;IB \HNI]HIC=2IÃFHAM]H=;2=
 \h}vdh}hyex}ih
Mh}fgcfghhyAhlybg
Mh}fgcfgh : B{}çv dh abyfgih fex{h$ yexy vh}b {dxv fdbc}°
2<bnvrxʴcdnʴb{bv{h}ixlbfhbxwGb}}bfgcvbx8!Jxcddhy
DhAexdexicb|hxy}hvyh}dbmêyh
nec}hiHdGb}}bfg
Ahnbi : F–hvy xnabyfg ë < {ecnyv°
 Sbdbexc
Dh {eicxa {bvvh{b} xnh |cfyec}h°
 Sexnhv
Jh dhx}{}ex|h}bc rxh jh nhvxcv {bv lcnc°
O g } c m { }e ah y x nh { } c ahih 2; a c d d ce n v
XVAB
Obvac : Db f}cvhix Fgbmbm nh nexvcnyã}hvvh {bv°
F]M
 Baaex} hyM. Mhnbdijcb exy$Gb}`by cnfh}ybcn
JVAM
Acfghd : Jh nh|hxw {dxv ihMbgdexd ibnvaen ãrxc{h "°
Dbfhnahnbfh
Vc ïb fenycnxhfeaah ïb$ jhrxcyyh Ohyblh°
 Shmibh yI jhmmex}}ãvh} |cv yhv
ë2<g
     D    h     M    x     y    h    x    }     i    x     =     2     %     2     =     %     =     ;     2     =
     J     V     @
 
D
h acdchx ih yh}}bcnihv \h}yv hy ih Oh!ybh$ Ahigc Dbfhn$ bbffe}iã xnh denoxhcnyh}|chw ë nevfen}ç}hv ix vcyh eeyb!}cfb6<8$ {b}xh b|bny!gch} vec}$ ibnvdbrxhddh cd b ã|erxã{bvabdihvxjhyv.Cdhvy vx}yexy }h|hnxvx} db vcyxbyceniclfcdh rx–cd |cyih{xcv {dxvchx}vaecv bx vhcn ihvb e}abycen hv!{bonedh.Dhfb{c!ybcnh ihv \h}yv bvexdconã rx–xniã{b}y hn n ihvbcven vh}bcy hn|c!vboã$ vc fhyyh vcyxb!ycen {h}ix}bcy hnfe}h.Hn byyhnibny$ dh jexhx}bvvx}h rx–cd bffh{yh vennex|hbx }ùdh ih }ha{dbïbnyhy rxh abdo}ã yexy$ cd hvvbshih vh efbdcvh} vx} ven y}b! |bcd$ bn i–êy}h {}êy {ex} dbFBN. \exdbny vb|ec} v–cd biãjë }hïx ihv {}e{evcycenvi–bxy}hv ãrxc{hv$ dh jexhx} b}ã{enix : [
bv hnfe}h. Abcv j–bc =7 bnv$ {bv =;. F–hvy dhahcddhx}íoh{ex}xneeymbd!dhx}.Abcnyhnbnyvcabvcyxb!ycen nh v–baãdce}h {bv$ fhdb {ex}}b b|ec} ihv fenvã!rxhnfhv$ neybaahny hn vã!dhfycen. Jh |bcv ienf }hvyh} ëOhybhjxvrxëdblnihdbvbc!ven$ hy jh iãfcih}bc hnvxcyh vc j–e{yh}bc {ex} xn nex|hbxfdxm. En |h}}bi–cfc dë feaahny dhv fgevhvbx}eny ã|edxã 
J–bffh{yh aen ve}y$ jh y}b|bcddh hy j–byyhniv°
Abdo}ã db iãfcvcen ih venfebfg ih nh {bv fea{yh} vx}dxcfhyyhvbcven$Dbfhnnb{bvix yexy vexgbcyã hn|hncah}ib|bnybohdbvcyxbycen${}ãã!}bnybie{yh}xnhvy}byãochihfeaaxncfb!ycen y}çv cnyhddcohnyh.
 J–bcfeaahnfã db vbcven feaahycyxdbc}h$ j–bc ãyã hndh|ã ihd–ãrxc{h ys{h$ }ãcnyão}ã hy ih! {xcv y}ecv aecv$ jh nh iãmxyh {dxv dhv abyfgv hn Dcob. Ghx!}hxvhahny$ db Fex{h ix ]ecab {h}acv ih ob}ih} dh}sygah. Jh f}ecv rxh f–hvy dhvconh rxh nexv b|env xnhmennh ãrxc{h$ b|hf mhbxfex{ih fenfx}}hnfh. Cd bxy byyhn!i}h hy fenycnxh} ë y}b|bcddh}.Dhfgecwixfebfgvh{e}yhvxxn bxy}h jexhx} rxh aec$ hy  {ex} d–cnvybny$ cd bxy }hfen!nbîy}h rxh dhv }ãvxdybyv nhdxc iennhny {bv ye}y$ {xcvrxh d–ãrxc{h hvy mchn fdbvvãh '?h#0
°
kGbdcdgeizcfa–b b{{hdã hya–b icy ih nhvx}yexy {bviexyh}°
Ahigc Dbfhnnexv b bcy vb! |ec} rxh dh vã!dhfycennhx}nbycenbd d–b b{!{hdã$ cd s b xnhrxcnzbcnh ih jex}v$ {ex} dxc bn!nenfh} rx–cd vh}b }h!yhnx {ex} db FBN$ hniã{cy ih vb vcyxbycenfea{dcrxãh ë Ohybh.
