Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai thuyết trình cua Linh

bai thuyết trình cua Linh

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Diem Bui

More info:

Published by: Diem Bui on Dec 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
 Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êtníc ®ang tõng bíc vµo ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn hiÖn nay tèc®é c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ang bÞ ch÷ng l¹i bëi nhiÒunguyªn nh©n kh¸c nhau mµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quanträng nhÊt lµ vÊn ®Ò vÒ vèn. Cã thÓ nãi vèn lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së ®Çutiªn ®Ó c¸c doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®æi míic«ng nghÖ. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¹o vèn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸cnhau: cã thÓ tÝch luü tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, huy ®éng
 
vèn, liªn doanh liªn kÕt, hay vay mîn chiÕm dông vèn cña c¸c doanhnghiÖp kh¸c. Nhng muèn æn ®Þnh vµ cã lîi thÕ nhÊt gióp c¸c doanhnghiÖp t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ lµnguån vèn trung vµ dµi h¹n tõ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i.HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®ang thiÕu vèn nhÊt lµ vèn trung vµdµi h¹n trong khi vèn tån ®äng trong c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ngph¶i lµ Ýt. Nh vËy, kh«ng ph¶i chóng ta thiÕu vèn mµ lµ chóng ta chach chuyÓn n huy ®éng ®îc vµo n xt kinh doanh.NHNo&PTNT Hµ Néi còng kh«ng n»m ngoµi t×nh tr¹ng ®ã. HiÖn naynguån vèn cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng kÐm ®a d¹ng vªc¬ cÊu kh¸ch hµng. HÇu nh Ng©n hµng chØ tËp trung vµo doanhnghiÖp Nhµ níc, cha quan t©m tíi c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng kh¸c ®ÆcbiÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh.V× lý do ®ã “
Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trungvµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi 
®îc chän lµm ®Ò tµi nh»m ®¸pøng ®ßi hái thiÕt thùc cña thùc tiÔn, võa mang tÝnh thêi sù trong kinhdoanh tiÒn tÖ cña Ng©n hµng hiÖn nay. Tõ nh÷ng luËn b¶n tÝn dông trung dµi h¹n cñaNg©n hµng th¬ng m¹i, bµi viÕt nµy sÏ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùctr¹ng, t×m nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c mÆt h¹n chÕ hiÖn nay t¹iNHNo&PTNT Hµ Néi.§èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña bµi viÕt nµy lµ ho¹t ®éng tÝndông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi tõ 2000 ®Õn n¨m 2002.Bµi viÕt nµy ®îc kÕt cÊu nh sau:
Ch¬ng I
. TÝn dông Ng©n hµng vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n
Ch¬ng II
Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµngN«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.
Ch¬ng III
Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµih¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.
 
Ch¬ng ITÝn dông Ng©n hµng vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹nI. Ng©n hµng Th¬ng m¹i.1. Kh¸i niÖm.
Ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc cã vai trß quan träng ®èi víinÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi tõng céng ®ång ®Þa ph¬ng, chñ thÓtham gia nãi riªng. Víi vai trß quan träng nh vËy, nhng quan niÖm nhthÕ nµo vÒ mét Ng©n hµng, vµ sù ph©n biÖt nã víi c¸c tæ chøc phiNg©n hµng kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®¬n gi¶n. Râ rµng, cã thÓ ®ÞnhnghÜa Ng©n hµng th«ng qua chøc n¨ng mµ chóng thùc hiÖn trongnÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ë chç kh«ng chØ chøc n¨ng cña c¸cNg©n hµng thay ®æi, mµ cã sù “th©m nhËp” vµo chøc n¨ng ho¹t®éng Ng©n hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Do ®ã tuú theo ®IÒukiÖn cña mçi níc vµ sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng tµi chÝnh níc ®ã mµ cãnh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ Ng©n hµng. Theo luËt Ng©n hµng cña Ph¸p th× Ng©n hµng ®îc ®ÞnhnghÜa:”Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ nh÷ng xÝ nghiÖp hay c¬ së nµo ®ãthêng xuyªn nhËn cña c«ng chóng díi h×nh thøc ký th¸c, hay h×nhthøc kh¸c sè tiÒn mµ hä dïng cho chÝnh hä vµo nghiÖp vô chiÕt khÊu,tÝn dông hay dÞch vô tµi chÝnh.”Cßn luËt ph¸p Ên §é l¹i cã c¸i nh×n vÒ Ng©n hµng nh sau, hä®Þnh nghÜa:” Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ c¬ së nhËn c¸c kho¶n ký th¸c®Ó cho vay hay tµi trî vµ ®Çu t.”§ã lµ c¸c quan niÖm vÒ Ng©n hµng ®øng trªn gi¸c ®é luËt ph¸p.Cßn ®øng trªn gi¸c ®é tµi chÝnh Ng©n hµng th× sao? Mét ®ÞnhnghÜa kh¸c vÒ Ng©n hµng ®îc Gi¸o s Peter Rose ®a ra nh sau:”Ng©n hµng lµ lo¹i h×nh tæ chøc tµt chÝnh cung cÊp mét danh môcc¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt - ®Æc biÖt lµ tÝn dông, tiÕt kiÖmvµ dÞch vô thanh to¸n – vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊtso víi bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ.”

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->