 J–b|bcv hx dh febfg bx yãdã! {genh xnh ex ihxw vhabcnhvb|bny$ {b} }b{{e}y ë ab vc!yxbycen hn fdxm rxc hvy xn {hx fea{dcrxãh fhyyh vbcven.Cd a–b|bcy icy ih fenycnxh} ëmchn y}b|bcddh}$ ih nh {bviexyh} hy a–b }bvvx}ã hn ahicvbny rxh vbx mdhvvx}h ihih}ncç}h acnxyh$ jh vh}bcibnv db dcvyh°$ b!y!cd b}aã.
F–hvy xn {dbcvc} ih{e}yh} dh m}bvvb}i$abcv jh nh dh }ãfdbah{bv {ex} bxybny°
Hn d–bmvhnfh ih Mexogh}}brxc n–b {bv ãyã }hyhnx {b} dhvãdhfycennhx} nbycenbd {ex} db FBN$ f–hvy yexy nbyx}hddh!ahny Ahigc Dbfhn rxc gã}c!yh}b ih nex|hbx ix m}bvvb}i ih fb{cybcnh. B fh {}e{ev$ dh jexhx} ic}b : En n–hn b {bv {b}dã ih}ncç}hahny. Abcv içvven b}}c|ãh$ dh febfg '\bgci Gbdcdgeizcf# b vexgbcyã rxh jh {}hnnh {dxv ih {eciv ibnvd–ãrxc{h. B d–ã{erxh$ cd s b|bcy hnfe}h Abijci Mexogh}}b hy  Bnygb} Sbgcb. Hn dhx} bm!vhnfh$ j–ãybcv fgb}oã ix fb{c!ybnby. Jh nh vbcv {bv hnfe}h vc jh dh vh}bc hn B}crxh ix Vxi.Feaah fhdb v–ãybcy mchn {bvvã dhv bxy}hv ecv eó j–bc {e}yã dhm}bvvb}i$ fhdb ah h}bcy ã|c!ihaahny {dbcvc}$ abcv jh nh}ãfdbah }chn
°$ b!y!cd vexdc!onã.
kFh rxc v–hvy {bvvãb|hf Mexbzzb a–bvx}{}cv hy dh lbcy ih}hy}ex|h} db vãdhfycen|b dxc lbc}h ix mchn°
B|bny ih }hjecni}h Ohybhdb vbcven {bvvãh$ AhigcDbfhn ã|edxbcy bx ]bfcnoVbnybnih}.Xnfdxmhn{}ech$hn fh aeahny$ ë i–ãne}ahv{}emdçahv nbnfch}v hybxvvc v{e}ycv. Db vcyxbycenhvy {dxv rxh {}ãfeffx{bnyh$neybaahnyb{}çvfhrxcv–hvy{bvvã b|hf d–bfyxhd cnyh}nb!ycenbd bdoã}chn$ Gbahx}Mexbzzb$ rxc b bcddc vh bc}hbo}hvvã {b} ihv vx{{e}yh}vhfãiãv.
De}v ih ahv y}ecvbnnãhv dë!mbv$ nexv b|env hxmhbxfex{ ih {}emdçahv$ b|hfihvvbdbc}hvca{bsãvhyf.Abcvaêah ibnv dhv aeahnyv ic! lfcdhv$fhdbn/b|bcyjbabcviã! oãnã}ã ë fh {ecny!dë. Gbahxa/b }bfenyã fhrxc v/hvy{bvvã.Fhdb a/b vx}{}cv$ abcv abd!ghx}hxvhahny$ ihv iãmcdhv$ cd  s hn b {b}yexy.Rxbni cd b vconã$ en dxcb|bcy vb|ec} rx/cdv bddbchny  bc}hxnhãrxc{h{ex}jexh}dbaenyãh$ hy cdv vh }hy}ex|hny ih}nch}v ih I= bxjex}i/gxc.F/hvyix}.Jh{hnvhrxhfhdb|b bc}h mhbxfex{ ih mchn ë Gb!ahx} ih vh }hy}ex|h} hn vã!dhfycen
Jexh} dh Aenicbd bxM}ãvcd$ xn }ê|h rxh j–hv{ç}h |ec} vh}ãbdcvh}°
B db n ih d–cnyh}|chw$Dbfhn v–hvy {hnfgã vx} dhAenicbd!=;29. Aêah vc ennhvyrx–bxyexyiãmxyihvãdc!acnbyec}hv$ dh jexhx} n–b {bvfbfgã ven bamcycen i–bddh}bx M}ãvcd hy {}hni}h {b}y ënex|hbx ë fh yex}nec {dbnã!ybc}h.
Dh M}ãvcd$ f–hvy dh {dxv o}ev {bdab}çv ix eeymbdd aen!icbd$ dh {dxv o}bni }ãvh}|ec} ih jexhx}v ih ybdhny. Jexh} dh Aenicbd dë!mbv$ f–hvy dh }ê|hih yexy jexhx}. J–hv{ç}h ienf {ex|ec} dh bc}h
°$ b!y!cdfenfdx.
V. L.
F–hvy gch} ë 22g6; rxh dhyc}boh bx ve}y ihv gxcycçahvih lcnbdh ih db Dcoxh ihvfgba{cenv hx}e{ãhnnh b ãyãhllhfyxã bx vcçoh ih d–XHLB$ ëNcen$hnVxcvvh. Ihxwcçahihven o}ex{h de}v ih db {gbvhih {exdh$ dh Acdbn BF ih Ijb!ahd Ahvmbg f}ecvh}b ë nex!|hbx dh lh} b|hf dh LFMb}fhdenh. Xnhfenl}enybycenih{dxvhny}hfhvihxwyhbav${xcvrx–en vh vex|chny rxhde}v ih db {}ãfãihnyh ãicycen$Fbybdbnv hy ]evvenh}ev–ãybchny bll}enyãv ë ihxw }h!{}cvhv$ hn {gbvh ih {exdh{xcv hn rxb}yv ih lcnbdh.
… Aenbfe vh ahyih db {b}ych {ex}d–hn}ùdh}
 B{}çv [bdh}ah$ Ye}cne$Vba{ie}cb ih nhv hy[b}ah$ f–hvy bx yex} ix fdxml}bnïbcv ih d–BV Aenbfe i–bl!lcfgh} ven iãvc} ih v–byyb!fgh} dhv vh}|cfhv ix db!yã}bd obxfgh ix Acdbn BF$ Ijbahd Ahvmbg.Xnhcnle}abycen}h!dbsãh {b} fh}ybcnvaãicbv l}bnïbcv$gch}. Dh jexhx} ih!|}bcy y}bnfgh} dbrxhvycen ih venb|hnc}$ b|bny db lcnih d–bnnãh.
V. L.
 Bxyhx} i–xn nex|hbx iexmdã b|bny!gch} vec}lbfh ë Ae}hc}hnvh hn Fex{h ih db Dcoxh ix[e}yxobd$ d–byybrxbny bdoã}chn Nbmcd Ogc!dbv n–hn lcncy {bv ih {b}dh} ih dxc. Gch}$f–hvy ven hny}bînhx}$ Je}oh Fbvrxcdgb$rxc v–hvy hw{}caã ë ven vxjhy$ nh yb!}cvvbny {bv i–ãdeohv vx} dxc.
Nbmcd Ogcdbv hvy xn o}bni byybrxbny. Cd {ev! vçih i–ãne}ahv rxbdcyãv hy jh dxc {}ã! icv xn o}bni b|hnc}. Jh vxcv |}bcahny y}çv ghx}hxw i–êy}h ven hny}bînhx} 
V. L.
N» =292 \hni}hic =2 iãfham}h =;2=
 Fex{ –  Ŗcd 
Ãrxc{h nbycenbdh
;
=
DbfhnJhrxcyyh}bcOhyblhëdblcnihdbvbcven$
vc…
°
Acdbn v–cnyã}hvvh ë Mhdleicd
Vhden dh vcyh cnyh}nhy ih d–bohnfh ih {}hvvh cybdchnnh$ V{e}yh|bc.cy$ dbic}hfycen ix Acdbn BF bx}bcy acv ibnv vb dcvyh ihv jexhx}v fcmdãv dhnea ih d–byybrxbny bdoã}chn$ Cvgb` Mhdleicd. Hn hllhy$ dbicyhbohnfh ih {}hvvh {}ãfcvh rxh dh fdxm deamb}i hn|cvboh ih }hf}x!yh} ihxw ë y}ecv nex|hbxw ãdãahnyv ë |efbycen ellhnvc|h içvfhy gc|h}$ {ex} {bddch} dh iã{b} ih ]emcnge hy [bye bx aecv ih jbn|ch}. Dh }b{{e}y vexdconh$ yexyhlecv$ rxh db {}ce}cyã ihv ic}c!ohbnyv ix Acdbn |b {ex} dh jhxnh byybrxbny l}bnïbcv$ JenbygbnMcbmcbns$ jexhx} dxc bxvvc ih [b}ah$ yexy hn {}ãfcvbny rxh vc dhvnãoefcbycenv n–bmexycvvhny {bv b|hf dxc$ cdv vh }bmbyy}eny$ ienf$vx} Mhdleicd. Neyenv$ fh{hnibny$ rx–cd hvy y}çv {hx {}embmdh rxhd–bnfchn Dsennbcv rxcyyh dh fdxm {b}ahvbn fhy gc|h}$ vbfgbny rxh dhic}hfyhx} v{e}ycl ix fdxm$ [chy}e Dhenb}ic$ b bvvx}ã$ cd s b y}ecv jex}v ihfhdb$ rx–cd n–ãybcy {bv rxhvycen ih y}bnvlã}h} dh jexhx} de}v ix {}efgbcn ah}!fbye$ hn iã{cy ih vhv neam}hxvhv fen|ecycvhv.
V. L.
Fbvrxcdgb
'hny. Ae}hc}hnvh#
Xno}bnib|hnc}byyhniNbmcdOgcdbv°
[ex} vb {b}y$ dh LF \bdhnfh b gã}cyãix [b}cv Vbcny!Oh}abcn de}v ihvgxcycçahv ih lcnbdh. Xnh iexmdhfenl}enybycen cnãicyh {xcvrxhdhv ihxw fdxmv nh vh veny jb!abcvf}ecvãvëfhvybihihdbfea{ãycycen. Dh abyfg bddh}vh icv{xyh}b dh 2= lã|}ch}hn Hv{bonh$ bx vybih ihAhvybddb$ ybnicv rxh dh }h!yex} vh ychni}b bx [b}f ihv[}cnfhv$ dh < ab}v. Xnh mhddhfenl}enybycen hn {h}v{hfyc|hhny}h ihxw ãrxc{hv rxc {}ùnhnydh jhx ellhnvcl.
Xn abyfg v{ãfcbd{ex} d–Bdoã}chn
Fhyyh }hnfeny}hlbfhbx[VOihahx}hbvvhz v{ãfcbdh {ex}d–cnyh}nbycenbdbdoã!}chn ih fhyyhhrxc{h ih \bdhnfh$Velcbnh Lhogexdc.Hn hllhy$ dh dbx}ãbyix Mbdden i–E} =;2=hvy nã ë [b}cv 'Dh|bd!decv![h}}hy {dxv {}ãfcvã!ahny# hy b o}bnic ibnv dbfb{cybdh l}bnïbcvh. F–hvy i–bcddhx}v bx]hi Vyb}$ fdxm asygcrxh ih db mbndchxh{b}cvchnnh$ rxh dh jexhx} b iãmxyã vbfb}}cç}h hn =;;7$ b|bny ih }hjecni}h dh[b}cv LF hn =;;6 hy$ hnvxcyh$ O}hnemdhd–bnnãhi–b{}çv.]b{{hdenvbxvvcrxhVe!lcbnh Lhogexdc hvy vxc|c ih y}çv {}çv {b}dhv ic}cohbnyv ix fdxm {b}cvchn rxc vex!gbcyhny v–byybfgh} vhv vh}|cfhv d–ãyã {}e!fgbcn. Fhyyh iexmdh fenl}enybycen dhx}{h}ahyy}b$ienf$ih|ec}ëd–Ŗx|}hdhnx!aã}e 2; ihv \h}yv hy vh iãfcih} {hxy!êy}h ih dh }hf}xyh} ë db lcn ih db vbcven.
V. L.
 Bmiexn hy Ijhmmex} jexh}eny Dh|bnyh
]h|h}vã hn Hx}e{b Dhboxh$ b{}çv v–hy}h fdbvvã ë db 6h {dbfhih ven o}ex{h$ dh fdxm o}hf ih d–Edsa{cb`ev eó ã|edxhny dhvihx Bdoã}chnv Ijbahd Bmiexn hy ]b` Ijhmmex} }hn!feny}h}b$ hn vhczcçahv ih nbdh$ dh fdxm hv{boned ih Dh! |bnyh. Dh abyfg bddh} vh icv{xyh}b dh 29 ã|}ch} ibnv dbmbndchxhih\bdhnfh$ ybnicvrxhdb abnfgh}hyex}vhjexh}bë Bygçnhv$ xnh vhabcnh {dxv yb}i. Dh fdxm ix [c}ãh nex}}cymhbxfex{ i–hv{ec}v vx} fhyyh fex{h hx}e{ãhnnh hy hnyhni by!yhcni}h bx acncaxa dh fb}}ã i–bv.
 Bmhåi lbfh bx Ahybdcvy @gb}`c|
Mchn rx–cd nh jexh {bv b|hf Nhwfbvydh$ dh jhxnh cnyh}nbyce!nbdedsa{crxh$AhgicBmhåi$bvex|hnyãyãbdcoibnvfhyyhfea{ãycycenihd–Hx}e{bDhboxhde}vihdb{gbvhih{exdhv.Dh jexhx} hy ven hrxc{h$ rxc vh veny rxbdcãv {ex} dhv vhc!zcçahv ih nbdh$ }hy}ex|h}eny dh fdxm x`}bcnchn ix Ahyb!dcvy @gb}`c|. Dh abyfg bddh} hvy {}ã|x hn Bnodhyh}}h$ dh 29ã|}ch}.
]bfgci Oghzzbd hy Mhnzcb gã}cyhny ih Yeyyhngba
D–Edsa{crxhDsennbcv$rxcv–hvybfcdhahnymbdbde}vihdb{gbvh ih {exdh$ b gã}cyã ih db e}abycen denienchnnh ihYeyyhngba de}v ih fhv vhczcçahv ih nbdh ih d–Hx}e{bDhboxh. Dh fdxm }bnïbcv$ rxc fea{yh ibnv vhv }bnov ihxL}bnfe!Bdoã}chnv$ ]bfgci Oghzzbd hy Sbvvcnh Mhnzcb${ex}}bcy b}enyh} d–Cnyh} Acdbn hn 7hv ih nbdh$ hn fbv ihrxbdcfbycen.
V. L.
Yc}boh bx ve}y ih d–Hx}e{b DhboxhYc}boh bx ve}y ih db Dcoxh ihv fgba{cenv
 
M}bgcacãdx jexhx} ixaecv
Dh jexhx} }bnfe!bdoã}chn Sb!fcnh M}bgcac b ãyã ãdx ahcddhx} jexhx} ix aecv ih ne|ham}h ih O}b!nbib FL {b} xnh bvvefcbycen e{ã}bnyibnv db |cddh bnibdex. B}}c|ã ë ycy}h ih{}êy ih ]hnnhv$ dh jexhx} vh {dbîymchn ibnv ven nex|hd hn|c}ennh!ahny hy hn|cvboh i–s }hvyh}hnfe}h i–bxy}hv vbc!venv.
AhvmbghyAcdbn}hy}ex|hnydhMbb...
Lhogexdcbll}enyh}bdh[VO
 
 Fex{ i–Ŗcd 
Ãrxc{h nbycenbdh
;
6
N» =292 \hni}hic =2 iãfham}h =;2=
Ijhmmex}hyShmib
ibnvdbdcvyhihv}ãvh}|cvyhv
AFB!XVAG vh}b vx{h}|cvã$ bxjex}i–gxc
En {hnvh iãjë ë d–b{}çv!FBN "
 \bdhnfh![VO hn 7
hv
ih lcnbdh ih db Dcoxh ihv fgba{cenv
Lhogexdc
Jexh} ë [b}cv$ bx acdchxih ab lbacddh$ ah lbcy fgbxi bx fŖx}°
]ãbocvvbny bx yc}boh bx ve}y ihv gxc!ycçahv ih lcnbdh ih db Dcoxh ihv fgba!{cenv rxc b acv dh [b}cv Vbcny!Oh}abcnvx} dh fghacn ix LF |bdhnfh$ VelcbnhLhogexdc b dc|}ã fhyyh iãfdb}bycen bx vcyhellcfchd ih ven fdxm :
Bx nc|hbx v{e}ycl$dh [VO b fgbnoã ih icahnvcen. F–hvy ih! |hnx xn o}bni fdxm. Cd s b hx mhbxfex{ i–b}}c|ãhv. [ex} dh aeahny$ dhv jexhx}v nh vh veny {bv hnfe}h bib{yãv ë jexh} hnvhamdh$ cd s b xn nex|hd hny}bcnhx}. Ïb }hvyh xnh y}çv mennh ãrxc{h$ abcv jh {hnvh rxh \bdhnfh {hxy lbc}h rxhdrxh fgevh ih y}çv cnyã}hvvbny hy$ {ex}rxec {bv$ xnh ã|hnyxhddh rxbdclcfbycen bxw rxb}yv ih lcnbdh. Vx} xn {dbn {h}vennhd$ jexh} ë [b}cv$ db |cddh eó j–bc o}bnic$bx acdchx ih ab lbacddh$ hvy rxhdrxh fgevh rxc ah lbcy fgbxi bx fŖx}. F–hvy xn }ê|h ih obacn ih jexh} ë [b}cv. Hn gxcycçah ih lcnbdh ih db Fgba{cenv Dhboxh$ f–hvy rxhdrxh fgevh ë db! rxhddh jh nh {hnvbcv {bv. F–hvy abonclcrxh.° 
Xn bffe}i vx} xn nex|hbx feny}by{ex}}bcy cnyh}|hnc} cnfhvvbaahny°
 Bx vxjhy ih db {}edenobycen ih ven feny}by$ |c|hahny vexgbcyãh {b}db ic}hfycen ix LF \bdhnfh$ dh }ãfhny dbx}ãby ix Mbdden i–E} b h{}caãven e{ycacvah ë Dh|bnyh Y\ :
Dhv fgevhv veny hn y}bcn i–b|bnfh} ibnv dh men vhnv. Xn bffe}i vx} dh }hnex|hddhahny ih aen feny}by {ex}}bcy cnyh}|hnc} cnfhvvbaahny.° 
Ix fex{$ en {hxy cabocnh} rxhLhogexdc {b}yc}b ë db FBN!=;26 d–hv{}cy y}bnrxcddh$ hn bsbny }ãodã fhyyhrxhvycen rxc {}e|erxh xn vxv{hnvh {b}ac dhv aãicbv hv{bonedv.
L.B.!V.
[ex} dh ih}nch} abyfg ih db{gbvh bddh} ix fgba{cennby nbyce!nbd$ dhv baex}hx ix leeymbdd bdoã!}chn bx}eny i}ecy$ fh vec}$ ë xnhbllcfgh ihv {dxv bddãfgbnyhv hny}h dhAexdexicb i–Bdoh} hy d–XVA Hd!Gb}!}bfg. Fh ih}ms bdoã}ecv hvy {}ã|xbx vybih ix 8!Jxcddhy$ fh rxc {}e!ahyy}b xnh fgbxih ha{econbih.Fh abyfg vh}b bxvvc vxc|c {b} dhvybll yhfgncrxh ih d–Hrxc{h nbyce!nbdh. Xn ihv bijecnyv ih \bgci Gb!dcdgeizcf ih|}bcy$ hn hllhy$ ab}rxh}vb {}ãvhnfh bx vybih edsa{crxh{ex} vx{h}|cvh} dhv jexhx}v$ Bmihn!nex} @bexb hn d–effx}}hnfh$ rxcãybcy }hyhnx jxvrx–gch} {b} xn vybohihv ob}ichnv ih mxy ihv X=;. B{}ãvhny$ mhbxfex{ |eny vbnv iexyhv–cnyh}}eoh} vx} db {}ãvhnfh ih@bexb$ ãybny iennã rxh db dcvyh ihv jexhx}v }hyhnxv {ex} db FBN!=;26b iãjë ãyã {xmdcãh {b} dh vãdhfycen!nhx} nbycenbd. Vhden yexjex}v dhvaêahv cnle}abycenv$ dh vãdhfycen!nhx} nbycenbd {hnvh iãjë ë d–b{}çv!FBN$ {xcvrx–cd bx}b xn abyfg bvvhzca{e}ybny ë db lcn ix aecv ih ab}v{ex} dh fea{yh ihv ãdcacnbyec}hv ihdb Fex{h ix aenih =;29 bx vybihAxvyb{gb!Yfgb`h} ih Mdcib lbfh bxMãncn. Fhdb icy$ Gbdcdgeizcf b xnh |c!vcen decnybcnh$ mchn rxh dh fex{i–hn|ec ih fhyyh ih}ncç}h n–bcy {bvhnfe}h ãyã iennã.
Iex`gbjexh}bfhyyhlecv!fcvbnv{}hvvcen
 Bx 8!Jxcddhy$ Bmihnnex} @bexbnh v–effx{h}b {bv xncrxhahny ihIex`gb Bzzhicnh$ ob}ichn ih mxyih d–XVA Hd!Gb}}bfg$ fb} fh ih}nch}lcox}h iãjë vx} db dcvyh ihv }hyhnxv{ex} db FBN!=;26. Vb acvvcenfenvcvyh ë |ec} i–bxy}hv jexhx}v ëd–Ŗx|}h$ vx}yexy rxh fhyyh jhxnhãrxc{h gb}}bfgch }hnlh}ah ih menvãdãahnyv$ dhvrxhdv eny f}ãã db vx}!{}cvh fhyyh vbcven. Hn exy}h$ Iex!`gb vh}b ãdeconã ih db {}hvvcen$fhyyh lecv!fc.
Gbfgexi$IjbddcyhyMbfgc}cvh}enyvxc|cv
 Bmihnnex} @bexb fcmdh fh}ybcnv jexhx}v ë vx{h}|cvh}$ hny}h bxy}hv$Gbfgexi hy Ijbddcy ix AFB. Bxiãmxy$ fhv ihx jexhx}v ãybchny }h!yhnxv hn vãdhfycen$ abcv ë fbxvh ihdhx} aãle}ah$ cdv eny ãyã ãfb}yãv ihdb nex|hddh dcvyh ãybmdch {b} d–hny}bî!nhx} nbycenbd. Gbfgexi hn hvy xnh{}ce}cyã {ex} \bgci Gbdcdgeizcf$ dxcrxc b ãyã ca{}hvvcennã {b} ven {b}!fex}v b|hf d–HVV d–bn ih}nch}. B {}ã!vhny$ fh jexhx} hvy hn y}bcn ih}h|hnc} ë ven le}ah cncycbdh. Dhihxcçah jexhx} vh}b dh iãlhnvhx}fhny}bd$ ]hiexbnh Mbfgc}c$ rxc b hl!lhfyxã xnh hfhddhnyh {}hacç}h {b}!ych ih vbcven.
Ihaex!Mhd`b}exc$db{bc}hfhny}bdhgb}}bfgchvexvdh}hob}iih@bexb
Ix fùyã gb}}bfgc$ @bexb bx}b xnŖcd vx} dhv ihx jexhx}v fhny}bx$Ihaex hy Mhd`b}exc. [}ãvhny ë Db!|coh}ch bx fex}v ih db }hnfeny}hXVAG!FVF$ Gbdcdgeizcf b ãyã ca!{}hvvcennã {b} dh }hnihahny ih Gc!fgha Mhd`b}exc ibnv d–bh ih dbiãlhnvh. Fhv ihx jexhx}v$ Ihaexhy Mhd`b}exc eny ãyã |cvãv {b} dh vã!dhfycennhx} nbycenbd {ex} d–b{}çv!FBN. Bcnvc$ de}v ih fhyyh jexyh$AFB!XVAG$ d–bvvcvybny i–Gbdcdgeizcfoxhyyh}b vhv ihx ãdãahnyv. AêahMexnhijbg$ rxc {evvçih ihv rxbdc!yãv$ lh}b {b}ych ix dey. I–bcddhx}v$ cdv–hvy hny}bînã b|hf d–ãrxc{h B$ mchnrx–cd ãybcy b|hf dhv Edsa{crxhv hnefyem}h =;22.
Gbazb].
Y}bmhdvc bnnenfh xnh{}hacç}h dcvyh ih =< jexhx}v
Icich} Vcwfeaaxncrxhdb dcvyh ihv =6
Db vãdhfycen nbycenbdh yeoedbcvh icv!{xyh}b dh =3 iãfham}h {}efgbcn xnh }hn!feny}h bacfbdh bfh ë ven geaedeoxhi–Eabn {ex} {}ã{b}h} db Fex{h i–B}crxhihv nbycenv =;26$ {}ã|xh hn B}crxh ix Vxi.Fhyyh }hnfeny}h vh iã}exdh}b ë Vegb} vx} dh ved eab!nbcv. Hn {}ã|cvcen ih fhyyh jexyh$ dh L}bnïbcv Icich} Vc$ rxc hvy ë dbyêyh ihv H{h}|ch}v$ b feaaxncrxã$ gch}$ db dcvyh ihv =6 jexhx}v rxcs {}hni}eny {b}y.
Dh ahcddhx} mxyhx} ix fgba{cennbyyeoedbcv }hyhnx
Ibnv fhyyh dcvyh$ dh vãdhfycennhx} Icich} Vc b iennã ih d–ca{e}!ybnfh bx jexhx}v defbx. Cd b$ hn hhy$ vxc|c dh fgba{cennby yeoe!dbcv ih{xcv ihv vhabcnhv hy b iãfciã ih fen|erxh} dhv ahcddhx}v.Bcnvc$ y}ecv defbx eny ãyã }hyhnxv$ dh iãhnvhx} Ienex @e`ex$ dhob}ichn Byvx Abwhomã$ yexv dhv ihx ih Ab}bnbygb$ hy dh ahcd!dhx} mxyhx} ix fgba{cennby yeoedbcv$ Lhvvex [dbffb$ jexhx}i–Bobzb.Dh vãdhfycennhx} byyhni db fen}abycen ih @evvc hy Bihmbse}[b} bcddhx}v$ dh vãdhfycennhx} nbycenbd yeoedbcv byyhni db fen}!abycen vx} db {b}ycfc{bycen ë fh abyfg bacfbd i–Haabnxhd Bih!mbse}$ byybrxbny ih Yeyyhngba hy i–Bobvvb @evvc ix Vybih ih]hcav. Dhv ihx jexhx}v yha{e}cvhny hnfe}h. Rxbny ë db vyb} ihvH{h}|ch}v$ hy b{}çv b|ec} bnnenfã ven }hy}bcy yha{e}bc}h$ fh ih}!nch} b feny}bfyã ih}ncç}hahny xnh mdhvvx}h b|hf dhv V{x}v.
Dcvyh ihv jexhx}v :
Ob}ichnv :
Yfgboexnc Mbmb 'L}bnfh%Icjen# 0 Byvx Abwxomh'Yeoe%Ab}bnbygb#.
Iãlhnvhx}v :
Ncmeamh Ib}ã 'Mhdocrxh# 0 Ex}e B`e}c`e Vbibyh 'Bl}crxhix Vxi% L}hh Vybyh Vyb}v# 0 Obllb} Ababg 'Aedib|ch%Ibfcb LF# 0 B`b`{eVh}oh 'Vde|brxch%Zcdbnb LF# 0 Abnoe Vãnbg 'L}bnfh%Ab}vhcddh# 0 Mevvex \cnfhny '\chynba%LF Vbcoen# 0 Ienex @e`ex'Yeoe%Ab}bnbygb# 0 IjhnhIb`enba 'Fbah}exn%Feyen V{e}y Ob}exb#.
Acdchxw :
Bahwex @eadbn 'L}bnfh%Ncahv# 0 Vbdclex Aexvyb{gb ' 555# 0_eah Ie|h 'Bl}crxh ix Vxi%L}hh Vybyh Vyb}v# 0 Vhomhlcb @evvc [}cnfh'L}bnfh%Bxh}}h# 0 Bahyh{h @eije 'Yeoe%Ab}bnbygb# 0 Abnc Vb{ed'Bdoã}ch%FB Mbynb#.
 Byybrxbnyv :
Ievvh|c Ygeabv 'Vfgenmex}c%Ygbådbnih#$ Ob`{h Vh}oh'L}bnfh%LF Nbnyhv# 0 Ibahvvc @bdhn 'L}bnfh% Dcddh# : [dbffb Lhvvex Açaç'Yeoe%Bbobzb#.
G.].
Hn {}ã|cvcen ix ih}nch} }ho}ex{hahny b|bnydh fex{ i–hn|ec ih db =3h ãicycen ih db Fex{hi–B}crxh ihv nbycenv =;26$ Vbac Y}bmhdvc b }h!yhnx |cnoy!vc jexhx}v. Db dcvyh b ãyã }hnixh {x!mdcrxh$ gch} abycn$ {b} db Lãiã}bycen yxncvchnnhih eeymbdd. Dh vãdhfycennhx} yxncvchn b fea!axncrxã fhyyh dcvyh b|bny i–hnybah} dh vyboh{}ã|x ë db n ih fh aecv vx} dh ved rbyb}c hyIxmbå. [b}ac dhv nex|hbxyãv$ enneyh}b db {}ãvhnfh ih _bdci@ghz}c$ jexhx} ix VF Mbvycb.
D–C}b`$ dh Obmen hy dhOgbnb bx ahnx
Db vãdhfycen yxncvchnnh ih|}bcyb}enyh} y}ecv ãrxc{hv hn {}ã{b}b!ycen ih db Fex{h i–B}crxh ihvnbycenv. Feny}bc}hahny ëd–ãrxc{h bdoã}chnnh$ rxc n–bx}brxh d–B}crxh ix Vxi feaahbi|h}vbc}h fe}cbfh$ dhv Bcodhvih Fb}ygboh jexh}enyfeny}h d–C}b`$ dh Obmen hydh Ogbnb. Dhv abyfghv vh!}eny icv{xyãv ë Iegb hy ëIxmbå.
Avb`nc }hjecni}b dhvyboh hn }hyb}i
Sexvvh Avb`nc$ dh nãe!jexhx} ihDh`gwcsb$ }hjecni}b dhv Bcodhv ihFb}ygboh hn }hyb}i. Bcnvc$ fhyyh iãfcvcen b ãyã{}cvh i–xn feaaxn bffe}i hny}h Vbac Y}bmhdvchy dhv }hv{envbmdhv ih Dh`gwcsb. Hn hhy$ cd b ãyãdbcvvã ë db icv{evcycen ih ven fdxm {ex} {}hni}h{b}y bx abyfg bacfbd {}ã|x dh 9 jbn|ch} bfh bx[b}cv Vbcny!Oh}abcn.
Mhn Shiih}$ Fgc`gbexc hy Gboocnen }hyhnxv
Vc fhyyh dcvyh ihv =< jexhx}v b |x db {}ãvhnfh ihnex|hbx ãdãahnyv$ hn }h|bnfgh$ en neyh}b d–bm!vhnfh ih fh}ybcnv jexhx}v$ gbmcyxãv ih db vãdhf!ycen$ hny}h bxy}hv$ Fgc`gbexc hy Gbooc. Cd bxyneyh} bxvvc d–bmvhnfh ix Yexdexvbcn$ _cvvbaMhn Shiih}$ mchn rxh ihv {ex}{b}dh}v eny hxdchx hny}h dxc hy db LYL. B{}çv b|ec} hx xn {}e!mdçah b|hf d–ãrxc{h ih L}bnfh hv{ec}v$ dhv }hv!{envbmdhv ix eeymbdd yxncvchn eny {}eyã ihfhyyh effbvcen {ex} hvvbsh} ih fgc{h} bx Mdhxvdh jhxnh {}eahyyhx} yexdexvbcn.
G.].
N
exv b|env b{{}cv ih vex}fhvð}h rxh dh vãdhfycennhx} nb!ycenbd b bcy b{{hd ë Shmib hyIjhmmex}. Fhv ihx jexhx}vveny hn yêyh ih db dcvyh ihv }ã!vh}|cvyhv hy iec|hny v–byyhni}h ë yexy ae!ahny ë êy}h b{{hdãv {ex} {}hni}h {b}y bxvyboh {}ãfãihny db FBN.
Hn byyhnibny Zhab hy Gb}h` 
Dhv ihx bxy}hv jexhx}v rxc {ex}}bchnyêy}h b{{hdãv {b} Gbdcdgeizcf {ex} bc}h{b}ych ihv }ãvh}|cvyhv {ex}}bchny êy}hZhab hy Gb}h`. Fh fgec emãcy ë db deocrxhix febfg nbycenbd rxc b bnnenfã rxh fhyyhdcvyh fea{e}yh}bcy xn jexhx} {b} fea{b}yc!ahny. Gb}h`$ {ex} }b{{hd$ ã|edxh hn iã!hnvh fhny}bdh ë Mbvycb.
Db LBL b vbcvc dhv ic}hfycenv ihO}hnbih hy d–Edsa{cb`ev
Vxcyh ë db iãfcvcen ih Gbdcdgeizcf ih fe!fgh} dhv neav ih Shmib hy ih Ijhmmex}ibnv db dcvyh ihv }ãvh}|cvyhv$ db LBL b bxvvc!yùy hhfyxã dhv iãab}fghv biacncvy}byc|hvcngã}hnyhv ë fhyyh iãfcvcen. Fhddhv!fcfenvcvyhny hny}h bxy}hv ë vbcvc} {b} ãf}cy dhvic}hfycenv ihv fdxmv bxrxhdv b{{b}ychn!nhny dhv ihx jexhx}v. Dhv biacncvy}b!ycenv ih O}hnbih hy d–Edsa{cb`ev eny}hïx ihv fe}}hv{enibnfhv ih db LBL.
[bv {dxv ih9 }ãvh}|cvyhv
Nexv f}esenv vb|ec} rxh dhvãdhfycennhx} nbycenbd vhfenyhnyh}b i–xnh dcvyhih rxby}h jexhx}v hnfh rxc fenfh}nh fhxrxc bx}eny ë {bddch}dhv ã|hnyxhddhv iã!bcddbnfhv. Ihx }ã!vh}|cvyhv veny fennxv :Ijhmmex} hy ih Shmib.Cd hvy fh}ybcn rxh dhfgec ihv }ãvh}|cvyhv iecyêy}h jxicfchx. ]b` Bd!dcfgh |chny ih vh mdhvvh}b|bny!gch} de}v i–xn abyfgfea{ybny {ex} db Fex{hix [e}yxobd.
Db dcvyh vh}b }hnixh {xmdcrxhbxjex}i–gxc
Ih yexyhv dhv bïenv$ f–hvy bxjex}i–gxcrxh \bgci Gbdcdgeizcf iecy y}bnfgh}. Cdbx}b ë feaaxncrxh} dhv neav ihv rxby}h}ãvh}|cvyhv bxjex}i–gxc$ bx {dxv yb}i ih!abcn. Dh febfg nbycenbd bx}b ë fgecvc}{b}ac fhx rxc eny ãyã }hfbdãv$ ë vb|ec}Mexoxh}}b$ Mexzci$ Fgbbå$ @exi}c$Obvac$ Mexdhaibåv$ Ghfgexi$ Mhn!aexvvb$ Mhdeigcd$ Mexfgh}cy hy Ijbmex$hn {dxv ih Gb}h` hy Zhab.
 A.Y.
Db dcvyh ihv =< :
Ob}ichnv :
Bsahn Abygdexygc$Aehz Mhn Fgh}clcb$ Lb}ex` MhnAxvyb{gb
Iãlhnvhx}v :
Bsahn Bmihnnex}$ ]bacMhiexc$ Bncv Mexvvbåic$ @gbdcd Fgbaaba$Fgbavhiicnh Igbexbic$ _bdci Gcfg}c$ Mcdhd Clb$Lbyhg Ogb}mc$ Gbyhn Mb}bydc$ _cvvha Mhn Sbgcb.
Acdchxw ih yh}}bcn :
_bgmc @gbz}c$ AbjicY}bexc$ Bmihd`bih} Exhvdbyc$ @gbdhi Aexhdgc$Exvvbab Ib}}boc$ Zexghc} Igbexbic$Lb`g}hiicnh Mhn Sexvvhl 
 Byybrxbnyv :
Vbmh} @ghdclb$ Sexvvhl Avb`nc$ Gbaic Gb}mbexc$ FgbicGbaabac hy Cvvba Jhabí.
Db Yxncvch fgc{hVb{gc} Ybåih}ë d–Bdoã}ch
Vhden dhv {}e{ev ih Vbac Y}bmhdvc$ Vb{gc}Ybåih} b iãjë y}bnfgã vx} ven b|hnc} cnyh}nbyce!nbd. Bcnvc$ i–b{}çv dh vãdhfycennhx} ihv Bcodhv ihFb}ygboh$ dh acdchx ih yh}}bcn ih Medeonh }hjecni}bd–ãrxc{h yxncvchnnh b{}çv db Fex{h i–Bl}crxh ihv nb!ycenv. Ih aç}h bdoã}chnnh hy ih {ç}h yxncvchn$ Ybåih}b$ bcnvc$ vxc|c ven l}ç}h Nbmcd rxc b iãfciã ih jexh} hnlb|hx} ih db Yxncvch. Bx iã{b}y$ cd gãvcybcy ë fgecvc}hny}h d–Bdoã}ch hy db Yxncvch. I–bcddhx}v$ cd b aêah hxihv fenybfyv b|hf db Lãiã}bycen bdoã}chnnh ih leey!mbdd$ hn |bcn. Lcnbdhahny$ cd b e{yã {ex} db Yxnc!vch. Vbac Y}bmhdvc b }ã|ãdã ë db {}hvvhyxncvchnnh rx–xn bffe}i lcnbd b ãyã$ hnlcn$y}ex|ã hny}h ven {ç}h hy dhv }hv{en!vbmdhv ih db LYL bcnvc rxh dhvãdhfycennhx}.
YxncvchYeoe

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mek66 liked this
Moh Jam liked this
chalalmohamad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->